Skip to main content

Full text of "Pregled povijesti hrvatskoga naroda od najstarijih dana do godine 1873"

See other formats


00 


PREGLED POVIJESTI 
HRVATSKOGA NARODA 

OD NAJSTARIJIH DANA DO GODLNE 1873. 


NAPISAO 

FERDO SISIC. 


Et pius est patriae facta referre labor. ^ 

Ovid. Tristium  II.  322 


cX^^il?!^ 


U ZAGREBU 

IZDANJE MATICE HRVATSKE 
1916. 


\ 


TISKARA BORANICA I R02MANICA 
U ZAGREBU 


ec  sc  odavna  pokazala  potreba,  da  se  iz- 
dadc pregled hrvatske povijesti do najnovijih 
dana,  a  napisan  kriticki  na  osnovi izvora  i 
naucne  literature,  pa  jasno  i  razgovijetno. 
.   .   _ Ovaku   potrebnu  knjigu  nije  trazila   samo 

hrvatska inteligencija, nego i mladez, da joj bude pomocnom 
knjigom kod ucenja hrvatske povijesti u visim razredima 
srcdnjih ucilista. Da udovolji dakle tim zeljama inteligencije 
i mladezi hrvatske, obratila se Matica Hrvatska na svoga 
odbornika, profesora hrvatske historije na kr. sveucilistu u 
Zagrebu. g. Ferdu pi. Sisica s molbom, da joj priredi 
takovu knjigu, cemu se on i odazvao. Matica Hrvatska 
stalno se nada, da ce ova knjiga, koja se poglavito obazire 
na politicki (ne ratni), ustavni i kulturni zivot svega hrvat- 
skoga naroda, pa je prva i jedina knjiga te vrsti u nasoj 
literaturi, naci povoljna odziva, Ona je u neku ruku pre- 
teca velike pisceve „Povijesti hrvatskoga naroda", koja ce 
izici u redovitim izdanjima Matice Hrvatske, a od koje je 
prvi svezak — obuhvatajuci doba hrvatskih vladara (do 
1102.), a s oznacenim izvorima, kritikom izvora, ilustraci- 
jama naucnoga znacaja i histoiijsko-geografskim 1 *rtama — 
vcc spremljen za stampu i na redu da izide. 

U Zagrebu,  14. augusta 1916. 

Matica Hrvatska. 


Uvod 

Glavni izvori i djela o hrvatskoj povijesti. 

povijesti uopcc. Povijest je znanost o doga- 
dajima i promjenama medu Ijudima. No ona 
se ne obazire na sve dogadaje i na sve promjene Ijudske, 
vec  jedino  na  one,  koji  imadu  historijsku  vaznost ili ih 

_    prate historijske posljedice. Historik dakle treba da iznosi 

samo ono, sto je historijsko i sto je od historijskoga interesa. U ta- 
kovom pak smislu historija se jamacno od tolikih znanosli, sto ih je 
duh Ijudski privrijedio kroz mnoge vijekove, najvisc doima srca co- 
vjecjega. Razlog toj pojavi lezi u torn, sto se ona bavi onim pred- 
metom, koji odista i moze da bude covjeku najmiliji, to jest covjekom 
samim. To poglavito vrijedi onda, kad je govor o proslosti pojedinih 
naroda, jer historija je tako reci ona neumrla dusa u njihovu na- 
rodnom tijelu pa im cuva trajno ime jos i tada, kad su fizicki vec 
izumrli. Stoga se od drevne davnine svi narodi toUko bave prouca- 
vanjem svoje proslosti, a i vazda se naslo Ijudi, koji su je biljezili 
bas s nakanom, da se potomstvu sacuva uspomena na dicna djela 
djedova i pradjedova. Tako se zgodi, da se gotovo kod svih naroda 
veoma davno pojavilo pisanje povijesti: ona je ponos svega naroda, 
ponos seljaka i velikasa, pace u svako se doba poznavanje proslosti 
tijesno vezalo uz pojam ozbiljnoga patriotizma. I odista, historija nas 
uci upoznavati velike politicke istine, sto vrijcde za sve narode i za 
sva vremena. Narocito je u novije doba, vise nego ikad prije, duh 
Ijudski spoznao njezinu golemu vrijednost pa je stoga stavlja u prve 
redove u pitanju moderne obrazovanosti. Historija nam naime u prvom 
redu prosiruje u velikoj mjeri dusevni pogled, jer tek po njoj postaje 
jasna sama sadasnjost s mnostvom njenih dogadaja i gomilom ideja, 
njenih raznovrsnih zahtjeva i brojnih potreba, Historija nam ostri 
smisao za golu realnost, obogacuje nazore nase o zivotu, omogucuje 
nam tocno poznavanje Ijudi, pokazuje snagu ideja, kao i vaznost 
krepkoga individua u cjelini bilo narodnoj bilo Ijudskoj. Samo histo- 
rija nam podaje razumijevanja za onu cudesnu cjelinu, sto je nazi- 
vamo socijalnim organizmom. Ona nas uci, kako i u razvitku ovoga 
organizma svaki uzrok prate neumoljivom nuzdom njegove posljedice, 
koje potom opet postaju novim uzrocima, Ona nam  otkriva nerazre- 


sivu svezu svemu kolikomu Ijudskom djelovanju i radu pa tako ostri 
spoznaju odgovornosti, budi osjecaj pravicnosti i ulijeva postovanjc 
spram prava. Ona je dakle odista, kako rece Ciceroa, ..svjedokinja 
vrcmena, svjetlost istine,  zivot uspomena, uciteljica zivota". 

Izvori. Povijest se gradi na i z v o r i m a, Izvori opet jesu tra- 
govi, sto su nam preostali od misli i djela minulih narastaja. Ali od 
t h je misli i djela venma malo tragova doslo do nas, pa stoga i 
jest povijest o mnogim vijekovima, narocito ranijima, ili nikako ili 
samo slabo upucena. jer gdje nema izvora, nema historije, Od izvora 
najvazniji su pored natpisa. pjeneza, oruzja i ostataka gradevina oni, 
sto su dosli pisani do nas, a to su u prvom redu zvanicne ispravc 
i spisi, pisma (korespondencija), Ijetopisi i povjesnicka djela, Vri- 
jednost pak njihova po historiju kao znanost stim je veca, sto su 
oni blizi onomu dogadaju, o kojem govore. Ovi su izvori djelomicno 
izdani stampom. narocito za starije vrijeme, kad ih ima razmjerno 
malo, a najvecim se dijelom cuvaju u rukopisu po raznim arhivima 
1 knjiznicama. Na ovim izdanim i neizdanim izvorima grade historici 
pojedine rasprave ili djela o proslosti nekoga naroda, drzave ili cita- 
voga covjecanstva. ali vazda tako. da na osnovi vjerodostojnih izvora 
podaju istinitu sliku o dogadajima. 

Zbirke isprava. Glavne stampom objelodanjene zbirke izvora 
za hrvatsku povijest jesu ove: Franjo Racki (f 1894.) sabrao je 
sve, sto se odnosi na proslost hrvatsku do godine 1102,, dakle na 
doba narodnh vladara' ; isprave od 1102. do 1400. izdaje ..Jugosla- 
yenska akademija" u redakciji Tade Smiciklasa'(t 1914). dok 
je sredovjecne historijske spomenike grada Zagreba (od 1094. do 1526 ) 
objelodanio Ivan Krst. T k a 1 c i c ' (f 1905.), a one plemicke 
opcme Turopolja (od 1225. do 1895) Emilije Laszowski,* Otac 
moderne historiografije hrvatske Ivan Kukuljevic Sakcinski 
(t 1889.) skupio le sve najznatnije isprave i saborske zakljucke, sto 
se odnose na proslost hrvatsku do 1848,, a rasvjetljuju drzavopravnc 
prilike kraljevstva hrvatsko'4a. ' Pored toga Kukuljevic je sabrao u jednu 
knjigu isprave napisane hrvatskim jezikom od XII, do pod kraj 
AVI. vijeka"; ovakovom dragocjenom zbirkom, narocito sredovjecnih 

..   1-  !o'^^^^V', '^^t"'"^"*^ historiae Croaticae periodum antiquam illustrantia. Za- 
greb 1877.  Izdala  ..Jugoslavenska akademija". 

I n ^ v,',,^'-!' '" V Cnd^x diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 
vol. II.-XIII Zag.eh 1904.-1916. (od godine 1102. do 1367.); ima izici jos pet 
knnga  do godine  1400. ^ 

7  .  IToh,o'*^.L*;V^'""'"^"*''  historica  lib.  reg.  civitatis  Zagrabiac,  vol.  I.— XI. 
Zagrpb  18S9.   1905.  Ovo je djelo izdao grad Zagreb. 

I   iir*  v'*''^''^J!'*''  '^on"'"«"ta  historica  nobilis  communitalis  Turopolie,  vol. 
I.-IV.  /.agreb  l';04.-19i.8.  Izdala  luropoiiska plemenita opcina. 

7 X   u  ,oi.    .'„';.'" *^'  '^"'■^  '■^^°*  Croatiae,  Dalmatiae  et  Slavoniae.  vol.  I.— III. 
Zagreb  1861    18^2. 

" K 'il< ulievic. Acta Croatica. Zagreb 1863. Ispravc Itampane su najvecim 
diHom glagolsk.m pismcnima ; cirilovskim ih je prestampao uz neke nove (do 1499). 
Murrain, Hcta croatica. vol. I. Zagreb 1898. u izdanjima ..Jugoslavenske akademije". 


sudbenih spomenika, ana narodnom jeziku, ne moze se pohvaliti 
nijcdan slovenski narod, pa ni mnogi drugi, kao primjerice Madzari. 
Odnose izmedu republike mletacke i Juznih Slovcna, zapravo Hrvata 
i  Srba,  a  u  prvom  rcdu  s  hrvatskom  Dalmacijom,  osvjetljuje  (od 
960. do  1479.)  ona  bogata  grada  iz  mletackoga  drzavnoga  arhiva, 
koju  je  objelodanio  Sime  L j u b i c'  (t  1896.),  dok je  August 
T h c i n e r (f  1875.) priopcio spise o odnosima izmedu svete stolice 
rimske i Juznih Slavena, poglavito Hrvata (od  1198. do  18OO.0  Pro- 
§lost  sredovjecne  Bosne  objasnjuju  isprave,  sto  su  ih  objelodanili 
Euzebije Fermendzin' (f 1897.), Franjo Miklosic' (t 1891.), 
Me do  Pucic   (f 1882.) i  Jo sip  G e 1 c i c,"  dok jc isprave po- 
rodice  knezova Blagajskih od  plemena Babonica,  a tako i knezoya 
Krckih Frankapana izdao  Samuil  Barabas,'  a donjoslavonskih 
sredovjecnih  zupanija  (danas  sjeverozapadni  kut  Bosne)  Sanske, 
Vrbaske i Dubicke, kao i banovine Jajacke Sandor Horvath.^ 
Za  novovjeku  hrvatsku  historiju  naiznatnije   su  zbirke  oye: 
Hrvatsko-slavonske  saborske  spise   (od  1526.  dalje)  objelodanjuje 
Ferdo  Sisic,'  a  usporedo  s njima  izlaze  historijski  spomenici 
hrvatski iz vremena prvih Habsburgovaca u redakciji Emilija La- 
szowskoga."'  Postanak i razvitak hrvatske Vojne Krajine objas- 
njuju spisi i isprave, §to ih je izdao Radoslav  Lopasic"(t 1893.). 


1 L i u b i c. Listine o odnosajih izmedu Juznoga Slavenstva i mletacke repu- 
blike. vol. I.— X. Zagreb  1868.-1891. Izdala ..Jugoslavenska akademija". 

' T h c i n e r, Vetera monumenta Slavorum mcridionalium historiam illustrantia, 
vol. I.- II. Rim  1863.  i  Zagreb  1875.  Izdao  biskup  Strossmayer  (t  1905.)  o  svom 

^ Fermcndzin, Acta Bosnac potissimum ecclesiastica (od 925. do 1752.). 
Zagreb  1892. Izdala  ..Jugoslavenska akademija". 

* Miklosich. Monumenta Scrbica. Bee  1858. 

■• riyUHh,  CnOMCHHUH cpnCKii OA 1395. ao  1423.. vol. I. -II.  Beograd  1858. 

i 1862. 

"Gclcich. Diplomatarium relationum reipublicae Ragusinae cum regno 
Hungariae (1358.— 1526.). Budimpesta 1887. Predgovor jc napisao madzarskim jezikom 
Ludovik  Thalloczy,  a djclo izdala je madzarska akademija. 

^ Bar abas. Codex diplomaticus comitum de Blagay (1200.— 1578.). Budim- 
pesta 1897. — Barabas. Codex dipl. comitum de Frangepanibus. vol. I.— II. 
(1133.-1527.). Budimpesta 1910.— 1913. Predgovor madzarskim )czikom napisao jc u 
oba djcla Ludovik  Thalloczy. a izdala ih je madzarska akademija. 

"Horvath, Codex diplomaticus comitatuum Dubicza. Orbasz et Szana 
(1244.-1710). Budimpesta 1912. — Horvath. Banatus. castrum et oppidum Jajcza 
(1450. — 1527.). Budimpesta 1915, Predgovor madzarskim jezikom napisao jc u oba 
djcla Ludovik  Thalloczy. a izdala ih madzarska akademija. 

» Sisic. Acta comitialia regni Croatiac. Dalmatiae et Slavoniae. vol. I.— III. 
(1526.-1577.).  Zagfeb  1912.-1916.  Izdajc  „Jugoslavcnska  akademija";  zbirka  se 

nastavlja. .    T^ i   i-    ci 

"' L a s z o w s k i. Monumenta Habsburgica regni Croatiac Dalmatiac blavoniac. 
vol.  I. -II.  (1526.— 1540.).  Zagreb  1914.-1916.  Izdajc  ..Jugoslavenska  akademija  ; 

" Lopasic.' Spomenici hrvatske Krajine. vol. I.-IH. (1479.-1780.). Zagreb 
1884. — 1889. Izdala ..Jugoslavenska akademija". 


dok uskocko pitanje rasvjetljuju spomenici, sto ih je objelodanio 
Karlo Horvat/a zivot Nikole Zrinskoga Sigetskoga oni, sto ih 
je sabrao S a m u i 1 B a r a b a s.' Zrinsko-Frankapansku zavjeru opet 
osvjctljujc obilna grada, sto su je izdali Franjo Racki i Val- 
tazar Bogisic (f 1908.), i to prvi poglavito iz beckih, a drugi 
iz pariskih arhiva/ 

Pisci. Medu Ijetopiscima i piscima o hrvatskoj proslosti istice se u 
prvom redu bizantinski car Konstantin VII. Porfirogenit 
(912-959), koji je oko 948. do 952. napisao djelo s docaije nadje- 
nulim latinskim natpisom „De administrando imperio",* U 
torn djelu (glaye 29. do 36.) iznio je car najstarije vijesti o 
Hrvatima i Srbima od njihova doseljenja na jug pa sve do polovice 
X. vijeka, i to pored nekih starijih, mozda i arhivskih podataka, po- 
glavito na osnovi izvjestaja, sto ih je dobio od svojih pouzdanika 
iz bizantinskih dalmatinskih gradova onoga vremena (za cijelo u 
prvom redu iz Zadra, Spljeta i Dubrovnika). Car dakle donosi, a 
bez obzira na kronoloski poredak, hrvatsku odnosno srpsku tradiciju 

X. vijeka, koja je stim vjerodostojnija, sto su dogadaji, o kojima 
prica, bhzi njegovu vremenu; tek za ranije vijesti, kao sto su one iz 
yil. vijeka (tako o doseljenju), cini se ipak, da je pouzdaaost careva 
slaba. 

Domaca se historiografija javlja tek drugom polovicom XII. vijeka. 
To je spis obicno zvan Ljetopis popa Dukijanina,' sa- 
stavljen u glavnom od dva razHcita dijela. Prvi dio sadrzaje ocito 
zbrku raznih izoblicenih dogadaja, kojima je najvecim dijelom upravo 
nemoguce odrediti mjesto u povijesti, dok drugi iznosi usmeno pri- 
canje staraca i bez sumnje nesto i od zapamcenja samoga inace nam 
po imenu nepoznata pisca, aH nesumnjivo barskoga katolickoga sve- 
cenika,  o  raznim  dogadajima,  sto  su  se  zbih  u  Duklji  (Zeti)   u 

XI. 1 u prvoj polovici XII. vijeka; ..Ljetopis" je dakle u torn 
urednijem dijelu u prvom redu izvor za sredovjecnu srpsku historiju. 
Frvi dio vec je zarana dospio u Hrvatsku, gdje bi s latinskoga pre- 
veden na h r v a t s k i, a sada (najkasnije u XIV. vijeku) dodan mu 
)e jos 1 opsiran opis prijeke smrti hrvatskoga kralja Dmitra Zvoni- 
T^Wrn^^^^-)' M^ga je jezgra ipak vise nego samo vjerojatna. Sve 
do XVll. vijeka ova je hrvatska redakcija „Ljetopisa popa Dukljanina" 
bila glavni izvor historijskoga znanja Hrvata, a narocito dalmatinskih. 

J ia'i«P>°v^*1' .^onumenta historiam Uscocchorum illustrantia, vol. I.-II. fl550. 
do  1618.). Zagreb  1910.-1913.). kdala ..Jugoslavenska akademija". 

I II r?<;^/^'?f^?.'.^^'^®,'' ^Pistolaris et diplomaticus comitis Nicolai de Zrinio, vol. 
1.-11.^(1535.-1602.). Budimpesta  1898.-1899. Izdala madzarska akademija. 

7,dr„k ifi^T*"' J^P'^."^. ° "Z"^' ^^"^ P^'""^ Zrinskoga i kneza Frana Frankopana. 
t^i u 7' ~^°J'^\''' ^^*^ conjurationem Petri a Zrinio et Francisci de Fran- 
kopan Illustrantia. Zagreb  1888. Oba djela izdala je ..Jugoslavenska akademija". 

Bekkerus.° Bonn' r84i" " ^  ^ ° ■• P ^ V ^ o g e n n e t u s.  opera,  vol.  III.  Recognovit 
■ C r n c i c. Popa Dukljanina Letopis. Kraljevica  1874. 


Mnogo je vazniji pisac od anonimnoga barskoga svecenika arhi- 
diakon spljetske crkvc  Tom a  (t  1268.).  On je napisao malo pred 
smrt  pod  natpisom   „H i s t o r i a  Sal on it an a'"  povijest  svoje 
crkve od rimskih vremena, zacinivsi je obilno opce politickim i svojim 
licnim dozivljajima, ali je kod toga kao voda ..latinske"  (talijanaske) 
stranke spram Hrvata cesto nazloban,  tendenciozan i pristran.  Uza 
sve ove mane Toma  je  ipak najodlicniji i najznatniji dalmatinski sre- 
dovjecni pisac, a narocitu vaznost ima u njegovu djelu ono, sto go- 
vori o vremenu spljetskoga nadbiskupa Lovre u doba hrvatskih kra- 
Ijeva   Petra   Kresimira  IV.  (1058—1073),  Slavica   (1073-1075)  i 
Dmitra Zvonimira (1076 — 1089),  te  ono o tatarskoj  najezdi  za  vla- 
danja kralja Bele III. (IV.) (1242).  U XIV. vijeku cvao je najodlicniji 
mletacki Ijetopisac duzd  Andrija  Dandolo  (t  1354 ), koji do- 
nosi u svom djelu „Chronicon V e n e t u m" osobito znatnih po- 
dataka,  redovito  na  osnovi  pouzdanih  izvora mletackoga  arhiva  o 
mletacko-hrvatskim odnosima do godine  1280.,'  a u XV. najodlicniji 
ugarski Ijetopisac srednjega vijeka Ivan Thur6czy od Szentmihalya 
(t  1490.),  kojega  „Chronica  Hungarorum"  (stampana  pr\'i 
put u Brnu 1488.) ima poglavitu vaznost za XIV. i XV. vijck.' Oso- 
bito je dragocjen  opis  podsade  Sigeta godine  1566., sto ga 
je napisao  h r v a t s k i m  jezikom (cakavskim  narjecjem)  neki oce- 
vidac, po svoj prilici tajnik Nikole Zrinskoga Fran jo  C r n k o' ; to 
]e prvi opsezniji historijski opis napisan na hrvatskom jeziku, a odli- 
kuje  se  zivahnoscu i historijskom vjernoscu.  Nesto kasnije sastavio 
]e zagrebacki kanonik, poslije zupnik varazdinski, Antun Vramec 
(t  1587.) prvo hrvatsko (kajkavskim narjecjem)  s tamp an o  histo- 
rijsko djelo  „Kronika",  koja ima nekih dobrih podataka za Xyl. 
vijek.'  Kao  historik sve je starije ugarske i hrvatske pisce natkrilio 
Nikola  Istvanffy  (t  1615.  u  Vinici  u  hrvatskom  Zagorju), 
ugarski propalatin i slavonski velikas, a kao takav i clan hrvatskoga 
sabora. Njegovo djelo obuhvata vrijeme od  1490. do 1606. i odlikuje 
se  biranom  latinstinom  i  velikim  poznavanjera  dogadaja,  o  kojima 
govori, a narocito od druge polovice XVI. vijeka dalje." 


' Thomas archidiaconus. Historia Salonitana. Izdao Racki, Zagreb 1894.. 
medu izdanjima „Jugoslavenske akademije". 

' Jedino izdanje jos uvijck M u r a t o r i. Scriptores rerum Italicarum. vol. 
XII. Milano  1728. ^ u   x   • 

' Najpristupacnijc izdanje jest Schwandtner. Scriptores rerum Hungan- 
carum. vol. I. Bee  1747.. str. 39.— 291. 

* Kidric. Oblega Sigeta v sodobnem hrvaskem opisu. Maribor 1912. (u ..Ca- 
sopisu za zgodovino in narodopisje". let. VIII.). Do nedavno jos bio je poznat samo 
suvrcmeni latinski (i njemacki) prijevod. 

■• Vramec. Kronika vezda znovic spravljcna kratka slovcnskim iezfkom. 
Ljubljana 1578. Ponovo izdana s veoma vaznim uvodom Vjckoslava Klaida 
u izdanjima ..Jugoslavenske akademije". Zagreb  1908. 

' Istvanffy. Historiarum de rebus Hungaricis libri XXXIV.. izdano vise 
puta. prvi put u Kolnu  1622. 


Historiografija hrvatska u pravom smislu te rijeci zacinje se tek 

drugom polovicom XVII. vijeka, kad je zagrebacki  kanonik  Jurai 

barun Rattkay (f  1666.) izdao  1652. u Becu prvu sustavno napi- 

sanu hrvalsku historiju.' To je djelo za citavo starije doba osnovana 

na veoma  ncpouzdanim  izvorima,  a  danas  ima vrijednosti samo za 

piscevo doba, dakle za prvu polovinu XVII. vijeka. Pored sve nekri- 

ticnosti  ipak  je  znacajno  s toga,  sto  je  Rattkay  prozet  hrvatskim 

duhom svoga vremena razlikujuci strogo Hrvatsku od Ugarske. Mnogo 

je bolje djelo, sto ga je napisao Trogiranin Ivan  Lucius (Lucie ?\ 

(t u Rimu  1679.) i stampom izdao u Amsterdamu  1666., a prikazuje 

hrvatsku historiju do  1420., to jest do onoga vremena, kad je citava 

Dalmacija trajno presla u mletacke ruke.^ Lucius je pravo reci osnivac 

1 otac hrvatske kriticne historiografije, jer  se  sluzio samo ispravaraa 

1  suyremenim  piscima,  no  on  odise  vise  duhom  mietackim  negoli 

hrvatskim. Kud i kamo zaostaje za njim kao historik zagrebacki ka- 

nonik  Baltazar  Adam  Krcelic  (f  1778.),  koji  je  napisao 

poyijest crkve zagrebacke (do polovice XVII. vijeka),' onda politicku 

histonju kraljevme Hrvatske do smrti Ferdinanda I. (1564.)* a s ten- 

dencijom,  da  opravda  tadanji  centralisticki  sistem  beckc' vrhovne 

ylade, i pod kraj zivota Ijetopis svoga vremena (od 1748.— 1767 )  koji 

je ledan od najdragocjenijih izvora XVIII. vijeka. Na prijelazu u'novo 

doba stoji znatan rad Zagrepcanina Josipa Mikoczyja (f 1800) a 

narocilo na polju hrvatske historije u doba narodnih vladara " 

i'.oshje „ihrskoga" doba, koje iznese na vidjelo prvu hrvatska 
histonju pisanu novim knjizevnim jezikom, a kojoj bjese pisac zupnik 
u pozeskim Sesvetama Ivan Svear^t 1839.), zace moderni na- 
ucni rad, ko)emu je temelje polozio Ivan Kukuljevic Sak- 
cinski osnutkom „Drustva za jugoslavensku povjesnicu" i izda- 
To^ITm '^''f''''^^ °''^^°^ ..Arkiva" (12 knjiga od 1851. do 
1875. . No )os krepciju osnovku stece rad oko hrvatske historiografije 
osnutkom ..Jugoslavenske a k a d e m i j e", narocito otkad je 
ona zapocela sustavno djelovanje svoje (1867),  i to ne samo objelo- 

SlavoiiiL^Beel652^^'°°"^ ''^^"'"  ^*  banorum  regnorum  Dalmat.ae.  Croatiae  ct 

' Lucius. Dc regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdam 1666. (i 
Schwandtner, Scnptores rer. Hung. III.). ^ 

tomus' I^'za'^reb^ n70 "'^*°:;'^7™ cathedralis ecclesiae  Zagrabiensis  partis primae 

nares.'z^a|reb  n70.'^'  ^^ '"^^°'' Dalmatiae.  Croatiae. Slavoniae notitiae praelimi- 

(A^ i7A7i^''J^^V^J'\-^'"'"^^ ^'^^ historia ab anno  inclusive  1748. et  subsequis 

itvi r^ \  r'*'"*"v' "°.*'"^'"-  ^^'^^^  Tade  Smiciklas  u  izdanjima   Jugo 
slavenske akademije . Zagreb  1901. -"M""* ,.Jugo 

" Mikoczy. Otiorum Croatiae liber unus. Budim  1806 
nose na1;rr: '..Olledat /l 1"^™:'"?' '~''^'  '''"'  1«39.-1842. (Sveska III. i IV. 


daniivanjem historijske grade/ nego i izdavanjem histon)skih mono- 
drafiia (rasprava) u svom organu ..R a d u".' Naucen)acki krug prvih 
akademika sacinjavahu njezin predsjednik zagrebacki kanonik Ir ra- 
ni o Racki (t 1894.), historik doba hrvatskih narodnih vladara, 
onda profesor hrvatske historije u sveucilislu u Zagrebu (od 1874.) 
Matiia Me sic (t 1878.), historik doba obaju kral)eya iz kuce 
Ja^elovica (od 1490. do 1526.), ravnatelj hrvalskoga arheoloskoga 
muzeia S i m e L j u b i c (t 1896.), historik hrvatsko-mletackih odnosa, 
Radoslav L o p a s i c (t 1893.), historik hrvatske Vo)ne Kra)me. 
i  IvanKrst.  Tkalcic(t  1905.), historik grada Zagreba. 

Rezultatima  rada  ovih  naucenjaka  kao  i  pubhkacijama  izvora 
prvi se posluzio profesor hrvatske historije u syeucilistu i preds)ednik 
Jugoslavenske akademije"  Tade  Smiciklas  (t  1914.).   On ,e 
objelodanio  u  izdanjima  ,.Matice  Hrvatske"  u  dva  omasna  sveska 
djelo „Poviest  h r v a t s k a"  (Zagreb  1879. i 1882. , od koiih prvi 
obuhvata dogadaje do 1526., a drugi do  1848.   Smiciklas  izradio  je 
svoie djelo na osnovi svega tada mu pristupna i stampom ob)eloda- 
njena izvornoga blaga i literature,  a kako je bilo napisano u sm)eru 
pragmatickom  s jakom  patriotskom  zicom  i  jezikom  i  stilom  nada 
sve ugodnim,  postade mozda najpopularnijom  modernom  hrvatskom 
knjigom.  Medutim  je  od onda,  kad je ono izradeno,  proslo gotovo 
cetrdesct  godina,  a  za to je vrijeme objelodanjeno golemo mnostvo 
novih izvora. pa tako je sasvim prirodno, da je danas ono u nekim di- 
jelovima stvarno zastarjelo. Prema stanju danasnje nauke i izvora ob)e- 
lodanjuje sveucilisni profesor  Vjekoslav  Klaic  vdiko d)elo u 
smjeru  genetickom  s  natpisom   ..? o v j e s t  H r v a t a    od ko)ega 
je dosada izislo pet svezaka obuhvatajuci proslost naroda hrvatskoga 
do godine  1608.  Ovo djelo,  kojemu su dodane i neke shke  naucne 
vrijednosti,  nadilazi metodickom izradbom,  strogom naucnom kntic- 
noscu i iscrpivom  opsirnoscu  sva dosadasnja djela,  a narocito valja 
istaknuti  razdoblje  od  godine  1409. do  1608.,  koje  je u torn  d)elu 
prvi put temeljito obradeno na osnovi ne samo ob)elodanjene grade, 
nego i golemoga mnostva arhivalnih podataka. 


• Vccu historiisku gradu izdajc ., J u g o s 1 a ve n sk a akademi|a u zb.rkama 
Monumenta spectantia historiam Slavorum m e ri d i o n al i u m do- 
sada 39 knjiga. i ..Monumenta h i s t o r i c o - j u ri d i c a S la v o r u m ™«'-'d'o- 
nalium". dosada 10 knjiga. a manju u zborniku ..Star.ne dosada 35 kn„ga. 
Izvan toga izda,c i Smiciklasov ..Codex d i pi o m a 1 1 c u s dosada 12 kn,.ga 
(II.-XIII.);  prvi  svezak.  koji  ima  da  obuhvata  isprave iz doba narodnih vladara. 

izi^i ce naknadno. ...   ...   ,.,  ,   -.i   x   tn^ 

' R a d" donosi do knjige 59. zajedno rasprave histoncko-filolog.ckoga. tilo- 
zoficko-juridickoga . matematicko-prirodoslovnoga razreda a od 60. ^alie naposc 
one  prvih  dvaju  razreda  i  napose trecega.  Do  danas mSlo )e ukupno 211  knpga 

"^''^^^"Klaic. Povjest Hrvata. pet svezaka. Zagreb 1899 do 1911 Prva knji|j '^e 
do 1301.. druga od 1301. do 1409.. treca od 1409. do 1458.. cetvrta od 1458. do 
1526.. a peta od  1526. do  1608. 


Pristup. 

Hrvatske zcmlje prijc doseljenja Hrvata. 

I. 

Pozoriste hrvatske povijcsti. 

naj dio Juznih Slovena, koji je docnije obrazovao drzavc 
hrvatsku i srpsku, napucio je malo po malo do prve po- 
lovice VU. vijeka nasc ere onu prostranu zemlju, kojoj 
su otprilike bile ove etnicke granice : na jugu rijeke 
Bojana i Drim (danas u Albaniji) te Sara planina, na 
istoku pravac povucen od Sare i Kosova polja do 
usca Timoka u Dunav, na sjeveru Dunav, Drava i Mura te danasnje 
stajersko-kranjsko-hrvatsko pogranicno gorje, a na zapadu rijeka 
Rasa (u Istri) i Jadransko more. Unutar tih meda nalaze sc danas 
ove zemlje: istocna Istra, Medumurje, Hrvatska, Slavonija sa Srijemom, 
Dalmacija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, jedan dio sjeverne Alba- 
nije, Novopazarski sandzak i zapadna Srbija. No dok je narod. sto 
je napucio golemi taj prostor od kakih 180.000 kl'. s etnickoga gle- 
dista vazda bio jedan isti, zemlja sama nikad se nije nasla na okupu 
kao jedna politicka cjelina, pa tako se zgodi, da je prosirenje imena 
hrvatskoga, odnosno srpskoga, zavisilo podjedno i o politickoj snagi 
i moci bilo jednoga, bilo drugoga dijela naroda, 

Nas zanima u prvom redu historijsko pozoriste Hrvata, kojih je 
pravo srediste i jezgra iznajprije bila zemlja izmedu Rase i utoka 
Cetine, odnosno Neretve, na zapadu, a Vrbasa i donje Bosne na 
istoku, pa Drave i stajersko-kranjskoga pogranicnoga gorja na sjeveru. 
All ni ovaj teritorij nije vazda i stalno stvarao jednu politicku cjelmu, 
vec je bio sada prostraniji. sada tjesnji. Razlog toj pojavi trcba da 
traiimo u geografskom smjestaju hrvatske zemlje. Pogled na kartu 
jugoistocne Evrope odmah nas uci. da hrvatska zemlja vecma na- 
ginje Zapadu i njegovu utjecaju, nego li evropskomu Istoku. Ona se 
prostire doduse znatnim dijelom na Balkanskom poluotoku.  a taj se 


10 


rado nazivlje istocnim, no upravo u  svojem  sjeverozapadnom  dijelic 
seze on daleko na zapad. Tako su primjerice Osijek, nedaleko od sje-^ 
veroistocne, i Sarajevo, nedaleko od jugoistocne hrvatske mede, gotovo 
iste geografske duzine kao juznotalijanski Otranto, a Pozega, Banja- 
luka  i  Imotski  malo  ne  pod  istim  meridijanom  kao Tarento;  dok 
je Zadar nesto zapadnije smjesten od Mesine na Siciliji, a Rijeka od 
Salerna, a same malo istocnije od Napulja.  Sve  nam  to  dakle  po- 
kazuje, da hrvatska  zemlja  ima  prama  zapadu  isti  smjestaj  kao  i 
juzna Italija. A to bas  i  jest  razlog,  sto  je  najveci  dio  pomenutih 
zemalja  za  konacne  razdiobe  rimskoga  carstva godine 395, po Hr, 
pripao  Zapadu,   a  istom  docnije  Istoku   zbog  poHtickih  intercsa 
njegovih. Hrvatska je dakle zemlja (kao i juzna Italija) dugo kolebala 
izmedu  Zapada  i  Istoka,  dok  konacno  nije  (poglavito  uz more) u 
njoj prevagnuo zapadni utjecaj, 

Nadalje hrvatska se zemlja nalazi  na  razmedi  srednje  i  juzne 
Evrope.  Ona se naime prostire onim  predjelima,  gdje se Balkanski 
poluotok  hvata  trupa  evropskoga.  Ogledamo li  na  karti  tri  juzno- 
evropska poluotoka, opazit  cemo,  da  Pirenejski  rastavlja  od  trupa 
tesko prohodno gorje Pireneja,  a Apeniaski opet visoke Alpe ;  Bal- 
kanski  pak  poluotok  nije  odijeljen  visokim  gorama,  vec  su  ovdje 
prirodnom medom rijeke Kupa, Sava i Dunav.  Sto je ovoj medi na 
sjeveru,  pripada  evropskom  trupu  ili  srednjoj  Evropi,  a sto je na 
jugu,  Balkanskom  poluotoku  ili  juznoj  Evropi. Velik dio pomenutc 
mede  prolazi  hrvatskom  zemljom  i  to  tako, da manja cest njezina 
ostaje trupu evropskomu ili srednjoj Evropi kao sastavni dio velikoga 
podunavskoga nizozemlja i alpskoga gorja,  to jest hrvatsko Zagorje, 
Podravina  i  citava  Slavonija  sa  Srijemom,  dok  veci  dio  pripada 
Balkanskom poluotoku i kraskoj gorovini ili juznoj Evropi.  Taj geo- 
grafski dualizam hrvatske zemlje, koji se jos i jasno odrazuje u klimi,. 
fauni i flori, mnogo je puta  nepovoljno  utjecao  na  razvoj  politickc 
narodne proslosti.  Ne  da  se  naime  poreci,  da  onaj  kraj  hrvatske 
zemlje, sto se prostire izmedu Save, Drave, Kupe i Dunava,  a pri- 
pada srednjoj  Evropi,  pokazuje  sasvim  drugi  karakter  od  krajeva 
njemu na jugu, pace bilo je vremena,  kad  su  oba  dijela  stajala  u 
protivstini i neprijateljstvu jedan  protiv  drugoga.  Stoga  i  jesu  vec 
Rimljani danasnju hrvatsku  zemlju  podijeHli  medu  dvije  pokrajine, 
Panoniju i Dalmaciju, a na  njihovim  se  tragovima  docnije  podigose 
obje hrvatske knezevine, Panonska i Dalmatinska,  zatim obje bano- 
vme, naime Slavonija i Hrvatska s Dalmacijom. 


11 


Hrvatska se zemlja prostire  uz  more  i  obiluje  otocima.  Obala 
hrvatska ima lijcpih zatona,  zaljeva,  draga i zgodnih mjcsta za pri- 
staniste brodova,  narocito Kvarnerski i Kastelanski  zaljev,  pa  nat- 
kriljuje u tome kud i kamo sucelnu jednolicnu  talijansku  obalu.  To 
i jest bilo glavnim razlogom, da se je za nju toliko otimala Venecija, 
jer u doba, kad se plovilo duz obale, a voljelo izbjegavati otvoren6) 
pucini, bez nje nije moglo da bude gospodstva nad Jadranskim morcm, 
niti sigurne plovidbe put Levanta.  Primorski  je smjestaj mnogo do- 
prinio, da su se lijepo  razvili  neki  gradovi,  medu  njima  u  prvom 
redu Senj, Zadar,  Spljet i Dubrovnik.  Ali  polozaj  hrvatske  zemlje 
uz more bio bi kud i kamo znatniji i po unutrasnje krajeve korismji, 
kad bi ovece plovne rijeke iz unutrasnjosti ulazile u nj i tako spajale 
Primorje sa Zagorjem.  No one rijeke, sto utjecu u Jadransko more, 
ne mogu se dovoljno  razviti,  buduci  da  su  suvise  kratke  i  phtke 
osim jedine Neretve, a i ta je jedino u najdonjem  tijeku  plovna  za 
vece brodove.  Konacno rastavljaju  Primorje od Zagorja visoke pla- 
nine,  koje  se  dizu  u  visinu  nerijetko  neposredno  od  obale,  kao 
Vele'bit, Mosor i Biokovo.  Zbog  toga  nema  izuzevsi  usko  Primorje 
preostala hrvatska zemlja osobite koristi od mora, ili drugim rijecima, 
sam  znacaj  citave  hrvatske  zemlje,   pored  sve  duge  i  razvedene 
morske obale, u glavnom ipak je pretezno kontinentalan. 

U povijesti hrvatskoj treba dakle vazda da imamo pred ocima 
geografski smjestaj hrvatske zemlje: ona se nalazi na razmedi 
srednje i juzne Evrope, ona je u sredini izmedu evropskoga Zapada 
i Istoka, i konacno u njoj se uza sav primorski polozaj ipak pretezno 
razvio kontinentalni zivot. 

II. 

Prchistorija, Iliri, Rimljani i Scoba Naroda. 

Prchistoriia. Poceci kulture, odnosno prvi sigurni znaci covjeku 
svojstvena razuma, gube se u p r e h i s t o r i j i, koja obuhvata starijc 
i najstarije odsjeke u razvitku Ijudskoga roda i njegove prosvjete, a 
o njima nam se nijesu sacuvala nikakova pismena svjedocanstva. 
Prehistorija dijeli se na tri glavna doba: na kameno, broncano i 
z e 1 j e z n o, vec prema gradi, od koje su bila sadjeljana pojedma 
oruda i oruzja, kao sto su nozevi, sjekire, vrsci strelica i sulica, pa 
bodezi, macevi. cekici, nadzaci i drugo. Ova glavna doba raspadaju 
se  na  podrazdoblja :  kameno  doba  na  starije  iH  p a 1 e o 1 1 1 s k o, 


12 


koje je dulje potrajalo od sviju ostalih zajedno, i novije ili neolitsko 

razdobljc ; prijelaz na broncano doba cini  b a k r e n o, ali je ono 

ipak blize neolitskomu,  nego li broncanomu,  dok  se  zeljezno  doba 

razdvaja na starije ili  halstatsko  i  na  mlade  ili  latensko. 

No ova doba ne valja shvacati kao da su se po citavoj Zemlji zapo- 

cela i zavrsila  u  isto vrijeme,  jer  u  nekim  naprednijim  stranama, 

poglavito na  Istoku  (tako  u  Egiptu  i  Mezopotamiji), vec  je  covje- 

canstvo  odavno  poznavalo  kovine,  dok  je  u  drugim  sjevernijim  i 

udaljenijim krajevima negdje jos cvalo neolitsko, a negdje jos uvijek 

prevladavalo paleolitsko doba.  To je dakle upravo tako,  kao sto je 

primjerice  s  grckom  ili  rimskom  knjizevnoscu,  koja  je  vec  davno 

ocvala u svojoj domovini, a da istodobno, kazimo, Sloveni i Germani 

jos ni pisma nijesu poznavali, sta vise, i dandanas ima nekih divljackih 

plemena, ponajvise u Australiji, koja jos uvijek zive u kameno doba. 

Ova dakle razdioba u tri doba nije toliko kronoloska, koliko karak- 

tense izvjesni kulturni stepen Ijudski, 

U starije paleolitskodoba hranio se covjek, ziveci bijedno 
u omanjim skupinama,  poglavito od  lova,  koji mu je bio glavnim 
zanimanjem, a onda i od  ribanja.  Svoje je boraviste kao nomad 
vazda mijenjao trazeci hrane  i  zaklonista  ispred  divlje  zvjeradi  i 
nepogoda vremena, bilo pod krosnjastim  deblom,  bilo  u  pecinama 
(spiljama).  Obradivanja  tla,  domacih zivotinja i glinenih posuda jos 
ni)e poznavao, i jedino orude biU su mu isprva drvo i kamen, ponaj- 
vise kremen, od kojega je otkidao, odlamao i odbijao manje komade, 
da  se  njima  posluzi,  ali  izglacati  ih jos nije znao.  Tek  u  mlade 
paleolitsko  doba  covjek  je  naucio,  da  se  posluzi  i  zivotinjskim 
kostima i rogovima kao podesnim orudem, pace  i  za  nakit.  Medu 
na,znatnija paleolitska nalazista u Evropi ubraja se naseobina paleo- 
htskoga  covjeka  starijega  razdoblja  kod  danasnje  Krapine  u 
hrvatskom Zagorju, gdje se uz preostatke covjeqega kostura bar od 
deset mdividua razne starosti naslo i golemo  mnostvo  kosti  raznih 
diluvijalnih zivotinja i primitivnoga kamenoga oruda. 

Neolitsko doba otvora neprekidni slijed Ijudske kulture 
do danas. Sada covjek nije vise jedino nomadski lovac i ribar, nego 
je sebi priblizio neke korisne zivotinje i biljke, to jest on je postao 
sto car 1 ratar. To ga je navelo, da je uzeo sebi stvarati stalna 
naselia, naime veca ili manja selista gradeci ponajradije — buduci 
da bez vode nije mogao zivjeti - po dolinama uz rijeke i potoke 
te uz jezera i more svoje kolibice povrh okruglasto iskopanih  jama. 


13^ 

Nad njima bi podigao rasljasto kolje, opleo ga granjem i pleterom, a 
onda sve to oblijepio ilovacom. No cesti pbvodanj i strah od grabez- 
Ijivih zivotinja i nevaljalih Ijudi bjese razlogom, da je covjek jos u neo- 
litsko doba uzeo graditi svoje stanove na sosnicama (sojenicama) 
u rijecnim ili jezerskim plicinama nedaleko od obale. Dalja znacajka 
neolitskoga doba jest, da je covjek stao praviti glinene  posude 
s tragovima primitivne ornamentike,  dok  je  od  d o m a c i h  zivo- 
tinja  gojio  kozu,  ovcu,  svinjce,  govedo,  a  uza nj  je  kao  vjerni 
lovski  drug  i  kucni  cuvar  pas;  samo konju  kao domacoj  zivotinji 
nema u neolitsko doba jos nigdje traga.  Od  biljaka  covjek  je  tada 
sijao psenicu,  jecam i proso,  zacijelo u blizini svoje kolibe,  pa nje- 
govao Ian, da se oblaci. Sluzio se oruzjem i orudem od izglacana 
kamena  razne vrsti,  koje je cesto dobavljao iz daleka ili su 
mu  ga  donosili  t r g o v c i.  Bez  sumnje  je  covjek  vec  tada  imao 
izvjesnih religijoznih predodzbi, a narocito o zivotu preko groba^ 
kako to pokazuje  pokapanje  mrtvaca  po  stalnom  nacinu,  naime  u 
skvrcenom polozaju. Isto je tako covjek tada zivio i u nekoj 
drustvenoj  organizaciji,  no da li familijarnoj (zadruznoj)  ili  ca  ple- 
menskoj, toga ne znamo. Neolitsko je doba dakle polozilo 
osnovu ratarskomu ili seljackomu stalezu. U danasnjc 
hrvatske zemlje ova  je  razmjerno  visoka  kultura  prodirala  s juga, 
a najgusce bjese naseljena danasnja ravna  Slavonija  i  Srijem,  gdje 
su se nasli tragovi velikih naseobina,  kao sto su Jakovo - Kormadin 
(kod Zemuna), Bapska (kod $ida), Vucedol (kod Vukovara) i Sama- 
tovci (kod Osijeka). No najznatnije neolitsko nalaziste je Butmir (kod 
Sarajeva) u Bosni, koje se uopce broji medu prva te vrsti u Evropi. 
Tude je nekoc bila tvornica oruda, oruzja, glinenih posuda s veoma 
znacajnom  spiralnom  ornamentikom,  onda  kipica  i  idola,  kakih se 
nije  naslo  ni  u  jednom  drugom  evropskom  neolitskom  nalazistu. 
Butmir  bjese ocito u neolitsko doba srediste raz- 
mjernovisokekulture. 

Bakar bijase prva kovina, kojom se covjek stao sluziti jos 
pod kraj neolitskoga doba za izradivanje oruzja, oruda i nakita, pa 
stoga jest bakreno doba zapravo prijelaz od kamenoga na bron- 
cano, kad je covjek naucio, da cistom bakru dodade lO'/o kositra i 
tako dobio tvrdu, zutu, sjajnu metalnu slitinu, zvanu bronc (tuc), 
Bakreno doba ostavilo je nekoliko veoma karaktcristicnih tragova u 
hrvatskim zemljama, a po obliku ti su predmeti sasvim srodni onima, 
sto  su  nadeni  u  Ugarskoj, gdje  je  bila u bakreno doba razmjerno 


14 

veoma razvijena kultura. Glavna nalazista naumicc zakopanih velikih 
kolicina bakrenih predmeta, koje upucuju, da je tamo nekoc bilo 
skladista ili Ijevaonica, jesu : Brekinjska (kod Pakraca), Vukovar, 
Becmen (kod Zemuna) i Karavida (kod Bosanske Gradiske). 

Broncano  dob a,  kojemu  bismo  mogli  za  hrvatske zemlje 
odrediti  pocctak  nekako oko godine 2000. pr. Hr.,  a  svrsetak  oko 
1000., odlikuje se kratkim bodezima, onda macevima, kopcama (fibu- 
lama), vrscima kopalja i strelica,  srpovima, sjekirama i spiralnom 
ornamentikom na posudama. Nebrojeni ostaci oruzja pokazuju 
jako  razvijeni  ratnicki  stalez  i  tome  dosljedno  razvijeniju 
drustvenu organizaciju s gospodarima,  kmetovima i robovima.  Sada 
se javlja i konj kao domaca zivotinja,  a  uza nj i kola.  Sada  gradi 
covjek i tvrde gradove na uzvisinama od nagomilana  kamenja,  bez 
sumnje  u  ratne  svrhe, dok je nizi  stalez Ijudski,  narocito seljacki, 
jos i dalje zivio  u  kolibama i na sosnicama.  Uz  ratnicki  i  seljacki 
stalez razvio se  i  o b r t n i c k i,  jer samo su vjeste ruke mogle da 
dadu  broncu  potrebnu  Ijepotu  i  sjaj.  Uporedo  s time  procvala  je 
raskos i gizda: igle ukosnice za zene, ogrlice, narukvice, podlaktice, 
pa razne kopce (fibule) za luk,  jasni su dokazi  raskosnijega  zivota 
odiicnijih razreda Ijudskih. Nesumnjivo se u to doba podigao i ukus 
Ijudski u hrani i pravilo alkoholno pice. Nacin odijevanja takoder se 
usavrsio,  a kroz sve to i trgovina  s  domacim  i  stranim  putujucim 
trgovcima. koji su vec tada  prolazili  Evropom.  Ovo je doba obilno 
zastupano u hrvatskim zemljama, a narocito su karakteristicni citavi 
skupovi (depot) namjerice zakopanih predmeta; ta su mjesta : Bizovac 
(kod  Osijeka),  Sobunar  (predgrade  sarajevsko),  Toplicica  (kod Bu- 
dinscine u hrvatskom Zagorju), Krehin Gradac (kod Mostara),  Novi- 
grad na Savi (kod Broda)  s naseobinom  na sosnicama i Sitno  (kod 
Spljeta), 

Pocetke upotrebe zeljeza u danasnjim hrvatskim zemljama 
mozemo datirati oko godine 1000. prije Hnsta, i to halstatsko do 
godme 500. pr. Hr., a latensko dalje do pocetka nase ere. Ono je 
dakle suvremeno Ilirima i Keltima. kao i grckoj kolonizaciji na Ja- 
dranu i rimskomu osvajanju. Nema sumnje. da je doslo, kao nekoc 
bronc. s ,uga (iz Grcke) i sa zapada (iz Etrurije). Sada se posvuda 
rasprostranilo cesto umjetnicki izradeno oruzje, tako da su se mogle 
obrazovati i velike vojske, ali je u upotrebu dosao i korisni plug, 
da umnozi rataru zetvu. Sada gradi covjek kuce od kamena i pecene 
opeke, a za nakit uzima uz bronc jos i srebro, zlato, jantar i staklo, 


15 

<iok se u trgovini pojavio novae, najprije strani, onda i domaci 
<ilirsko-keltskih plemena). Tada je i drustvena organizacija s pojmom 
drzave i vladara posvema i svuda provedena u plemenskim organi- 
zacijama, a doljerane su i razne religiozne predodzbe. Mrtvace svojc 
covjek je tada palio i pepeo im stavljao u zaru ili ih je sahranjivao. 
U oba slucaja im je u grob mctao raznoga nakita i oruzja, a u po- 
sude zacijelo i hrane, Nahodaji zeljeznoga doba obilni su po svim 
hrvatskim zemljama, ali je karaktcristicno, da u Hrvatskoj i Slavoniji 
nema ciste halstatske kulture, vec je ona dosada vazda nadena bilo 
pod jacim bilo pod slabijim utjecajem latenske. U Hrvatskoj najznat- 
nije je nalaziste u okolisu Otocca : Prozor-Vital i Kompolje. 
Tude se uz kopce, nacinjene kao dvostruka spirala od zice, pa 
broncane kape, slicne u izradbi danasnjim lickim crvenkapama, naslo 
i nekih krasno izradenih broncanih ploca s lijepim figurama ratnika 
sa stitom, sljemom i kopljem te konjanika u kasu, a to pokazujc 
snazan staroetruski utjecaj. Ali najznatnije je nalaziste Glasinac 
kod Sarajeva, jer natkriljuje jedinstvencscu metalotehnike i tipoloskom 
stranom sva ostala u Evropi, pa i isto halstatsko. Svi nadeni nebro- 
^eni predmeti pokazuju autohtoni lokalni znacaj, a pripadaju starijemu 
cisto zeljeznomu razdobiju, 

Kojemu su plemenu pripadali vlasnici ovih drevnih svjedocan- 
stava kulture, toga ne znamo; samo za ona iz zeljeznoga doba 
fnozemo punom sigurnoscu kazati, da su preostala od prvih nam 
poznatih zitelja na danasnjoj hrvatskoj zemlji, II i r a i docnije dose- 
Ijenih K e 1 t a. 

Iliri i Kelti. Iliri raspadahu se na mnogobrojna plemena nasta- 
vajuci iznajprije svu zemlju juzno od srednjega Dunava (kod Beca i 
Budima) do grckih meda, dok se na zapad protegose pod imenom 
Veneta do rijeke Pada. Oni su bili hrabar narod, vise pastiri negoli 
ratari, vazda spremni srnuti u boj i pogibao, a bitnost njihovc 
borbe bjese drsko gusarenje na moru i smjelo hajduslvo na kopnu. 
Pored dobrih svojstava, kao sto su hrabrost i otpornost, velike su 
im mane bile pozudna odanost picu i strasna nesloga u stalnoj 
pratnji krvne osvete. U prvoj polovici IV. vijeka prije Hr. stadose 
na njih udarati Kelti (Gali) seleci iz svoje prvobitne domovine Galijc. 
Zauzevsi Posavinu i srednje Podunavlje osnovase Kelti. ispremijcsani 
negdje jace negdje slabije starijim Ilirima, vise oblasti, a glavno 
im je srediste bila Segestika (Siscia, Sisak). Potom provale na Bal- 
kanski poluotok i prouzroce medu Ilirima opceno komc§anje stisnuvsi 


16 


ih konacno na prostor,  gdje se kasnije djelomicno nastanio hrvatski 

narod.   Ovdje bijahu u vrijcme prije dolaska Rimljana glavna ilirska 

plemena :  A r d i e j i  od  Vojuse  rijeke  (u Albaniji)  do  Neretve sa 

sredistem u Rizonu  (Risan),  docnije u Skodri  (Skadar),  D e 1 m a t i 

izmedu Neretve i Krke sa sredistem u gradu  Delminiju (danas gra- 

dina Borcani kod Zupanjca na Duvanjskom polju u Bosni) i Liburni 

od Krke do  Rase i po otocima sa sredistem  u  Skardoni  (Skradin), 

na glasu kao smioni  gusari na svojim  brzim  ladama,  Njima na sje- 

veroistoku izmedu Kapele,  Une, Zrmanje i Velebita sjedili su keltsko- 

ilirski mjesanci hrabri Japudi, a izmedu Save i Drave od Varazdina 

do  Daruvara  J a s i,  dalje  na  istok  B r e u c i,  a  oko usca Save u 

Dunav i u danasnjoj sjevernoj Srbiji keltski Skor disci. Jos u VII. 

vijeku uzese Grci naseljavati neke otoke i mjesta na primorju,  tako 

Isu (Vis), Korculu (Kerkyra melaina).  Far (Hvar)  te  Epetij (Stobrec 

kod Spljeta) i Tragurij (Trogir). 

Bojevi s Rimljanima i rimsko vladanjc U prvoj poli III. vijeka 
uredise Ardieji mocnu saveznu drzavu raznih ilirskih plemena pod 
kraljem Agronom, a poslije smrti njegove preuze vladanje udovica 
rau Teuta. Iliri se medutim toliko vec osmjelise, da su stali napadati 
ne samo grcke naseobine, nego i samu Grcku, pace i italske trgovce, 
a to ih je dovelo u sukob s Rimljanima. Prvi sukob svrsi se (228. pr! 
Hr.) porazom Teutine vojske i mornarice, i tako poloze Rimljani 
osnovu svojoj vlasti u sjeverozapadnom dijelu Balkanskog poluotoka. 
No istom poslije ponovnih ratova, narocito s ilirskim kraljem Gen- 
tijem (167. pr. Hr.) te dugotrajnih borba s hrabrim Delmatima i 
ostalim plemenima, bila je godine 9. poslije Hrista konacno skrsena 
zauvijek njihova snaga, a rimsko gospodstvo utvrdeno. 

Pokorene zemlje razdijele Rimljani na dvije provincije: sjeverni 
dio izmedu Kupe (Colapis), Save (Saus), Dunava (Danuvius), Drave 
(Draus) i Mure (Murus) prozvan bi P a n o n i j o m, a juzni od 
Rase (Arsia) do blizu arbanaske rijeke Mat (Mathis) te od Jadran- 
skoga mora do rijeke Kolubare i Rudnika planine u danasnjoj Srbiji 
Dalmacijom. Kasnije za cara Dioklecijana (oko 300. po Hr.) 
obje su provincije na danasnjem hrvatskom tlu razdvojene na dvije 
manje : Panonija bi razdijeljena na zapadnu iliPannoniaSavia 
sa sredistem u Sisciji i na istocnu iliPannonialnferior (doc-^ 
mje Sirmiensis) sa sredistem u Sirmiju (Mitrovica), dok se Dalmacija 
raspade na pravu D a 1 m a c i j u sa sredistem u Saloni (Solin) i na 
Prevalitanu  sa sredistem u Skodri (Skadar).  Pored pomenutih 


17 

glavnih gradova bili su u obje Panonije jos i ovi : Aqua Viva (Va- 
razdin), Marsonia (Brod na Savi), Mursa (Osijek donji grad) i Cibalae 
(Vinkovci); u Dalmaciji i Prevalitani : Tarsatica (Rijeka), Senia (Senj), 
Aenona (Nin), Jadera (Zadar), Tragurium (Trogir), Muicurum (Makarska) 
i Epidaurum (Cavtat) na m o r u, a Scardona (Skradin), Burnum 
(Supljaja kod Kistanja), Bistue Nova (Zenica) i Doclea (Dukljan kod 
Podgorice u Crnoj Gori) u unutrasnjosti. Od otoka isticu se 
Absyrtides (Cres i Losinj zajedno) s gradom Apsorus (Osor), Cu- 
rictae (Krcki otok) s gradom Curicum (Krk), Arba (Rab) s istoimenim 
gradom, Brattia (Brae), Pharus (Hvar) s istoimenim gradom (danas 
Starigrad), pa Issa (Vis) i Corcyra nigra (Korcula). 

Svakoj provinciji bijase u starije vrijeme na cclu uprave od cara 
imenovani namjesnik (legatus Augusti pro practore), u cijim je rukama 
bila i vojnicka i gradanska (upravno-sudacka) vlast, no kasnije za 
cara Dioklecijana bude napose imenovan vojnicki zapovjednik (dux), 
a napose civilni upravnik (praeses). Rad namjesnikov nadzirali su 
zastupnici pojedinih opcina, koji su se svake godine sastajali na sabor 
(concilium) u glavnom gradu, a mogahu se ravno potuziti caru. Sud- 
benost bjese u Dalmaciji razdijeljena na tri konventa (conventus 
juridicus), od kojih je sjeverni sacinjavala Liburnija sa sijelom u 
Skardoni, srednji prava Dalmacija do Neretve sa sijelom u Saloni, a 
juzni preostali dio provincije sa sijelom u Naroni, Carski je namjesnik 
bio duzan da putuje provincijom i da na stalno odredene dane rje- 
sava kaznene i civilne parnice doticnoga konventa, Uz namjesnika 
bijase jos kao glavni financijalni cinovnik procurator Augusti 
pazeci na carske prihode, narocito iz bogatih dalmatinskih zlatnih i 
srebrnih rudnika. Narocitu brigu vodila je rimska vojska oko obrane 
granica duz Dunava : citav niz tvrdavica uz rijeku, onda brodovlje, 
koje je ulazilo u Dravu (do Murse) i u Savu (do Sirmija), pa brojne 
vojnicke posade budno su pazile na kretanje barbara preko granice, 
U tim je krajevima, u prvom redu u sjevernoj i istocnoj Panoniji, to 
jest u danasnjoj zapadnoj Ugarskoj i u okolisu Beca te u Srijemu, 
bilo katkada na okupu do 150.000 momaka, a prebivali su u ucvr- 
scenim taborima (castra), od kojih vremenom nastadose mnogi gradovi. 
Ovi vojnici bijahu glavni romanizatori Panonije i Dalmacije, tako da 
se domaci jezik brzo stao gubiti ispred latinskoga, narocito u grado- 
vima, medu kojima se isticu kao kolonije osobitim sjajem Salona 
s amfiteatrom i vodovodom, Siscia s kovnicom novca i Sirmij s car- 
skom palacom, amfiteatrom i tvornicom oruzja. 

2 


18 

2ivahnu trgovinu podupirahu od vojnika izvrsno izgradene ceste, 
osobito ona, koja je vodila djelomice uz morsku obalu iz Italije od 
Tarsatike preko Salone do Skodre, onda od Salone preko danasnje 
Bosne s mostom preko Save u Sirmiju, te od Siscije do Sirmija uz 
Savu i od grada Aqua Viva Podravinom do Murse, a odavle opct 
u Sirmij, gdje se sastajala s cestama, koje su s jedne i druge obalc 
Save vodile do Singiduna (Beograd), otkuda se putovalo u Carigrad. 
Uopce za rimske uprave pokazuju Panonija i Dalmacija takovo ma- 
terijalno blagostanje, za kakovo se vise nikad kasnije ne cuje. 

I dusevna obrazovanost bjese na visokom stupnju, jer su objc 
provincije dale rimskoj drzavi vise valjanih careva, kao sto su : 
Klaudije 11, Aurelijan, Probo, Karo i Dioklecijan. Taj je posljednji 
sagradio nedaleko Salone palacu, u kojoj je mirno zivio odrekavsi 
se prijestola (Salonae Palatium). Panoni se nadalje isticahu kao va- 
Ijani obrtnici, a bilo je medu njima i umjetnika, narocito kipara, koji 
su u fruskogorskim kamenolomima (Almus mons) radili za Dioklecija- 
novu palacu, 

Rimski vojnici i trgovci bili su prvi, koji su unijeli krscanstvo 
u obje provincije, gdje se ono u drugoj polovici III. vijeka vec snazno 
razgranilo. No najtezi dani stigose krscanstvo pod kraj vladanja Dio- 
klecijanova za njegovih progona protiv krscana. Tada je 304. prepatio 
mucenicku smrt s vise drugova salonski biskup sv. Dujam (DomniusJ, 
a u panonskom gradu Sabariji (danas Szombathely) siscijski biskup 
sv. Kvirin, dok je narocito jos u Srijemu mnogo znacajnih krscana 
predano krvnicima. No doskora poslije milanskoga edikta cara Kon- 
stantina (313) uzc se krscanstvo slobodno razvijati, Sada su potpa- 
dali pod salonsku nadbiskupiju u Dalmaciji gradovi Arba, Jadera, 
Scardona, Narona, Epidaurum, Bistue Nova, Stridon (danas po svoj 
prilici Zrinj kraj Une) i Katera (Kotor). U Panoniji opet postadc 
Sirmij sijelo nadbiskupije, kojoj pripadahu na danasnjem hrvat- 
skom zemljistu biskupije u gradovima : Cibalae, Mursa, Bassianae 
(Petrovci u Srijemu) i Siscia. Pored toga nalazimo vec veoma rano 
po dalmatinskim otocima samostana, a veliki crkveni otac sv. Jerolim 
bijase rodom iz Stridona, Pace samo Arijevo krivovjerje naslo je svojih 
privrzenika u Panoniji, a biskup Valens u Mursi bio im je voda ; 
tek iza mnogogodisnje i teske borbe bjese krajem IV. vijeka ova 
hereza istrijebljena. 

Seoba Naroda. U takim se prilikama nalazila Panonija i Dal- 
macija, kad zapoce  Seoba Naroda.  Najezdc barbarskih naroda, na- 


19 

Tocito Germana, a s teznjom, da sc nagrabe plijena u bogatim 
rimskim gradovima, pocinju se vec u drugoj polovici III, vijeka, to 
jest onda, kad preuzese maha unutrasnje borbe oko carskoga prije- 
stola, prouzrocene obijescu rimske vojske. Zbog toga nastade velika 
nevolja, a drzavni porezi postali su tako teretni, da se dogadalo, e 
je porez bio veci od prihoda. To opet prisili seljakc, da su stali ja- 
tomice ili bjezati u gradove ili da su se predavali bogatasima, neki 
kao poluslobodni Ijudi (coloni), a drugi opet kao robovi (servi). Pro- 
pascu seljackoga staleza ponestalo je potrebne vojske u tolikoj mjeri, 
da su carevi vec krajem III, vijeka uzeli naseljavati razne barbarske 
narode u opustjele krajeve uz pogodbu, da sluze kao vojnici. 

No poslije provale Huna u Evropu (375) ponestade svakoga rcda, 
)er su otada i vcliki narodi, kao G o t i, stali pod silu bjezati u car- 
stvo. Uvjeren, da se vise ne da odrzati jedinstvo carstva, razdijeli 
ga pred smrt car Teodosije Veliki godine 395, na dvije polovice : 
na i s t o c n o (bizantinsko) sa sredistem u Carigradu (Bizantu) i na 
zapadno s Rimom, Pri ovoj razdiobi predvoji se i Balkanski polu- 
otok, jer Dalmacija i Panonija pripadnu Rimu, dok sve ostalo s pro- 
vincijom Prevalitanom ostade Carigradu. Ova je razdioba osira poli- 
tickih imala jos i vjerskih i kulturnih posljedica, a tragovi se njihovi 
opazaju jos i danas. 

Skoro potom isele se Zapadni Goti pod vodstvom svoga kralja 
Alariha preko Panonije harajuci i plijeneci u Italiju, a odavle u Spa- 
niju (408), dok Huni pod A t i 1 o m utvrde vlast svoju u danasnjoj 
Ugarskoj sa sjedistem negdje blizu danasnjega Debrecina i zauzmu 
(441) srijerasku Panoniju. Po Atilinoj smrti (453) propade hunska 
drzava, a Panonija dode pod istocno-rimsko carstvo, ali kad Germani 
s Odovakarom godine 476, obore zapadno carstvo, nagovori istocni 
car Zeno Teoderiha, vodu Istocnih Gota, da provali sa svojim na- 
rodom u Italiju i preuzme vlast od Odovakara, Teoderih to ucini 
osnovavsi tako kraljevstvo Istocnih Gota (493) u Italiji, kojoj on 
pripoji D a 1 m a c i j u i obje Panonije (savsku i srijemsku). U 
vlasti istocQO-gotskoj ostadose obje provincije do godine 535,, kad 
zapoce bizantinski car Justinijaa rat, koji se svrsi propaScu istodno- 
gotskoga kraljevstva, a Panonija i Dalmacija pripadnu istocnom car- 
stvu, Za toga dugotrajnog i teskoga rata prvi se put pojavljuju u 
Panoniji i Dalmaciji S 1 o v e n i. 


20 

ni. 

Razdioba hrvatske povijesti. 

Proslost naroda hrvatskoga raspada se na cetiri doba. 

Prvo doba ide od onoga vremena, otkad se Juzai Sloveni, 
od kojih se docnije jedan dio stao okupljati oko politickoga imena 
H r V a t i, uzese naseljavati u svojoj danasnjoj postojbini, pa do 
krunisanja ugarskoga kralja Kolomana za hrvatsko-dalmatinskoga, 
to jest od druge polovice VL vijeka do godine 1102, Za to vrijemc 
od preko cetiri stotine godina narod hrvatski zivi ponajvise samo- 
stalnim drzavnim zivotom, voden u pocetku plemenskim zupanima, 
onda knezovima, a konacno kraljevima. U to se doba Hrvati otese 
srecno vlasti franackoj, obranise od navala Mlecana, Arapa (Sara- 
cena), Bugara, Madzara i Bizantinaca, te se docepasc kroz neko 
vrijeme politicke premoci na sjeverozapadnoj obali Jadranskoga 
mora. No podjedno uzese drzavu hrvatsku sve to vectna slabiti unu- 
trasnji razdori, uvjetovani slovenskim demokratskim shvacanjem poli- 
tickoga zivota, a ovi je konacno dovedose u drzavnu zajednicu 
s Ugarskom, bolje reci s njezinim kraljem. 

Drugo doba obuhvata vrijeme od godine 1102. do 1526,, ili 
od krunisanja Kolomanova hrvatsko-dalmatinskim kraljem u Belgradu 
do katastrofe kod Mohaca. U to doba imadu Hrvati zajednickoga 
kralja s Ugrima, ponajprije iz kuce Arpadove, onda iz kuce Anzu- 
vinske, konacno iz raznih kuca, jer osiljenjem gordoga visokoga 
plemstva Ugarska s Hrvatskom postade od 1387,, odnosno 1438. 
dalje, izborno kraljevstvo, Za sve to vrijeme Hrvati se bore s Ve- 
necijom i Bizantom za Dalmaciju, a kasnije s Turcinom za opstanak 
svoj uopce. Otevsi se srecno Bizantincima, a kroz dulje vremena i 
Mlecanima, Hrvatska izgubi konacno Dalmaciju (izmedu 1409, i 1420.), 
dok joj Turci preotese najveci dio istocnih i juznih krajeva, Ove 
borbe s Venecijom i Bizantom u starije vrijeme, a s Turcinom u 
poznije, ucinise, da je hrvatsko-ugarska zajednica, iznajprije vezana 
u prvom redu uz licnost kraljevu, postajala pod utjecajem 
feudalnih plemickih ustanova i privilegija sve to tjesnja. Jos u po- 
cetku toga doba pridruzi se Ugarskoj banovina Bosna kao dobrovoljna 
siaveznica; docnije proglasi se kraljevinom (1377), no ubrzo pade 
pod Turcina (1463), Jedini je Dubrovnik umio da kao slobodna 
republika, ali ipak pod vrhovnim gospodstvom ugarsko - hrvatskoga 
kralja, srecno sacuva svoju slobodu. 


21 

Trece doba ide od godine 1526. do 1790., to jest od mo- 
hacke katastrofe do smrti cara Josipa 11. Da se obrane od Turcina, 
toga najljucega i najtrajnijega dusmanina sviju Juznih Slovena, Hrvati 
izaberu dinastiju habsbursku svojim vladalackim domom te za nje- 
zina vladanja konacno i suzbiju Turke, pace poslije pobjede kod 
Siska (1593) oni uzese vec i pomisljati, kako da oslobodc izgubljenc 
zemlje i priklopc svojim „ostacima kraljevstva hrvatskoga" \ jer tako 
nazivahu u to tuzno doba svoju domovinu, Ali podjedno im se bilo 
boriti za svoj drevni drzavopravni polozaj, na koji jc stala sve to 
zesce udarati centralna becka vlada zamislivsi sve narode u monar- 
liiji ponijemciti u sluzbenom obziru (germanizacija) i skupiti 
pod jedinstvenu drzavnu upravu (c e n t r a li z a c i j a), Obrane radi 
stoga Hrvati odluce (1790) sebe privremeno povjeriti Ugarskoj, u neku 
ruku kao sastavni dio njezine vrhovne administracije, a sve to u 
nadi, da ce se onda, kad pogibao mine, lako opet povratiti u staro- 
drevni svoj samostalni drzavopravni polozaj spram Ugarske, U to se 
<ioba zbise u Hrvatskoj vazne etnografske promjene doseljenjem 
Srba po bivsem turskom teritoriju, naime po Srijemu, Slavoniji i 
hrvatskoj Vojnoj Krajini, pa Nijemaca u neke gradove i na veli- 
kaske spahiluke, narocito u Slavoniji. Istodobno je Dalmacija za 
zlokobne mletacke stoljetne uprave stala poprimati talijansko, a 
iurski pasaluk Bosna, nakon sto joj primi veci dio zitelja islam, 
istocnjacko obiljezje. Sam Dubrovnik i nadalje zivi Slobodan zivot, 
ali ne vise tako sjajan kao prije godine 1526, ; jedino knjizcvnost se 
njcgova podize do visoka stcpena. 

Cctvrto doba, koje zaprcma vrijeme od godine 1790. do 
danas, ispunjaju sada zesce sada slabije borbe naroda hrvatskoga u 
jednu ruku za teritorijalnu cjelokupnost domovine, a u drugu za 
uskrisenjc starodrevnoga drzavopravnoga polozaja. Ideja narodnosti, 
sto ju je prosirila francuska revolucija svijetom, zahvati takoder 
Hrvate i Madzare, Kako pak Madzari uzese pred oci kao glavni 
cilj veliku madzarsku narodnu drzavu od Karpata do Jadranskoga 
mora, doslo je do sukoba izmedu njih ponajprije rijecima i perom, a 
onda i oruzjem (1848), Iza desctgodisnje neustavne stanke (a p s o- 
1 u t i z a m) svrsi se sukob izmirenjem jcdnoga dijela Hrvata s Ugar- 
skom  na  osnovi  obostrana  ugovora,   zvana  drzavo-pravna 


'  ..Reliquiae reliquiarum olira regni Croatiae"  (u  saborskim  zapisnicima XVI. 
vijeka,  gotovo  s t a 1 n a  recenica). 


22 


hrvatsko-ugarska nagoda (zak. cl. I (XXX] : 1868). Odmah 
u pocetku toga doba propade mnogovjeka sloboda republike dubro- 
vacke (1806), a Venecija izgubi jos nesto prije Dalmaciju (1797), 
koja postade poslijc kratke ali uzorne francuske vladavine austrij- 
skom pokrajinom (1815). Neprekidni nemiri i krvave borbe izmedu 
krscanskoga i muslimanskoga ziteljstva u Bosni i Hercegovini iza- 
zvase zanimanje evropskih vlasti, pa tako zauze njihovom privolom, 
a mira i reda radi, austro-ugarska monarhija obje zemlje (1878). 
dokrajcivsi tako u njoj cetiristagodisnje osmanlijsko gospodstvo. 


Prvo dob a 

od doseljenja do  1102. 

A. Knczovi hrvatski (do kraja IX. vijeka). 

I. 
Juzni Sloveni u staroj postojbini. 

ndocvropljani. Komparativna je filologija vec davno utvr- 
dila, da su Sloveni s Indima, Iranima (ili zajedno uzevsi 
Arijcima), Jermenima, Baltima (Litavcima, Letima i Prusima), 

_   Grcima, Italicima, Tracanima, Ilirima, Keltima i Germanima 

u tijesnom jezicnom i plemenskom srodstvu, sto nas nuzno upucuje 
na njibovo zajednicko podrijetlo od jednoga prajezika, odnosno pra- 
naroda, to jest od takozvanih Indoevropljana. Pitanje, gdje 
nam valja traziti postojbinu toga pranaroda, veoma je cesto rasprav- 
Ijano, no uza sve to nije dodanas doslo do opceno prihvacena re- 
zultata. Ipak se cini, kao da je jos najvjerojatnije misljenje, sto je osno- 
vano na filoloskim, arhcoloskim i antropoloskim kriterijima, prema 
kojima je indoevropska pradomovina bila otprilike u sjevernom dijelu 
srednje Evrope, ukljucivsi amo jos i danasnju Dansku i juznu 
Skandinaviju. Sigurno je samo toliko, da su Indoevropljani zivjeli u 
zajednici jos u neolitsko doba, a to znaci, da je indoevropski pra- 
narod stajao tada (oko trecega tisucljeca prije Hrista) vec na raz- 
mjerno dosta visokom stepenu kulture. Raseljavanje njegovo i s time 
u neposrednoj vezi stojeci postanak pojedinih naroda zbio se za- 
cijelo najkasnije u prvo vrijeme broncanoga doba, ali zasto i kako, 
toga problema nauka nije rijesila. 

Sloveni- Za najstarije sjediste, sto su ga Sloveni kao zaseban 
narod zapremali, mozemo velikom vjerojatnoscu uzeti one plodnc 
srednjoevropske krajeve, koji se nalaze izmedu rijeka Visle, Dnjepra, 
Desne, zapadne Dvine i Karpata. Tude su im bili susjedi sa zapada 
Germani, na sjeveru Balti, na sjeveroistoku Cudi (Fini), na jugoistoku 
u crnomorskim stepama Irani (Skiti), a na jugu u Karpatima Tracani. 


24 


Jo§ u toj zemlji,  po  razlikama,  koje se javljahu medu njima pa  se 
sve ,ace  isticahu,  Sloveni se podijelise  na  tri  zasebne  grane :  z a- 
p a d n u (Cesi sa Slovacima, Poljaci, Luzicki Srbi i Polapski Sloveni) 
1 s t o c n u  (Rusi)  i  j u z n u  (Slovenci,  Hrvati,  Srbi i Bugari),  ved 
prama tome, gdje je koja od njih sjedila, 

U povijesti  javljaju se Sloveni  razmjerno dosta kasno.  Pisci iz 
ranijega rimskoga carskoga doba (Plinije. Tacit  i  Ptolemej)  nazivlju 
ih  V e n e d 1 m a  (Venedi, Veneti,  OdsredaL) i smjestavaju u porjecje 
gornje , srednje Visle, izmedu Karpata i Baltickoga mora, a to moze 
da znaci, da su Rimljani i Grci saznali za Slovene preko Germana 
zaci,eIo germanskih trgovaca jantarom i krznom;  jos i danas zivi u 
N,,emaca ovo ime (Wenden. Winden), kojim oni oznacuju neke Slo- 
vene. tako Luzicke Srbe u Saskoj i Slovence, narocito u Stajerskoj. 
Znacenje i podrijetlo ovoga imena veoma je tamno,  no izvan svake 
je sumnje. da se Sloveni sami njime nikad nijesu sluzili, dakle da je 
ono  strano,  po  svoj  prilici  keltsko.  Domace ime bjese  Sloveni 
(CiiGBtHHH'b,  plur. C;ioB-feHe).  koje nam je prvi put ubiljezeno u pi- 
saca bizantinskoga carstva VI. vijeka,  a  poznadu  ga  nesto  docnije 
1 zapadni pisci,  pace i arapski (kao Sakalib),  ali  znacenje  njegovo 
JOS uvijek  ni,e  konacno i sigurno objasnjeno.  Istodobno  sa  sloven- 
vr  • mr"""  P^J^^^i^ie se kod  nekih  pisaca bizantinskoga carstva 
VI. 1 Vll. vijeka i trece ime A n t i,  takoder  nepoznata  podrijetla i 
znacenja, 

Premda se Sloveni pod sigurnim imenom dadu razmjerno kasno 
utvrditi historijskim spomenicima, ipak se moze kao pouzdano uzeti 
da se oni zapravo javljaju mnogo ranije, dasto pod drugim imenima! 
Vecma slavista naime s pravom gleda u Herodotovim Neurima 
u porjecju gornjega Dnjestra i juznoga Buga, neki slovenski narod,' 
a tako isto 1 u njegovim Budinima, a to nas dovodi u VI. vijek 
pnje Hrista Poslije toga nema o Slovenima uopce nikakih historij- 
skih podataka sve do I. i II. vijeka, ili bolje reci sve do IV. i V. 
vijeka nase ere, kad se oni prikucise uscu dunavskomu. Oni su sc 
dakle u doba Seobe Naroda stali kretati sirinama danasnje zapadnc 
Kusi,e 1 Poljske na istok i na jug s jedne, a svakako jos i na zapad 
n,ec, Vish prama Odri s druge strane. U VI. vijeku raspadahu se 
na dv„e velike skupine, na Slovene i Ante ; Sloveni bijahu zapadna, 
a Ant. istocna skupina, i to tako, da ih je rastavljala rijeka Dnjestan 

^rvi narod, s kojim su Sloveni dosli u doticanje, bili su Skiti, 
koji su neke od njih i podvrgH svojoj vlasti. Na sjeverozapadu opct 


25 

iiavale na njih oko polovine III. vijeka prije Hrista istocnogermanski 
Bastarni pokorivsi sebi krajeve izmedu Karpata, Dnjestra i Buga, 
gdje su se odigrali prvi nam u historiji zajamceni bojevi izmedu 
Slovena i Germana, Poslije Bastarna, koji se preselise na Balkanski 
poluotok, zavladase u jo§ jacoj mjeri zakarpatskim Sloveniraa Goti 
(u III. vijeku poslije Hrista), a kad njihove obje drzavne organizacije 
razvale H u n i, dospje jedan dio Slovena pod njihovu vlast (oko 375. 
po Hr.). Tim sc dogadajem svrsava tamno doba slovenskoga prazi- 
vota i zacinje se historijsko, a s njime i poceci juznoslovenskoga 
kretanja iz pradomovine na jugozapad. AH prije nego li obratimo 
paznju nasu na prodiranje Juznih Slovena na Balkanski poluotok, 
nuzno je,  da se upoznamo s tadanjim njihovim unutarnjim zivotom. 

Kultura starih Juznih Slovena. Stari Juzni Sloveni bijahu svi 
krupni i visoki, a crvenkaste kose. Taj krepki tjelesni ustroj pun 
zdravija cinio ih je podobnima, da su lako podnosili svaku nepogodu 
vremena kao i oskudicu hrane (kad je to trebalo da bude) i pomanj- 
kanje valjana odijela. Hranili su se svim poljskim plodovima, ribom 
i mesom divljaci, kao i svih domacih zivotinja, a pili su mlijeko, 
mcdovinu i pivo svareno od jecma. Inace su zivjeli priprosto i 
jednostavno u drvenim domovima, u kojima je bilo i raznog po- 
kuctva. Oko doma sirio se vrt i dvor (dvoriste) sa zgradama za 
«toku, zvaniraa: hlevina, staja i kotac, pa uljanik s rojevima bucnih 
pcela. 

Obicaje i privatni zivot njihov crtaju nasi izvori ponajvise po- 
voljno- Stari Juzni Sloveni bijahu tihi i marljivi baveci se ponajradijc 
ratarstvom i stocarstvom, ma da se ne da zatajiti, da su u prilikama 
znali biti divlji i okrutni. Narocito im hvale gostoljubivost, koja je 
•gdjekad prelazila u rasipnost, Kao osobitu krepost njihovu vrijedi 
pomenuti cist im bracni zivot, ponajvise u jednozenstvu, uz pre- 
rijctku vjernost zena, kojih je polozaj u slovenskom drustvu uopce 
bio mnogo povoljniji, nego li kod drugih naroda. Cini se, da drugi 
brak nije bio u obicaju, pa otale i njihova dobrovoljna smrt po mu- 
zevljevoj. No koHkogod bjese polozaj zene cijenjen u drustvu, ipak 
je ona bila bez prava ; nevjesta se naime sticala kupom ili otmicom. 
Pored ovih svijetlih strana slovenskoga drevnoga zivota znamo jos 
i za neke tamne. Teska nesloga i svada tocila ih je oduvjek, sto za 
njih znamo, a konacno bjese i veliko zlo prekomjerna odanost picu. 

Dok su Juzni Sloveni zivjeli u zajednici s drugim Slovenima, 
njihovo se drustveno uredenje nije razlikovaio od uredenja  ostalih : 


26 

zivjeli su slobodno ne trpeci nad sobom vladalacke vlasti,  pa stoga 

i  nijesu  imali  organiziranih  drzava.   Osnovica  drustvenoga  zivota 

bjese  im  rod,  p o r o d i c a,  zacijelo  nesto  slicno  onome,  sto  se 

danas  nazivlje  zadruzni  dom  ili  zadruga,  u  kojoj su bill 

okupljeni Ijudi vezani najtjesnjim krvnim srodstvom. Rodom, odnosno 

zadruznim domom, upravljao je domacin, obicno najstariji, a svakako 

najrazboritiji medu svima,  koga su ostali budi priznali budi odrcdili 

za to izmedu sebc. Glavno dobro i imutak roda bjese blago ili stoka 

po pasnjacima,  kojom se kupovalo  i  prodavalo  kao  posredujucom 

vrednotom.  Sasvim je dakle i prirodno,  da  je pohlepa za umnaza- 

njem  ovoga  blaga  zacijelo  cesto davala povoda sukobima ne same 

medu  susjedima,  nego i medu  plemenima,  jer  se  potroseno  blago 

dalo najbrze i najlakse nadopuniti plijenom.  Mnogo manje od blaga 

(stoke) vrijedila je u praslovensko  doba  zemlja,  koje  je  toliko bilo, 

da je svaki rod  i  svako  pleme  moglo  sebi  uzeti  koliko  je  moglo- 

uzorati  ralom  i  plugom  sijuci  sve  glavnije vrsti  zita,  od  kojih se 

pravio hljeb i varila kasa.  Stoga medu starim  Juznim  Slovenima  i 

nije moglo da bude ni velikoga bogatstva ni velike sirotinje : onoga, 

koji nije htio da radi i slusa,  izgonili bi iz doma ili roda,  a ti pro- 

gnanici kao da bijahu jedina sirotinja, zvana h u d i, sto je znacilo i 

siromaha i nevaljalca, Dalja posljedica porodicnoga zivota bjese bujno 

razvijeni domaci zivot i visoka moralnost, ali odatle i ta rdava strana, 

da u Juznih  Slovena  nije  bilo  licne  inicijative  i  pregnuca,  sto je 

docnije, kad je trebalo obrazovati drzavnih organizacija,  stetno dje- 

lovalo.  Jos je jedna  posljedica :  medu  Juznim  Slovenima nije bilo 

staleskih razlika, oni bijahu svi medu sobom jednaki, dakle su zivjeli 

u demokraciji,  znak, da kod njih nitko nije mogao (bar u vri- 

jeme mira) doci do vlasti,  do monarhije,  ocito poradi prejakoga ot- 

pora drugih. 

Kad bi se rod prekomjerno umnozio, jedan bi se dio odvojio 
i podigao nov dom negdje u okolini staroga, s kojim ne bi prekidao 
sveza. Vise takih novih domova stvaralo bi vasi ili sela, u kojima 
su kuce vazda bile razdaleko jedna od druge, svaka usred svoje 
zemlje. Ovakovo selo naseljeno domovima, srodnima po krvi, smatralo 
se kao jedno b r a t s t v o, a njime je upravljao kao starjesina 
c e 1 n i k, kojega bi svi domacini priznali ili odabrali izmedu sebe. 
Bratstvo imalo je zajednicko prezime, obicno po pradjedu onoga roda, 
iz kojega je poteklo, zajednicko groblje, zajednicki zrtvenik, pa i 
sume.  Steta,  sramota  ili  uvreda nanesena jednomu clanu bratstva„ 


27 

smatrala se zajednickom, pa stoga bjese citavo bratstvo duzno osve- 
titi svoga clana, narocito kod ubijstva ; to je krvna osveta, 

Kao sto je bratstvo postalo od jednoga roda, tako je i p 1 e m e 
postalo, kad se bratstvo stalo razgranjavati i dijeliti na vise bratstva, 
naseljenih u vise sela, a vezanih izmedu sebc krvnim srodstvom. 
Teritorij, na kojem je zivjelo jedno pleme, zvao se z u p a, a ta je 
imala svoje ime ili po plemenu ili po rijeci ili po mjestu. Glavar 
plemena bijase zupan, zacijelo vrhovni sudac i vojskovoda citavoga 
plcraena, i to redovito iz bratstva, koje bi se istaklo hrabroscu, 
drevnoscu ili velicinom ispred ostalih, Na taj je nacin bivalo, da je 
zupanstvo postajalo nasljedno u pojedinim bratstvima, a to je 
zametak slovenskom plemstvu. U sredini vecine juznoslovenskih 
zupa nalazio se g r a d, poglavito u barama ili na kakovom humku ; 
grad bijase zasticen umjetnim utvrdama rova, nasipa, plota i brvana, 
a pleme se sklanjalo u nj ispred tudinske navale. Inace bijase u 
gradu i trg, gdje se kupovalo i prodavalo, a obicno se u njem sa- 
stajahu plemenska v i j e c a, slozena od glavara cijeloga plemena. 

Juzni Sloveni kao ratari nijesu bili ratnicki narod, no kad bi ih 
tkogod napao, branili su junacki svoju kucu i slobodu. Odmah na 
vijecu birahu v o j v o d u, koji ce ih povesti u boj. Oruzje bijase im 
dugo koplje i kratka sulica, zgodna za bacanje, pa mac, pracka, 
luk i strelica, a upotrebljavali su i neku vrst zastavc, zvanu 
prapor. Uz veliku hrabrost, pace i zena, koje su cesto svoje mu- 
zeve pratile na vojnu, narocito obiljezuje njihovu ratnu vjestinu 
neiscrpiva lukavost, koja je najvisc straha zadavala njihovim pro- 
tivnicima. 

Stari su Juzni Sloveni vjerovali, da cijelim svijetom upravljaju 
bozanstva, za koja su drzali, da imadu Ijudsku priliku i Ijudske oso- 
bine. U glavnom im je vjera bila obozavanje prirodnih sila kao i 
ostalim Indoevropljanima. Vrhovni je bog bio gromovnik P e r u n, 
koji je s neba pustao munju i grom ; on je jedini gospodario nad 
svim stvarima, Od ostalih bogova poznat je suncani bog D a j b o g, 
izvor svakomu dobru na zemlji, koji sve obasipava blagotvornom 
svjetloscu svojih zivotnih i toplih zraka. Nize od bogova bila su ri- 
jccna i druga bozanstva, od kojih se dodanas sacuvase u narodnoj 
uspomeni z m a j e v i i v i 1 e, Ovim se bozanstvima Juzni Sloveni 
obracahu m o 1 i t v o m i prinosahu im z r t v e, obicno volove, ovce 
i razne plodove. Pri zrtvovanju pazilo se na razne znakove, po ko- 
jima bi v j e s t i Ijudi proricali buducnost. 2rtvu obavljao je zadruzni 


28 


domacin ili zupan nekoga plemena, Za sudbinu Juzni Sloveni nijesu 
znali, ali su tako vjerovali, da neka bozanstva vladaju covjekom ; 
to su bile sudenice ili rodenice. Dusa je covjekova bila po njihovii 
vjerovanju besmrtna, a zvali su je n a v ; ona po tjelesnoj smrti po- 
kojnikovoj nastavlja u r a j u onakav zivot, u kakovu se nalazio covjek, 
kad je promijenio svijetom. Zbog toga su se Juzni Sloveni u nesrecnom 
ratu dragovoljno ubijali, da ne bi pali u ropstvo, vec da umru kao slo- 
bodni Ijudi. Jos se mislilo, da se poneki covjek moze poslije smrti 
pretvoriti u vuka, povukodlaciti, pa u toj prilici da luta po svijetu. 
I takav da je vukodlak obdaren nadcovjecjom snagom ; on goni i 
vodi oblake, a kad sunce ili mjesec pomrce, to ga vukodlaci zderu. 
Sahranjivanje bilo je dvojako : ili pokapanje u zemlju ili spaljivanje, 
S pokojnikom ostavljalo se sve ono, sto mu je u zivotu bilo najmi- 
lije, toboze da mu sluzi i u zivotu onkraj groba. Nad grobom podigla 
bi se m o g i 1 a ili g o m i 1 a, na kojoj se davahu junacke igre, a 
onda daca, zvana s t r a v a, 

Razne mijene u zivotu starih Juznih Slovena pratila je p j e s m a 
— vjerna slika cijeloga narodnoga zivota, a narocito vjerskoga, jer 
se ona pjevala uz stare vjerske obrede i obicaje. Za zabavu bile su 
pored prica jos i zagonetke, dok se u poslovicama kazivalo pravilo 
raudrosti stecene u zivotu. 

II. 

Doseljenje i prva dva vijeka u novoj domovini. 

Prve politicke organizacijc. Juzni Sloveni izlaze kasno na 
historijsku pozornicu, ne samo zbog toga, sto u njih nema vecih 
samostalnih politickih organizacija kroz citavo ranije doba, nego i 
radi toga, sto zivu u neposrednom susjedstvu s ratnickim i dobro 
organiziranim narodima. Njih upravo uvlace u svijet drugi narodi, 
narocito istocni Germani (u prvom redu Goti) i Turani (poglavito 
Avari). Kako sveze i odnosi s njima nijesu vazda bili prijateljski, to 
su se Juzni Sloveni stali jedan uz drugoga pribijati i prikupljati ; 
mjesto malih plemenskih jedinica isticu se pomalo veca plemena, oja- 
cala u borbama, a neka od njih obuhvataju po vise zupa s k n e z o m 
na celu po germanskomu ugledu,' uz kojega se izrijekom pominje i savjet 
(vijece) odlicnika. Sada se Juzni Sloveni bolje izvjezbase u ratnoj vje- 
Stini, poprimivsi od Germana savrsenije oruzje i stvarajuci vojske, 

'  Od germanskoga kuning. 


29 

a time se vlast kneza kao vojvode sve to vise ustaljivala, jer jc 
seljenje i pomicanje na jug vazda bilo skopcano s borbama ; ali i o 
torn jedva moze da bude sumnje, da je seljenje bilo u prvom redu 
posljedica krvavih domacih svada izmedu pojedinih plemena. U ta- 
kovim su zgodama zacijelo sazivali knezovi najodlicnije Ijude na 
savjet i tek u sporazumu s njima posli su u pljacku, ponajvise za 
blagora (stokom). Razumije se, da je vec onda vrijedilo u glavnora 
pravilo, da se ide u boj u tudu zemlju ; no Juzni su Sloveni ipak 
ili pojedince ili u omanjim skupinama polazili u sluzbu i k nepri- 
jatelju, narocito u bizantinsko carstvo. O duznosti spram domovinc 
ne moze u to doba uopce jos da bude govora ; onda se ratovalo, 
gdje se raislilo naci licne koristi, a protiv koga ili za koga, bjese sve 
jedno. To je prirodna posljedica seljenja, pace kad bi neprijatelj na- 
valio jacom silom, Juzni se Sloveni povukose u sume i bare, ili sa- 
svim ostavise svoje kolibe, pa se nastanise u drugom kojem kraju. 
Stoga je domovina tada bilo pleme, a ne zemlja. 
Pored toga jos je od presudnoga znacaja, da su se bez sumnje 
odmah od prvoga pocetka, kad su nastajale drzavne slovenske orga- 
nizacije, one umanjivale d i o b o m izmedu vladarskih sinova ili brace, 
a to je dovelo do stvaranja raznih sredista. Oko njih su se 
okupljali pojedini rodovi, a medu njima je onda zacijelo dolazilo do 
krvavih sukoba. Samo u vecim pothvatima, a za volju obilnijega pli- 
jena, oni su se znali sloziti u ovece skupine, no to bi prestalo, 
cim bi se cilj postigao. Ova slabost drzavne svijesti i narodnoga 
osjecaja potrajat ce jos veoraa dugo medu Juznim Slovenima i glavni 
je tumac za razumijevanje njihove starije historije. Tako dakle ne 
ce Juzni Sloveni — a to vrijedi za sve Slovene — u pocetku svoje 
historije istupati kao jedinstven narod s jedinstvenim 
cilj em, ved zasebno, u omanjim plemenskim organizacijama, Stoga 
se i slovensko prosircnje i seljenje vrsilo samo postepeno bez oso- 
bitih dogadaja, slicno prokapljivanju, ili kao kad se povodanj pola- 
gano pomice naprijed. 

Pomicanje i seljenje. Prve provale Slovena i Anta u bizan- 
tinske provincije juzno od donjega Dunava, koje nam zabiljezise 
bizantinski Ijetopisci, zapocinju se u prvoj 'polovini VI. vijeka. Od 
toga vremena dakle datira i historija Juznih Slovena, obiljezena vla- 
danjem cara Justina I. (518—527), a jos vise njegova nasljednika 
Justinijana I. (527-565), sastojeci se od redovitih provala u carskc 
provincije  s jedne  strane  preko  donjega  Dunava,  a s druge u ne- 


30 


prekidnom  pomicanju  na  zapad  u  Panoniju.  Kod  toga  podupirase 

Juzne Slovene dugotrajno ratovanje  carstva s Perzijom, pa vandalski 

i gotski ratovi Justinijanovi, buduci da su tada carske cete bile po- 

vucene  s Balkanskoga poluotoka,  a  sam  Justinijan  nije  davao slo- 

venskim  pljackaskim  provalama  vecega  znacenja.  Jer  kako  Juzni 

Sloveni  nijesu  imali ni drzave ni stalno provedene vojnicke organi- 

zacije,  car  odista  nije  ni  mogao  doci  na  misao,  da  ce  se iz njih 

vremenom izleci vece zlo za drzavu. Slovensko upadanje u provin- 

cije carstva ipak pokazuje dvije razlicite faze.  U ranije doba Juzni 

Sloveni  provaljuju  u  carstvo  samo  plijena  i  roblja  radi 

vracajuci se svaki put natrag  preko  Dunava u svoja obitavalista- i 

docnije  idu  oni  za  tim,  da  stvore  na  p r e k o d u n a v s k o m 

ispraznjenom   i   opustjelom   carskom   zemljistu 

stalne  n a s e o b i n e.  Ova druga faza narocito je u svezi s do- 

laskom Avara. 

Avari. Avari ili Obri bijahu konglomerat raznih turanskih azij- 
skih plemena, u kojem bijahu hunsko-ugorski copori u vecini Oko 
sredine VI. vijeka stigose pod vodstvom kagana Bajana na za- 
padnu obalu Kaspijskoga mora i ponude se u sluzbu caru Justini- 
janu Drzeci se nacela, da treba barbare unistavati barbarima, car 
im li,epo pnmi poslanike i uze ih u sluzbu, odredivsi kaganu go- 
disnju novcanu potporu (558). Vec oko 562. nalazimo Avarc u da- 
nasnjo, Dobruci i u Vlaskoj nizini. a poslije odlaska Langobarda iz 
danasnje Ugarske u Italiju (568), zapreme oni srednje Podunavlje i 
Fotisje, a samo Srijem dospije u ruke bizantinskoga carstva. No 
sada se razvrze prijateljstvo izmedu carstva i Avara, ,er su oni svo- 
jatah Srijem i grad Sirmij za sebe, ali u prvom sukobu pod gradom 
budu suzbiti, tako da je Bajan tek 580. ponovo navalio na grad i 
iza dvogodisnje podsade i zauzeo (582), Odmah potom unisti pozar 
birmi,, 1 tako propade nekad toliko slavni grad, koji se sjajem i 
Ijepotom mogao da mjeri i s najvecim gradovima u carstvu. 

Iza toga nastade avarsko-bizantinsko ratovanje, koje potraja uz 
neke sada krace sada vece prekide sve do 626. S Avarima polazili 
su 1 pomicah se naprijed jos i mnogobrojni im Sloveni podanici u 
J'anoni)!, a i Sloveni saveznici iz Dacije (Vlaske.). Sada nasele po- 
lako bez vecih dogadaja Juzni Sloveni svu danasnju Slavoniju, Hrvatsku 
jugozapadnu Ugarsku i slovenacke zemlje do talijanske mede na 
zapadu, a do izvora Mure i Murice na sjeveru. U Dalmaciju prova- 
lise Juzm Sloveni s Avarima Ijeti 597., a potom sve cesce i snaznije, 


31 

iako da se je vec 599, papa Grgur I. tesko zabrinuo, da Sloveni nc ce 
preko Istre upasti i u samu Italiju. Dosada bjesc primorje dalma- 
tinsko postedeno, ali poslije prijeke smrti zasluznoga cara Maurikija 
(604), kad zavlada bizantinskim carstvom upravo anarhija, dosao je 
i na nj red. Uz mnoge druge ugledne gradove padc konacno i slavna 
Salona (oko 614.), a s njome i vlast bizantinske c.arevine u sjeve- 
rozapadnom dijelu Balkanskoga poluotoka ; jedino Jader i Tragurij 
te  gradovi  po  otocima  ostadose  ili  netaknuti  ili  bar  nijesu bili ra- 

zoreni. 

Nevolja bizantinskoga carstva dosla je do vrhunca, kad 626. 
udare Avari i Sloveni na sam Carigrad, dok su s azijske strane 
imali na nj udariti Perzijci. No prvi budu potuceni na moru Slo- 
veni, kad su trebali da prevezu perzijske cete na evropsku stranu 
Bospora, i vrate se potom natrag, nasto i Avari ostavisc bojiste. 
Neuspjeh pod Carigradom nanese tezak udarac gospodstvu avarskom, 
jcr bijase ociti znak slabosti njihove. Ubrzo skocc protiv njih dosa- 
dasnji im podanici Sloveni sa svih strana, narocito knez S a m o, 
vladar zapadnih Slovena, kojega je vlast imala svojc srediste u Ti- 
ringiji i Ceskoj. Poslije poraza avarskoga oslobode se njihove vlasli 
i Juzni Sloveni od Save do mora, dok su oni izmedu Save i 
Drave u Panoniji jos i dalje morali priznavati vrhovno im gospodstvo. 
Avari sami bise stisnuti na danasnju ugarsku ravnicu i Srijem, a 
Sloveni ostadose sami na danasnjem hrvatskom zemljistu, sto su ga 
pomalo naseljavali pocevsi od druge polovice VI. vijeka. Time se i 
svrsilo njihovo doseljenje oko polovice VII, vijeka. 

Romansko zitcljstvo. Za ovih navala na Panoniju i Dalmaciju 
stari je element romanski ponajvise isceznuo, a samo djelomice se 
spasao bilo na otoke i u neke utvrdene primorske gradove, bilo u 
planine, provodeci odsada zivot pastirski (Vlasi, u gradovima Ro- 
mani ili docnije Latini.) Jedan se dio salonskih bjegunaca opet utece 
u Dioklecijanovu palacu, koja bjese doduse oplijenjena do zadnjega 
kuta, ali kao temeljna zgrada jos je uvijek pruzala dosta zastite i 
krova. Pomalo urede sebi ovi bjegunci ovdje svoja stalna obitavalista 
i poloze tako osnovu gradu zvanom S p a 1 a t u m ili S p 1 j e t, koji 
se pravo poce razvijati onda, otkad se u nj sklonise i salonski bje- 
gunci s otoka. Za vrijeme ovih nevolja priskoci prognanim romanskim 
krscanskim ziteljima u pomoc papa Ivan IV. (640-642). i sam rodom 
iz Dalmacije, poslavsi onamo opata Martina s obilnim novccm, da 
iskupi  od  poganskih  Slovena  krscansko  roblje,  sto  mu  je  uspjelo, 


32 

pace on je torn prilikom sabrao po Dalmaciji i kosti krscanskib 
mucenika, tako salonskoga biskupa sv, Dujma i njegovih drugova, i 
donio ih u Rim, gdje ih je papa dao poloziti tik lateranske bazilikc 
u posebnoj kapeli. Sloveni se medutim rasire ogromnim prostorima 
Balkanskoga poluotoka te susjedne Panonije i Norika, ali bez teznje, 
da stvore drzavnih organizacija, vec jedino sa zeljom, da nada 
mjesta za svoj plemenski zivot. Kako je carstvo bizantinsko tada 
bilo u neprekinutim teskim ratovima s Arapima, nije diralo u njih, 
ali kad je car Konstantin IV. Bradati (Pogonat) tako odlucno potukao 
Arape, da su zamolili mir na dvadeset godina (678), onda su i Slo- 
veni iz Dalmacije poslali poslanika u Carigrad i zatrazili mir; car 
na nj pristane priznavsi im nasclja, a oni opet prime njega kao 
vrhovnoga gospodara svoga. 

Slovcnsko ziteljstvo. Glavno pucanstvo u Panoniji i Dalmaciji 
bijahu Sloveni, koji sada dadose nova imcna mjestima, rijekama i 
planinama, a samo ondje, gdje su culi od starih zitelja starija imena, 
pridrzase ih preudesena prema svome izgovoru. Tako nastade od 
Nona — Nin, Salona — Solin, Siscia — Sisak, Sirmium — Srijem, 
od Draus — Drava, Saus — Sava, Oeneus — Una, Promona — 
Promina, Brattia — Brae, Pharia — Hvar, Arba — Rab. No kod 
toga se jasno opaza, da su se stara imena poglavito uscuvala uz 
more i po otocima, dok je unutrasnjost dobila uz rijetke izuzetke 
sasvim nova slovenska imena. 

Sloveni raspadali su se na mnogobrojna plemena, jer su u prvim 
vijekovima produzili i u novoj domovini zivot, kakav su provodili 
u staroj postojbini. Medu ovim plemenima sa zupanima na celu 
isticala su se bez sumnje vec sada H r v a t i i S r b i, oba najodlicnija^ 
ali p o li t i c k e vaznosti jos nemaju sve do pred kraj VIII. vijeka. 
Uz Slovene i Romane na primorju preostalo je i dosta A v a r a, po- 
glavito u danasnjoj licko-krbavskoj zupaniji, gdje im je glavar nosio 
ime b a j a n, od kojega docnije — kad Avara nestade medu Hrva- 
tima — postade hrvatsko b a n, u prvi kraj vojnicki zapovjednik. 
zupanija licke, krbavske i gadske. 

Obnovljcnjc bizantinske Dalmacije. Tek poslije gubitka ra- 
venskoga egzarhata (750) posveti carstvo vise brige Dalmaciji, gdje 
je poslije pada Salone vas politicki i krscanski zivot bio ogranicen 
na neke otoke. Tada su vec nastupili bolji odnosi izmedu preo- 
stalih Romana i susjednih jos uvijek poganskih Slovcna, pa tako se 
moglo pomisliti bar na neku obnovu staroga stanja. Prije svega bi u 


33 

Spljetu uredena biskupija (odnosno naslovna nadbiskupija), kao basti- 
nica stare Salone, a podredena bjese carigradskomu patri- 
j a r h u, jer je jos odredbom bizantinskoga cara Lava III, Izaurijskoga 
od 732. vas politicki teritorij carski imao potpa- 
dati pod patrijarha, Prvi biskup bjese Ivan Ravenjanin 
(oko 780.), koji preobrazi mauzolej cara Dioklecijana u stolnu crkvu, 
koju posveti blaz, djev. Mariji, a tek docnijc bjese prozvana po sv. 
Dujmu. Politicka vlast opet dobi svoje srediste u Zadru, gdje je sto- 
lovao carski namjesnik (dux), a potpadahu poda nj jos i gradovi 
Trogir i Spljet te glavni otoci Krk, Osor, Rab i Vergada ; ova oblast 
pridrza i dalje ime D a 1 m a c i j e (u drugoj polovici VIII, vijeka). 

Oblasti slovensk«. Sve su ove vazne promjene morale imati 
utjecaja i na susjedne Slovene, koji su takoder oko toga vremena 
obrazovali razne vece oblasti po svojem teritoriju, s knezovima na 
celu. Uoci IX. vijeka one su vec postajale, a bile su u glavnom 
ove: izmedu usca Rase (u danasnjoj Istri) i usca Cetine, pa Jadran- 
skoga mora, rijeke Vrbasa i preko njega u srednjem i donjem toku 
dalje na istok pre ma Bosni i Drini, prostirala se Hrvatska; od 
Cetine do Neretve Neretljanska oblast; od Neretve do Du- 
brovnika Z a h u m 1 j e ili Hum; od Dubrovnika do Kotora T r a- 
vunja (ili Trebinjska oblast), a od Kotora do Bojane i usca Drima 
D u k 1 j a, Sve su se ove oblasti sirile i u unutrasnjost do razvodnih 
planina, sto dijele vode Jadranskoga mora od pritoka Save, gdje se 
u porjecju gornje Bosne sterala oblast B o s n a, dok se u porjecju 
Pive, Tare, gornje Drine i Lima, omedenu visokim planinama, nala- 
zila S r b i j a. U bivsoj savskoj Panoniji izmedu Drave, Save i pla- 
ninskoga niza od Risnjaka do Une i licke Pljesivice sirila se posebna 
oblast, u kojoj je sve do XVII. vijeka prevladavalo ime slovensko, 
pa otale joj i ime S 1 a v o n i j a u latinskim spomenicima, a S 1 o- 
vinci, Slovinje u hrvatskim ; mi cemo je zvati panonskom 
Hrvatskom, Vjerojatno je, da je ona sve do pred konacnu pro- 
past Avara priznavala vrhovnu vlast njihova kagana, koji je tada jo§ 
uvijek bio gospodar Ugarske ravnice i Srijema, a tako i onamosnjih 
Slovena, 

Sve do pocetka IX. vijeka naziva se narod, koji se naselio u 
opsegu stare Dalmacije i Panonije u stranim izvorima toga vremena 
j c d i n o pod imenom Slovena, dakle pod opcenitim nazivom. No 
nema sumnje, da su vec tada zivjela i pojedina plemenska imena, a 
u prvom redu oba  najodlicnija :  Hrvati  i  S r b i,  ali  ona  izidose 

3 


M 

na prvo mjesto tek kod stvaranja politickih oblasti, Tako se zgodi, 
da se jedan isti narod, iznajprije poznat u izvorima pod imenom 
Slovcna, stao kupiti oko dva plemenska imena Hrvata i Srba. Kako 
sc u kasnije vrijeme prosirila vecma politicka vlast jednoga ili dru- 
goga plemena, tako ce i odnosno politicko narodno ime obuhvatati 
sada veci, a sada manji prostor. 

Ovo stvaranje vecih politickih sredista i prvi istup Hrvata i 
Srba na historijsko popriste u tijesnoj jc svezi s napredovanjima 
obaju njihovih susjeda, s Francima na zapadu, a s Bugarima 
na istoku, 

III. 
Franci i panonska Hrvatska u IX. vijcku. 

Napredovanja franacka. U drugoj polovici VIII, vijeka stala 
se vlast franacke drzave naglo siriti preko Italije na istok, primicuci 
se granicama Balkanskoga poluotoka. Kad osvoji Karlo Veliki 788. 
bizantinsku Istru i pokori Bavarsku, podloze mu se i noricki Slo- 
veni ili S 1 o v e n c i, dosada podanici bavarski. Ovim osvajanjima 
postade franacki kralj susjedom avarskoga kaganata i bizantinskoga 
carstva,  odnosno  panonsko-hrvatske i dalmatinsko-hrvatske  oblasti. 

Avarski rat (791, i 795.-796,), Zazeljevsi prosiriti vlast svoju do 
Dunava i za kazan, sto su pomagali buntovne Bavarce, odluci sc 
sada Karlo Veliki na rat protiv Avara. Taj sc rat vodio u dva maha 
(791. i 795. — 796.), a sudjelovao je u njemu na strani franackoj sa 
svojim cetama i panonskohrvatski knez Vojnomir (795), Avari budu 
potuceni, a drzave njihove nestade, Tako se konacno oslo- 
bode panonski Hrvati prevlasti avarske, ali po- 
stanu podanici franacki. Panonsko-hrvatski knez bi pod- 
reden (kao i slovenacki i istarski) furlanskomu markgrafu, dok su 
crkveni poslovi predani patrijarhu akvilejskom, koji je tada stolovao 
u Cividalu (Cedadu), Kako je vecina naroda jos uvijek bila poganska, 
isceznu sada njegovim krstenjem mnogobostvo iz panonske Hr- 
vatske (krajem VIII, vijeka), i sva zemlja izmedu Drave i Save do 
Dunava potpade pod Karla Velikoga, dok najistocniji dio njezin dobi 
ime Frankohorion, koje se sacuvalo do danas u nazivu sri- 
jemske Fruske gore, 

Dalmatinska Hrvatska dolazi pod Franke. Uto se zarati Karlo 
Veliki  s  bizantinskim  carstvom, a  pogotovo  otkad  se  godine 800. 


35 

okruni za cara rimskoga. Jos prije toga (799) pokusa furlanski mark- 
graf E r i h provaliti u dalmatiasku Hrvatsku, no budc kraj Trsata 
(Rijeke) potucen i ubijen. Uza sve to Franci doskora podloze svojoj 
vlasti dalmatinsko-hrvatsku oblast izmedu mora, Cetine i Vrbasa te 
i nju podrede furlanskomu markgrafu, a kad bizantinski car Nikifor 
ugovori s Karlom mir (803), odrecc se dalmatinske Hrvatske, pri- 
drzavsi jedino primorske gradove i otoke (Dalmaciju). Medutim pre- 
dade se Dalmacija vec druge godine Francima, nasto ponovo plane 
Ijuti rat izmedu oba carstva, a taj svr§i Karlovim porazom na moru. 
Nato bi 822. ponovo ugovoren u Aachenu mir, kojim bi potvrden 
onaj raniji od 803. : dalmatinska Hrvatska ostade u vlasti franackoj, 
a gradovi Zadar, Trogir i Spljet pa otoci Krk, Cres s Losinjem (Osor) 
i Rab u vlasti bizantinskoj s nazivom Dalmacija. Sada, pocetkom 
IX. vijeka, bise i dalmatinski Hrvati pokrsteni od fra- 
Tiackih misionara, a doskora i osnovana u Ninu zasebna hr- 
vatska biskupija, koja bjese izravno podvrgnuta papi. Dalma- 
tinsko-hrvatski knez opet, koga je narod sebi slobodno birao i koji 
je sasvim slobodno upravljao zemljom, bjese podvrgnut vrhovnomu 
Tiadzoru furlanskoga markgrafa, Prvi poimence nam poznati dalma- 
tinsko-krvatski knez krscanin bjese Viscslav (oko 800.), kojega je 
sjediste bio Nin. Spram franackoga vladara preuzeo je i on, kao i 
panonsko-hrvatski knez, duznost, da ce na carskf poziv vjerno vrsiti 
vojnu  sluzbu. 

Ustanak kncra Ljudevita (819—823). Karlo Veliki umro je 814., 
a naslijedi ga slabic sin Ludovik Pobozni. Njemu se u gradu 
Paderbornu poklone oba podlozna hrvatska kneza : panonski Ljudcvit 
i dalmatinski Borna. Medutim uze furlanski markgraf K a d a 1 6 take 
nasilno i okrutno postupati s panonskim Hrvatima, da se njihov knez 
Ljudevit, cije je srediste bio tvrdi Sisak, poradi toga potuzio caru 
Ludoviku. Kad to ne pomoze, dize se Ljudevit s narodom svojim na 
oruzje (819). Franci odmah otpreme jaku vojsku pod Kadaloom iz 
Italije protiv njega, ali je Ljudevit tako odlucno razbije. da su mu 
se potom pridruzili Timocani i Sloveni u danasnjoj Kranjskoj i Sta- 
jerskoj, dok se dalmatinsko-hrvatski knez Borna ustegao od saveza 
s njime, spreman vjerno vrsiti vojnu duznost svoju na strani carevoj. 
Uto skupe Franci jos iste godine 819. novu vojsku, da pokore od- 
metnule Slovene, dok je s juga udario na Ljudevita dalmatinsko- 
hrvatski knez Borna, Ljudevit pohita najprije u susret Francima, a 
onda se vrati natrag i potuce Bornu na rijcci Kupi ametom, a samo 


36 


hrabrosti nekih svojih vojnika imao je Borna da zahvali, sto i on 
nije u torn boju poginuo. Potom provali Ljudevit na zimu u dalma- 
tinsku Hrvatsku te je nemilice popali i pohara. Glas o Ljudevitovu 
uspjesnora ratovanju odjeknuo je daleko, i sada mu se pridruze jo§ 
i ostali Sloveni sve do blizu Soce, Iza toga uzese redom kroz tri 
godine (820—822) snazne franacke vojske udarati na „velikoga bun- 
tovnika", ali se Ljudevit odrza sve do 822., kad je nova velika carska 
vojska, a to je bila vec d e s e t a po redu, oko augusta kretala ir 
Italije na panonsku Hrvatsku. Pred torn silom umace Ljudevit iz Siska 
i prebjegne k Srbima, nasto Franci konacno pokore citavu panonsku 
Hrvatsku, dok su Timocani dosli pod Bugare, Ali ubivsi svoga do- 
macina, nekoga srpskoga zupana, koji mu je valjda po nagovoru 
Franaka radio o glavi, Ljudevit se skloni u dalmatinsku Hrvatsku, 
Ovdje je jos 821, umro knez Borna, a naslijedio ga je narodnim iz- 
borom i carskom potvrdom sinovac Vladislav (821. do otprilike 835.) 
No knez Ljudevit potrazio je utocista kod Bornina ujaka Ljudemisla, 
a taj ga dade, zacijelo po franackom nalogu, ubiti (823). 

Vaznost Ljudevitova. Ma da nije uspio svojim snaznim us tan- 
kom, knez Ljudevit ipak ide u red najznatnijih licnosti stare hrvatskc 
povijesti. On je bio jedini hrvatski vladar, koji je oko sebe okupio 
pored panonskih Hrvata jos i velik dio Slovenaca i podunavskih 
Slovena, valjada Srba, ravnajuci bar kroz jedno vrijeme sudbinom 
citave zemlje od izvora Save do usca Timoka u Dunav, Svojim je 
hrabrim istupora potresao i temeljima franacke velikc drzave, a 
zemlju hrvatsku izmedu Drave i Save spasao od onakove kobi, ka- 
kova je stigla susjedne Slovence. 

Franacko-bugarski rat. Pobjeda nad Ljudevitom ipak nije do- 
nijela Francima ocekivana ploda, jer se dobrza upletu zbog pogra- 
nicnih nekih pitanja u rat s Bugarima, kojima je tada vladao kan 
Omurtag. Za toga rata (827—829) provale oni u panonsku Hrvatsku 
i zadrze u svojoj vlasti istocnu Slavoniju i Srijem, Teske neprilike, 
sto ih je tada imao car Ludovik sa svojim sinovima poradi diobe 
drzave, bjehu razlogom, da je osvojenje bugarsko ostalo trajno, pace 
sada njihovom potporom zavlada u zapadnom dijelu panonske Hr- 
vatske knez Ralimir, koji bi tek 838. protjeran od Franaka, 
a zemlja izmedu Drave i Save (osim bugarskoga dijela na istoku) 
cini se da je dosla pod upravu donjopanonskoga kneza P r i b i n e 
(t 861.), a onda njegova sina Kocelja (f 876.). Tek pod kraj IX. 
vijeka  opet  se  spominje  u  panonskoj  Hrvatskoj  kao  zasebni  knez. 


37 

Braslav (880 — 900), vjerni vazal franacki. Kad je car Karlo III. Dc- 
beli opet sjedinio u svojoj ruci citavo franacko carstvo i dosao na 
istok svoje drzave u Tulln (nedaleko od Beca), pode i Braslav onamo, 
da mu se pokloni (884), U ratovima, sto su ih vodili car Arnulf i 
moravski knez Svatopluk, stajase Braslav na strani Arnulfovoj, po- 
mazuci ga izdasno savjetom i vojskom. Za toga ratovanja pojavi se 
na ravnicama Dunava i Tise nov narod, M a d z a r i ; oni pristanu 
uz Arnulfa, udare na moravsku drzavu i nasele danasnju Ugarsku 
(896). Dolaskom Madzara ujedared se izmijene politicke prilike u 
panonskoj Hrvatskoj : vlasti franacke nestade, a ubrzo 
nalazimo panonsku Hrvatsku u najtjesnjoj svezi s dalmatinskom 
Hrvatskom, s kojom obrazova ona hrvatsko kraljevstvo, Knezu Bra- 
slavu  nestaje poslije 896, i traga. 

IV. 
Dalmatinska Hrvatska i Neretljani. 

(Do potkraj IX. vijeka). 

Dok jc panonska Hrvatska bila pod vrhovnom vlascu franackom, 
a djelomice dosla i pod bugarsko gospodstvo, razvise se politicke 
prilike u dalmatinskoj Hrvatskoj sasvim drugim pravcem, a narocito 
je na nj utjccala Venecija. 

Za rimskoga vladanja zvala sc sva zemlja izmedu donjega Pada, 
Alpa, Soce i mora Venecija. Od vijekova donose moru alpskc 
rijeke ovoga kraja svu silu krsa i mulja, praveci tako uporedo s kop- 
tiom pjescane otoke i otocice zvane „lidi", dok se mocvare izmedu 
njih i sucelne obale zovu „lagune". Najznatniji lidi bili su Gradei 
tGrado) kod usca Soce, pa Kaorle, Olivolo i Rialto, To je bila otodna 
Venecija, Za burnih vremena seobe naroda, poglavito u prvoj polo- 
vici V. vijeka, potrazise zitelji nekih venetskih gradova zakloniSta 
na ovim otocima i osnovase malu zasebnu oblast, bave<H se samo 
brodarstvom i trgovinom. Ali za gotsko-bizantinskoga rata prisili ih 
srecno oruzje Justinijanovo "na pokomost carstvu (kao i svu ostalu 
Italiju i Dalmaciju), pridrzavsi docnije sebi pravo potvrditi izabrana 
■duzda (dux, dijalektno doze). Kad je pocetkom IX. vijeka utemeljena 
na otocicima Rialto i Olivolo grad Venecija (Mleci), stece ta 
oblast svoje prirodno srediste. Vrhovno bizantinsko gospodstvo dobro 
je doslo Veneciji, jer je ona za to vrijeme prosirila svoje trgovadke 
sveze  po  cijelom  Istoku,  prodajuci  dragocjenu robu  njegovu  dalje 


38 

na evropski Zapad, a uvozeci na Istok u prvom redu oruzja, drva- 
i Ijudskoga roblja. Ova je dva posljednja predmeta cesto uzimala. 
s islocne obale Jadranskoga mora, ali je kod loga dobrza naisla na 
Ijut i odresit otpor. 

Oslabljenje bizantinske vlasti. Uto se zgodi i znatna promjena u. 
bizantinskom carstvu, Za traljavoga vladanja cara M i h a j 1 a II. 
Mucavca (820 — 829) stigose carstvo nekolikc teske nevolje. Domacc 
pobune pa nesrecne borbe s Arapima oko Krete i Sicilije slomisc 
bizantinsku vojnu snagu na kopnu i moru. To je bio mig, na koji su 
slovenska plemena uz Jadransko more juzno od Cetine, u prvom 
redu smioni Neretljani, redom otpali od Bizanta, a neki, sma- 
trajuci svoje krstenje znakom podloznistva carstvu, vrate se opet 
mnogobostvu, da bi tako zbrisali i taj biljeg dojakosnjih veza s car- 
stvom. U taj cas oni se oglase kao drski gusari, U isto vrijeme osjete 
se i dalmatinski gradovi mnogo slobodniji, dok se Venecija torn pri- 
likom takoder privremeno oslobodi vrhovnoga bizantinskoga gospod- 
stva. Kako je tada zbog gradanskih ratova u franackom carstvu 
oslabila i prevlast franacka u dalmatinskoj Hrvatskoj, podade se i 
njoj prilika, da se javi kao nova sila na moru; kao knez vladao je 
tada Mislav (oko 835. do 845.), po svoj prilici nasljednik Bornina 
sinovca Vladislava. 

Borbe s Venecijom. Sukob izmedu Neretljana i Mlecana za- 
poceo se tako, da su oni stali hvatati mletacke trgovacke lade, za- 
cijelo osvecujuci se za ranije im nanesene stete. Iza poduze borbe 
poslju Neretljani oko 830. svoga poslanika u Veneciju, da sklopi 
mir ; znacajno je, da se je taj poslanik torn prilikom pokrstio, Nastali 
domaci nemiri u Veneciji ucinise, da mir nije dugo potrajao, jer za. 
koju godinu Neretljani opet napadnu i oplijene mletacke lade. U tim 
su bojevima sudjelovali i podanici Mislavovi. Konacno se digne 839. 
duzd Petar Trandeniks brodovljem te uklanjajuci se sukobu 
uglavi najprije u poljickom sv. Martinu trajan mir s hrvatskim 
knezom Mislavom, a onda preplovi na susjedne neretljanske otoke, 
gdje je vladao knez Druzak (Drosaicus), i sklopi takoder s njime mir. 
Ali vec na proljece iduce godine doslo je do novoga sukoba izmedu 
Neretljana i Mlecana, u kojem bi duzd Ijuto potucen. Cini se, da je 
tada neretljansko gusarenje dopiralo i do franacke Istre, jer italski 
kralj Lotar, sin cara Ludvika Poboznoga, utanaci pocetkom 840. 
s duzdom ugovor (pactum), koji se imao obnavljati svake pete godine, 
a po njemu bjese Venecija obvczana, da za trgovacke privilegije po- 


39 

dijeljene joj od kraljevine Italije priskoci u nuzdi sa svojim brodovljera 
u pomoc istarskim i nekim drugim sjeveroitalskim gradovima „protiv 

Slovena". 

Arapski nalet. Oko toga vremena utvrdili su Arapi (Saraceni 
= istocnjaci) moc svoju po vecem dijelu Sicilije i u nekim tockama 
juzne Italije, narocito u Tarentu, u okolici kojega su (krajem 840.) 
ametom potukli bizantinsko-mletacko brodovlje. Poslije toga udu na 
proljece 841. u Jadransko more s 36 lada pod vodstvom sabiba 
(= glavara) Kalfuna, zapale na drugi dan Uskrsa Osor (na otoku], 
onda papinu Ankonu, a na povratku poharaju i juznodalmatinska 
mjesta Budvu, Rosu i Kotor. Sada se po drugi put podizc protiv 
njih duzd Petar Trandenik, ali ga Arapi 842. do nogu pobiju kod 
otocica Suska (na zapadnoj strani Losinja). U isto vrijeme zauze 
jedna druga arapska ceta juznoitalski grad Bari za dulji niz godina, 
a onda navale Arapi jos i na sam Rim, gdje oplijenisc samu crkvu 
sv. Petra (846). 

Trpimir (845—864). Medutim umre knez Mislav, a naslijedi ga 
Trpimir (otprilike izmedu 845, i 864.), praotac one dinastije, koja je 
uz neke izuzctke vladala u Hrvatskoj sve do pred kraj XL vijeka. 
Trpimir priznavao je doduse vrhovnu vlast franackoga cara Lotara 
(840 — 855) k a o k r a 1 j a Italije, ali nam se unatoc tomu javlja 
u punom vladalackom sjaju po uzoru franackoga dvora. Sebe naziva 
..pomocu bozjom knez Hrvata" (dux Chroatorum iuvatus munere 
divino), a toje prvi spomen hrvatskoga imena u hi- 
storijskim spomenicima, kao sto je i sacuvana nam nje- 
gova isprava od 4. marta 852. najstariji poznati nam hrvatski diplo- 
matski spomenik. U Klisu imao je dvorac, gdje su ga okruzivali 
zupani, komornici i dvorski svecenici, a tako i u Biacima (kraj Tro- 
gira). Obdario je spljetsku crkvu, kojom je tada upravljao njegov 
kum nadbiskup Petar, crkvom sv. Jurja u Putalju (danas Kastel Su- 
curac), zemljisnim posjedom oko nje i kmetovima te desetinom od 
kliskoga knezevskoga posjeda. Ispod Klisa sagradio je samostan (sv. 
Petar), u kojem je smjestio red benediktinski. 

Za njegova vladanja napali su Bugari svoje zapadne susjede 
S r b e. Oblast njihova sirila se tada u onom planinskom kraju, kojim 
protjecu Piva, Tara, gornja Drina, Lira, Ibar i gornja zapadna Morava. 
Ovdje je vladala dinastija, kojoj bjese oko 780. praotac Viseslav, 
a izmedu 835. i 860. bjese knezom srpskim V 1 a s t i m i r. Na nj 
udari Omurtagov sin i nasljednik kan Presjam (ili Malamir) s teznjom. 


40 


da pokori srpsku zemlju, ali Bugari bise suzbiti. Presjamov sinovac 
i nasljednik kan Boris obnovi navalu na Srbiju zeleci osvetiti 
poraz Presjamov, Tada su u Srbiji vladala tri brata : Mutimir, Sto- 
jimir i Gojnik, podijelivsi po smrti oca Vlastimira drzavu. No slozna 
braca pobiju vojsku Borisovu i sklope s njime mir, Potom je Boris 
okrenuo oruzje na dalmatinsku Hrvatsku iz nepoznatih razloga, no 
i knez Trpimir potuce ga i natjera na mir. Ovaj rat jasno svjedoci, 
da je dalmatinska Hrvatska tada (oko 860.) bezuvjetno 
morala negdje neposredno graniciti sBugarima.* 
Buduci da se izmedu Save i Drave sterala franacka panonska 
Hrvatska, u Srijemu i u danasnjoj sjeverozapadnoj Srbiji Bugarska, 
oko gornje Drine i dalje na jugu S r b i j a, morala je dalmatinska 
Hrvatska graniciti s Bugarima negdje Vrbasu i Bosni dalje na istok, 
to jest u danasnjoj zapadnoj Bosni, gdje nam valja i traziti 
bojiste hrvatsko-bugarsko, ali kad i kako je ova oblast Bosna 
dosla u vlast dalmatinsko-hrvatskoga kneza, o torn nam mrsavi 
izvori ne kazu nista, 

Potkraj vladanja Trpimirova padaju jos dva krupna dogadaja: 
zacetak raskola (shizme) izmedu rimske i grcke crkve i krstenje 
Bugara. Sporova izmedu jedne i druge crkve bilo je vazda, no uza 
sve to nije bilo j e d i n s t v o krscanske crkve razvrgnuto. Raskolu 
dade povod carski dvor u Bizantu, kad svrze patrijarha Ignatija i 
dade izabrati ucenoga laika F o t i j a na njegovo mjesto, koji u malo 
dana bjese zareden i odmah posvecen patrijarhom. Na tuzbu Ignati- 
jcvu obrati se papa Nikola I, na cara Mihajla III. i Fotija i javi ira, 
da ce stvar ispitati, a dotle se Fotije nema smatrati zakonitim pa- 
trijarhom. Kad istraga konacno prouzroci, da je papa proglasio Fotija 
svrgnutim, udari i patrijarh od svoje strane interdikt na papu i nje- 
gove privrzenike (867). Zbog toga se sada citav kler unutar granica 
bizantinskoga carstva okupi oko patrijarha Fotija, smatrajuci samo 
njega vrhovnom crkvenom glavom. Upravo tada natjera car Mihajlo 
III. nenadanom provalom u Bugarsku kana Borisa, da je primio 
s narodom krst iz ruku grckoga klera ; tom rau je prilikom kumovao 
sam car, a Boris i dobi na krstu njegovo ime Mihajlo (pocetkom 
865.), No kad patrijarh Fotije ne htjede Bugarima da dade zasebnoga 

Da je Hrvatska neposredno granicila s Bugarskom uz zasebnu kneze- 
vinu Srbiju i panonsko-hrvatsku oblast, dokazuje i to, sto su pape slalc bugarskomc 
knezu Mihajlu Borisu svoje poslanikc preko Hrvatskc, moleci knezove (tako 
Domagoja i Zdeslava). da ih do bugarske granice (ili do Bugara) dadu otpratiti. 


41 

srrhiepiskopa,  ostavi  ga  knez  Mihajlo  Boris i priblizi  se  papi,  koji 
rmu  obeca,  da  ce  ispuniti  njegove  zclje.  Sada bisc grcki svecenici 
•istjerani  iz  Bugarske,  a  rimski  uvedu  u  zemlju latinski obred.  No 
kad  se  pokazalo,  da  ni  papa  ne  ce  da dade Bugarskoj zasebnoga 
patrijarha,  kako  je  knez  trazio,  Bugari  se  opet vrate Carigradu, 
s  kojim  ostase  u  trajnoj  crkvenoj  svezi,  a  sva  docnija  nastojanja 
rimskih  papa,  da  ih opet priblize k sebi,  pokazase se bezuspjesna, 
Domagoj (864—876).  Ma da je knez Trpimir imao tri poimence 
nam  poznata  sina  Petra,  Zdeslava  i  Mutimira,  ipak sjedc  —  bez 
sumnje poslije prevrata — na knezevski prijeslo clan druge porodice 
Domagoi (864. do 876.),  kojega je sjediste bio po svoj prilici Knin. 
Ove  smutnje  u  dalmatinsko-hrvatskoj  knezevini  odmah  odluci  da 
iskoristi  duzd  Urso  Particijak  udarivSi  865.  na  nju  s jakim 
brodovljenu  Knez  Domagoj  osjecajuci  se  preslabim,  ne  upusli  se 
s njime u borbu,  nego  mu  ponudi  mir i taoce,  sto duzd i prihvali. 
Medutim  se  opet  zaletjela  866,  jaka  arapska  mornarica  pod  Du- 
brovnik te  ga  opsjedase  punih  petnaest  mjeseci.  U  toj  se  nevolji 
obrate Dubrovcani na  novoga bizantiskoga  cara,  energicnoga i mu- 
droga  Vasilija  I. Makedonea  (867—886)  za pomoc,  a on im se 
i odazva, odlucivsi podjedno torn prilikom uspostaviti oslabljelu carsku 
vlast na istocnoj obali Jadranskoga mora.  Godine 867. posla vcliko 
brodovlje pod admiralom Nikitom Orifom, nasto Arapi napuste pod- 
sadu Dubrovnika, a dalmatinski gradovi i juznodalmatinska slovenska 
plemena osim Neretljana opet se povrate pod carsku vlast. Istodobno 
spremao se i franacki car Ludovik II. da otme Arapiraa juznoitalski 
grad  Bari,  ali  kad je vidio,  da  ne  ce  uspjeti,  ako  brodovljem ne 
zatvori  Bari s mora,  rado  prihvati  savez,  sto  mu  ga je nudio  car 
Vasilije, da slozno istjeraju Arape iz juzne Italijc, Medutim kad stize 
jako   bizantinsko   brodovlje   pod  admiralom  Nikitom   Orifom  pod 
Bari,  ne nade  ondje  franacke  kopnene vojske,  pa tako se admiral 
vrati natrag,  a savez  se  raspade.  Kad  car  Ludovik vidje,  da  mu 
vise nema pomoci od Bizantinaca, pozove sada svoga vazala dalma- 
tinsko-hrvatskoga kneza Domagoja, da mu dode pod Bari s hrvatskim 
brodovljem;  iza  toga je odista  Bari na Svijecnicu 871. od Franaka 
i Hrvata na juris zauzet, Medutim otplovi jedan dio bizantinske mor- 
narice, dok su Hrvati bili pod Barijem,  do neretljanskih i hrvatskih 
obala pa ih oplijeni i razori mnoge gradove i mjesta. Neretljani nato 
priznadu vrhovnu vlast bizantinskoga cara, dok je mucki bizantinski 
napadaj  izazvao  Hrvate,  da  su  uzeli  progoniti  carske  saveznikc 


42 

Mlecane. Sukobi mietacko-hrvatski mora da su bili veoma krvavi i: 
ogorceni, dok je ostalo ime kneza Domagoja u mletackoj uspomcni 
kao prokleto („Sclavorum pessimus dux"), pace i sam se papa Ivan 
VIII. obrati na nj, zovuci ga zbog njegova sudjelovanja kod osvojenja 
Barija „slavnim knezom" (duci glorioso), neka bi uznastojao primiriti 
svoje podanike, jer da mu njihova gusarska nedjela potamnjuju 
s 1 a V u (873). 

Hrvati se oslobadaju franacke vlasti. Medutim umre (875) 
car Ludovik II. i ostavi — nemajuci sina nasljednika — Italiju stri- 
cevicu K a r 1 m a n u, sinu Ludovika Njemackoga, koji je tada bio 
vrhovni gospodar panonskoj Hrvatskoj, donjoj Panoniji Koceljevoj, 
Moravskoj, Ceskoj i Slovencima. Kako se dalmatinska Hrvatska 
brojila jos od 803, k Italiji, morala je sada i ona doci pod vrhovnu 
vlast njcmacku. Ne htijuci se s time sloziti, a podstrekavani i poma- 
gani od cara Vasilija Makedonca, dalmatinski se Hrvati pobune i 
nakon teskoga rata na kopnu i moru zbace konacno franacko go- 
spodstvo zauvijek; na kopnu potukli su cete, sto ih je vodio donjo- 
panonski knez Kocelj, pace u boju pogibe i sam knez (o, 876.), 
a na moru se ratovalo uz istarsku — tada franacku — obalu, gdje 
su Mlecani dosli Francima u pomoc. U vrijeme toga ustanka umr'o 
je knez Domagoj, a naslijedio ga je iza kratkoga vladanja njegova 
sina Iljka (876 — 878) Trpimirov sin Zdeslav, protjeravsi iz Hrvatske- 
bizantinskom pomoci Domagojeve sinove, 

Zdeslav (878—879) priznade vrhovnu vlast bizantinskoga cara 
Vasilija, pa tako zamijeni sada dalmatinska Hrvatska njemacko 
vrhovno gospodstvo s grckim. Sa Zdeslavom poslje car na Jadransko 
primorje jos i nekoga dvorskoga casnika i mnogo grckih svecenika, 
a ti su potom p o k r s t i 1 i u prvom redu jos uvijek poganske Ne- 
retljane, a onda i sve one od sloveaskih plemena na jugu Cetine,. 
kao i od zagorskih S r b a, koji nijesu jos bili krsteni ; u to doba 
dakle pada konacno krstenje njihovo (oko 878.--880,), No s politickim. 
pravcem kneza Zdeslava nije bila vecina Hrvata zadovoljna, a na- 
rocito s toga, sto je sada hrvatska ninska crkva dosla pod jurisdik- 
ciju carigradskoga patrijarha. Upravo tada bijase biskupija ispraznjena, 
a njene je poslove vodio izabrani, ali jos ne posveceni biskup njezin 
T e o d o s i j e, dosada djakon ninski. Teodosije, odan papi, zdruzi 
se potom s hrvatskim velikasem Branimirom, nato bi knez Zdeslav 
pocetkom maja 879. ubijen, mozda nedalcko od Knina, a na prijesto^ 
uspe se Branimir. 


43 

Branimir (879—892),  Knez Branimir  pravi je osnivac  politicke 
nczavisnosti   hrvatske.   Odmah  po  svom   nastupu  poslje  zajedno 
s Teodosijem papi Ivanu VIII. pismo, u kojem obojica  izjavise oda- 
nost svoju i povratak  apostolskomu prijestolu sv. Petra. Kad je 
knczev pouzdanik stigao  s tim  pismom  u Rim,  obuze  papu  velika 
radost:  sluzeci  na  Spasov  dan  (21.  maja  879.)  svctu  sluzbu  nad 
konfcsijom  sv. Petra,  podize  ruke  k nebu  i  blagoslovi Branimira i 
sav narod hrvatski i svu zemlju njegovu. Ovim se cinom narod 
hrvatski  zauvijek  i staino  pridruzio  katolickoj  crkvi 
i papi rimskomu. No pape Ivana VIII. dojmi se povratak Hrvata 
Rimu toliko, da je odmah i pomislio, kako bi torn prilikom nagovorio 
na slicni korak i dalmatinske gradove, koji bjehu jos od obnovljenja 
biskupija, krajem VIII. vijeka. pod jurisdikcijom carigradskoga patrijarha. 
Ali sav mu trud i  nagovaranje  bjese  bez  uspjeha,  jer  se  oni kaa 
carski podanici nijesu  raogli,  svc  da  su  i  htjeli,  pridruziti  papi, a 
pored toga ubrzo se pokazalo svako nastojanje izlisnim.   Upravo  se 
tada radilo, da papa Ivan VIII. priznade Fotija zakonitim patrijarhom. 
No dok je Fotije pazio, da nicim ne izazove papina otpora, Ivan VIIL 
opet bjese takoder upucen  protiv  arapskih  pogibeljnih  nasrtaja  je- 
dino na pomoc cara Vasilija, a i on je bio skloniji, zbog teskih ratova 
s Arapima, politici kompromisa,  nego li  tvrdoglavoj  nepomirljivosti. 
I tako rijcsi crkveni sabor carigradski u prisutnosti papinskih posla- 
nika  (od novembra  869.  do  marta  880.)  razna  prijeporna  pitanja: 
patrijarh Fotije svecano bi ustolicen, dok je hrvatsko pitanje rijeseno 
tako,  da  su  car  i  patrijarh pridrzali dalmatinske gradove  u  svojoj 
vlasti, ali se knezevine Hrvatske odrekose,  koja  tako  postade (oko 
880.) posve nezavisnom  drzavomne priznavajuci nad sobom 
nikakove strane vrhovne vlasti.  PosHje  toga pode Teodosije u Rim, 
gdje bi od pape  svecano  posvecen  ninskim  ..hrvatskim"  biskupom. 
Slovcnska sluzba bozja u Hrvatskoi. Oko toga  vremena  pro- 
sao je Hrvatskom i Dalmacijom  na putu u Carigrad  moravski nad- 
biskup sv.  M e t o d. Prisutnost njegova i slast slovenske sluzbe bozje, 
mozda vec i prije toga poznata Hrvatima od njihovih panonskih su- 
sjeda, morala je osobito snazno djelovati na njih, pa je stoga veoma 
vjerojatno, da je vec lada (oko 882.) medu njima zahvatila jaka ko- 
rijena,  a taj je samo jos ojacao,  kad su po Metodovoj smrti (885) i 
neki njegovi ucenici potraziH zastite  u Hrvatskoj, u  prvom redu na 
podrucju  ninske  biskupije,  a  potom  i po  krckoj. No do toga 
stepena, da bi ona stekla  drzavno  priznanje i zastitu, nije nazalost 


44 

nikad doslo ; slovenska nam se sluzba bozja, a kroz to i narodna 
hrvatska crkva, pokazuje doduse kao snazna pojava u narodu hr- 
vatskom ovoga i narednoga vremena (u X. i X[. vijcku), ali ipak 
vazda samo kao sada vise, sada manje dopustena uz latinsku'. 
No i to je vec dosta bilo, da vrsi golem narodni i kulturni 
utjecaj, jer odsada unaprijed bjese hrvatstvu osigurano, da zivi na 
Balkanskom poluotoku kao kulturna jedinica; tudinska kulturna 
najezda, narocito latinizacija, nikad ga vise ne ce zateci goloruka. 
To i jeste glavni razlog, sto su latinski biskupi u dalmatinskim gra- 
dovima toliko mrzili na slovenski crkveni jezik i pismo, pace dobrza 
<3e ga proglasiti heretickim (arijanskim). Oni su naime punim pravom 
u njetnu vidjeli ono krepko oruzje, kojim se hrvatska, kao i uopcc 
slovenska svijest, branila od latinizma i tudinstine. 

Dalmatinski gradovi i otoci placaju danak hrvatskomu vla- 
daru. U to doba (izmedu 882. i 886.) pada odredba cara Vasilija na 
dalmatinske gradove i otoke, da imadu u ime mira i odstete za 
zemljista, sto su ih posjedovali izvan svojih zidina na susjednom hr- 
vatskom teritoriju, placati vladaru hrvatskomu godisnji danak i to od 
novca, sto se inace davao carstvu ; sveukupna svota, sto su je pla- 
cali odsada unaprijed sve do vremena Kolomanova (1107), iznosasc 
720 zlatnika, za onda velika svota gotova novca. Pored toga 
jos su oni biU obavezani davati i vina kao i drugih nekih prirodnina 
u ime dace. 

Medutim planuse nove borbe izmedu Neretljana i Mlecana. Na- 
kon nekih manjih okrsaja pode duzd Petar Kandijano Ijeti 887. na 
odlucnu vojnu, no kod danasnje Makarske bi porazen i ubijen. Ova 

' Pored drzanja hrvatskih kraljeva Tomislava i Petra Kresimira IV, u doba 
borbe hrvatskoga klera s dalmatinskim za slovenski crkveni jezik, jak je dokaz za 
ovu tvrdnju cinjenica. da su svi dosada nadeni natpisi po crkvama i u 
Hrvatskoj (ne samo u dalmatinskim gradovima), tako kraljice Jelene u Solinu 
(976.). kralja Drzislava u Kninu (prije 970.). iz vremena kneza Branimira u Ninu 
1 u Mucu (888.), te kneza Mutimira u Uzdolju kod Knina (895). i toliki drugi 
fragment!, pisani jedino na latinskom jeziku. i da se jos uvijek nije nasao 
trag glagolskomu natpisu starijem od Bascanske ploce (oko 1100.). Ova se 
cinjenica nikako ne da opravdano i logicki zamisliti. da je [u Hrvatskoj vrijedila 
slovenska sluzba bozja. a s njome i slovensko (glagolsko) pismo kao nadmocno 
pod drzavnom zaStitom ili da je bilo ca' opceno narodno. Ocito se radi i u Hr- 
vatskoj (kao §to je bilo u Svatoplukovoj Moravskoj) o jezicnom dualizmu u 
crkvi. Da se je bula pape Ivana VIII. (od juna 880.) ticala i Hrvatske. kako neki 
ho6e, to miSljenje nije ispravno. 


45 

ncsreca prinudi Vencciju, da se, ocito po primjeru cara Vasilija, od- 
lucila na slicni korak, kojim ce sebi osigurati nesmetani prolaz i 
trgovinu na Jadranskom moru : ona se odiucila na p I a c a n j e i z- 
vjesnoga godisnjega dank a (solidus census) hrvatskomu vla- 
daru, koji je tada po svoj prilici vrsio i vrhovna vladalacka prava u 
Ncretljanskoj oblasti. 

Mutimir (892—910). Kneza Branimira naslijedio je najmladji sin 
Trpimirov Mutimir (892, do otprilike 910.), Odmah u pocetku njc- 
gova vladanja dosle su u sukob ninska i spljetska crkva zbog tuma- 
cenja Trpimirove darovnice (od 852,). Ninski je naime biskup Alde- 
freda tvrdio, da je knez Trpimir samo nadbiskupu Petru, dok oa 
iivi, darovao na uzivanje crkvu sv. Jurja u Putalju s posjedom, a ne 
crkvi spljetskoj zauvijek, Ali na rocistu u Biacima pred crkvom sv. 
Marte se pokazalo, da je tvrdnja ninskoga biskupa neispravna, nasto 
je Mutimir ponovo potvrdio darovnicu ocevu, Mutimir stolovao jc 
u Biacima, a imao je oko sebe sjajan dvor, U njegovoj pratnji nala- 
zila su se pored mnogih zupana jos i tri komornika : postelnik, buz- 
dovnik i stitonosa te glavar hrvatskih samostana Zitelj, I kneginja 
imala je svoju zasebnu pratnju zupana i komornika, Mutimir posljednji 
je hrvatski knez, jer se nasljednik njegov Tomislav vjenca prvi za 
kralja hrvatskoga. 

Srbi. Medutim zbise se u susjednoj Srbiji vazne promjcnc, Po- 
slije pobjede nad Bugarima plane medu bracom Mutimirom, Stroji- 
mirom i Gojnikom razdor, a taj svrsi tako, da je Mutimir svladao 
bracu te ih poslao u Bugarsku u zatocenje, a pridrzao jc kod sebc 
jedino Gojnikova sina Petra. No taj pobjeze u Hrvatsku knezu Bra- 
nimiru, a kad srpski Mutimir umrije (oko 890.), provali Petar Gojni- 
kovic uz pomoc hrvatskoga Mutimira u Srbiju (892), gdje su tada 
vladala braca Mutirairovici Prvoslav, Bran i Stjepan, Ali Petar Goj- 
nikovic ih pobijedi, progna pa sam zavlada srpskom knezevinom. 
Poslije tri godine (895) udari prognani Bran Mutimirovic sa svojim 
sinom Pavlom na kneza Petra, no Petar pobije Brana, zarobi ga Za- 
jedno s Pavlom i oslijepi. No dvije godine kasnije pokusa drugi nje- 
gov bratuced Klonimir S t ro j imi r o vi c, da uz pomoc bugarsku 
svlada kneza Petra, aU Petar i njega pobijedi i ubije. Odsada dalje 
vladase Petar Gojnikovic kroz dulji niz godina mirno i krepko kne- 
zevinom Srbijom, 


1 

i 

m 

46 

B. Kraljevi hrvatski (do kraja XL vijcka). 

V. 
Tomislav i njegovi nasljednici. 

(910—969). 

omislav (910—930). Mutimira naslijedi Tomislav (o. 910. 
do 930.), po svoj prilici njegov sin, koji nam se prvi put 
pominje 914. jos kao knez. Od prethodnika svoga primi 
Tomislav primirenu i uredenu drzavu, sto mu je i omo- 
^ucilo, da snaznom rukom zahvati u razne susjedne politicke mijene 
svoga vremena, U prvom je redu paznja njegova morala biti obracena 
sjeveru, gdje se zbise vazne promjene ; to je dolazak Madzara u da- 
nasnju Ugarsku. 

Madzari. Madzari ili Ugri pripadaju ugro-altajskoj grani tu- 
ranske rase. Pradomovina bila im je na juznoj strani planine Altaj 
u centralnoj Aziji, odakle se spustise ponajprije na obalu rijeke 
Urala, a onda u primorje izmedu Dona i Dnjepra. Kako su ih prvom 
polovicom IX. vijeka jednako potiskivali srodni im Pecenezi, ostave 
oni i tu zemlju pa se nastaae izmedu donjega Dnjepra i usca du- 
navskoga, Na poziv cara Arnulfa navale oni na Moravsku (892) a 
iduce godine kao saveznici bizantinskoga carstva na bugarskoga 
kneza Simeuoa, kojega i potuku, Sada pozovu Bugari Pecenege, da 
navale na Madzare. I odista, dok je najveci dio Madzara posao u 
plijen u Panoniju, provale Pecenezi u njihovu zemlju, gdje su poubi- 
jali sve, sto im je pod ruke doslo. Ta nesreca prinudi Madzare na 
novu seobu ; pod vodstvom Arpada, sina Almoseva, podu oni do 
srednjih Karpata te udu vereckim klancem u Ugarsku (kod danas- 
njega Ungvara) i osvoje za kralko vrijeme gotovo svu ravnu zemlju 
oko Tise i Dunava (896). Dolaskom Madzara unistena bi zauvijek 
njemacka vlasl u srednjem Podunavlju, koja je dotle sve vise napre- 
dovala, ali podjedno bi prekinuta i dojakosaja sveza izmedu sjever- 
nih i juznih Slovena. 

Vlast se hrvatskoga vladara prosiruje na panonsku Hrvatsku. 

Tek sto su se Madzari naselili u Ugarskoj po vise skupina, s raznim 
plemenskim starjesinama na celu, uzese starim rimskim cestama 
provaljivati na svojim brzim konjima u Njemacku, Italiju i u bizan- 
iinsko carstvo. Za ovih pljackaskih napadaja dosao je s Madzarima 
u sukob i hrvatski  knez  Tomislav, a taj ne sarno  da  ih  je srecno 


47 

odbio od svojih granica, vec je i vlasl svoju prosirio po naj- 
vecem dijelu nekadanje panonske Hrvatske sve do Dravc 
i danasnje slavonske ravnice, gdje je prosirena Hrvatska u prvi kraj 
(otprilike do smrti bugarskog cara Simeuna) granicila s Bugarskom, 
no vec oko 930, s Madzarima, otkad se oni za oslabljenja bugarskoga 
smjestise po nekim vaznijim tockama oko usca Drave i uz Dunav i 
Savu. Kad i kakose prosirila dalmatinska Hrvatska po panon- 
skoj, ne znamo, no bezuvjetno stoji, da se 925. racunao teritorij 
nekadasnje s i s a c k e biskupije — koji je sve do pada franacke vlasti 
u tim stranama oko 900, pripadao patrijarsiji u Akvileji — kao zemlja, 
koja potpada u jednu ruku pod spljetsku nadbiskupiju, a u drugu 
pod hrvatskoga vladara. Do bojeva s Madzarima bez sumnje je do- 
lazilo uz staru rimsku cestu, sto je vodila od Drave pored danas- 
njega Zagreba, Topuskoga i Bihaca prema Kninu, a narocito onda, 
kad su oveci odredi njihovi polazili u pljacku ugarskom Podravinom, 
a onda preko danasnjih mjesta Ptuja, Celja, Ljubljane i Vipavske 
doline u Italiju (tako 919., 921, na 922. i 926.), U doba ovih madzar- 
^kih pljackaskih vojna pribjeglo je u Hrvatsku mnogo naroda iz bivse 
Koceljeve Panonije, za koju vec godine 900, pisu bavarski biskupi 
papi, da je sva opustosena, bez zitelja i ijedne crkve, Vjerojatno je, 
<ia se i panonska Hrvatska sama od svoje volje u tim teskim vre- 
menima prislonila uz dalmatinska kao uz jaci drzavni organizam, a 
njezini odlicniji Ijudi, plemici, pridrzali i dalje domacu upravu, siljuci 
hrvatskomu vladaru, kao svomu vrhovnomu gospodaru, pocasne 
,,darove", 

Srbi i Bugari. Pored obrane od madzarske najezde u Hrvatsku 
zaokupise Tomislava u mnogo vecoj mjeri dogadaji, sto su se bas 
tada odigravali u jugoistocnom susjedstvu njegovu, a narocito borbe 
izmedu bizantinskoga carstva i Bugara za prevlast nad Srbima. 

Pobijedivsi Klonimira Strojimirovica (896), srpski knez Petar Goj- 
nikovic vladao je punih dvadeset godina. On se sprijatelji s bugar- 
skim knezom Simeunom (892 — 927), sinom Mihajla Borisa, i pre- 
dade mu na cuvanje Pavla Branovica, Poslije toga udari Petar Goj- 
nikovic na Neretljansku oblast te je zauzme osim otoka 
Visa, Braca i Hvara, jer ti su oko toga vremena bez sumnje bili u 
vlasti hrvatskoga kneza Tomislava, Prosirenje srpskoga kneza tesko 
je podnosio humski knez Mihajlo Visevic (oko 910. do 930.), 
Itoji je tada imao u vlasti svojoj jos i Travunju i Duklju, Stoga se 
knez Mihajlo slozi s bugarskim knezom Simeunom, u taj mah zara- 


48 

cenim s bizantinskim carstvom, kojega je vrhovnu vlast priznavao* 
Petar Gojnikovic. Tako nastadc rat izmedu Petra i Simeuna ; srpski 
knez bi uhvacen i odveden u Bugarsku, a na prijesto dode bugarski 
sticenik Pavao Bra no vie (917 — 920), dok je u isto vrijeme Mi- 
hajlo Visevic zauzeo Neretljansku oblast, sjedinivsi tako u 
svojoj ruci cijelo primorjc do razvodnih bosanskih i srpskih planina 
od Cetine do Drima. No protiv Pavla Branovica podize se bizantin- 
skom pomoci njegov bratuced Zaharija Prvosavljcvic, all 
bude potucen i strpan u bugarsku tamnicu. Nato se obrati suvladar 
cara Konstantina VII, Porfirogenita car Roman Lekapin izravao 
na srpskoga kneza Pavla Branovica i to s uspjehom, jer on se odista. 
odrece saveza sa Simeunom i pokloni se caru. Kad to sazna bu- 
garski car' Simeun, izmiri se sa zarobljenim Zaharijom Prvosavljevi- 
cem i poSlje ga s bugarskom vojskom na Srbiju, a taj zbaci kneza 
Pavla i postavi na prijesto Zahariju (920—923) kao bugarskoga 
vazala, Sada je car Simeun imao slobodne ruke i udari svom silora 
na bizantinsko carstvo. 

Dalmacija dolazi pod papu. U toj nevolji uteku se car Roman 
Lekapin i tadanji patrijarh Nikola Mistik za pomoc Rimu izmirivsi se 
podjedno sa svetom stolicom ; time bjese jedinstvo krs<5anske crkve 
opet obnovljeno (923). Zacijelo posredovanjem pape Ivana X. (kao 
nekoc Ivana VIII.) obrati se potom bizantinsko carstvo na Hrvatsku 
i njezina vladara Tomislava, nastojeci da ga predobije za sebe u 
savez protiv Bugarske. Tom se prilikom odrece patrijarh svoje dosa- 
dasnje jurisdikcije nad dalmatinskim gradovima i otocima, prepustivsi 
ih papi rimskomu, a car ih podjedno predade u upravu knezu To- 
mislavu, odlikovavsi ga jos i naslovom prokonzula. Tako su konacna 
i dalmatinski gradovi i otoci trajno dosli u krilo zapadne crkve 
s jedne, a u blizu i tjesnju politicku svezu sa susjednom hrvatskora 
drzavom. U isto vrijeme znao je car Roman da predobije i mocnoga 
humskoga kneza Mihajla Visevica, odlikovavsi i njega naslovom pro- 
konzula i patricija, a nije nemoguce, da mu je bar privremeno po- 
vjerio upravu i brigu nad carskim gradovima Dubrovnikom i Koto- 
rom. U ovaj savez zacijelo nije bilo caru Romanu tesko uvesti i 
srpskoga kneza Zahariju, koji mu je i onako u dusi bio odaniji, negoli 
Simeunu. 

Pad Srbije. Upravo tada podsjedao je car Simeun Carigrad, no 
na glas o tim dogadajima na jadranskom primorju i u Srbiji napusti 

'  On se proglasi carem oko 917. 


49 

podsadu, sklopivsi s carcm Romanom pritnirje, a onda se okrene 
svotn silom na srpskoga kneza Zahariju, U torn ratu bugarske su 
vojske konacno pokorile Srbiju i rastjerale narod na sve strane, 
najvise u Hrvatsku, kuda se i Zaharija sklonio, lako da je srpske 
knezevine privrcmeno nestalo; ona postade dio ogromne bugarske 
drzave (924). Sada su obje drzave, Hrvatska i ona kneza Mihajla Vi- 
§evica, neposrcdno s njome granicile, ali ih car Simeun nije napao 
neposredno poslije srpskoga rata, 

Hryatska postaje kraljcvinom. Oko toga vremena bija^e hr- 
vatski knez Tomislav na visini svoje moci. Suvremeni car Konstan- 
tin Porfirogenit kaze, da je Hrvatska tada mogla da podigne na nogc 
100.000 pjesaka i 60.000 konjanika kopaene vojske, dok je na moru 
imala osamdeset velikih brodova (sagina), • na svakom po cetrdeset 
Ijudi i stotinu manjih (kondura) sa po deset do dvadeset momaka. 
Zacijelo se sada, oko godine 925., Tomislav proglasi kraljcm hrvat- 
skim (rex Chroatorum) nakon sto je uglavio savez s Bizantom i pri- 
mio dalmatinske gradove i otoke u svoju upravu te prosirio vlast 
svoju na panonsku Hrvatsku i na otoke Vis, Brae i Hvar, pa ko- 
nacno kad je vidio, gdje se i bugarski knez Simeun s a m okitio carskim 
naslovom, a tako isto uradio nesto ranije i bizantinski admiral Ro- 
man Lekapin. Tomislav ucini to jamacno odobrenjem svete stolice, jer 
mu papa priznaje kraljevski naslov, a mozda mu je poslao jos i kra- 
Ijevsku krunu s ostalim znakovima kraljevske vlasti. No da li je To- 
mislav krunjcn, od koga i gdje, to ne znamo,' Tako se dakle 
preobrazi knezevina Hrvatska u kraljevinu, prva na 
tlu danasnjc habsburskc monarkije, a takovom ostade 
bezprekidasvedo  danas. 

Pitanje jurisdikcijc spljetske nadbiskupije. Podlozenjem dal- 
matinskih gradova i otoka papi opet je izislo na povrsinu pi- 
tanje jurisdikcije spljetske nadbiskupije, u kojoj je tada snaz- 
nijc nego ikad ozivjela zelja, da se obnovi „kako je nekoc bila", to 
jest prije propasti Salone, Tada je vec postojala neispravna lokalna 
tradicija, kao da je osnivac njezin sv. Dujam bio ucenik sv. Pctra i 
da^u se svete kosti nalazc sahranjene pod oltarom stolne crkve, 
«<fakle da je ona apostolskoga podrijetla,  pred kojom nemaju pravnc 


' Pricanje „Ljetopisa popa Dukljanina" o Duvanjskom saboru ne moie za to 
da bu^S izvorora. To je neko<5 bilo misljenje Kukuljcvidcvo, na koj« ja ne mogu 
pristati. 

4 


50 

osnove na zivot docnije osnovane crkve, a na istom zemljistu. To jc 
bilo upereno protiv hrvatske n i n s k e biskupije, koja se jos uvijek 
sirila, toboze „protiv kanona", sve do zidina dalmatinskih gradova. 
Kralj Tomislav opet, htijuci da slo jace sebi privuce dalmatinskc 
gradove, pristajao je na teznje latinskoga episkopata, ali je kod toga 
naisao na jak otpor ninske crkve i njena biskupa G r g u r a. Da se 
dakle uklone svi prijepori, jer se dalmatinski kler podjedno jos isticao 
i kao Ijut protivnik slovenskoga crkvenoga jezika, kralj Tomislav 
obrali se s dalmatinskim biskupima na papu Ivana X, s molbom, da 
bi se sastao crkveni sabor u Spljetu. Papa privoli i odasla kao svoje 
poslanike ankonskoga biskupa Ivana i prenestinskoga biskupa Lava, 
a ti onda sazovu 925, sabor u Spljet u stolnu crkvu. 

Na taj sabor dosli su pored dalmatinskih biskupa i opata te 
ninskoga biskupa Grgura jos i kralj Tomislav s hrvatskim velikasima, 
onda neki srpski velikasi, koji nadose utocista u Hrvatskoj pred 
Bugarima, te humski knez Mihajlo Visevic, u kojega drzavi je bila 
biskupija u Stonu, Na saboru bi zakljuceno, da se vlast nadbiskupije 
spljetske, kao metropole i bastinice nekadasnje salonske crkve, koja 
da je toboze osnovana jos u apostolskim vremenima, proteze od 
Rase do Kotora, a onda su pokusali dokinuti sloveasku sluzbu 
bozju. No na njezinu obranu odlucno ustade ninski biskup Grgur i 
spase je za nize svecenicke redovc, 

Medutim uze se bugarski car Simeun spremati na rat protiv 
Hrvatske, Godine 926, poslje jaku vojsku s vojskovodom Alogobo- 
turom, ali ona bi ametom potucena. Poraz bugarske vojske, 
tada najjace na Balkanskom poluotoku, najboljc 
je svjedocanstvo vojne snage hrvatske za kralja 
T o m i s 1 a V a. Kad skoro potom umre car Simeun (927), bi posre- 
dovanjem papinskih poslanika, biskupa Madalberta i vojvode Ivana, 
utanacen mir sa sinom i nasljednikom Simeunovim carem P e t r o ra, 
a nato se oba poslanika vrate u Spljet, gdje su opet sazvali crkveni 
sabor. 

Drugi spljetski sabor (928). Na ovom je saboru (928) ■tfije 
svega naglasena vrhovna vlast nadbiskupa spljetskoga po cijeS^ 
hrvatskoj drzavi, i s tim u svezi ninska biskupija dokinuta, 
a Grgur postade biskupom skradinskim, Slovenska sluzba ipak se 
odrzala i nadalje medu Hrvatima, zacijclo zbog energicnog istupa 
biskupa Grgura, 


51 

Skoro poslije toga sabora umr'o je kralj Tomislav (oko 930,). 
Njega ide slava, da je osnovao kraljevstvo hrvatsko, rastegnuo mu 
mede do Drave i obranio narod od provala madzarskih kao i od 
velike navale bugarske. 

Nasljednici kralja Tomislava (930—969). Tomislava naslijedi 
na prijestolu sin K r e s i m i r I. (930—945), koji je odrzao drzavu 
hrvatsku na onoj visini, do koje ju je podigao njegov otac. Ali u 
isto vrijeme uze naglo padati moc bugarske drzave za slaboga cara 
Petra, tako da su sada Madzari zauzeli bivsi njezin posjed u danas- 
njoj istocnoj Slavoniji i Srijemu, a Srbima se pruzila prilika, da po- 
kusaju svoje oslobodjenje od Bugara pod knezom C e s 1 a v o m 
Klonimirovicem, On se sporazumije s bizantinskim carstvom, 
utece oko 931. iz bugarskoga suzanjstva u Srbiju i podigavsi je na 
pruzje, obnovi srpsku knezevinu pod vrhovnom vlasti bizantinskom, 
dok se na drugoj strani opet oko toga vremena izmace Neretljanska 
oblast ispod vlasti humske. 

Medutim umre hrvatski kralj Kresimir I. ostavivsi dva sina, 
Miroslava i Mihajla Kresimira. Vladanje preuze M i r o s 1 a v 
(945—949), no u cetvrtoj godini njegova vladanja dize se protiv njega 
ban P r i b i n a u korist mladega brata Mihajla Kresimira. Sada je 
doslo do teskih smutnja u drzavi hrvatskoj, a konacno i do gradan- 
skoga rata, u kojem pogibe Miroslav od ruke banove, a kraljem 
postade M i h a j 1 o Kresimir II. (949—969). Za gradanskoga rata 
otpadose od drzave hrvatske otoci Brae, Hvar i Vis te se vratisc 
pod Neretljansku oblast, koju vec 948, nalazimo u ratu s duzdem 
Petrom Kandijanom, a taj je konacno poslije druge vojne prisili na 
mir. Nadalje otpade od Hrvatske i Bosna usavsi u sklop srpske 
knezcvine Ceslava Klonimirovica, dok se dalmatinski gradovi i otoci 
opet izravno povratise pod vlast bizantinskoga carstva. U svezi s tim 
gubitkom zemljista na kopnu i raoru spala je u to doba i vojna sila 
hrvatska ; mjesto osamdeset vclikih brodova brojila je sada samo 
trideset, dok ostali brojevi za manje brodove, pjesake i konjanikc 
Tiijesu poznati. 

O vladanju kralja Mihajla Kresimira II. znamo veoma malo. 
Povratio je zaciielo drzavi hrvatskoj bar zapadni dio Bosne, dok mu 
je vlast u zemlji izmedu Save i Drave ostala stalnom. Dosavsi jednom 
u Zadar, obdario je samostan sv. Krsevana selom Diklom (kraj Zadra), 
a zena njegova Jelena sagradi kod Solina dvije crkvc : sv. Mariju 


52 


„od otoka" i sv. Stjcpana. U prvoj je i sama po svojoj smrti (976) 
nasla grob', dok je crkvu sv. Stjepana pod Klisom odredila za mau- 
zolej hrvatskog vladarskog doma. Mihajlo Kresimir II, umro je oka 
969., jer se vec slijedece godinc pominje sin njegov i nasljednik 
kralj Stjcpan Drzislav. 


VI. 

Prvi Krcsimirovici 

(969— i058). 

Stjepan Drzislav (969—995), Stjepan Drzislav (969—995) na- 
slijedio je ocinski prijesto u doba, kad su se u njegovu susjedstvu 
zbili veoma sudbonosni dogadaji, Jos oko 960. timr'o je srpski knez 
Ceslav Klonimirovic, nasto uze drzava njegova propadati, a vec 971, 
postade dijelom bizantinskoga carstva, koje se poce za cara I v a n a 
T z i m i s k a i njegova nasljednika V a s i li j a II, sve to vise dizati 
do velike visine i snage. Iste godine 971. pokori doduse car Ivan 
Tzimisk vlasti svojoj i podunavsku Bugarsku, no malo potom obra- 
zova se u Makedoniji sa sredistem u Ohridu, a pod vladanjem ce- 
tvoricc brace, nova bugarska drzava, kojom je konacno zavladao kao 
samovladar S a m u i 1 (976—1014), Ovaj je krepki vladar prosirio 
za nekoliko godina vlast svoju ne samo na B o s n u, Srbiju i da- 
nasnje srpsko Podunavlje, nego i na Srijcm, otevsi ga Madzarima, 
kao i na citavo jadransko primorjc rijeci Cetini na jugu osvojivsi 
Duklju (Zetu), Travunju, Zahumlje i Neretljansku oblast, pa 
tako postade s dva kraja opasnim susjedom drzavi hrvatskoj (izmedu 
976. i 990.), Sto tada nije i Hrvatska dosla pod vlast Samuilovu, ma 
da je i u nju provalio te je opustosio sve do Zadra, znak je, da se 
je ona za mnogogodisnjega vladanja Mihajla Kresimira II, kao i sina 
njegova Stjepana Drzislava opet pridigla od onih teskih udaraca, sto 
joj ih je zadao gradanski rat u doba oko pogibije kralja Miroslava. 
Kod toga pomagalo je Hrvatsku bizantinsko carstvo, a to stim vise, 
sto se i ono nalazilo gotovo u neprekidnom cctrdesetgodisnjem ratu 


' Njezinu nadgrobnu plocu otkrio je prije nekoliko godina zasluzni hrvatski 
arbeolog monsignor Franc Bulic. Danas se cuva u spljetskom arheoloskom mu- 
zeju. Prije olkrica ove plode bilo jc naucnjaka (tako jos i Kovaccvic i Jovanovid), 
koji su sumnjali, da je T o m i s 1 a v bio kralj; all poslije toga vise nc moze ,da 
bude sumnje o toj cinjenici. 


53 

s jakim Samuilom. U svrhu, da se prijateljski i saveznicki odnosi §to 
^acc ucvrste, carstvo je sada opet ustupilo u upravu Stjepanu Dr^- 
slavu dalmatinskc gradove i otoke, kao nekoc Tomislavu, pace ono 
ga obdari kraljevskim znakovima, to jest krunom, zezlom, 
plastem i zlatnom jabukom, nasto bi Stjepan Drzislav o k r u n j e n 
— p r V i od hrvatskih vladara — kao kralj Hrvatske i Dal- 
m a c i j e (nesto poslije 986.). Podjedno bi i odlikovan naslovom car- 
skoga „eparha i patricija". Isto je tako Stjepan Drzislav bio u dobrim 
odnosima s Venecijom, koja mu je redovito placala onaj jos od Bra- 
nimirovih vremena „uobicajeni danak" (solitum censum). Inace bila 
je Vmecija u tijesnim vezama s bizantinskim carstvom, koje joj je 
„zlatnom bulom" (992) podijelilo osobito znatne trgovacke povlasti, 
narocito u samom Carigradu. Ovako ojacalu drzavu ostavi Stjepan 
Drzislav po smrti svojoj (oko 995.) trojici sinova: S v e t o s 1 a v u, 
Krcsimiru   s  nadimkom  „Suronja"  (=  suri  covjck)   i  G o j- 

s 1 a V u. 

Svetoslav (995—1000). Ne samo po drevnom nacelu svih Mo- 
vena, ve(5 i po zelji ocevoj, braca su trebala da zajednicki preuzmu 
vladanje, to jest, svaki u svom dijelu, ali ipak tako, da su bili 
pod starjesinstvom najstarijega brata. No najstariji brat Svetoslav 
(995_1000) ne htjede da s bracom podijeli vlast pregnuvsi, da je vrsi 
sam. Zbog toga buknu medu bracom razdor, a taj se konacno pro- 
metne u gradanski rat. Narocito dize se na Svetoslava srednji brat 
Kresimir Suronja, misleci, da je „bratskom varkom lisen kraljevskc 
krune" (fraterno dolo deceptus, regni amiserat diadema). Borbe ove 
u hrvatskoj drzavi odmah odluci da iskoristi onovremeni duzd P c- 
tar II. Orseolo (991—1009), a i dalmatinski gradovi i otoci za- 
kratise kralju Svetoslavu svaki posluh, pace oni izaslase posebno 
poslanstvo  u Veneciju,  a  to  ponuka duzda,  da ih uzme pod svoju 

zastitu. . 11.. 

Prvo je bilo duzdu, da je prekinuo placanje „uobica)ena danka 
hrvatskomu kralju Svetoslavu, a kad ga je ovaj uz groznje uzeo od- 
resito zahtijevati te podjedno stao progoniti Mlecane. nanoseci im 
mnogo stete, poslje duzd na Hrvatsku Ijeti 996. sest ratnih brodova. 
koji zauzmu i oplijene Vis, dok se Zadar torn prilikom od svoje volje 
predade pod pokroviteljstvo duzdevo. Na glas o torn istupu kral) 
Svetoslav odasalje po drugi put u Veneciju svoje poslanike zatraziv§i 
ponovo, da mu se isplati zaostali danak, nasto mu duzd poruci, da 
<3e ga ,,sam donijeti.' 


54 

Bas oko toga vreriiena bio je bizantinski car Vasilije 11. zao- 
kupljen teskom borbom s Bugarima, od kojih je samo velikim napo- 
rom obranio klasicnu Grcku, U ovim teskim casovima po carstvo 
obrati se Petar Orseolo na Vasilija II. s molbom, da mu predade 
u upravu i zastitu dalmatinske gradove i otoke, ugrozene toboze 
zbog gradanskoga rata u Hrvatskoj ; a car na to i privoli. Mcdutim 
nade duzd jos i u Hrvatskoj saveznika u kivnom Kresimiru Suronji^ 
a onda zapoce u ovako povoljnim prilikama rat, Na Spasov dan 
(9. maja) ravno godine 1000. ostavi duzd s velikim brodovljem Ve- 
neciju. Otoci Krk, Osor i Rab, a nakon poraza hrvatskoga brodovlja 
nedaleko od Z a d r a gradovi Zadar, Trogir, Spljet i Dubrovnik svecano 
docekase Petra Orseola, dok su silom zauzeti hrvatski grad Belgrad 
te neretljanski otoci Korcula i Lastovo, jer je i inace poimence nam 
nepoznati tadanji neretljanski knez dosao u pomoc kralju Svetoslavu. 
U Trogiru pak dode duzdu u susret Kresimir Suronja, uglavi s njime 
savez i prijateljstvo te mu predade kao taoca u znak, da iskrena 
misli, sina Stjepana. Dalja sudbina porazcnoga i izdanoga kralja 
Svetoslava nije poznata ; da li je s krunom izgubio i zivot, nc znamo^ 
no nije nemoguce, da je negdje u progonstvu zavrsio svoje dane. 

Kresimir III. (1000—1030) i Gojslav (1000—1019). Sada se 
uspe na hrvatski prijesto Kresimir III. (1000. do poslije 1030.) uzevsi 
za suvladara najmladega brata Gojslava (1000. do poslije 1019.), a 
to znaci, da je kralj Kresimir III. uistinu i proveo ono nacelo, za 
koje se podigao na brata Svetoslava. Kresimir III., razumije se, od- 
rece se kao saveznik duzdev „uobicajena danka", a Petar Orseolo 
vodeci sobom mladoga Stjepana Kresimirovica vrati se u slavlju u 
Veneciju, uzevsi naslov vladara Dalmacije (dux Dalmatiae), Ovim 
nesrecnimratombjese zadan najtezi udarac hr- 
vatskomu kraljevstvu, jer njime prestade mnogo- 
godisnja moc hrvatska na Jadranskom moru i zace 
dugotrajna borba s Ven6cijom za Dalmaciju. 

Kralj Kresimir III. podrzavao je u prvi kraj dobre odnose s Ve- 
necijom, a nesumnjivo i s bizantinskim carstvom, pace duzd Petar 
Orseolo udao je (prije 1008.) kcer svoju Hicelu za njegova sina Stje- 
pana, koji je svoju odgoju dobio na duzdevu dvoru. Kako se nesto 
docnije (oko 1011.) ozenio duzdev sin i nasljednik Oton sestrom 
prvoga ugarskoga kralja sv. Stjepana, nastupise tako jos i prve rod- 
binske sveze izmedu hrvatske kraljevske kuce i ugarskih Arpadovica, 


55 


No poslije nekoga vremena, iz inace nam nepoznatih razloga, nasta- 
dosc napeti odnosi izmedu Kresimira i duzda Otona Orseola, jer vi- 
dimo, da je hrvatski kralj sebi podvrgao dalmatinske gradove. Nato 
pode duzd godine 1018. s brodovljem put Dalmacije i opet preote 
hrvatskom kraljevstvu one gradove. Bas oko toga vremena satr'o je 
bizantinski car Vasilije II. poslije dugotrajna rata Bugarsku i ucmio 
je bizantinskom provincijom. a podjedno pokori i Srbe te zavlada 
Srijemom, gdje je bio tamosnji bugarski zapovjednik Sermo na 
izdajnicki nacin smaknut. Ne mogavsi se upustiti s jakim carstvom 
u borbu, braca Kresimir i Gojslav priznadu dobrovoljno vrhovnu 
vlast njegovu, a car Vasilije II. ostavi hrvatskom kraljevstvu potpunu 
slobodu i poslje Kresimiru darove, odlikovavsi ga naslovom ..patri- 
cija" (1019). 

Malo kasnije bukne u Veneciji buna protiv porodice Orseola, 
pace duzd Oton bi protjeran. Zbog toga prometnuse se i hrvatski 
rodaci Orseola u neprijatelje mletacke, i kralj Kresimir III. pokuSa 
ponovo da zauzme dalmatinske gradove, ah ga u tom sprijeci juzno- 
italski bizantinski vojskovoda Bojoan (Buzianus), razbivsi mu vojsku 
(1024). U tom ratu zarobe Bizantinci kraljicu i sina joj nepoznata 
imena, dakle mladega brata Stjepanova, te ih posalju u Carigrad; ali 
nam njihova dalja sudbina nije poznata. 

Stjcpan I. (1030 — 1058). Dobrza bude vas rod Orseola trajno 
istjeran iz Venecije, a onda se vrati u Hrvatsku na ocev dvor kra- 
Ijevic Stjepan. Kralj Kresimir vladao je jos 1030. te je na putu slao 
u Carigrad svoga zadarskoga rodaka Madijevca Dobronju, bez sum- 
nje da kod cara Romana 111. Argira (1028-1034) isposluje sporazum 
u pitanju dalmatinskih gradova. To pitanje bijase glavna briga nje- 
gova sina i nasljednika Stjcpana I. (poslije 1030. do 1058.), a on 
iskoristi tadanje smutnje u bizantinskom carstvu tako, da je zaposio 
dalmatinske gradove te onda opet poslao u Carigrad rodaka Do- 
bronju, da izravna nastali spor s carstvom. Ali ga Grci bace u tam- 
nicu, u kojoj i umre (oko 1045.), dok su u Dalmaciju poslah bro- 
dovlje, da obnovi carsku vlast. Docnije se ipak kralj Stjepan izmin 
s carstvom, nasto mu ono predade dalmatinske gradove u upravu. 
a jedini je Zadar dosao pod zastitu mletacku za duzda Dominika 
Kontarina (oko 1050.). Kralj Stjepan umr'o je oko 1058. i bi sahra- 
njen u crkvi sv. Stjepana pod KHsom, a na prijesto sjede sm njegov 
Petar Kresimir. 


56 

VII. 
Obnovljenje kraljevstva hrvatskoga. 

(1058—1089). 

Petar Kresimir IV. (1058—1073). Petar Kresimir IV. pripoji 
odmah pocetkom svoga vladanja svakako privolom bizantinskoga car- 
stva drzavi hrvatskoj dalmatinske gradove i otoke, a nesto kasnijc 
trajno i oblast Neretljansku, Tim djelima obnovi Petar Kre- 
simir vlast hrvatsku na moru, koje u jednoj ispravi naziva svojira 
(„nostrum dalmaticum mare"), 

Ovo politicko snazenje uzese uvelike slabiti nutarnji nemiri, na- 
stali zbog sukoba izmedu visokoga latinskoga klera i narodne hr- 
vatske crkve. Kad je Petar Kresimir stupio na hrvatski prijesto, vec 
je zapocela raditi papinska stolica oko potpune nezavisnosti crkve 
Hristove od drzave, a jace odvisnosti svecenstva od nasljednika 
sv. Petra na stetu svjetovnih vladara. K tomu jos se i§lo i za jedin- 
stvom u crkvenoj sluzbi i obredima. Radi toga sastane se godine 1060. 
u Spljetu pod predsjedanjem papinskoga poslanika Majnarda crkveni 
sabor, a taj zakljuci, da se imade slovenska sluzba boz ja 
ucrkvidokinuti u koristlatinske, dase svecenici ne 
smiju vise z e niti, a oni, koji su vec ozenjeni, da se moraju rasta- 
viti od svojih porodica, konacno da svecenici ne smiju vise nositi ni 
brade ni duge kose; tko se o to ogrijesi, n e m o z e b i t i 
r e d e n, odnosno ne smije se vise pustati u crkvu. Papa 
Aleksandar II. potvrdi ove zakljucke. 

Hrvatska i latinska stranka. Radi ovih zakljucaka nastade ve- 
lika uzbudenost u narodu hrvatskom i poljulja iz temelja drzavom 
njegovom, Nastadose dvije stranke : jedna hrvatska, kojoj je pri- 
padala vecina nizega klera i zacijelo vas puk i nize plemstvo ; druga 
latinska s romanskim ziteljstvom u dalmatinskim gradovima, vi- 
sokim klerom i plemstvom. U toj borbi kralj Petar Kresimir povladi- 
vase iz drzavnih interesa latinskoj stranci, koja se nije zacala, da u 
Rimu ocrni hrvatski glagolaski kler kao a r i j a n s k i, dakle h c r e - 
ticki, a tako i sv. Metoda kao heretika arijanca. Kao nekoc za 
vjerskih smutnja u Bizantu, tako je sada pitanje slovenske sluzbc 
bozje, svecenicke zenidbe, nosenja brade i duge kose obuzelo i u 
Hrvatskoj vas javni interes, raspirujuci strasti do skrajnosti, a naro- 
cito kad su bile neke hrvatske crkve odista  i  zatvorene.  To se ne 


57 

popravi ni onda, kad papa poslje u Hrvatsku posebnoga poslanika, 
kardinala Ivana, da umiri narod, kao sto se nije nista postiglo ni 
osnutkom k n i n s k e, belgradske i trogirske biskupije te obnovlje- 
njem ninske ; kninskoj biskupiji bjese sada podvr- 
gnuta sva zemlja do Drave s danasnjom pozeskom 
i u p a n i j o rn, dok jc spljetska nadbiskupija, kao njena zapadna 
susjeda, sezala sve do Z a g r e b a. 

Pored crkvenoga pitanja zadavase Petru Kresimiru teskih briga 
jos i pitanje o nasljedstvu, Kako nije imao sina, bude odreden za 
nasljednika njegov sinovac Stjepan dobivsi naslov hercega hrvat- 
skoga (dux illustris Chroatorum). Kad Stjepanu docnijc spade ugled, 
javlja se uz kralja kao najuglednije lice u drzavi hrvatskoj ban 
Dmitar Zvonimir, muz Jelene, sestre ugarskoga kralja Ladi- 
slava L, a zacijelo rodak hrvatske kraljevske kuce. Ugled ovaj samo 
jos uveca sretno mu vojevanje protiv njemackih zapovjednika u Ka- 
rantaniji, kad oni (oko 1070.) provalise u drzavu hrvatsku nekud 
preko rijeke Sutle ; u toj je vojni bana Zvonimira pomagao i susjcd 
mu i rodak ugarski kralj Salamon. 

Slavic (1073 — 1075). Posred sudbonosne borbe izmedu hrvatske 
i latinske stranke umre kralj Petar Kresimir i bi sahranjen u kliskom 
polju u crkvi sv, Stjepana uz oca Stjepana L Nije ga naslijedio sinovac 
Stjepan, vec kako se po svemu cini, poslije bune i narodnoga izbora, 
privrzenik, a mozda i voda hrvatske stranke, poljicki velikas Slavic 
(1073 — 1075), dok se herceg Stjepan, bilo prisiljen, bilo bolesti radi, 
povukao u benediktinski samostan sv. Stjepana „pod borovima" kod 
Spljeta. Medutim uspe se na papinsku stolicu energicni G r g u r VII., 
koji odluci svojoj vrhovnoj vlasti podloziti sve svjetovne katolicke 
vladare. Znajuci, da je kralj Slavic protivnik crkvenih reforma, pace 
drzeci ga arijanskim heretikom, dade ga po svom vjernom privrze- 
niku, normanskom knezu A m i k u iz Giovennazza (u Apuliji neda- 
leko od Barija), zarobiti ; Slavic nikad se vise ne vrati u Hrvatsku. U 
isto je vrijeme pomisljao, kako bi jednoga od sinova danskoga kralja 
Svena Estridsena ucinio hrvatskim kraljem ; no kad je kraljevic 
M a g n o posao u Rim, da ondje primi od pape krunu, zatecc ga 
na putu nenadana smrt. 

Zarobljenjem kralja Slavica ostade prijesto hrvatski jedno vrijeme 
prazan, a sve se cini, da je zemljom upravljao nekadasnji ban Dmi- 
tar  Zvonimir,  koji  pred  krunisanjem  nosi  naslov  hercega. 


58 

No one normanske cete, koje su zarobile kralja Slavica, ocito se 
nijesu zadovoljile same ovim uspjehom, vec su pregnule, kako bi se 
utvrdile u dalmatinskim gradovima, Kad to opazi Veaecija, poslje 
onamo (pocetkom 1076.) svoje brodovlje, a to prisili dalmatinske- 
gradove, da su se predali njezinoj zastiti i obavezali tvrdom 
vjerom, da nikad vise ne ce primati tudinaca k sebi. U taj par sa- 
stao se u Spljetu pod predsjedaniem papinskoga poslanika, nadbi- 
skupa Gerarda, crkveni sabor, a taj se uz svecenicka disciplinarna. 
pitanja stao zanimati i ispraznjenim hrvatskim prijestolom. Nastoja- 
njem toga sabora bi postignut konacno sporazum izmedu Hrvata i. 
dalmatinskih Romana, a nato bi „jednoglasno izabran od naroda i 
svecenstva"  hrvatsko- dalmatinskim kraljem herceg  Dmitar  Zvonimir. 

Dmitar Zvonimir (1076 — 1089), Na Zvonimirovo krunisanje,. 
koje bjese obavljeno pocetkom oktobra 1076. u bazilici sv, Petra u 
Solinu (danas Gradina), poslje papa Grgur VII. kao posebno svecana- 
poslanstvo rimskoga opata Gebizona i biskupa Falkoina, Prije kru- 
nisanja izjavio se Dmitar Zvonimir, primajuci kraljevske znakovc^ 
vjernim podanikom svete stolice, obavezavsi se ujedno u potvrdu- 
toga papi na godisnji dar u iznosu od dvjesta dukata i ustupivsi mu. 
samostan Vranu kao hospicij (svratiste) za papinske poslanike ; kao 
spoljasnji znak toga vazalstva primi Dmitar Zvonimir iz ruka 
poslanickih papinsku zastavu, a potom polozi prisegu vjer- 
nosti, Ovim krunisanjem postavio se novi hrvatski kralj potpuno 
na stranu latinsku, pa stoga mu se sada i poklone dalmatinski gra- 
dovi kao svome gospodaru i suverenu. 

Posljedice pokazale su se dobrza. Prvi napade Dmitra Zvonimira 
knez Vecelin, po svoj prilici istarski velikas, a podanik njemac- 
koga cara Henrika IV., protivnika pape Grgura VII. Nije nam po- 
znato, sto je protiv njega uradio hrvatski kralj, tek znamo, da se u 
stvar upleo Grgur VII. u korist Zvonimirovu (1079). Malo kasnije 
posao je kralj u rat kao saveznik normanskoga vojvode Roberta 
Guiskarda protiv bizantinskoga carstva i njegove saveznice Venecije. 
Hrvatskom je mornaricom, u kojoj su sudjelovali i dalmatinski 
gradovi, zapovijedao torn prilikom zacijelo pomorski vojvoda Jakov. 
Saveznici udare najprije na bizantinski Drac te ga poslijc poraza 
bizantinsko-mletackoga brodovlja i zauzmu (1083), Slijedece godine 
potuce normansko-hrvatsko brodovlje mletacko kod Kasopa na otoku. 
Krfu tako zestoko,  da se car  Aleksije  Komnen  odlucio  od' 


59 

stetiti svoga saveznika duzda Vitala Falijcra time, da mu jc 1085. 
ustupio sva svoja „prava" na Hrvatsku i na dalraa- 
tinskc gradove. Razumije sc, duid sc morao zadovoljiti pukim 
naslovom vladara „Dalmacije i Hrvatske", ali ipak htjede time da 
javno oznaci svoje politicke ciljeve. Uto umrc Robert Guiskard, 
a savez se hrvatsko-normanski raspade ; no jos tezi udarac bjese za 
kralja Dmitra Zvonimira smrt pape Grgura VIL (1085), kojom izgubi 
najjacu potporu svoju. 

Ovi ratovi izazvasc u Hrvatskoj veliko ogorcenje i nezadovolj- 
stvo, koje je povecavalo jos i to, sto se za vladanja Zvonimirova 
stao javljati sasvUn nov pravac i u unutarnjcm 2ivotu drzave hrvatske. 
Dosadasnje zupane uzese zamjenjivati knezovi (comites) po zapadnom 
feudalnom uzoru, a banska cast Mao da i nije bila popunjena, jer sc 
za njegova vladanja uopce nijednom prilikom ne spominje ban, ali 
se zato navodi (1086) u jednoj ispravi neki Pribimir kao „kraljev 
namjesnik" (vicarius regis). Nadalje se kralj okruzio poglavito La- 
tinima, najradije stolovao u Solinu, a spljetskoga nadbiskupa Lovru 
smatrao je svojim „duhovnim ocem". Tudinski upliv unosila je u 
zemlju zacijelo i Zvonimirova zcna Jelena, koju su Hrvati zvali 
Lijepom, dok jc polozaj kraljev zacijelo samo pogorsala prerana smrt 
jcdinoga mu sina Radovana (poslije  1083,). 

Smrt Zvonimirova. Ali u najtezu kusnju stavile su Zvoni- 
mirovu politiku znatne promjene na Istoku. Godine 1087. potukosc 
Pecenezi bizantinskoga cara Aleksija ametice kod Silistrije na Du- 
navu, pace oni provalise u carstvo sve do samoga Carigrada. U isto 
doba udare na nj s istoka Seldzuci (Turci), tada gospodari sv. groba 
u Jerusalimu, i otmu mu neka raaloazijska mjesta. U toj tjeskobi car 
se obrati na katolicki zapad za pomoc, narocito na papu U r b a n a 
IL, s kojim se izmiri. Vise je nego vjerojdtno, da se u sporazumu 
s papom potom obratio car Aleksije i na Zvonimira za pomoc, isti- 
cuci kod toga, da cc propascu Seldzuka biti spascn za citavo krs- 
(ianstvo „grob Gospodnji". Hrvatski kralj bjese veoma sklon odazvati 
se carevoj i papinoj molbi te sazove u tu svrhu 1089, sabor na 
Kninskom polju. No vecina Hrvata ne htjede da zna za taki rat 
daleko na istoku, a u korist tudega vladara, nego sasijece na samom 
saboru svoga kralja. Nesrecni kralj sahranjen bi potom u stolnoj 
crkvi kninskoj pred glavnim zrtvenikom. 


60 

VIII. 
Kraljevi Stjcpan II., Petar i Koloman. 

(1089—1102). 

Stjepan II. (1089—1090). Prijeka smrt kralja Dmitra Zvonimira 
bijasc znak za opcenu smutnju i nerede u drzavi hrvatskoj, jer kako 
kralj nije ostavio sina nasljednika, trcbalo je da se rijesi pitanje, tko cc 
sjesti na ispraznjeni hrvatsko-dalmatinski prijesto. U prvi kraj Hrvati 
se razdijelise u dvije strankc : jedna, i to ocito jaca, okupila se oko 
posljednjega potomka dinasUje Trpimirovica, sinovca kralja Petra Kre- 
simira IV., te ga okruni i podize na prijestolje „roditelja i prarodi- 
telja" kao Stjcpana II, (1089 — 1090); dok se druga, u taj par jos 
slaba, prislonila uz kraljicu udovicu Jelenu-Lijepu, koja je svojatala 
hrvatsku krunu za sebe, jer da toboze „mje bilo vise nikoga od kra- 
Ijevskoga roda", to jest ova je stranka poricala bivsemu hercegu Stje- 
panu pravo na krunu, jer je se toboze sam odrekao, kad je posao 
u samostan, Oko Stjepana II. okupili su se dalmatinski gradovi sa 
svojim visokim klerom, a i vecina hrvatskih velikasa i plemica, tako 
da se moze kazati, e je gotovo cijela drzava hrvatska bila u njegovoj 
vlasti. No vec  1090. nestaje ga; po svoj je prilici umr'o. 

Nutamje borbc. Smrt posljednjega Trpimirovica bjese od sudbo- 
nosnih posljedica po narod hrvatski i njegovu drzavu. Sada je znatan 
dio Stjepanove stranke, u prvom redu dalmatinski gradani i hrvatski 
velikas Petar od plemena Gusica stao uz kraljicu udovicu Jelenu, 
dok je protivna stranka zacijelo bacala svoje poglede na Bizant i 
njegova spretnoga cara Aleksija Komnena, nadajuci se od njega po- 
moci. I tako buknuse krvave borbe izmedu ovih stranaka, za kojih 
su pored velikasa Petra od plemena Gusica mnogo stradali i dal- 
matinski gradovi, narocito Spljet. U takim prilikama odlucisc se kra- 
Ijica udovica Jelena i njezini privrzenici pozvati u pomoc ugarskoga 
kralja Ladislava. Ova misao nasla je odziva i u Spljetu, gdje se po- 
glavice gradana skupise u vijece i odluce poslati u Ugarsku Petra 
od plemena Kakauntova (de genere Cacauntorum), po svoj prilici 
tadasnjega gradskoga priora. Pa odista pode potajno do Petra od ple- 
mena Gusica u Krbavu i sporazumjevsi se s njime, zapute se obojica 
u Ugarsku, gdje su kralju Ladislavu ponudili vladanje nad kraljev- 
stvom hrvatsko-dalmatinskim, uvjeravajuci ga, da ce taj posao lako 
svrsiti, jer da je kraljevstvo neslozno, bez vladara i svake pomoci. 
Kralj Ladislav prihvati poziv i skupivsi vojsku pode na proljece 1091. 


61 


na Hrvatsku;  „ali ne ucini toga pohlepe radi, vec s razloga, sto mu 
jc po vladalackom pravu pripadala bastina", kazc stari ugarski 

Ijetopis. 

Vojna kralja Ladislava (1091). Kralj Ladislav presao jc Dravu 
kod Vaskc (istocno od Virovitice), a kako je stranka kraljicc udovicc 
Jelcne u torn dijelu drzave hrvatske bez sumnje bila veoma jaka, 
nije nigdje sve do Gvozda (Alpes Ferreae)' naisao na kaki otpor ; 
no preko Gvozda vec se morao latiti oruzja, bijuci ogorcene bojevc, 
ali ne s hrvatskom drzavnom vojskom, nego tek s nekim plemenima, 
kad je prolazio njihovim zemljistem. Odavle iz prekogvozdanske Hr- 
vatske poslje Ladislav papi Urbanu II. posebno poslanstvo, koje je 
imalo predati jos i pismo montekasinskom opatu, u kojem ga zamoli, 
da mu bude prijatelj, sto ce mu stim lakse biti, jer da „vec moze 
s njime da opci kao sa susjedom", buduci da je „s t e k a o gotovo 
cijelu Hrvatsku".' Ocito jc kralj Ladislav u taj cas racunao na pot- 
puni uspjeh svoje vojne te se i nadao ovladati dalmatinskim gradovima. 
$to je kralj htio da ima od pape, izrijekom ne znamo, no skori tecaj 
dogadaja upucuje, da je od njega zatrazio odobrenje svojc hrvatske 
politike. Medutim stize Ladislavu jos prije negoli je dospio do mora 
glas, da su s juga provalili u Ugarsku Kumani. Oni su jos nedavno 
bill saveznici cara Aleksija u borbi s Pecenezima (u aprilu 1091.), 
pa stoga je veoma blizu misao, da ihje sada upravo sam car poslao 
u Ugarsku, ne bi li time prisilio kralja Ladislava na povratak, sto se 
odista i zbilo. Kralj se povrati natrag, a u zemlji, izmedu Gvozda i 
Drave, koja ostade u njegovoj vlasti, postavi, ocito u znak, da nema 
na umu pripojiti Ugarskoj stecene zemlje, kao ni ostale Hrvatske, 
koju je jos mislio steci, kao posebnoga  hrvatskoga  kralja si- 


' Pod imenom G v o z d razumijevali su u srednjem vijeku vas gorski lanac od 
Risnjaka i izvora Kupc do Unc i donje Kupe. dakle ne samo objc danasnjc Kapele. 
nego i Petrovu i Zrinsku goru. 

» U pismu kaze Ladislav opatu Oderiziju : ..vicinis enim iam agere potcris, 
quia Sclavoniam iam fere totam acquisivi" (gl. moj Prirucnik I. 1. 293-309 i 
316—317). Izraz „acquisivi" tumaci uglcdni danasnji madzarski historik, biskup 
Fraknoi, ovako: ..Painje je vrijedan onaj izraz kralja Ladislava. prcma kojemu 
je on stekao (acquisivi) Slavoniju. Time je bez sumnje htio da oznaci. da jc 
mirnim putcm. pravnim naslovom nasljedstva ili ugovora. putem dobrovoljnoga po- 
korenja naroda. a ne snagom oruzja postao gospodarom zemlje" (u akadcmickoi 
raspravi: Szcnt Laszlo Icvele a Montecassinoi apathoz. Budimpesta 1901. str. 9). Da 
Sclavonia znaci koliko H r v a t s k a. a ne mozda zemlju izmedu Drave i Save, 
up. moj Prirucnik l.  1. 294—298. 


62 

novca svoga Almosa (1091 — 1095). Uto stizc u Ugarsku papinski 
legal kardinal Teuzo, a taj je bez sumnje donio Ladislavu nepovoljan 
odgovor Urbana II., jer samo tako moze se objasniti sigurna cinjenica, 
slo se tada (potkraj 1091.) ogorceni kralj pridruzio njemackomu caru 
Henriku IV. i Urbanovu protupapi Klementu III. (Witbertu). 

Hrvatski kralj Pctar (1093 — 1097), Skoro potom poslje i Aleksijc 
u dalmatinske gradove kao svoga opunomocenika carskoga sevasta 
G u i { r e d a, sina onoga kneza Amika, koji je nekoc zarobio kralja 
Slavica', a taj zdruzi opet stari tcmat dalmatinski 
s carstvom, a mozda je podjedno i utjecao na hrvatsko preko- 
gvozdansko plemstvo, protivno kralju Ladislavu, da se je slozilo oko 
kralja Pctra (1093—1097)'. Kralj Ladislav nije vise poslije 1091. do- 
lazio u prekodravsku Hrvatsku, no da je sto jace priveze uz Ugarsku, 
osnova 1094. biskupiju zagrebacku, a prvim joj biskupom 
posvccen je Ceh imenom D u h. 

Malo prije smrti kralja Ladislava (29. jula 1095.) vrati se Alraos 
iz prekodravske Hrvatske u Ugarsku, bilo opozvan od kralja Ladi- 
slava, bilo da je morao uzmaci ispred prekogvozdanskoga hrvatskoga 
kralja Petra. Jos pred smrt odredi Ladislav Almosu kao hercegovinu 
^(ducatus) zemlju s lijeve obale Tise, a nasljednikom svojim na ugar- 
skom priestolju ucini starijega sinovca Kolomana. 

Novi ugarski kralj Koloman izmiri se prije svega s papom Ur- 
banom II. (Ijeti 1096.), a onda se odluci, da povede vojnu na hrvat- 
skoga kralja Petra, kojemu je K n i n bio prijestolnicom. U taj cas 
bjese bizantinski car Aleksije zabavljen prolazom krizara kroz Cari- 
grad i Malu Aziju, pa tako nikako nije mogao da pomogne Dalmaciji 
i Hrvatskoj, Sve, sto je mogao uciniti, bilo je, da je dalmatinski temat 
predao u upravu i zastitu duzdu mletackomu. Medutim se Koloman 
zarucio s juznoitalskom princesom Buzilom, kcerkom hercega Rogcra, 
vjernoga i odanoga privrzenika pape Urbana II, Kad se na proljece 
1097, zaputila Buzila morem iz Palerma put Ugarske, zapoceo je i 
Koloman rat. Nesto juzaije od donje Kupe, a na sjevernom podnozju 
Gvozda,  doSlo  je  krajem  aprila  ili  pocetkom maja 1097, do bitke, 


' U bizantinsku sluzbu usao je knez Guifred jos  1083. 

• Da je bio od roda ili plemena Svaciceva, dakle Petar Svacic, ne samo da 
ncma nikakova dokaza, nego je to neosnovana kombinacija jednoga nasega hi- 
storika iz druge polovice XIX. vijcka. Mnogo je vjerojatnije, da je kralj Petar bio 
sinovac kralja Slavica. kojemu su se porodidni posjedi nalazili u Poljicima izmedu 
Spljeta  i  Omisa. 


63 

u kojoj bjehu kralj Petar i njegova vojska potuceni, pace sam kralj 
Petar pogiba na bojistu kao posljednji posve nezavisni hrvatski kralj. 
Planina, do onda zvana samo Gvozd, dobi otada ime Petrov 
g V o z d (danas Petrova gora). Tada je stigla do obala Jadranskoga 
mora i normanska princesa Buzila sa svojom pratnjom, Jedan od 
glavnih ugarskih Ijudi u torn ratu, zupan erdeljskoga Biograda (danas 
Gyulafehervar) M e r k u r i j e, posao joj je s 5000 vojnika u susret 
do hrvatskoga kraljevskoga grada Belgrada, koji je poslije bitke kod 
<}vozda dosao u vlast Kolomanovu, pa je onda otprati u Ugarsku 
na vjencanje. 

Bitka kod Gvozda i zauzece Belgrada ucinise kralja Kolomana 
susjedom Venecije i njoj povjerenih dalmatinskih gradova. Stoga 
zapocc duzd Vitale Michieli (t 1 101.) pregovore s kraljem sa svrhom me- 
dusobne sigurnosti posjeda. Koloman odazvao se duzdu tek iza nekoga 
oklijevanja, pa stoga bi sporazum uglavljen tek pocetkom 1098. Iz 
isprave jasno se vidi, da se je Koloman tada drzao zakonitim ba- 
st i n i k o m hrvatsko-dalmatinskoga kraljevstva, dakle da je i on 
posao u rat protiv hrvatskoga kralja Petra, kako bi s oruzjem u ruci 
ozivotvorio svoje bastinsko pravo; no nije vjerojatno, da je \e6 tada 
prosirio vlast svoju po citavom hrvatskom kraljevstvu, narocito jos i 
na jugu Krke'. 

Sporazum izmedu Kolomana i Hrvata 1102. I ovako ograni- 
cena vlast Kclomanova ne potraja dugo, jer kad ga pod galickim 
gradom Przemyslom do nogu potukose Rusi i Kumani (1099), poka- 
zalo se potrebnim, da se s hrvatskim plemstvom, koje je novom 
bunom ucinilo kraj ugarskoj vlasti na zemljistu kraljevstva hrvatskoga, 
sporazumije na drugoj osnovi, negoli je to bilo oruzjem u ruci ostva- 
reno  toboznje  bastinsko  pravo,   Godine   1102.  dakle  pode  Kolo- 


' Kad Koloman pise duzdu. imajuci pred ociina njegov naslov dux Venetiae. 
,.D a 1 m a t i a e et C r o a t i a e" : „scd tamcn, quia in principibus meis ct senibus 
<lubium videtur, utrum te duccm Chroatie atque Dalmatic nomina- 
verim, volo, immo desidcro pro servanda — sicut statutum est — amicitia, ul a 
te ct tuis, et a mc ac meis, ita omnc prius dc medio ambiguum auferatur, ut in 
<juocumquc tibi per antecessores tuos. mihi per meos (sc. antccessorcs. 
to jest h r V a t s k o-d a 1 m a t i n s k i h kraljeva), ccrta comprobatione iustitia fuerit. 
alter alteri nullatenus ad\erscmur" (m o j Prirucnik 408), — onda sc ofito i bistro 
pozivlje na svoje bastinsko pravo. Drugojepitanje, da lisu mu gai 
Hrvati p r i z n a V a 1 i ; ali da su ga Koloman i stric mu Ladislav isticali i na nj 
se pozivali, o torn ne moze biti sumnje. 


64 

man prema Hrvatskoj i zamoli po posebnim poslanicima hrvatsko 
plemstvo, da se s njime mirnim putem nagodi, nasto je ono privoljelo^ 
Sada su predstavnici dvanaest hrvatskih plemena izmedu Gvozda i 
Neretve, kao predstavnici drzave, svojom voljom izabrali. 
Kolomana hrvatsko-dalmatinskim kraljem, obavc- 
zavsi ga na zasebno krunisanje za hrvatsko-dalmatinskoga 
kralja i odrzavanje zasebnoga sabora u hrvatskim drzavnim 
posloviraa. Koloman opet, da ukloni sve znakovc, sto ih sobom nosi. 
po poimanju onoga vremena osvojenje oruzjem, priznao je i potvrdio 
hrvatskomu plemstvu, to jest hrvatskomu politickom narodu 
onoga vremena, sigurno i neumanjeno posjedovanje njihovih plemen- 
skih drevnih zemljisnih posjeda i kmetova na njima, za koje kao- 
„pravi i stari", dakle kao slobodni a ne pokoreni p 1 e m i c i,. 
nemaju placati kralju zemljarine, vec mu samo u znak vjernosti imaja 
vrsiti vojnu sluzbu, i to tako, da ce ga pomagati u navalnoni 
ratu sa po deset oboruzanih konjanika po plemenu polazeci do Drave 
o svom trosku, a preko Drave o kraljevu. 

Poslije toga podu Hrvati s Kolomanom do Belgrada na moru^ 
gdje ga okrunise zakonitim kraljem hrvatsk o-d a 1- 
m a t i n s k i m, Tom je prilikom kralj Koloroan prisegom zajamcia 
sva javna i drzavna prava kraljevstvu hrvatskomu: Ugarska £ 
Hrvatska imat ce odsada jednoga istoga vladara^ 
ali su ipak dva posebna kraljevstva, vezana u dr- 
zavnu zajednicu samo kraljevom licnoscu, koji 
stoga i uzima u svoj naslov jos i onaj kralja Dalma- 
cije i Hrvatske (rex Dalmatiae et Croatia e). Polozaj 
Hrvatske kao samostalne politicke i drzavne cjeline nije se dakle 
promijenio, vec su samo vladarska prava kraljevstva hrvat- 
skoga presla na Kolomana i njegove nasljednike. A to bijahu u prvom; 
redu : imenovanje bana, izdavanje privilegija i darovnica, potvrdivanje 
na saboru stvorenih zakona, ubiranje poreza i carina, uzivanje „kra- 
Ijevske zemlje" (terra regalis) izumrle hrvatske narodne dinastije^ 
vrhovno zapovjednistvo nad hrvatskom vojskom (exercitus croaticus) 
i nada sve odredivanje spoljasnjeg politickog pravca. Sve ostale nu- 
tarnje poslove, politicke, upravne, sudske, financijalne i vojnicke 
vrsit ce hrvatsko plemstvo i nadalje samo u sporazumu s kraljevim 
predstavnikom u Hrvatskoj, s b a n o m, odnosno s hercegom, 
to jest clanom dinastije, kada ga bude, a kojima pristoji za sluca| 
o b r a n e i samostalna upotreba vojne hrvatske sile. 


65 

I tako svrsi staro hrvatsko narodno kraljevstvo. Glavni su uzrok 
ovoga sudbonosnoga dogadaja nesloga, zavist'i krvavo glo- 
zenje izmedu najodlicnijih sinova narodnih, kojima su jos uvijek 
bili plemenski interesi preci od narodnih. Dalji su razlog d a 1 m a- 
tinski gradovi sa svojim romanskim ziteljstvom ; oni bijahu ona 
olovna pritega, koja nije dala inacc tako zilavom organizmu hrvatske 
drzave da se slobodno i krepko podigne. Nadalje kobna borba iz- 
medu narodne hrvatske cr k ve i kozmopo li t s ke latinske, 
stvar od bitne vaznosti u srednjem vijeku. Konacno treba imati na 
umu, da je plemstvo samo u to doba vise marilo za svoje privile- 
gije i licnu korist, negoli za narodni znacaj drzave, 

IX. 

Nutarnje stanje drzave hrvatske 

(od VII, do kraja XL vijeka). 

Imc. Prvobitno narodno i sluzbeno ime bilo je Hrvatska ili 
drzava hrvatska (regnum Chroatorum), kojemu se vremenom 
pridruzi drugo starije, D a 1 m a c i j a, osobito otkad su u XI. vijeku 
i primorski carski gradovi pripali kruni hrvatskoj, pa stoga je od 
onda i ime drzave u sluzbenim aktima glasilo : Hrvatska i Dal- 
m a c i j a (Chroatia et Dalmatia). Bizantinci obicno su pisali samo 
Hrvatska (X^w^?orr/a), dok se papa volio sluziti nazivom D a I- 
m a c i j a. Doskora se uobicajilo kod tudinaca (narocito u juznoj 
Italiji, kod Mlecana i Nijemaca) ime S 1 a v o n i j a. Tako su se pored 
„drzava hrvatska", toga jedinoga narodnoga naziva, vec u to drevno 
doba nadovezala jos dva imena, nametnuta od tudinaca, koja su 
vremenom dobila posebno geografsko znamenovanje. 

Granice. G r a n i c e drzave hrvatske cesto su se mijenjale. 
Naselivsi Hrvati kao dio Juznih Slovena djelomicno staru rimsku 
Dalmaciju i Panoniju nijesu odmah stvorili jedinstvene drzave, ved 
povise manjih oblasti, tako panonsku Hrvatsku, daimatinsku Hrvatsku, 
Neretljansku obiast i Bosnu. Od sviju ovih oblasti bijase najvaznija 
dalmatinska Hrvatska, jos za rimskoga vladanja srediste stare Dal- 
macije. Kad njezin knez Tomislav postade kraljcm. okupi oko sebe 
gotovo sve hrvatske oblasti; stoga bijahu za njegova vladanja drzavne 
granice mozda najsire, Kasnije otpade Bosna, ali je trajno pridosla 
Neretljanska obiast. tako da je granica kraljevstva hrvatskoga u 
casu, kad je ono izabralo Kolomana svojim vladarom, tekla otprilike 

5 


66 


Neretvom do Rame, otale na gornji i srednji Vrbas, onda na donju 
Bosnu do usca u Savu i pravcem povucenim izmedu danasnjega 
Broda i Donjega Miholjca do Drave, pa onda uz Dravu do stajersko- 
kranjskoga pogranicnoga gorja, otkuda se spustala na more kod 
Rijeke' ; od vecih otoka pripadali su Hrvatskoj Krk, Cres, Rab, Pag, 
Hvar, Brae i Vis. 

Narod. N a r o d, koji jc osnovao ovo kraljevstvo, bio je hrvatski, 
koga su tudinci, osobito zapadnjaci, voljeli zvati i slovenskim (Sclavi). 
Uz hrvatski zivalj preostao je jos po dalmatinskim gradovima i ro- 
manski, zvan Romani (docnije Latini i Vlasi), no vec u XL vijeku 
naselilo se i dosta Hrvata po gradovima, narocito u Zadru i u Spljetu. 

Drustvo. D r u s t V o bilo je sastavljeno od slobodnih i neslo- 
bodnih Ijudi. Neslobodnih Ijudi (servi, ancillae) bilo je ne samo po 
primorskim gradovima, vec i po hrvatskim plemickim i crkvenim 
posjedima. Neslobodnim postajao bi netko kupnjom ili prodajom, radi 
duga, dobrovoljnom predajom (poglavito crkvi) i suzanjstvom u ratu, 
a taj je drustveni polozaj prelazio od oca na djecu. Oslobodio bi se 
oporukom svoga gospodara ili njegovom javnom izjavom. Slobodni 
Ijudi dijelili su se u seljake, gradane i plemice. Seljaci su uzivali 
sasvim Slobodan posjed zemljista, raspolazuci njime po volji, a uza 
to su bill jos i slobodni drzavljani ravni gradanima i plemicima. 
Gradanstvo dijelilo se u dva-razreda: u gradskc plemice, kojima su 


' Dokazc za to donio je R a c k i.  ..Hrvatska prije XII. vijcka glede na zcraljisni 

obscg i narod"  („R a d" Jugosl. akad. knj. 56, str. 62 i dalje). Otprilike istc granicc 

ima i K 1 a i c. ..Atlas za hrvatsku povjesnicu" (Zagreb  1888.). br. 3. Danasnji Srijem 

s dijelora ravnc Slavonije bjese do 796. avarski, od 796. do 829. dio panonskc Hr- 

vatske. od 829, do otprilike  930.  bugarski  (oko  god.  900,  pominje  se  u  Srijcmu 

[Mitrovici]  b u g a r s k a  biskupija),  za  opadanja  Bugarskc  po smrti cara Simeuna 

(t 927.)  zauzcse  ga Madzari,  jer  car  Konstantin izrijekom za njih kaze (oko 950.), 

da stanuju ..izmedu Dunava i Save"  (ed. bonn.  177);  za  bugarskoga  cara  Samuila 

(976-1014)  opet  dospje  Srijem  u  vlast Bugara, od 1019. do otprilike 1070. bijasc 

u vlasti bizantinskoj. a onda od toga vremena dalje (t. j. poslije 1070.) opet u vlasti 

ugarskoj.   Mnogobrojna madzarska geografska imcna.  koja se pominju u ispravama 

od XII. i XIII. vijeka dalje,  jasno dokazuju.  da  je  tude  bilo  mnostvo  madzarskih 

naseobina.  tako :  Retfalu (kod Osijeka).  Hagymas (danas Aljmas).  Szarvas.  Erdtti 

<dan.  Erdut).  Monostor  (dan.  Nju§tar),  Lovasz  (dan.  Lovas). Ban-monostora (dan. 

Banostor).  Ujlak  (dan. Ilok).  Erd6v6g  (dan. Erdevik),  Nagyolaszi  (dan. Mandelos), 

Marad6k  (dan. Maradik).  Dios (dan. Divos),  Ireg (dan. Irig)  i  tolika druga mjesta. 

U svim je ovim mjestima propalo madzarsko ziteljstvo za turskc najezde,  MeduUm 

ipak bijase vecina zitelja u ravnoj Slavoniji i u Srijemu i u to doba (do kraja XI. vijeka) 

slovenska. odnosno hrvatska. 


67 

se tradicije gubile u rimskim vremenima, i u obicne ncpletaenite 
^radane. I plemstvo bijase dvojako : vise i nizc. U vise plemstvo 
spadali su ban, zupani i dvorski dostojanstvenici, dok su svi ostali 
sacinjavali nize plemstvo. Izvor je objema ipak bio jedan isti, naime 
<lrevni zadruzni dom, to jest hrvatsko se plemstvo razvilo od 
plemenskih glavara i starjesina. Oni sastavljahu pratnju hrvatskoga 
vladara, obnasahu glavne drzavne casti, pace mogli su se narodnom 
voljom uspeti i na prijestolje. Izvor ovim castima, narocito zupanskoj, 
oije bila milost vladareva, vec plemenski sustav. Potkraj XL 
vijeka bila su najodlicnija hrvatska plemena izmedu Neretve i Gvozda : 
Kacici, Kukari, Subici, Cudomirici, Svacici, Mogorovici (Murici), Gu- 
sici, Karinjani-Lapcani, Polecici, Lacnicici, Jamometici i Tugomirici, 
a ta se vremenom razgranise u mnogobrojne manje porodice. 

Crkva. U crkvenim poslovima Hrvati su odmah poslije krstenja 
pocetkom IX, vijeka stekli za svoje podrucje biskupiju u Ninu, 
a bila je izravno podvrzena papi. Tek onda, kad su i dalmatinski 
biskupi dosli u zajednicu s papom (923), protegla se njihova juris- 
dikcija, a narocito nadbiskupa spljetskoga, i na teritorij hrvatski, dok 
\e ninska biskupija tada dokinuta. U trecem deceniju X. vijeka ra- 
cunali su se kao sufragani spljetskoga nadbiskupa biskupi osorski, 
krcki, rapski, zadarski, skradinski, stonski, dubrovacki, kotorski, du- 
■vanjski i sisacki. Od tih bijahu ispraznjene biskupije skradinska, 
duvanjska i sisacka, a njihov virtualni teritorij bijase pod nadbisku- 
pom spljetskim, Vazne se promjene zbise u XI. vijeku, kad su na- 
novo utemeljene biskupije u Ninu, Belgradu, Trogiru i Kninu, dok 
]e u Baru uredena nova nadbiskupija, pod koju potpadose jos i 
Kotor i Bosna (1089), a tako je i oko toga vremena ali nesto ranije 
i dubrovacka biskupija podignuta na nadbiskupiju. Od sviju ovih 
biskupija na hrvatskom zemljistu najznatnija bjesc k n i n s k a, kojoj 
se vlast protezala sve do Drave po danasnjoj pozeskoj zupaniji, a 
biskup joj je nosio ime „biskupa Hrvata" ili ..Hrvatske", kao nekoc 
ninski. Spljetski se nadbiskup birao u zboru, u kojem je ucestvovalo 
svecenstvo i gradanstvo spljetsko te sufragani nadbiskupovi ; izbor 
morao je biti jednoglasan. Isto su tako birali i biskupa mjesno sve- 
censtvo i puk. Nadbiskupa posvetio bi redovito sam papa, gdjekad 
i njegov u tu svrhu ovlasteni zamjenik, a biskupe opet nadbiskup 
spljetski, Isto bi mu tako podjeljivao sam papa nadbiskupski plast 
(pallium), kao znak dionistva nadpastirskih prava u ravnanju 
crkvom. Glavno pravo nadbiskupovo bijase sazvati pokrajinski crkveni 


68 

sabor (sinod), predsjedati mu, predlagati pitanja za vijecanjc i pro- 
glasivali zakljucke. Sabor je redovito zasjedao u stolnoj crkvi u 
Spljetu, all bi se sastajao i u drugim gradovima. Na sabor dolazili 
su biskupi i opati samostana, a vijecalo se poglavito o nauci, moralu, 
stegi svecenstva i puka. Saborske zakljucke potvrdivala bi sveta 
stolica u Rimu, Pokraj mnogobrojnoga svjetovnoga svecenstva bilo 
je u drzavi hrvatskoj i redovnickoga. U to je doba na Zapadu 
evropskom poznat samo jedan red, naime benediktinski. Jos 
je knez Trpimir (oko 850.) podigao taki jedan samostan nedaleka 
svoga knezevskoga dvora pod Klisom, no docnije bilo je vise njih: 
u Zadru (sv. Grizogona, sv, Marije), Belgradu (sv, Ivana Evandeliste), 
Trogiru (sv. Nikole), Spljetu (sv, Stjepana „pod borovima") i u Solinu 
(sv. Petra), Saraostanu stajase na celu opat, licnost veoma ugledna 
u drzavi hrvatskoj. 

Vladar. Na celu drzave hrvatskc bio je do pocctka X. vijeka 
knez (dux)', a onda kralj (rex). Vrhovna vlast, narocito kra- 
Ijevska, bijase nasljedna, no prema prilikama mogla je ona prijeci i 
na kraljeva brata i njegova sina ; ali kraj svega toga nije ni nacelo 
izbora bilo iskljuceno, koje je dakako vecma plod prevrata. Kralj se 
smatrao namjesnikom bozje vlasti na zemlji (dei gratia), a prima je 
krunidbom, u to doba jos eminentno crkvenim aktom. Kraljevski 
znakovi bijahu kruna, zezlo, zlatna jabuka i mac. Vladari hrvatski 
nijesu imali stalne prijestolnice, vec su prebivali na raznim mjestima 
drzave po svojim dvorovima, tako u Ninu, Klisu, Biacima, Kninu^ 
Belgradu i poglavito u Solinu. Pace oni bi cesto i putovali s mnogo- 
brojnom svojom pratnjom. 

Dvorski casnici. Pratnju sacinjavahu dvorski casnici. U kne- 
zevsko doba bili su to z u p a n i, tako zupan dvorski (palatinus 
iupanus), komornik (camerarius), peharnik (pincernarius), konjusnik 
(cavallarius), stitonosa (armiger) i buzdovanar (maceccha), U kra- 
Ijevsko doba: tepci (comes curiae), comes postelnicus, comes 
V i n o t o c, comes s c i t n i c (stitonosa), comes volar. D e d uprav- 
Ijao je prihodima dvorskoga gospodarstva (maior domus regiac 
u zapadnoj Evropi), a regalis curiae iudex dvorski je sudac, 
dakte  zamjenik  kraljev  u  pravosudnim  poslovima.  Ostali  dvorski 


' Hrvatskc vladare prije kraljeva nazivati b a n o v i m a, kako to cine neki 
historici, sasvim je pogrjesno i u protivurjecju ne samo s izrazima samim u izvo- 
ritnci, nego i sa smislom njihorvim. 


69 

casnici, kao dvornik, vratar, sokolar i psar (nadzornik lovackih pasa), 
■dvoranici su nizega stepena, Iz toga vidimo, da je hrvatski vladalacki 
dvor bio ureden poput ostalih zapadnoevropskih dvorova onoga vre- 
mena, a cisto hrvatski nazivi i latinizirani hrvatski izrazi u ispravama 
(kao postelnicus, vinotog, sokolar, psar) jasno i sigurno 
su svjedocanstvo, da se na hrvatskom dvoru govorilo hrvat- 
ski m jezikom. 

Ban i zupani. Vlast svoju dijelio je vladar hrvatski s banom 
■(od X, vijeka) i zupanima (vec od IX. vijeka). Za sve vrijeme na- 
rodnih vladara hrvatskih vazda je bio samo j e d a n ban, a taj je 
stajao u ranije vrijeme na celu zupanijama lickoj, krbavskoj i gat- 
skoj.' Zupani bijahu na celu zupanijama {^ounavia], a te se cesto sa- 
stoje od vise manjih zupa (suppa), U X. i XL vijeku bijahu u preko- 
gvozdanskoj Hrvatskoj ove zupanije: gat ska (») Toir^jpca = gl)tska) 
sa sredistem oko danasnjega Otocca; lick a sa sredistem oko da- 
nasnjega Pocitelja ; krbavska sa sredistem u gradu Krbavi (danas 
Udbina); lucka sa sredistem u nckadasnjem gradu zvanom Nunac 
[Niraj ; sidraska sa sredistem u Belgradu ; n i n s k a sa sredistem 
u Ninu ; bribirska sa sredistem u Bribiru (kod Skradina) ; 
k n i n s k a sa sredistem u Kninu ; podmorska ili kliska sa 
sredistem u Klisu- ; cetinskasa sredistem u Stolcu nedaleko iz- 
vora Cetine ; i m o t s k a sa sredistem u Imotskom ; 1 i v a n j s k a sa 
sredistem u Livnu (starom Hlijevnu) ;plivanjska sa sredistem u 
Plivskom gradu nad izvorom Plive nedaleko od Jajca ; psctska sa 
sredistem u gradu Psetu, oko danasnjega Petrovca u sjeverozapadnoj 
Bosni ; (pri)morska (Maronia) sa sredistem u Makarskoj, amo 
pripadahu i otoci Vis, Brae i Hvar ; rastocka sa sredistem u 
gradu Rastokama nedaleko od Imotskoga i d o I s k a (to JaUv) sa sre- 
distem oko danasnjega hercegovackoga Ljubuskoga. Za zupanije u 
Bosni i u panonskoj Hrvatskoj nemamo iz toga vremena nikakih 
pouzdanih podataka, ali ih je bez sumnje bilo. 

Uprava. Ban, zupani i biskupi sacinjavahu kraljevsko vi- 
j e c e  (consilium) ;  pored  toga  jos se i narod  sastajao u skupstine, 

' Vijest o s e d a m banova drzavc hrvatske u XI, vijeku izmisljotina jc XV. 
vijeka. kako su to dokazali Racki („Rad" ..Jugosl. akad." knj. 56, str. 136 — 138) 
i Klaic, ..Hrvatski bani za narodnc dinastijc" (u ,.V j c s n i k u kr. zem. arkiva" I, 
»tr. 71—72). 

"i ^ Ova se zupa sterala od Sibcnika do Omisa. P o 1 j i c k e zupanije ili knestva 
-tad a joi nije bilo:  iupanus polsticus je dvorski casnik (postelnik). 


70 

shodove ili sabore (synodus, congregatio). lupane zamjenjuju podzu- 
pani, a pod njima su satnici ili stotnici, najnizi upravni casnici. U 
to je doba bila upravna, vojnicka i sudbena vlast u istim rukama^ 
a kralj vrsio ju je neposrcdno sam, u prisutnosti i u sporazumu. 
s glavnim svojim savjetnicima, ili po svojim zamjenicima, narocito po- 
banu i zupanima. Svi su se prijepori obicno rjesavali u s m e n o- 
kratkim putem, nakon sto su preslusani svjedoci i stranke, a onda 
bi se izdavalo pismeno rjesenjc. Ispravc izdavala je dvorska kance- 
larija, kojoj bijasc u docnije doba na celu k a n c e 1 a r, tada biskup- 
kninski (hrvatski), dok su u starije doba te poslove vrsili dvorski 
svecenici. Isprave izdavale su se ponajvise na latinskom jeziku, ali 
nije niposto nemoguce, da ih je bilo izdano i na hrvatskom. 

Prihodi vladarski i dace. Krunski prihod bila je u prvom reda 
daca (tributum), sto su je placali kmetovi na vladarskim dobrima 
(terra regalis, territorium regale), kojih je bilo veoma mnogo, naro- 
cito u podmorskoj zupaniji izmedu Trogira i Spljeta (danas Kastela)^ 
te Spljeta i Omisa (u poljickom primorju), a za cijelo i oko Knina.^ 
U starije su doba ovi prihodi bili povjereni brizi zupana komornika,. 
a u kraljevsko kneza postelnika i tekli su u kraljevsku blagajnu 
(regalis f i s c u s). Dalji prihod jest daca od svih zemalja, koje su. 
drzali i uzivali hrvatski plemici i svecenstvo, samostani i crkve 
(fiscale tributum), a placaU su je za svoje gospodare zapravo 
kmetovi ovih plemica ili korporacija. No od ove su dace kraljcvi 
oprastali pojedine plemice iU citave korporacije, samostane i crkve^ 
tako da je onda ona kmetska daca postala prihodom njihove gospode, 
Tomu nasuprot gospoda su se obavezala kralju sluziti u znak vjer- 
nosti s izvjesnim brojem konjanika u navalnom ratu. Obje ove dace 
bile su zemljarina (t e r r a g i u m), kojoj se korijeni nalaze jos u 
rimsko doba, Od ove dace oslobodio je kralj Kolo- 
man, postavsi zakonitim h r v a t s k o - d a I m a t i n s kim 
kraljem, onih dvanaest hrvatskih piemcna izmedu 
Gvozda i Neretve, ili bolje reci, Koloman im jc 
zapravo samo potvrdio oprost od zemljarine, sto 
su ga bez sumnje uzivala jos u doba narodnih 
V 1 a d a r a, Dalji prihod sacinjavao je danak (solitus census), koji su 
kroz citav jedan vijek (otprilike od 890. do 996.) placaU Mlecani za 
slobodnu plovidbu po moru i bizantinski dalmatinski gradovi od vre- 
mena cara Vasilija I. (otprilike od 882, dalje) „mira radi" [elgrjviyi&g. 
tfjv iU£T' avrCtv] za svoje  posjede  na  hrvatskom  zemljistu  (..tributum 


71 


pacis"). Novcani prihod sacinjavahu globe (mulctae), kojc su sc pla- 
cale za razne krivice,  a navlas onda,  kad je koja stranka pogazi 
utanaceni  ugovor  ili  susjed  povrijedio  medu  zemljisnoga  posjeda, 
onda carine  (vectigal),  osobito dohodak od stranih brodova.  Uzato 
poznat  je i pocasni  dar,  koji  bi  obicno  u  naravi  davali vladaru i 
njegovoj pratnji pojedini velikasi, kojima bi dolazio u kucu na svom 
putu (ius descensus regii) ;  ali i od ove teske i tcrctne dace mogao 
je vladar  oprostiti  bilo  pojedine  plemice,  bilo  citave  korporacijc. 
Svojih novaca nijesu hrvatski vladari  kovali,  jer  se u drzavi trosio 
bizantinski (byzantii, romanati), tada  svjetski  novae,  narocito 
zlatnici (aurei, solidi) i srebrnjaci (argentei, denarii);  ni promecurna 
Venecija,  ni Nemanjina Srbija,  ni Simeunova i Samuilova Bugarska 
nijesu tada (sve do potkraj XII. vijeka) kovale svoga novca, naro- 
cito zlatnoga i srebrnoga.  Inace  se  trgovalo i dace  placale jos i u 
prirodninama  (zitu, vinu,  ulju,  soli,  siru,  kruhu.  svinjama,  ovcama. 
kozama),  a narocito u kunskim kozama (pelles marturinae,  ill mar- 
turina). 

Vojska. Izdaci kraljevski poglavito su tekli na vojsku i morna- 
ricu. Vladar hrvatski bijase vazda vrhovni njczin zapovjednik, te je 
navjescivao rat i sklapao mir, Vojnicka sila na kopnu i moru bila je 
veoma znatna vec za knezova Trpimira i Domagoja, kako pokazuju 
uspjesni rat s Bugarima i osvojenje Barija, a docnijc za kralja To- 
mislava bjese jos jaca. Mornaricom hrvatskom zapovijedao je u kra- 
Ijevsko doba od druge polovice XI. vijeka zamjenik nekadanjega 
neretljanskog  kneza (dux Marianorum). 

Dalmatinski gradovi. Dalmatinski gradovi imali su kroz cijelo 
ovo vrijeme svoju samoupravu, a po njihovu uzoru bili su kasnijc 
uredeni i oni gradovi, koje su Hrvati sami podigli. tako Belgrad i 
Sibenik. Na celu grada stajase prior, izabran od gradskih plemica 
(patricija), koji su se takodcr raspadali na plemena (primjerice „Pe- 
trus de genere Cacauntorum"), a onda potvrden u ranije doba od 
cara bizantinskoga, a u docnije od hrvatskoga kralja; stoga i jest 
gradski prior zadarski ili spljetski velikas kraljevstva. Zadarski bi- 
jase najugledniji, pace za porodicu Madijevaca znamo, da je bila u 
rodu s hrvatskom kraljevskom kucom, jer je jedan od vladara hrvat- 
skih X. vijeka imao za zenu jednu Madijevku. Prior je glava grad- 
skoga vijeca, koje se sastojalo od sudaca, tribuna i biljcznika. Inace 
se  redovito  sastajase  gradska  s k u p s t i n a,  na  koju  bi  dolazili 


72 


gradski biskup, svecenstvo, plemstvo i gradani.  U gradovima sudilo 
sepo  rimskom  zakonu. 

Prosvjeta.  Gradovi  su vazni i kao sredista  prosvjete i umjet- 
nostl onoga vremena, jer se time u prvom redu zanimalo svecenstvo. 
U istoj je stvari od osobite vaznosti jos i  benediktinski  red, 
buduci da je svaki samostan imao svoju knjiznicu, a rukopisi njegovi 
dijelili su se za posta redovnicima na citanje i prepisivanje, Uza to 
jos su se redovnici bavili odgojom i obucavanjem mladezi,  ne samo 
one, koja se imala obrazovati za svecenike, nego i za svjetovnjake. 
IJ  tim  skolama  bijase  glavni  predmet  latinska  gramatika.   No  u 
Hrvatskoj nasla je mjesta i domaca h r v a t s k a pisraenost na osnovi 
slovenskoga crkvenoga jezika i glagolske azbuke.  Ovo je pismo do- 
bilo tude svoj posebni  oblik  (uglasti),  pa se  stoga i zvalo  h r v a t- 
s k 1 m.  Nema  sumnje,  da je na njemu  bilo  napisano vise crkvenih 
knjiga,  a  upravo  hrvatskoga  je  podrijetla  glasoviti rukopis,  obicno 
zvan  Glagolita  C 1 o z i a n u s,  iz  XI.  vijeka,  nekoc  vlasnistvo 
kneza Ivana Frankapana Krckoga (f 1482.), docnije grofa Cloza, po 
kojemu i dobi ime, a taj ga ostavi (1856) gradskom muzeju u Trentu 
(u  juznom  Tirolu).  I  graditeljstvo  razvijalo  se  u  Hrvatskoj 
prema uzoru u susjednoj  Raveni i Akvileji;  crkve  bijahu ponajvise 
male okrugle zgrade s kubetom, a oltari i drugi dijelovi crkve bijahu 
iskiceni osobito znacajnom geometrickom ornamcntikom, simbolickim 
pticama i drugim zivotinjama, koje se stereotipno vracaju na vrpcastim 
dekoracijama.  Od  ovih  je  zgrada  najznatnija  crkva  sv.  Donata  u 
Zadru (iz pocetka IX. vijeka), podignuta na starijim temeljima, danas 
gradski muzej, onda sv. Nikole i sv, Kriza kod Nina, sv. Barbare u 
Trogiru i sv. Trojstva kod Spljeta.  Sve su se ove crkve iz IX. i X. 
vijeka sacuvale do danas, samo su zapustene, a takvih bilo je veoma 
mnogo,  narocito u okolici kninskoj i spljetskoj,  gdje  su poglavito u 
tursko doba  propale.  Konacno  treba  spomenuti,  da je i zlatarstvo, 
narocito  u  Spljetu,  u XI.  vijeku  bilo na visokom  stupnju,  a tako i 
umjetni obrt drugih kovina, narocito srebra, kako pokazuju nebrojeni 
nalazi po otkopanim grobovima iz ninske,  kninske i vrlicke okolice. 
Kad ogledamo  nutarnje  prilike u Hrvatskoj do kraja XI. vijeka 
te ih usporedimo s onima u ostaloj Evropi, vidimo, da je stara drzava 
hrvatska bila na visini uljudbe svoga vremena,  stojeci  narocito  pod 
utjecajem susjedne Italije. 


73 


Kronoloski pregled dogadaja prvoga doba. 


Hrvatska 


Ostale zemlje 


Prve  provale  Slovena u Dalma- 
ciju. 


Pad Salone i biz. vlasti u Dal- 
maciji. 

Dalmatinski se Sloveni oslobo- 
dise avarske vlasti. 

Dalmatinski se Sloveni izmirise 
s biz. carstvom i priznase 
vrhovnu mu vlast. 

Panonski Hrvati priznase vr- 
hovnu vlast franacku. 

Dalmatinska Hrvatska prizna vr- 
hovnu vlast franacku. 

Ljudevit knez panon. - hrvatski, 
Ustanak na Franke. 

Borna dalm. -hrvatski knez. 

Ratimir knez panon. -hrvatski. 

Dalm.-hrv. knez Mislav i neret- 
Ijcinski knez Druzak sklopise 
mir s Venecijom. 

Nalet Arapa u Jadransko  more. 

Dalm.-hrv. knez Trpimir. 

Dalm.-hrv. knez Domagoj. 

Dalm.-hrv. knez Zdeslav prizna 
biz. vrhovnu vlast. 

Dalm.-hrv. knez Branimir. Poli- 
ticka i crkvena neodvisnost 
dalm. Hrvatske. 

Panon. -hrv. knez  Braslav. 

Dalm.-hrv. knez Mutimir. 

Tomislav najprije knez, onda 
kralj hrvatski. Sjedinjenje pa- 
nonske Hrvatske s dalmatin- 
skom. Porazi Madzara i Bugara. 


535. — 555. Gotsko-bizantinski rat. 

568. Utemeljenje avarske drzave 
u Ugarskoj. Sloveni postaju 
njihovi podanici i hranitelji. 

626. Poraz avarsko-slovenski pod 
Carigradom. 


796. Pad avarske vlasti u Podu- 

navlju. 
800.  Karlo  Veliki  okrunjen   za 

rimskoga cara. 
814.— 840,  Ludovik  Pobozni  u 

Franackoj. 


o. 840. Knez Vlastimir u Srbiji. 
863. Sveta  braca  Ciril  i  Metod 

odlaze u Moravsku. 
871. Osvojenje Barija. 
871. — 894.  Svatopluk  knez  mo- 

ravski. 
885. Umr'o sv. Metod, nadbiskup 

moravski. 

896. Madzari  se  nastanise 

u  Ugarskoj. 
906. Propast moravskc drzave. 
917.-927.  Car  Simeun Veliki  u 

Bugarskoj. 


74 


Kronoloski prcglcd dogadaja prvoga doba. 


Godina 


Hrvalska 


Ostale zemlje 


925. Hrvatska   postaje   kra- 

1 j e V i n o m. 
925. I Prvi spljctski sabor. Biskup Grgur 

I    Ninski. 
930—969.  I Nasljednici Tomislavljevi: Kresi- 
!   mir   I.   (930—945),   Miroslav 
(945—949) i Mihajlo Krcsimir II. 
(949—969).  Oslabljenje drzave 
hrvatske. 
969.-995.    Stjepan Drzislav. 
995.-1000. • Svetoslav. 

1000.     ! Duzd  Petar  II.  Orscolo  uzima 
dalmatinske gradove. 
1000.— 1030.   Kresimir  III. (Suronja) i Gojslav 
(1000—1020) njegov suvladar. 
1019. Hrvatska  prizna  nominalnu  vr- 

hovnu vlast bizantinsku. 
1030.-1058.  Stjepan  I. 

1058.-1073. Petar Kresimir IV. Preporod dr- 
zave hrvatske. Dalmatinski 
gradovi i Neretljanska oblast 
dolaze pod njegovu vlast. 
1060. i Spljetski sabor. Dvije stranke : 
latinska i hrvatska. 
1074.-1075.   Slavic. 

1076. — 1089. 1 Dmitar Zvonimir. Premoc latinske 
I    stranke, Ratovanje na kopnu i 
moru za papinske interese, 
1089.— 1090.   Stjepan II. 
1091.   1095.   Almos, hrvatski kralj. 
1091. — 1097.   Kralj  Petar. Ladislav  prevail  u 
Hrvatsku. 
1097.    1 Pogibija kralja  Petra u Petrovoj 

Gori. 
1102. Koloman   okrunjen   Krv. - dalm. 

kraljem. 


940. Caslav knez srpski. Oslobo- 
denje Srbije. 


976. — 1014. Samuil, car bugarski. 

1001.   Utemeljenje   kraljevstva 
ugarskoga.  Sv.  Stjepan  I. 


1019. Pad Bugarskc i Srbije pod 
biz. vlast. 


1056.— 1106.  Henrik  IV.  u  Nje- 
mackoj. 


1073.— 1085. Grgur VII. papa, 
1077.-1095.  Sv.  Ladislav  I.  u 
Ugarskoj. 


1095. Koloman kralj ugarski. 


Drugo dob a, 

Od 1102. do  1526. 

A. Kraljevi iz kuce  Arpadove (1102—1301), 

I. 
Koloman 

(1102—1116). 
auzece dalmatinskih gradova (1107), Krunisanjem u Bel- 
gradu primio je Koloman (1 102— 1 116) i duznost, da kao 
zakoniti vladalac hrvatsko-dalmatinskoga kraljcvstva stecc 
i'A dalmatinske gradove Zadar, Trogir i Spljet te otoke Rab, 
Cres, Osor i Krk, No vazno se ovo djelo nikako nije dale izvesti 
bez krvava sukoba s bizantinskim carstvom, njihovim tadanjim vr- 
hovnim gospodarom, a podjedno i s Venccijom, njihovom neposred- 
nom „zastitnicom". Kako se u prvoj polovici godine 1104, ozenio 
mladi bizantinski carevic Ivan Kommen (Kalojoannes), sin Alek- 
sijev, ugarskom princesom Piroskom (u Carigradu prozvanom Irenom), 
kcerkom kralja Ladislava Svetoga, nastupise ubrzo dobri odnosi iz- 
medu kralja Kolomana i cara Alcksija, a jer je njezin otac tada vec 
bio mrtav, vrijedio je Koloman u ocima Bizantinaca kao carski tast. 
Oko toga vrcmena zamisli herccg antiohijski i tarentski Boemund, 
sin Roberta Guiskarda, ponovnu navalu na Drac i na bizantinsko 
carstvo, pace u tu je svrhu stao po zapadnoj Evropi kiipiti ..krizarc" 
protiv „shizmatickoga" cara, Svc je to dakle bilo razlogom, da su 
sada car Aleksije i kralj Koloman, ili po bizantinskom shvacanju tast 
i svekar, sklopili obrambeni i navalni savez protiv Boemunda. Zbog 
ovako tijesnih rodbinskihipolitickih sveza izmcdu 
oba inace susjedna vladara, kao i s toga, sto je upravo tada carstvo 
bilo zaokupljeno zivotnim interesima svojim po obliznjem maloazij- 
skom Istoku, zgodi se, da je car Aleksije p r i v o 1 i o, d a n j e- 
gov  prijatelj  i  saveznik  kralj  Koloman  zauzme 


76 

dalmatinskegradove i otoke. Kako je opet V e n e c i j a 
iz trgovackih interesa bila vezana uz Bizant i smatrala se carskom 
saveznicom protiv i njoj opasnih juznoitalskih Normana, to se repu- 
blika sv. Marka morala zadovoljiti s Aleksijevom odiukom i primiti 
je, ma i nerado, na znanje. S tim u svezi duzd Ordelafo Faledro 
vec se od godine 1107, dalje ne kiti naslovom duzda „Hrvatskc i 
Dalmacije". 

Podsada i predaja Zadra. Na proljece 1107. zaputi se kralj 
Koloman s vojskom svojom na primorje; u njegovoj pratnji bilo je 
vise ugarskih biskupa i velikasa, a na celu im ostrogonski nadbiskup 
Lovro i palatin Ivan. Kralj se primace najprije pocetkom maja 
Z a d r u, kao najznatnijem i najratobornijem gradu dalmatiaskom, i 
pozove ga na predaju. Ali gradani, zacijelo zeljni potpune samostal- 
nosti po uzoru mletackom, odluce se na otpor, Nato uze Koloman 
podsjedati Zadar opkolivsi ga s kopnene strane i bijuci tvrde mu 
zidine iz jakih podsadnih strojeva. U takim prilikama usao je s morske 
strane u podsjednuti grad trogirski biskup Ivan i stade branitelje 
nagovarati, da se nagode s kraljem. Malo potom poslje i Koloman 
poslanike svoje Zadranima s porukom, da mu se predadu i da se 
s njime nagode „uz najbolje uvjete". Gradani privoljese, nasto Ko- 
loman ispravom zajamci Zadru i njegovoj crkvi stare privilegije, dje- 
lomicno jos iz bizantinskih vremena, te ih potkrijepi prisegom svojom 
i svojih ugarskih crkvenih i svjetovnih odlicnika iz pratnje. Poslije 
toga poloze Zadrani prisegu vjernosti novomu svom vladaru i sve- 
cano ga uvedu u grad, Ovaki se slicni prizori odigrase i po ostalim 
gradovima. 

Predaja Trogira i Spljeta. U pratnji biskupa Ivana pode Ko- 
loman preko Sibenika do Trogira, koji mu otvori vrata bez 
otpora, nasto mu kralj izdade 25. maja povelju slicnu zadarskoj, pa 
nagradivsi obilno trogirsku crkvu ode do susjednoga Spljeta. 
Dioklecijanov grad se u prvi kraj neckao da prizna Kolomana svojim 
gospodarom, no videci, gdje se kralj ozbiljno sprema na podsadu, 
predade se i on posredovanjem svoga nadbiskupa Krescencija, nasto 
je dobio slicnu povelju kao Zadar i Trogir. 

Predaja otoka. Iza toga vrati se Koloman pod Zadar, gdje je 
medutim hrvatski ban U g r a skupio trinaest lada i ukrcavsi u njih 
dosta kopnene vojske, preveze se do otoka R a b a, a taj se poslije 
neznatna otpora predade, a s njime zacijelo jos i C r e s, O s o r i 
Krk. 


77 

Sabor prcd Zadrom (1107). Poslije predaje gradova i otoka 
Koloman sazva na otvoreno polje ispred Zadra 
sabor dalmatinskoga gradanstva i polozi javno i glasno 
prisegu na evandelje, koje je drzao zadarski biskup Grgur: da cc 
vazda on i njegovi nasljednici stititi i postivati drevnu autonomiju 
dalmatinskih gradskih opcina, a izrijekom, da ce u svako doba po- 
stivati slobodu izbora gradskih knczova i biskupa, Poslije kralja po- 
lozise slicnu prisegu svi ygarski prisutni crkveni i svjetovni dosto- 
janstvenici u njegovoj pratnji i vojsci. Nema sumnje, da su iza toga 
polozili i predstavnici dalmatinskih gradova od svoje strane kralju 
Kolomanu prisegu vjernosti, 

Hrvatsko-dalmatinski kralj Stjepan. Po svoj je prilici u z n a k 
politickenezavisnosti kraljevstva h r v a t s k o-d a 1- 
matinskoga proglasen na ovom saboru posebnim 
h r V a t s k o-d almatinskim kralj em Kolomanov jedi- 
nac i docniji nasljednik Stjepan, tada dijete od kakih 
sest godina, jer vidimo, gdje ga Zadrani oko toga vremena u svojim 
crkvama nazivlju „n a s i m k r a 1 j e m" uz Kolomana „kralja Ugarske, 
Dalmacije i Hrvatske."^ Dasto, vlast je zapravo bila u rukama hrvat- 
skoga bana Ugre, pod kojega su vojnu, sudbenu i upravnu vlast 
podvrgnuti bili pored Hrvatske (sa Slavonijom do Drave) jos i novo- 
steceni gradovi i otoci. „Vrativsi kopnu i moru mir, tako da je svatko 
mogao poci za svojim poslom", — kako kaze u jednoj ispravi opatica 
zadarskoga samostana sv, Marije Vekenega — Koloman se opet vrati 
u Ugarsku (Ijeti 1107.). 

Dalmatinski privilcgiji. Privilegiji, sto ih je kralj Koloman 
podijelio dalmatinskim gradskim opcinama za sebe, svoga sina i na- 
sljednike uopce, bijahu veoma opsezni, Prije svega oslobodio ih je 
od placanja svakoga danka, a napose onoga („t ributum paci s"), 
sto su ga placali jos od vremena cara Vasilija I. (o. 882.) umjesto 
bizantinskom strategu hrvatskomu vladaru u gotovom novcu (duka- 
tima) i u prirodninama za mirni uzitak svojih posjeda na teritoriju 
hrvatskomu ; Koloman im je daklc dao taj „kraljevski mir" bezuvjetno, 
Nadalje im je zajamcio drevnu rimsku autonomiju u svim mu- 
nicipalnim poslovima slobodnim izborom gradskoga kneza i biskupa, 


' „CoIomanno Ungaric. Dalmatic et Croatic almifico rcjji vita et victoria- 
Stcphano clarissimo regi nostro vita et victoria" (suvremcni autcnticni 
zapis ucinjen u Zadru ; gl. B i a n c h i. Zara christiana I. (Zadar 1887), 538 i B r u- 
nelli. Storia di Zara I. (Vcnecija 1914), 275. 


78 

upolrebom domacih autonomnih zakona i suda, oslobodivsi ih tako 
od trazenja pravde na ikojem drugom mjestu, pa i na udaljenom 
dvoru ; a samo od prihoda gradske luke, sto je ulazio od stranih 
brodova, pridrzao je sebi dvije trecine prepustivsi treci dio gradskomu 
knezu, nakon sto je biskup dobio od citave svote desetinu. Napose 
jos oslobodio je kralj dalmatinske gradane z a 1 a z n i n e („ius des- 
census") naglasivsi izrijekom: „Kad pak k vama dodem, da sc 
krunim ili da u vasem gradu sazovem sabor kra- 
lj e v s t v a,' nijedan gradanin ne ce morati da primi gosti na silu, 
fee ce svakomu biti na volju, da primi koga hoce." Kad uporedimo 
ove privilegije s onima gradova po ostaloj Evropi, narocito u Italiji, 
Francuskoj i Engleskoj, uvjerit cemo se, da su dalmatinski najlibe- 
ralniji i najopsezniji ; jedino oni grada Londona, a otprilike iz istoga 
vremena, mogu da se s njima takme, ali ipak zaostaju, 

Ratovanje s normanskim hercegom Boemundom (1108). Skoro 
potom, krajem oktobra 1107,, navali feez znacajnijega uspjeha nor- 
manski herceg Boemund na bizantinski Drac s 34 000 moraaka, 
pace kad ga je car Aleksije opkolio, prisiljen bi u septembru 1108. 
da zamoli mir. Za vrijeme vojne pod Dracem ukrcase se cete Kolo- 
manove (negdje na proljece 1108.) u mletacke galije i prevezose u 
Apuliju, gdje su pustosile kroz tri mjeseca zemlju hercegovu, a onda 
se vratise natrag u Dalmaciju. Kod sklapanja raira izmedu cara Alek- 
sija i hercega Boemunda u Dracu sudjelovala su i dva poslanika 
Kolc-manova, zupani Beric i Simon, 

Sukob s njemackim carem Henrikom V. (1108), U isto se 
vrijeme kralj morao ogledati i s njemacko-rimskim carem Henrikom V. 
Uspjeh naime Kolomanov u Hrvatskoj (1102) uznemirio je hercega 
Almosa toliko, da je posao u Njemacku i ondje trazio pomoci, ali ne 
dobivsi je morao se i opet pokoriti. No kad je Koloman zauzeo dal- 
matinske gradove i otoke, pace sina Stjepana proglasio zasebnim 
hrvatsko-dalmatinskim kraljem, Almos se i opet dize te najprije polj- 
skom a onda njemackom pomoci zaprijeti bratu, U Njemackoj se 
naime vijest o zauzecu dalmatinskih gradova veoma neugodno doj- 
mila cara Henrika V,,  jer  se ondje  smatrahu  Hrvatska  i Dalmacija 


' „Cum autem ad vos coronandus aut vobiscum regni negocia 
tra|ctaturus advencro" (S m i c i k 1 a s, Cod. dipl. II, 18); ove rijcci jasno po- 
kazuju, da se kralj Koloman obavezao vec prije na zasebno hrvatsko-dalmatinsko 
krunisanje i obdrzavanje zasebnoga hrvatsko-dalmatinskoga sabora, za sebe i svoje 
nasljednike. 


79 

jos od vremena Karla Velikoga dijclom zapadnoga carstva rimskoga. 
Na molbu Almosevu car se odista licno stavi na celo vojskc i provali 
u Ugarsku s razloga, „sto je Koloman napao granice nase drzave na 
primorju." Car Henrik V, podsjedne pocetkom oktobra 1108. grad 
Pozun, no ne opravivsi nista morao se ubrzo vratiti natrag. I tako 
je Koloman pod tvrdim zidinama pozunskim ne samo obranio od 
Nijemaca svoj novosteceni posjed dalmatinskih gradova i otoka, nego 
i konacno i trajno odbio njemacke navale na Ugar- 
sku steznjom, da je ucine vazalnom pokrajinom 
rimskoga  carstva,  za  cim  su  toliko  tezili  jos  Henrik  III.  i 

Henrik IV. 

Osljcpljcnjc Almosa i Bclc. Poslije careva neuspjeha Almos 
sf i opet izmirio s bratom, no kao svaki put tek na kratko vrijeme. 
Konacno se Koloman, slomljen teskom bolescu, a na glas, da mu 
Almos i opet radi o nevjeri, odluci na nagovor nekih niskih dusa, 
ocito zabrinut za sudbinu svoga cetrnaestgodisnjega sina Stjepana, 
pred smrt svoju na veoma okrutno djelo: godine 1115. dade iznenada 
uhvatiti brata i njegova devetgodisnjega sina Belu i lisi ih obojicu 
ocinjega vida s teznjom, da ih ukloni s prijestola, odnosno hercestva 

hrvatskoga. 

Bijeg Almoscv u Bizant. Poslije ovoga zlodjela budu otac i 
sin zatvoreni u samostan Domos (na Dunavu nedaleko od Vaca), gdjc 
ostadose do skore smrti Kolomanove (3. februara 1116.), nasto Almos 
uipace uz pomoc nekih njemu odanih velikasa u Bizant, gdje ga car 
Aleksije i sin mu Ivan, muz njegove rodake Piroske-Irene, srdacno 
primise. SUjepca sina Belu ostavi Almos u Pecvaradskom (Pecsvarad) 
samostanu nedaleko od Pecuha na brizi nekim povjerljivim redovm- 
cima, koji ga tako vjesto sakrise, da ni Kolomanov nasljednik kralj 
Stjepan nije sve do pod kraj zivota znao za nj. 

Boris Kolomanovic. No brat Almos nije bio jedina porodicna 
neprilika Kolomanova. Kralj se naime dva puta zenio : 1097. nor- 
manskom princesom Buzilom, koja mu rodi Stjepana, a drugi put 
1112. Ruskinjom Eufemijom, kcerkom velikoga kneza Vladimira II. 
Monomahaiz Kijeva. Brak taj medutim nije bio srecan ; sto se za- 
pravo zbilo, ne znamo, sigurno je jedino, da je Koloman vec iza 
godine dana otpravio kuci trudnu Eufemiju kriveci je s nevjere. U 
Kijevu rodi ona sina B o r i s a K o 1 o m a n o V i c a, a taj bjese potom 
odgojen potpuno po ruskom nacinu i postade teskom brigom Kolo- 
manovih nasljednika. 


80 

Vladanje Kolomanovo u Hrvatskoj. O djelovanju kralja Kolo'^ 
mana u kraljevstvu hrvatskome poslije njegova krunisanja u Belgradu, 
kao i poslije dalmatinske vojne, znamo veoma malo, ali uza svc to 
ipak ne moze da bude sumnje, da mu je i u to doba posvecivao 
svoju paznju, Najznatnija je cinjenica, da je Koloman i opct 
sjedinio citav hrvatski teritorij od Drave do mora 
i predao ga banu u upravu, koji odsada "unaprijed bjese 
poglaviti predstavnik kraljevskc vlasti u zemlji. Zacijelo su vec sada 
ako ne jos prije u doba hrvatskih kraljeva, uredene z u p a n i j c,* 
kao poimence nam poznate zagrebacka, varazdinska i 
k r i z e V a c k a, ali tako da su i nadalje zivjele male plemenske zupe 
sa sredistima u Moravcu (sjeveroistocno od Zagreba), Rovistu (istocno 
od Krizevaca) i Garesnici (na istocQom podnozju moslavackih brda). 
Preko Save, oko danasnje okicke sv. Jane, prostirala se mala ple- 
menska zupanija P o d g o r j e, preko Kupc Gorica iGora, oko 
Une zupanija D u b i c a, a preko Une V o d i c a (Vodicevo) ; nadalje 
S a n s k a zupanija u porjecju Sane i V r b a s k a zupanija u porjecju 
donjega Vrbasa sa sredistem u Vrbaskom gradu (kod danasnje Ba- 
njaluke). Jos se u docnije doba pominje u kraju izmedu Koprivnice 
i mjesta Zacesan (Cazma) siroka vojnicka „cesta kralja Kolo- 
man a" (strata Colomani regis), na kojoj bjese podignut preko neke 
vode „most kralja Koloman a" (pons regis Colomani). Sada 
zapoce i sporadicko naseljavanje madzarskoga plem- 
s t V a u tada gustim prasumama pokritu Slavoniju — kako se je 
stala nazivati zemlja izmedu Drave i Gvozda u ispravama potkraj 
XII. vijeka — a i sam je kralj u njoj imao prostrana imanja i mno- 
gobrojne sluzbenike i kmetove. A u Hrvatskoj preko Gvozda nema 
traga ne samo u to doba, nego ni u docnije sve do turske najezde, 
madzarskim naseobinama, pace ni kraljevskim darovnicama u korist 
kojega ugarskoga plemica. Inace imao je kralj i tude prostrana imanja, 
a u prvom se redu istice „kraljevsko zemljiste"(1190: „tcr- 
ritorium regain") Podmorje izmedu Trogira i Spljeta, bastiaa hrvat- 
skih Trpimirovica. Kao izvjesno znamo nadalje, da je Koloman uredio 
p o r e z n e prilike u Slavoniji, U toj se zemlji, zacijelo jos od davnih 
vremena (bar franackih), placao porez u kunskim kozama, 
daklc u naravi, onako kao i kod ostalih Slovena, narocito u Rusiji. 
Koloman sada odredi, da se on  ima unaprijed placati  u  novcu, i 


' To je veoma vjerojatno, ma da nemamo za to potvrde u izvorima. 


81 

to 12 denara srebra (m a r t u r i n a). Za pobiranjc daca u Hrvatskoj 
smjestio je kralj u Spljetu u nekoj kuli tik gradskih zidina spram 
kopna stalnu vojnicku posadu, da bude u pomoci njegovu „skupljacu 
kraljevskih daca" (exactor regalium tributorum), knezu Simonu. 

II. 

Borbe s Vcnecijom i Bizantom. 

(1115-1180). 

Stjcpan III. (II). Kolomanov sin Stjepan III. (II) (1116-1131) 
stupio je u petaaestoj godini na prijestolje. Dakle nije vise bio dijete, 
da bi ga trebalo staviti pod skrbnistvo, ali nije ni dospio do onoga 
stepena zrelosti, koji je jamstvo dobromu vladanju, pa tako se i zbilo, 
da se je raladi kralj vec u ranoj mladosti bacio u preobilni uzitak 
zivotnih slasti, sto je dobrza unistilo njegov tjelesni organizam, Padao 
je iz jedne bolesti u drugu, dok mu se konacno nije poremetila i 
dusevna harmonija. Prorajena na prijestolu u Ugarskoj i Hrvatskoj 
doskora povuce za sobom ozbiljnih promjena u medunarodnom polo- 
zaju, jer svi su Stjepanovi susjedi pregli za tim, da iskoriste priliku, 
sto je krepkoga Koloraana naslijedio nestasan djecak, i da sada dr- 
zave svoje prosire na racun Ugarske i Hrvatske. No mladi Stjepan 
ipak se znao spretno odrzati, i to u jednu ruku diplomatskim sred- 
stvima, a u drugu oruzjem. 

Ratovanje s Venccijom. Uklonivsi opasnosti, sto su mu za- 
prijetile iz Austrije i Ceske, Stjepan je posvetio glavnu paznju svoju 
Hrvatskoj, gdje su Venecija i Bizant izazvali ozbiljnih zapletaja. Znamo, 
kako je Venecija teskim srcem snosila gubitak dalmatinskih gradova 
i otoka, a znamo i to, da se do posjeda njihova dolazilo preko bizan- 
tinskoga carstva, gdje se tada vec na dvoru nalazila ugarska prin- 
cesa Piroska-Irena, koja je odlucno zagovarala Almosa protiv Kolo- 
mana, pa tako se na glas o osljepljenju njegovu kao i njegova sina 
Bele car Aleksije I. uze opet priblizavati Veneciji, a s tim u svezi 
nastade dugotrajna borba za posjed Dalmacije i Hr- 
vatske izmcdu zakonitoga kralja njezina s jedne, 
a Venecije i Bizanta s druge strane. U sporazumu s carem 
Aleksijem zapoce mletacki duzd Ordelafo Faledro jos u augustu 1115. 
vojnu zaplovivsi s ratnim brodovljem i vojskom put Zadra tc ga i 
osvoji osim gradskoga kastela, u kojem se nalazila kraljevska hrvatska 
vojska, zacijelo pod vodstvom bana Kledina. U toj vojni dopadose 
duzdu pored otoka jos i Trogir i Spljet, dok je navala na kraljevski 

6 


82 


Belgrad ostala bezuspjcsna. Poslijc toga vrati se duzd kuci u Vene- 
ciju. Ovako lako mogao jc duzd djelomicno osvojiti Dalmaciju samo 
zato, sto je kralj Koloman, pritisnut teskom bolescu i smetan raz- 
miricama s bralom Almosem, zanemario obranu svoga dragocjenog 
primorskoga posjeda, jer osim u zadarskom gradskom kastelu i u 
Belgradu nigdje drugdje nije bilo kraljevske vojske, U maju 1116. 
zaplovi duzd i opet put Dalmacije (pomagan taj put od oba carstva, 
bizantinskoga i njemackoga). Na Petrovo (29. juna) doslo je pod 
Zadrom do velike bitke, u kojoj bjese hrvatski ban K 1 e d i n po- 
tucen, nasto duzd osvoji gradski kastel, a potom i susjedni Belgrad. 
Osvojivsi jos i Sibenik te razrusivsi njegove utvrde, vrati se duzd 
slavodobitno uVeneciju. Godinc 1116. dakle imala je rcpu- 
blika sv. Marka usvojoj vlastinesamo citavu bi- 
zantinsku Dalmaciju, nego i dva hrvatskagrada, 
Belgrad i Sibenik. Kralj Stjepan pak bjese u taj par zabavljen 
ceskim i austrijskim poslovima, stoga dospje tek naredne 1117. go- 
dine, da se dade na obranu Dalmacije i Hrvatske. U novom ratu 
bjese sada duzd Ordelafo Faledro ametice potucen, pace on je ubrzo 
od zadobivcnih rana i umr'o, nasto novi duzd Dominik Michieli 
zamoli petgodisnje primirje, koje mu Stjepan (1117 — 1122) i dopusti 
htijuci da medutim dovrsi spor sa Ceskom, No poslije izminuca pri- 
mirja zapoce kralj Stjepan rat nanovo (1124) i predobije Belgrad, 
Sibenik, Trogir i Spljet, dok otoka i Zadra ne uzmoze da osvoji. 
Stjepan u Hrvatskoj i Dalmaciji (1124). Tada je dosao kralj 
Stjepan u Hrvatsku i Dalmaciju i potvrdio Trogiru i Spljetu Kolo- 
manov privilegij, a mozda bjese i okrunjen hrvatsko-dalmatinskim 
kraljem', Prilike bile su u taj par stim povoljnije po ugarsko-hrvat- 
skoga kralja, sto se glavna sila mletacka nalazila jos od 1122. u 
Svetoj Zemlji, gdje je podsjedala Tir, i sto je Venecija zbog toga 
dosla u sukob s bizantinskim carem Ivanom. No uspjeh kralja Stje- 
pana bjese ipak samo kratka vijeka, U maju 1125, vrati se duzd 
Dominik Michieli natrag s istocne vojne te opet preotme Spljet, Si- 
benik i Trogir, dok je Belgrad dao do temelja razvali t i. 
Tako propade vas proslogodisnji uspjeh, a to stim vccma, sto je 
u isto vrijeme snagu kralja Stjepana privezao uza se nov i mnogo 
pogibeljniji dusmanin, — vrsni sin i nasljednik snaznoga Aleksija I., 
car Ivan Komnen ili Kalojoan (1118—1143). 

I Izricita dokaza  nema  za  to u izvorima. ali  se smije nagadati  iz  prisutnosti 
kraljcvc u Hrvatskoj i po potvrdama privilegija dalmatinskih gradova. 


83 

Bizantinsko carstvo u XII. vijcku. Bizant bijase u XI, i XII. 
vijeku jos uvijek prva krscanska vclcvlast u Evropi, koja je osim u 
Maloj Aziji i na Balkanskom poluotoku znala odrzati neke posjede 
i u Italiji. Snagu svoju crpala je iz starodrevnoga imucnoga gradan- 
stva svoga, a iiterarni i umjctnicki zivot stalno je u njem cvao, dok 
su se vojnicke, financijalne i pravne institucije toliko usavrsile, da 
ih je evropski Zapad smatrao nedostizivim uzorom. Njegov obrt, a 
narocito amjetni, stajao je bez premca u svijetu, a trgovina mu se 
prosirila na sva tri za onda poznata dijela svijeta. Car Ivan naslijcdio 
je dakle cvatucu i ojacalu drzavu te je velikom revnoscu, ali s jos 
vise razuma, nastavio politiku ocevu, Bastinivsi punu riznicu i odlicnu 
vojsku htjede da ozivotvori drevne bizantinske pre- 
tenzije i ideje o svjetskom gospodstvu, Od toga doba 
bizantinsko je carstvo i opet slijedilo politiku impcrijalizma, 
koja je kroz decenije isto tako zaprijetila Hrvatskoj, kao i u XI. vi- 
jeku slicno nastojanje cara Vasilija II. Bugaroubijca, Srecom su za 
prvih desetak godina zaokupili cara Ivana drugi poslovi, pa se tako 
nije mogao baciti svom snagom protiv kralja Stjepana, No zato je 
stalno podstrekavao Veneciju na osvojenje Dalmacije i otescavao po- 
granicnu trgovinu ugarsko-bizantinsku uz Dunav, Tu je pogibao uve- 
cavalo, sto je zena careva Irena (Piroska) stajala na strani oslijep- 
Ijenoga hercega Almosa i primila ga na dvor, gdje se je malo po 
malo okupila oko njega citava madzarska emigrantska kolonija. To 
su bill nezadovoljnici svake ruke, koji su se trsili, da bizantinski dvor 
predobiju za nasilno uspostavljenje Almosevo u Ugarskoj i Hrvatskoj 
na stetu kralja Stjepana. U takim se prilikama car odlucio posluziti 
ovim bjeguncima u svoje imperijalisticke ciljeve, hrabrio ih i pomagao, 
ali dok je na drugom mjestu bio zaokupljen presnijim poslovima, nije 
raogao da istupi oruzanom rukom protiv kralja Stjepana. 

Ratovanje s Bizantom. Kralj Stjepan nije omaljivao bizantinske 
pogibli. Obnovivsi poslije prvih sukoba iza oceve smrti opet dobre 
odnose s austrijskim markgrafom, ceskim knezom i njemackim carem 
Henrikom V., potrazi dodira sa svim neprijateljima bizantinskoga car- 
stva, narocito sa juzao-italskim Normanima i sa Srbima, koji su takoder 
vazda bili u borbama za svoju nezavisnost. Kad se je kralj Stjepan 
pobrinuo za vojsku i saveznike, pozove cara Ivana, da protjera 
ugarske bjegunce s Almosem iz carstva ; a kad car toga ne htjede 
da ucini, odluci se, da ce prvi navaliti. Rat zapoce 1127. prijelazom 
Stjepanove vojske preko Save i zauzecem Beograda i Bram- 


84 

ie\a. Onda prodre kralj sve do Nisa i Sofije, ali kod Plovdiva do- 
teka ga car Ivan i prisili na uzmak. Medutim dade kralj Stjepan do 
temelja razvaliti Beograd, a kamenje njegovih zgrada prenijeti na 
ladama na drugu obalu, gdjc polozi na sastavcima Save i Dunava 
temelj danasnjemu Z c m u n u. Tek poslije dvogodisnjega ratovanja 
izmjenicnom srecom sklope (1129) oba vladara mir uz uvjet, da imadu 
Sava i Dunav biti granicom izmcdu obiju drzava, Kako herceg Almoi 
vise nijc bio u zivotu (f 1127.), a za njegova se sina Belu uopcc nije 
znalo, da je ziv, izostase u torn smjeru ma bilo kaki pregovori. 

Bcla Slijepi postajc prijestolonasljcdnik. Stjepan vratio se 
s ratista tesko bolestan, tako da se opcenito drzalo, e mu je smrt 
blizu. Kako nije imao djece, zaokupi ga teska briga oko uredenja 
nasljedstva, koju mu olaksa tek pouzdan glas, da jos zivi njegov si- 
novac slijepi herceg Bel a. Sada ga bolesni kralj uze k sebi na 
dvor, proglasi prijestolonasljednikom i ozeni (1130) kcerkom srpskoga 
velikoga zupana Urosa J e 1 e n o m, zenom muzevne duse. Skoro 
potom umr'o je kralj Stjepan (1. marta 1131.) i bi pokopan u Veli- 
kom Varadinu. 

Boris Kolomanovic. Njegov nasljednik Bcla I. (II.) Slijepi 
(1131 — 1141) nije zbog tjelesne mane mogao vrsiti vece uloge ni na 
vojnickom, ni na politickom polju, vec je te poslove prepustio dru- 
gima narocito zeni Jeleni, a poglavita mu vaznost stoji u tom, sto je 
spasao dinastijuArpadovu od izumrca. Protiv njega 
istupi kao pretendent na prijestolje Boris Kolomanovic, kome 
nijesu na dvoru ostrogonskom priznavali arpadsko zakonito podrijetlo^ 
Boris pode najprije u Bizant caru Ivanu, koji ga casno primi i ozeni 
nekom svojom rodakinjom, a onda ode u Poljsku, otkuda provali 
(1132) preko Karpata s jakom poljskom vojskom u Ugarsku, ali bi 
potucen toliko, da se vise nije dizao protiv Bele. 

Dalmacija i Bosna. Za Belina vladanja nije bilo sukoba 
s Bizantom, no zato je srecni rat s Venecijom Hrvatima opet povratio 
Dalmaciju osim Zadra i otoka (o. 1133,). Malo poslije stece Bela i 
B o s n u, koja se dobrovoljno pridruzi Ugarskoj kao saveznica; od 
toga vremena nosili su ugarsko-hrvatski kraljevi jos i naslov „rcx 
Ramae."' 


* Po rjecici Rami, pritoci Nerctvinoj, prozvala je ugarska dvorska kancelarija 
tim imenom svu Bosnu. Sve do srarti Konstanttna Bodina (1101) bjeSe Bosna sa- 
stavni dio Srbije. no tada postadc, po rasulu njegove drzavc (oko 1110,). samostalna 
i kao takova pridruzi se oko  1137. Ugarskoj. 


85 

Bela ostavi po smrti. (13. februara 1141.) tri sina ; Gcjzu, Stjc- 
pana i Ladislava, od kojih ga naslijedi Gcjza I. (11.) (1141 — 1162) 
kao kralj, S t j e p a n kao herceg hrvatski, a L a d i s 1 a v kao herceg 
bosanski. Kako su sva trojica bili jos malodobni, preuze mjesto Gejze 
i Stjepana vladanje u Ugarskoj i Hrvatskoj uz mater Jelenu ujak 
njihov palatin i ban B j e 1 o s, a mjesto Ladislava bosanski ban 
Boric, Hrvat iz okolisa Grabarja, nedaleko od danasnjega Broda 
na Savi, U taj cas bile su prilike po Ugarsku i juznoslovenske zemljc 
veoma nepovoljne, jer se Njemacka i Bizant slozise na njihovu propast. 

Car Manuil Komncn. Novi car Manuil Komnen (1143— 1180) 
naime uze tvrditi, da svc zemlje, sto su nekoc bile unu- 
tar granica rimskoga carstva, pripadaju njemu, Tu 
se radilo o Srbiji, Hrvatskoj, Dalmaciji, Ugarskoj (Panoniji) i juzno- 
italskoj Normaniji. Kod toga se Manuil stao sluziti scnioratskim na- 
celom, obicajnim kod Slovena, koje je tada bilo poznato i u Ugarskoj, 
a po kojemu ne nasljeduje sin oca na prijestolu, nego najstariji clan 
kraljevske porodice. Da se tome otme, obnovi ostrogonski dvor 
obrambeni i navalni savez sa Srbima i Normanima. 

Njemacki rat 1146. Rat zapoce 1146. Njemacka, ali joj vojske 
budu potucene, pace ban Bjelos provali u Austriju te pobije Nijemce 
ametom na Lajti. 

Bizantinski rat 1150. Slijedece godine (1147), kad su prolazilc 
Ugarskom krizarske cete na istok, prokrade se s njima u Bizant i 
Boris Kolomanovic, gdje ga car Manuil usrdno primi, a kad se potom 
1150. pobune Srbi, kojima pohrlise u pomoc |Ugri i Hrvati, 'zapoce 
car rat i potuce saveznike na rijeci T a r i. Za kazan provali Manuil 
naredne godine u Ugarsku i Hrvatsku, zauzme Zemun i opustosi 
Srijem, a onda sklopi 1152. s Gejzom ponudeni mu mir. No ved 
1154. nastavi se rat, za kojega pogibe Boris Kolomanovid, cija smrt 
uskori ponovni mir (1156). A taj bijase po Gejzu tim povoljniji, sto 
se doskora i njemacko-bizantinski savez raspao, pace Gejza sklopi 
savez s carem Fridrikom Barbarosom. Te 5.U se povoljne prilike iz- 
nenada promijenile, kad Gejzina braca, najprije S t j e p a n, a poslijc 
njega i L a d i s 1 a v, zavadivsi se s njime, pobjegnu u Bizant, gdje 
ih car Manuil radosno doceka kao zgodno orude, kojim ce zadavati 
teskih neprilika Ugarskoj i Hrvatskoj. 

Dinastickc smutnjc (1162—1163). I odista, kad umre (31. marta 
1162.) Gejza I. (IT.) i ostavi prijestolje sinu Stjcpanu IV. (III.) (1162), 
podize se Manuil Komnen s jakom vojskom  na  nj zahtijevajuci, da 


86 

se po senioratskom nacelu na prijestolje podigne Ijubimac njegov 
Stjepan, najmladi brat Gejzin. No Ugri ne htjedose da ga prime, 
vcc se vecina njih odluci za srednjega brata Ladislava I. (11.) 
(1162—1163), a kad on vec iza sestmjesecnoga vladanja umre 
(14. januara 1163.), priznase konacno ipak Stjepana V. (IV.) (1163^ 
svojim gospodarom ; narocito su H r v a t i podupirali njegovo pravo, 
ocito jer su bili prvi Bizantu na udarcu. Medutim nevaljalo mu vla- 
danje dobrza izazove opccnu bunu, koja ga protjera iz drzave, 
nasto se opet vrati na prijestolje Gejzin sin Stjepan IV. (III.) 
(1163 — 1172). Poslije kratkoga rata s carem Manuilom doslo je do 
mira, u kojem car obeca, da ne ce vise podupirati raskralja, strica 
kraljeva, Stjepana V. (IV.) ; a Stjepan IV. (Ill) je opet sa svoje strane 
morao caru ustupiti S r i j e m i obecati, da ce brata svoga B e I a 
poslati u Bizant na odgoju, predavsi podjedno caru u upravu B e- 
1 i n u b a s t i n u, naime Hrvatsku Velebitu na jug i Dalmaciju. 

Stjepan IV. (UL) u Hrvatskoj i Dalmaciji 1163. Stjepan IV. (III.) 
odista poslje Belu u Bizant, gdje ga car zaruci svojom kcerkom 
Marijom i — ne imajuci sam sina — proglasi prijestolonasljednikom, 
ali bastine njegove ne htjede kralj Stjepan da predade caru, pace 
na jesen 1163. dosao je u Hrvatsku i Dalmaciju, gdje je potvrdio 
privilegije svojih predhodnika dalmatinskim gradskim opcinama, a 
mozda se i napose jos okrunio za hrvatsko-dalmatinskoga kralja. 
Zbog toga doslo je 1164. do novoga rata s carem, i Stjepan bi pri- 
siljen, da spomenute hrvatske zemlje prepusti Manuilu, Medutim mir 
bjese kratkotrajan, jer raskralj stric Stjepan V. (IV,) i opet izazva 
rat, u kojem kralj Stjepan IV. (III.) otme Bizantincima netom ustup- 
Ijeni Srijem sa Zemunom, 

Bizantinska prevlast u Hrvatskoj. Za vrijeme podsade umre 
(1165) u torn gradu od otrova nesrecni Stjepan V. (IV,), nasto car 
Manuil izide glavom na celu snazne vojske na bojiste : s jednom 
polovicom posao je sam u Srijem i zauzme Zemun na juris, dok 
drugu polovicu poslje na Bosnu, Hrvatsku i Dalmaciju, koje je zemlje 
carski vojvoda Ivan Dukas takoder brzo osvojio, Uplasen zamoli 
Stjepan IV, (III,) mir, kojim se obvezao, da ce caru ustupiti Belinu 
bastinu, ali kad nade u Veneciji, koja se zavadila s carem Manuilom, 
jakoga saveznika, prekine sklopljeni mir i zapoce 1166, nov rat, U 
njem lako zauze ustupljene hrvatske zemlje, a gradu S i b e n i k u 
podijeli privilegij, kakav su imali Spljet i Trogir jos od Kolomana 
s doslovno istom sadrzinom. Ovo vjerolomstvo kraljevo potaknu cara 


87 

Manuila na posljednji odlucni rat, u kojem Bizantinci konacno za- 
vladase 1167, Srijemom, Bosnom, Hrvatskom rijeci Krki na jug i 
Dalmacijom, osim Zadra i otoka, koji bijahu u mletackoj vlasti, 

Na celu uprave u bizantinskoj Hrvatskoj stajao je carev rodak 
Konstantin {..sebastos = princ), a postupao je veoma blago sa 
svojim podanicima, stedcci im imutak i vjeru katolicku. Medutim rodi 
se caru Manuilu sin Aleksije, nasto je car hercega Belu ne samo 
skinuo s dostojanstva prijestolonasljednika, vec i razvrgao njegove 
zaruke s Marijom, ozenivsi ga Agnezom, kcerkom antiohijskoga kneza. 

Bcla II. (Ill) (1172—1196), Kad malo zatim iznenada umre Stje- 
pan IV. (III.), otpremi car hercega u Ugarsku, gdje kao Bcla II. (Ill,) 
(1172—1196) naslijedi krunu vladajuci u Ugarskoj i Hrvatskoj od 
Drave do Krke (bez Srijema), jer vlast bizantinska potrajala je u 
preostalim hrvatskim zemljama sve do godine 1180., kada je umr'o 
(24, septembra) silni car Manuil, a s njime utrnula i moc Bizanta, 

III, 

Bela II. (III.), Emerik i Andrija I. (II.). 

(1180-1235). 

Bcla II. (Ill,) i njcgova politika. Smrcu cara Manuila nije samo 
prestalo bizantinsko vladanje u Srijemu, juznoj Hrvatskoj i Dalmaciji, 
nego se tekar odsada unaprijed stalno i trajno utvrdi hrvatsko-ugarski 
drzavni savez, kako je ureden 1102. za Kolomana. U svezi s time 
dade Bela II. (Ill) svoga starijega sina E m e r i k a jos za svoga zi- 
vota o k r u n i t i uz ugarskoga napose josiza hrvatsko-dal- 
matinskoga kralja predavsi mu podjedno svu kraljevinu Hr- 
vatsku od Drave do mora u samostalnu upravu' ; dok se u Bosni i 
nadalje odrza jos od cara Manuila postavljeni ban K u li n (otprilike 
od 1170. do 1204.) kao vazal Belin, pace i srpski veliki zupan 
Stjepan Nemanja priblizi se u prvi kraj ugarskomu dvoru kao 
stari njegov politicki saveznik, Ali kad zavladase u bizantinskom 
carstvu poslije Manuilove smrti teski neredi, koji upropastise drzavu, 
a balkanskim narodima, narocito Srbima i Bugarima, omogucise pot- 

' Stofja i datiraju u Zadru 5. jula 1194.: ..regnantc . , . Bela ... el Henrico 
filio eius bis coronato Dalmatiam et Croaciam felicitcr gubernante". a 9. jula 1194.: 
„r e g n a n t e ... Bela ... et Almerico filius (I) eius super Dalmatiam et 
C h r o a t i a m" (oba o r i g i n a 1 a u zadarskom namjesnickom arhivu : S m i c i k 1 a s. 
Cod. dipl. U.. 267. 269). 


88 

puno oslobodenje od stoljetne bizantinske hegemonije, pregne Bela 
II. (III.) da prenese bivsu ulogu Bizanta na Ugarsku, Time je doduse 
oznacio ugarskoj politic! pravac za vise vijekova, no zato se raskrsti 
sa Srbima i Bugarima. Taki su ncprijateljski odnosi i takove teznje 
ugarskih kraljeva potrajale sve do osmanlijske najczde, iduci nehotice 
ovoj na ruku Kaostosenckoc carManuil slu^io po- 
rodicnim sporovima u pitanju nasljedstva u Ugar- 
skoj, tako uzese odsadaBcla i njegovi nasljednici 
iskoristavati vjerske prilike na Balkanskom jfo- 
luotoku u svoje politicke svrhe, 

Zadar. Radi Zadra, koji se vratio pod vlast kralja Bele jos 1180., 
doslo je vec 1181. do rata. Mlecani su kroz desetak godina velikom 
silom i golemim troskom neprestano udarali na nj, ali Zadar se ipak 
odrza, odbivsi hrabro sve jurise na kopnu i moru. To prinudi duzda 
Henrika Dandola, da sklopi primirje, koje se jednako produljivalo, 
a da do mira nijc doslo. 

Feudalizacija hrvatskog plemstva. Cini se, da se je u torn ratu od- 
likovao Bartol, sin prvoga nam poimence poznatoga Krckog kneza 
Dujma ; kralj ga obdarill93. modruskom zupanijomuz obvezu, da 
ce vrsiti on i njegovi bastinici vojnu sluzbu u kraljevoj vojsci unutar dr- 
zavnih granica sa 10 oklopnika, izvan granica sa cetiri, „a dolazit ce na 
(kraljev) poziv onda, kad bude sva hrvatska vojska po kra- 
ljevoj zapovijedi pozvana." Ovom darovnicom polozena je osnova cu- 
venoj hrvatskoj porodici, prozvanoj pocetkom XV. vijeka F r a n k a- 
p a n i. Po svoj je prilici nekako oko istoga vremena kralj Bela po- 
tvrdio i bribirskomu zupanu M i r o s 1 a v u od plemena Subica posjed 
zupanije bribirske, a Stjepanu od plemena Babonica, zupanu 
vodickome i njegovim potomcima, docnije prozvanima knezovi B 1 a- 
g a j s k i, citavo zemljiste izmedu Une i Sane (u danasnjoj sjevero- 
zapadnoj Bosni). Ovim darovnicama postadose ovi drevni hrvatski 
plemici kraljevski v a z a 1 i. I tako se stao medu hrvatskim plem- 
stvom siriti feudalizam po zapadno-evropskom uzoru, a na stetu 
staroga plemenskoga uredenja, ili drugim rijecima: hrvatsko se 
plemstvo pocelo od toga vremena unaprijed sve 
to vise izjednacivati s ugarskim.   iM-A-i^ o j)^ i cw.^ C^ 

Reformc Bclc II. (III.) Vladanje Bele II. (III.) veoma je vazno 
i znacajno po Ugarsku i Hrvatsku ne samo zbog spoljasnjih doga- 
daja, nego i radi unutarnjih reforma. Od Kolomana dalje on je bio 
prvi kralj, koji bjese naucno odgojen, primivsi politicku obrazovanost 


89 

!8voju u sredistu velike i vrsno upravljane svjctske drzave, Uredio 
je dakle dvor i dvorske obicaje, podavsi im vanjski sjaj. Sada zadobi 
krunisanje znacaj drzavopravnoga akta, to jest, ono postade stalnim 
preduvjetom vrsenju kraljevske vlasti, a uza to jos je Bela uveo i 
bizantinski krunidbeni ceremonijel, Nadalje se savjesno brinuo i za 
drzavni imutak : u financijalnoj upravi uveo je na osnovi bizantin- 
skoga iskustva strogi red, a narocito je uredio kraljevski prihod od 
kovnice novca (lucrum camera e), podigao metalurgiju i solane, 
ucinivsi za Ugarsku i Slavoniju kamenu sol drzavnim monopolom. 
Poradi toga raspolagao je ogromnim godisnjim prihodom od preko 
sedam milijuna kruna u gotovom novcu. Osim toga djelovao je na 
celu kraljevske kancelarije od 1193. stalni kancelar, au parni- 
cama valjalo se sluziti p i s m e n i m podnescima, Glede nasljedstva 
opet uredi Bela primogenituru, ukinuvsi zauvijek senioratsko 
nacelo, pace on ukloni i dojakosnju uredbu, po kojoj dobivase kraljev 
brat u upravu kraljevstvo hrvatsko kao posebnu hercegovinu (duca- 
tus). prenesavsi i to pravo jedino na prvorodena kraljeva sina prije 
nastupa na prijesto. 

Emerik (1196—1204), Politiku svoga oca nastavi Emerik 
(1196 1204), no u torn ga uze prijeciti mladi mu brat A n d r i j a, 
dignuvsi se 1197, na nj, Andrija zahtijevase, sve protiv oceve od- 
redbe, Hrvatsku s Dalmacijom kao svoju bastinu, Pobijedivsi brata 
postade Andrija hercegom (dux) hrvatskim i uze upravo kraljevskom 
moci i sjajem samostalno vladati citavim kraljevstvom hrvatskim od 
Drave do Neretve, ratujuci srecno u Humskoj zemlji i Srbiji, na- 
mjestavajuci biskupe i nadbiskupe, izdavajuci darovnice, vrseci vr- 
hovnu sudacku vlast i okruzivsi se sjajnim dvorom i pratnjom, u 
kojoj se nalazio i ban, kojega je bez sumnje on imenovao, U ponov- 
nim ratovima, sto ih je vodio s bratom Emerikom, ipak konacno 
podleze, ostavljen od svojih privrzenika, i bi stavljen u gradu Kne- 
gincu (kod Varazdina) pod strazu. Medutim boljezljivi kralj Emerik, 
pun briga za buducnost, dade jos za svoga zivota o k r u n i t i j e- 
dinca sina Ladislava po spljetskom nadbiskupu 
Bcrnardu zasebnim h r v a t s k o - d a I m a t i n s k i m k r a- 
1 j e m, dok ga je kalocki nadbiskup Ivan napose okrunio za kralja 
ugarsko^a (1204), 

Zadar dolazi u mletackc rukc (1202). Za vrijeme ovih gra- 
danskih ratova slozi se na zapadu cetvrta krizarska vojna, a posto 
ucesnici  njeni  nijesu  mogli da  plate Vcneciji  pogodene  prevozninc 


90 


na Istok, prisili ih duzd Henrik Dandolo, da mu pomognu u novembm 
1202. osvojiti i razvaliti Z a d a r, a onda buduce godine srusiti bi- 
zantinsko carstvo, na kojega se razvalinama podize slabo latinsko 
c a r s t V o. Zadrani obnovc doduse grad. poglavito uz pomoc kneza 
Domalda od plemcna Svacica, ali videci, da ne mogu dobiti pomoci 
ni od kralja Emerika ni od hercega Andrije, i opet se pocetkom 1205. 
pokore Veneciji uz veoma teske uvjete. 

Bosna i bogomilstvo.  Oko toga se vremena uplitao Emerik u 
srpske i bugarske  prilike i uzme  (1201)  naslov  kralja  Srbije i Bu- 
garske, a onda obrati paznju na  B o s n u,  narocito na  bogomil- 
stvo  (patarenstvo)-  Bogomilstvo je istocnoga podrijetla,  i to ncka 
vrst gnosticko-manihejskoga nauka, sto ga donijese  bizantinski vojnici 
u evropski  dio  carstva, a odavle  se  onda  rasiri  medu  B u g a r e 
(oko 930.). Tu mu podade neki pop Jeremije, ili samozvani B ogomil, 
slovensku  spoljasnjost,  uzevsi  za  osnovu slovenske crkvene knjigc. 
Bogomili vjerovali su u  jednoga  boga,  pace  i  u trojstvo, ali  ga ne 
drzahu tvorcem neba i zemlje, jer ucahu, da  je  bog  stvorio samo 
dusu i sve nevidljivo, a svc ostalo vidljivo i materijalno nccastivi 
(ili  zli  bog).  Bogomilstvo  dakle  imalo  je  dualisticki  znacaj, 
onako kao vjera Zoroastrova. Za Hrista  su  naucali  bogomili, da  jc 
bio  samo  najvisi  andeo  s  prividnim  tijelom,  pa stoga su i muka i 
smrt njegova tek prividne. Zabacivali su  sve  sakramente,  vas  start 
zavjet, a od molitvi pridrzali su jedini „Ocenas". Razvijene hierarhijc 
nijesu poznavali, vec jedino d j e d a (kao biskup), g o s t a (kao sve- 
cenik) i s t a r c a (kao dakon), dok su s t r o j n i c i imali siriti nauk. 
Crkve i oltare nijesu gradili, nego  su  se  na  sluzbu bozju, koja  se 
sastojala  u  pjevanju  i  lomljenju  kruha, skupljali  po  sumama  ili  u. 
obicnoj kakvoj sobi. Oni, koji strogo ispunjavahu propise bogomilske, 
zvali  su  se  s a v r s e n i,  dok  su  ostali  vjernici  postajali takovima 
pred smrt, odrekavsi  se  svijeta  i  svega materijalnoga,  a  u  prvom 
redu zene. Savrseni su bogomili veci dio zivota provodili kao samci 
u postu i molitvi.  Iz  Bugarske uvuce se bogomilstvo  najprije u Sr- 
biju, a onda najkasnije sredinom XII.  vijeka  u  Bosnu,  gdje  mu  je 
mozda pogodna bila borba dalmatinskih Latina protiv slovenske sluzbc 
bozje  i knjiga,  jer  je  Bosna  bar  od  sredinc  XII.  vijeka  —  daklc 
poslije svoga pridruzenja ugarsko-hrvatskomu kralju — pripala  spljet- 
skoj  nadbiskupiji.  Poradi  pristajanja  uz  ovu  herezu  pozove  kralj 
Emerik na  zahtjev  pape  Inocenta III.  bana Kulina na  odgovornost. 
Poslije posebne  istrage  odreknu  se  onda  bosanski  bogomili  (1203) 


91 

krivovjerja i povrate u krilo katolicke crkve. Odsada su kroz 
sve vrijeme do propasti bosanske drzave ugarsko- 
hrvatski kraljevi pod izlikom bogomilskihsmut- 
nja oruzanom rukom provaljivali uBosnu, nasto- 
jeci, da je potpuno sjedine sa svojom drzavom. 

Kralj Emerik umre u seplembru 1204. izmirivsi se prijc s bra- 
torn Andrijom, a kad se vec poslije kratkoga vladanja od osam 
mjeseci prestavi malodobni mu sin Ladislav II. (III.) (1204—1205), 
stupi na prijesto Andrija I. (II.) (1205—1235). 

Andrija I. (II.) (1205-1235). Nastupom kralja Andrije I. (II.) 
prestale su doduse mnogogodisnje borbe izmedu pojedinih clanova 
kraljevske kuce za dulje vremena, ali te borbe, cesto u svezi sa 
spoljasnjim ratovima, duboko su potkopalc ugled i moc kraljevsku, 
a podigle onu crkvenih i svjetovnih velikasa. No Andrija nije bio 
covjek, koji jc tome mogao pomoci, jer rasipan, lakomislen, nestalan i 
neodlucan, pogorsao je jadno stanje jos i time, sto je bio potpuno u 
vlasti svoje zene, Njemice Gertrude i njezina roda. Brat njezin 
B e r t o I d, nesposoban po mladosti i bez teoloskih nauka, postadc 
kalockim nadbiskupom, a onda josihrvatskim banom. Zbog 
toga urote se neki velikasi protiv kraljice i proksenog joj brata te 
je u septembru 1213. u Piliskoj sumi kraj Budima poslije dovrsena 
lova umore, dok Bertold srecno umace.' Kralj Andrija oplakivao je 
doduse Gertrudu, no dobrza se utjesio ozenivsi se (1215) Jolantom, 
sestrom latinskih careva Balduina i Henrika. Da podigne svoj pali 
ugled, odluci se Andrija na vojnu u Galiciju, gdje dadc mladega 
sina Kolomana okruniti galickim kraljem, ali Rusi ga poslije cetiri 
godinc zarobe i prisile na povratak (1121), pa tako propade sve 
nastojanje Andrijino onkraj Karpata. 

Krizarska voina Andrijina. Jos se Bela II. (III.) zavjetovao, 
da ce poci u krizarsku vojnu; na samrti prenese svoj zavjet na 
sina Andriju, Poslije svih onih nesreca i neprilika odluci se Andrija, 
da ce ispuniti ocu zadanu rijec. Nemajuci potrebnoga novca za pre- 
vozninu po moru, odrece se u korist Venecije svoga kraljevskoga 
prava na Zadar (1216). Fred polazak na Istok postavi u Hrvatskoj 
svojim namjesnikom templarskoga mestra Poncija de Cruce, a u 
Ugarskoj ostrogonskoga nadbiskupa Ivana, a onda pode Ijcti 1217. 
na put preko Zagreba,  gdje  je  upravo  tada  u  njegovoj  prisutnosti 

' Bajka je, da je kraljicu umorio hrvatski ban Benko (ili z.apravo Bank od 
plemena Bor), jer da mu je toboze Bertold obescaslio kcer. 


92 

posvecena nova stolna crkva, kojoj torn prilikom potvrdi svc sta- 
rije privilegije. Od Hrvata pridruzili su mu se Babonici, a zacijelo i 
jos neki drugi plemici, s kojima se krajem augusta ukrca u Spljctu 
u mletacke lade i preveze do palestinske obalc. Krizarska vojna 
kralja Andrije samo je neznatna epizoda u torn orijaskom krs<5ansko- 
muslimanskom hrvanju, a svrsi se bez zamasnijih uspjeha ; u Evropu 
vrati se Andrija kopnenim putom preko Carigrada noscci sa sobom 
vise dragocjenih relikvija, sto ih je nabavio za svoga boravka u 
Svetoj Zemlji.' 

„Zlatiia bula". Po povratku svom nade Andrija drzavu u tako 
zalosnom stanju, a narocito zbog pohlepe velikasa, da je sam pisao 
papi Honoriju III., kako ce trebati „bar petnaest godina", da se svc 
popravi. Prije svega dade okruniti starijega sina B e 1 u „mladim 
kraljem" ugarskim (rex Hungariae iunior) i ucini ga podjedno h e r- 
cegom hrvatskim. Potom poce oduzimati nekim plemicima ona 
drzavna dobra, kojih se domogose u posljednje vrijeme na ncdo- 
pusten nacin, ali kad kralj uze kvariti novae, rasipavati drzavno 
blago i Zidovima zalagati razne drzavne prihode, dize se protiv 
njega i njegovih velikaskih savjetnika brojno nize plemstvo, 
narocito njegovi vojni sluzbenici (servientes), pace i sam mu rodeni 
sin Bela. Posredovanjem zagrebackoga biskupa Stjepana izmire se 
doduse otac i sin, no ogorceni ugarski i slavonski kraljevi sluzbenici 
prisile Andriju, da je izdao 1222, „Zlatnu b u I u".^ „Zlatna bula" 
zapravo je pokusaj, da se u jednu ruku skrsenjem preraoci velikasa 
i ukinucem financijalnih nereda podigne moc kraljevska, a u drugu 
zajamce nizemu plemstvu prava i sloboda. Po formi svojoj bjese ona 
u pocetku samo p r i v i I e g i j, a tek d o c n i j e postade najznatnijim 
drzavnim zakonom i osnovkom u s t a v a, pa zato jos i danas 
prisize na nju ugarsko - hrvatski kralj kod krunisanja, „Zlatna 
bula" sastoji se od trideset i jednoga clanka; u uvodu istice se 
„preobrazba kraljevstva" (reformatio regni), kojom kralj hoce da 
obnovi slobodu plemica, a onda se redom nizu pojedine ustanovc, 
Kralj — odnosno kao zamjenik njegov palatin — duzan je da svake 
godine na dan sv. Stjepana kralja (20. augusta) sazove u Stolni Bio- 
grad (Alba, Szekesfehervar) svecani sudski  dan (solenniarc), na 

* Tako zvano „Crno Dijete", sto ga izlaze jos i danas crkva zagrebacka na 
dan Neduzne djece (28. dec), dar je Andrijin s te vojne, 

* Ime potjece otuda, sto je na ispravu bio objesen kraljcvski pecat u zlatnoj 
okrugloj kutiji. 


93 

koji iraadu pristupa i svi nizi plcmici (omnes servientes), da ondje 
iznesu svoje p r a v d e (causas), Kralj nc moze nijednoga takova 
plemica sluzbenika zatvoriti ili mu oteti imutka za volju kojega v e- 
1 i k a s a (favore alicuius potentis), ako ga nije sud prije proglasio 
krivira. Kralj ne moze od plemica svojevoljno uzimati niti poreza u 
novcu, niti protiv njihove volje zalaziti u njihova sela i kuce. Izvan 
granica drzave ratuje plemstvo samo na kraljev trosak, pace i veli- 
kasi (qui comitatus habent) polaze na kraljev trosak u n a v a 1 n i 
rat; all za slucaj obrane domovine moraju svi poci u vojnu. Samo 
palatin, ban, dvorski sudac kraljev (index curiae regiae) i kraljicin 
smiju obnasati dvije casti, a s t r a n c i (hospites) bez privole driav- 
noga vijeca nikakove. Desetina nema se biskupima placati u novcu, 
ncgo u prirodninama (vinu i zitu). Novokovani novae vrijedit ce samo 
kroz godinu dana (od Uskrsa do Uskrsa), Zidovi ne smiju da budu 
cinovnici kod kovnice novca, u solarama i kod carine, Marturina 
(kunovina) ima se placati (u S 1 a v o n i j i) po onom obicaju, kako je 
to ustanovio kralj Koloman, to jest od kmetskoga selista po 12 fri- 
zatika (= denara).' Citave zupanije ne mogu postati pri- 
vatnim nasljednim vlasnistvom, Za jamstvo privoli konacno Andrija 
posljednjim (31.) clankom „Zlatne bule", da sveukupno vise i nize 
plemstvo ima pravo u slucaju, ako bi on ili koji od njegovih nasljed- 
nika radili protiv ovih ustanova, podici se, bilo pojedinacki bilo svi 
Zajedno, protiv njega rijecju i oruzjem (resistendi et contradicendi 
facultatem habent), a da ne potpadnu pod kazan nevjere (nota infi- 
delitatis). Znacajno je, da su kao svjedoci na ispravi polpisani sami 
b i s k u p i, a medu njima i zagrebacki Stjepan. „Z 1 a t n a 
bula" vrijedila je jedino u Ugarskoj i Hrvatskoj 
do Gvozda (u Slavoniji), a ne jos i u Hrvatskoj od 
Gvozda do Neretve, Izdana bjese u sedam originalnih primje- 
raka, a ipak su propali svi ; najstariji je sacuvani prijepis od 1318. 
(u nadbiskupskom arhivu u Ostrogonu). 

Osiljenje hrv. yelikasa. Kao sto se u vrijeme ovih trzavica 
osililo ugarsko plemstvo, tako se osnazilo i hrvatsko, narocito ono 
izmedu Gvozda i Neretve, Tude su se pojedini rodovi natoliko po- 
digli, da su u svojim zupanijama postali tako reci nezavisni gospo- 
dari imajuci uza se citavu vojsku siromasnijih  plemickih  sluzbenika 


* To je vrst susjednoga austrijskoga novca, koji se u XII. vijeku Irosio i u 
Hrratskoj; kovao se u koruskom mjcstu Friesachu, pa otalc mu i ime. Docnije 
preilo je to ime i na novce korane u Hrvatskoj (Slavoniji) po uzoru ovih frizaskih- 


94 

(familiares, servientes). To je pocetak oligarhijskoga vla- 
danja u Hrvatskoj, kojc je potrajalo sve do 1348,, kad jc tek 
kralju Ludoviku I. uspjelo, da slomi snagu hrvatskih velikasa, dok 
je to u Ugarskoj vec prije proveo otac njegov Karlo I, Pored Krckih 
knezova (Frankapana), koji su 1225. dobili uz modrusku zupaniju 
jos i V i n o d o 1, isticu se B r i b i r s k i knezovi od plemena Subica, 
na celu im knez Gregorije, onda S v a c i c i s knezom Domaldora, 
gospodari zupanije cetinske, i K a c i c i s knezom Malducom, gospo- 
dari Omisa i citavoga primorja od usca Zrnovnice kod Spljcta do 
usca Neretve. Radi prvenstva u Spljetu doslo je do krvave borbe 
izmedu Gregorija i Domalda, u kojoj Domald konacno podleze, dok 
je opet Malduc sa svojim Omisanima zadavao tako Ijutih udaraca 
primorskim gradovima, a narocito Spljetu, da je papinski poslanik 
Akoncije morao posredovati mir (1221). 

Uto se herceg Bela opet zavadi s ocem i postade (1226) nje- 
govim vladarom, dok ga mladi brat naslovni galicki kralj Koloman 
zamijeni 1226. u hrvatskom hercestvu. Kralj i herceg (rex et dux) 
Koloman nastojase da primiri Hrvate, no ipak ne postize mnogo, bar 
u prvi kraj, ma da je otac njegov Andrija jos pod konac Belina 
hercegovanja imenovao (1225) dva b a n a, jednoga za „citavu Sla- 
voniju" (totius Sclavoniae) do Gvozda, a drugoga za Hrvatsku i 
Dalmaciju (banus de marittmis partibus).' Hrvatskim nezadovoljnicima 
stade na celo knez Domald od plemena Svacica i zapocc na kopnu 
i moru gradanski rat, u kojem konacno podleze (1229). Tek sada 
mogao je Koloman da svrne paznju svoju na Bosnu, gdje je tada 
vladao ban Matcj Ninoslav (1230—1250). Koloman pozeli da 
izravno svojoj vlasti podvrgne i Bosnu pa stoga se uze mijesati u 
njezine nutarnje prilike, sto mu olaksa ponovo procvalo bogomilstvo, 
pace i sam ban Ninoslav bjese gorljiv mu privrzenik. Toga radi prc- 
pusti kralj Andrija vrhovnu pasku nad Bosnom sinu Kolomanu, a tu 
odiuku potvrdi i papa Grgur IX., a onda uze herceg hrvatski u njoj 
djelovati krstom i macem. Kad provale vojske hercegove u Bosnu, 
ban Ninoslav i bogomili prigrle katoHcku vjeru, nasto se Koloman 
vrati natrag (1234). No tek sto je herceg s vojskom ostavio Bosnu, 
i ban i njegovi podanici povrate se krivovjerju. Od toga se vremena 

' Slavonija se dotada obicno zvala „b an at us", kad je njome upravljao ban, 
ili .,d u c a t u s", kad je u njoj vladao herceg (dux) ; sada je prozvana „r e g n u m" 
(kraljevina), jer joj je stajao na celu kralj (rex) Koloman. Prvi put nalazirao taj 
naziv 1232. (Smiciklas. Cod. dipl. III. 369). 


95 

redovito ponavlja ova slika : dok su katolicke vojske u 
zemlji, svi se toboze priznaju katoliciraa, a tck 
sto su je ostavile, svi se opet vracaju bogomilstvu. 

Posljednji dani Andrijini. Medutim se „Zlatnom bulom" ne 
okrenuse na bolje prilike u Ugarskoj. Kralj Andrija ostao je i dalje 
vjeran svojem nacelu „vladalacke darezljivosti", a Zidovi su opet 
dobili u zakup drzavne prihode, Stoga se nanovo dize bura, ali taj 
joj se put stavi na celo sporazumno visoko crkveno i svjetovno 
plemstvo. Andrija bjese 1231, prisiljen, da izdade novu „Zlatnu bulu", 
koja doduse u bitnosti od rijeci do rijeci preuzima ustanove prve od 
1222., no ipak ima i nekih promjena, od kojih je najznatnija, da je 
sada napusteno jamstvo „oruzana otpora", jer kralj i njegovi sinovi 
izjavise, da se podvrgavaju u slucaju nepostivanja ustanova presudi 
ostrogonskoga nadbiskupa, koji moze da protiv njih izrece crkvenu 
kletvu (excommunicatio). I odista vec slijedece godine (1232) dosao 
je Andrija u polozaj, da je nadbiskup Robert izopcio njega i 
Ugarsku iz crkve, a samo svecana prisega i tvrdo obecanje, da ce 
postivati ustanove „Zlatne bule", oprostise Andriju i drzavu tc 
strasne kazai. Jos pred smrt pocini na veliku srdzbu dvora sudbo- 
nosnu nesmotrenost, kad se po Jolantinovoj smrti (1233) po treci put 
ozenio (u maju 1234.) mladom Beatricom, necakinjom markgrafa Azza 
od Este-Ferrare. 

Andrija I. (II,) umr'o je u septembru 1235. ostavivsi sasvira iz- 
mucenu i istrosenu drzavu sinu Beli. 

IV. 

Bcla III. (IV.). 

(1235—1270.) 

Poceci vladanja Bclc III. (IV.). Beli III. (IV.) bilo je vec oko 
cetrdeset godina, kad je nastupio vladanje ; bijase muz promisljen i 
energican. On naumi povratiti pali ugled kraljevskoga dostojanstva, 
a slomiti premoc velikasa. Uz Kolomana i Belu II. (III.) on je bez 
sumnje najznatniji nas vladar iz kuce Arpadove. 

Vec prvih dana zgodi mu se neprilika, koja je docnije bila od 
zamasnih posljedica. Udovica je Andrije I. (II.), kraljica Bcatrica, 
izjavila, da se osjeca majkom i da je stoga ide dolicno mjesto na 
dvoru, jer su ga inacc kraljice udovice bez djece morale ostaviti. Na 
tu izjavu stavi Bela Beatricu pod strazu,  no ipak joj je uspjelo,  da 


96 


1 


je umakla u Njemacku, gdje je rodila sina S t j e p a n a Postuma, oca. 
posljednjega Arpadovca Andrije II. (III.)- Iz Njemacke ode onda u 
Veneciju, gdje stavi sebe i sina pod zastitu duzdevu, ali ni Bela ni 
Koloman ne priznavahu Stjepana svojim bratom, vec ga razglasisc 
plodom materina grijeha s bivsim palatinom ocevim Dionizom. 

Treci tjedan po o(5evoj smrti dade se Bela ponovo okruniti u 
Stolnom Biogradu jednom istom ceremonijom za ugarskoga i hrvat- 
skoga kralja (14. oktobra). Od toga je vremena (a mozda jos i za 
Andrije I. (IL) napustcno zasebno krunisanje za hrvatsko- 
dalmatinskoga kralja; glavni je razlog tome ustaljeni na- 
sljedni red u kraljevskoj dinastiji po primogenituri, a uza nj bez 
sumnje i drugi, za koji danas ne znamo.' Uspevsi se na prijestolje 
Bela uvede prije svega strogi red na dvoru. Da na vidljiv nacin po- 
kaze svoju neogranicenu kraljevsku vlast i da ponizi gordo plemstvo, 
naredi, da nitko osim biskupa i glavnih dostojanstvenika drzavnih ne 
smije u prisutnosti kraljevoj sjediti, a stolice njihove (koje su sobom 
donosili) dade pobacati u vatru. Jos vise uvrijedi Bela (poradi ta- 
dasnje opcene nepismenosti) gospodu uredbom, da nitko, pa i najvisi 
velikas, ne smije usmeno kralju podnositi tuzbu ili zelju svoju i 
odmah zatraziti rjesenje, vec da se imaju predavati napisane 
m o 1 b e n i c e kancelaru i c e k a t i na rjesenje. No najtezi udarac 
bjese, kad je Bela u sporazumu s bratom hercegom Kolomanom 
odlucio da povrati kruni sva ona imanja i dobra, sto ih je otac njihov 
lakoumno razdavao, ili ih se plemici domogose na nepravedan nacin, 
Sada izgubise Templari neke posjede u Slavoniji, a podban Jaksa i 
braca mu morali su povratiti gradu (castrum) Krizevcima neke 
ugrabljene posjede. 

Djelovanje hcrcega Kolomana. Medutim se herceg Koloman 
spremi na ponovni rat protiv bogomila, a taj svrsi potpunom pobje- 
dom njegovom, jer ne samo da je skucio Bosnu i prisilio bana Nino- 
slava na pokornost, vec je provalio i u Humsku zemlju, kojom je 
tada vladao knez Toljen (1237). Poslije ovih pobjeda pristupi Ko- 
loman uredenju bosanskih crkvenih prilika. Novoimenovanomu biskupif 
bosanskomu, dominikancu Pozi (Pousa), podigao je (1238) u zupi 
Vrhbosni, u mjestu Brdu (danas Blazuj nedaleko od Sarajeva) stolna 
crkvu sv. Petra s kaptolom i obdari je suvise jos desctinom u Usori^ 

> Uporedi o torn T o m a § i <5. ..Temelji drzavnoga prava kraljcvstva hrvatskoga", 
Drugo izdanje. Zagreb  1915.. str.  120—124 i moj „P r i r u a n i k" I., str. 545—547. 


97 

Solima i Donjim Krajima' te Dakovom i njegovom okolicom sve 
do Save u vukovskoj zupaniji, Kako su bogomili dobrza opet stall 
biskupov polozaj ugrozavati, prcnese Poza svoje sijelo iz Broda u 
Dakovo, koje tako postade redovito srediste bosanske crkve (izmedu 
1242. i 1252.). Ali pored bosanskih crkvenih prilika zanimao se herceg 
Koloman i hrvatskima. Buduci da je spljetska nadbiskupija u po- 
sljednje doba veoma osiromasila, zamisli herceg (oko 1240.) u spora- 
zumu sa spljetskim nadbiskupom Guncelom sjediniti je sa z a g r e- 
b a c k o m biskiipijom, dakle ovu iskinuti iz kalocke nadbiskupskc 
jurisdikcije i povratiti stanje, kakovo je bilo u Hrvatskoj u X[. vijeku 
prije osnutka zagrebacke biskupije.^ No do toga nije doslo, jedno 
sto se papa Grgur IX. skanjivao da odmah rijesi ovo pitanje, a 
drugo, sto su oko toga vremena zaprijetili i Ugarskoj i Hrvatskoj 
T a t a r i. 

Tatarska najezda. Pocetkom X[ll. vijeka ujedini mongolski 
glavar T e m u d z i n razna plemena na sjeveru danasnje Kine i pro- 
zvavsi se Dzingis-kanom, to jest „najmocnijim kanom", pokori 
doskora Kinu, srednju Aziju i Perziju. Neke su njegove cete upale 
i u istocnu Evropu, gdje su (oko 1224.) potukle na rijeci Kalki, neda- 
leko od Azovskoga mora, sjedinjene Kumane i Ruse, Po smrti Dzingis- 
kanovoj (1227) naslijedi ga kao vrhovni kan Tatar a sin Ogotaj, 
dok je u evrops'<om istoku preuzeo vlast s teznjom, da prosiri osva- 
janja prema zapadu, Ogotajev necak Batu-kan, a pomagao mu je 
rodak K a d a n. Pred Tatarima uzmakne potom jedan dio Kumana 
(40.000 vojnika) s kanom svojim Kutenom (zapravo Kotony) dalje na 
zapad i zamoli (1239) kralja Belu, da ih primi u Ugarsku, sto on i 
ucini, kad su obecali, da ce se pokrstiti. Saznavsi Tatari za to, za- 
traze od Bele, da im vrati „podanike" Kumane, a kad kralj toga ne 
htjede uciniti, odluce da ce provaliti u Ugarsku. Ovdje se opcenito 
omaljivala tatarska opasnost, pace na zboru ugarskoga plemstva, sto 
se sastao u februaru  1241. u Budimu, digose svi prisutni razne tuzbe 


' Ovi su krajevi, narocito Usora, nekoc bill dijelovi panonske Hrvatskc, dok 
•u „Donji Kraji" bili dio Hrvatske. Pod Bosnu dosli su djclomicno tek u doba Bo- 
ri£a ill Kulina bana. 

' Ova osobito znatna dinjenica, koja dokazuje, da je tada bila u Spljetu jo§ 
lira, svijest o nekadanjem prostiranju spljetskc nadbiskupijc do Zagrcba, zajamfena 
nam je pismom papc Grgura IX. od 6. juna 1240. u rcgistru (vidi S m i c i k 1 a s, 
Cod. dipl. IV., 114 — 15). Nadbiskup Guncel (— GSnczfll) bio je rodom Madiar 
od plemena Kin. 

7 


98 


na Kumane, zahtijevajuci, da se oni uklone \z Ugarske, kuda su 
samo zato dosli, da se kralj uzmogne s njima posluziti na stetu 
plemstva. Medutim navali ogorcena svjetina, sumnjajuci da su Kumani 
polajne uhode latarske, na kucu njihova kana Kutena u Pesti i ubijc 
ga, a nato se znatan dio Kumana, pustoseci i harajuci. povrati za- 
padnom Ugarskom, Slavonijom, Srijemom, Srbijom i Bugarskom preko 
donjega Dunava u staru domovinu. 

Bitka na Saju. Uto skupi Batu-kan oko Kijeva golemu vojsku 
od 150.000 Ijudi i spusti se preko Karpata u sjevernu Ugarsku, dok 
je rodak njegov Kadan provalio s drugoga kraja u Erdelj. Sabravsi 
teskom mukom oko 60.000 momaka, medu kojima se narocito isticahu 
hrvatske cete hercega Kolomana, pode Bela neprijatelju ususret, 
Na rijeci Saju, kod mjesta M o h i (nedaleko od Miskolca) doslo je 
11. aprila 1241. do krvava boja, u kojem bude kraljeva vojska ame- 
tice potucena i na sve strane rasprsena. Kralj srecno umace kroz 
Karpate, pa preko Njitre i Pozuna u Austriju hercegu Fridriku 11. 
Babenbergovcu, no brat mu herceg Koloman, u boju tesko ranjen, 
tek sto stize u Cazmu, umrije. Protiv svakoga iscekivanja iskoristi 
sada austrijski herceg kraljevu nevolju, prisilivsi ga, da mu odstupi 
Iri susjedne zupanije, nasto Bela s porodicom svojom ode u Zagreb, 
otkuda je od raznih vladara krscanskih moUo pomoci, all uzalud, 

Tatari u Hrvatskoj. Za to vrijeme opustosise Tatari citavu 
Ugarsku s lijeve obale Dunava, ubijajuci sve, sto im je dopalo ruku, 
a kad se zimi cvrsto slede sve rijeke, prijedu pocetkom februara 1242, 
preko Dunava i razdijele se u dvije cete : jednu je vodio Kadan, 
a posla je na jug za kraljem Belom, dok jc druga pod vodstvom 
Batu-kanovim udarila na Ostrogon, Stolni Biograd, Vesprim, Dur i 
druga ugarska mjesta. Presavsi Kadan Dravu i opustosivsi sav kraj, 
kojim je prolazio, na daleko i siroko, a narocito Zagreb, gdjc 
Ijuto postrada nedavno dovrsena stolna crkva sv. Stjepana kralja, 
uze se primicati primorju, jer su kralj Bela, njegova porodica i mnogi 
velikasi, ostavivsi Zagreb, potrazili izmjenice zaklonista u tvrdom 
Klisu, Spljetu, Trogiru i po susjednim otocima. U taj je cas branio 
Trogir Bribirski knez S t j e p k o, sin Gregorijev, ali su kralja poma- 
gali i drugi narocito Krcki knezovi. Na primorje sasao je i Kadan, 
no svi mu napori, da osvoji tvrd6 gradove i uhvati kralja, ostadose 
iza raznih bojeva i sukoba po raznim stranama Hrvatske bezuspjesni. 
Kad krajem marta 1242. stize u tatarski tabor vijest, da je u Aziji 
(u Karakorumu) umr'o vrhovni kan Ogotaj, uzese se Tatari sa svojim 


99 

vodama, zabrinutima za pitanje nasljedstva na stolici vrhovnoga kana, 
naglo vracati na istok, i to u isto vrijeme iz Ugarske i Hrvatske, 
Jedna ceta skrcne pustoseci i paleci kroz Bosnu, Srbiju i Bugarsku 
u juznu Rusiju, a druga opustosi okolis dubrovacki i popali Kotor 
le se konacno probije kroz Bugarsku do donjega Dunava, gdje se 
idruzi s Batu-kanom, koji je takoder sasao preko Erdelja u Moldavsku,' 
Obnova drzavc. Strahovita najezda tatarska unistila je u jednoj 
^odini sloljetno kulturno nastojanje u Ugarskoj i Hrvatskoj. Sva je 
zemlja bila opustosena, pucanstvo rastjerano u sume i planine, tako 
da nigdje nije bilo vidjeti na daleko i siroko covjeka, a drzavna or- 
^anizacija iz temelja pokolebana, Kako zemlja nije bila obradena, 
zavlada strasna glad, a s njome i kuga, koja pomori mnostvo svijeta, 
pace nevolju uvecase i cete drskih razbojnika i rulje gladnih vukova, 
koji su Ijude napadali ca i u njihovim stanovima, kako to pripovijeda 
spljetski arhidjakon Toma. Primivsi sigurnih vijesti o odlasku Tatara, 
ostavi Bela u drugoj polovici maja 1242. Dalmaciju te se u pratnji 
Krckih knezova, koji mu uzajmise golemu svotu gotova novca, svrati 
najprije u Zagreb, a onda pode u Ugarsku, Kralj se ubrzo mogao uvjeriti, 
da mu valja iz temelja zapoceti rad, koji se vec lijepo bio razvio. 
Prije svega opet je uskrisio upravu, a onda je uspostavio sigurnost 
iicnu i imutka, da ublazi nevolje pucanstva, koje je pocelo pomalo 
ostavljati svoje zbjegove. Potom je najvecu brigu i paznju posvetio 
o b r a n i z e m 1 j e, jer se bilo bojati, da ce Tatari, u kojih vlasti 
ostade i dalje sva zemlja u istocnoj Evropi onkraj Karpata, obnoviti 
provalu. Kako je netom minula strasna godina pokazala, da su jedino 
tvrdi g r a d o V i (castra) pruzali narodu dovoljno i sigurno zakloniste, 
osnovao je sada kralj Bela na tom iskustvu svoj obrambeni sustav, 
Tada je bilo samo malo gradova u zemlji, a svakako vise njih u 
krsnoj Hrvatskoj negoli u zemljovitoj Slavoniji, pa stoga je Bela na 
zgodnim mjestima dao  zidati gradove i potaknuo prelate i velikase, 


' Bitka na Grobnickom polju, sudjelovanje srijemske brace K r c s a, K u- 
pi§c i R a k a, kao i pomorski boj kod otoka Paga, kasnije su i z m i s I j o- 
t i n e, a nalaze se u nekim ocevidno falsificiranim frankapanskim i paskim listi- 
nama, kako se to vidi iz Sraiciklasova komentara ovim listinama u „C o d. 
<i i p 1. IV, 222 i V, 175, 180, 311. Kod tih je falsifikacija sudjclovao i poznata va- 
ralica Pavao Skalic (iz XVf. vijeka). Suvremeni spljetski arhidjakon Toma 
(t 1268.), koji opsirno govori o tatarskoj najezdi, niposto nc bi prcsutio i zatajio 
tako krupnih dogadaja, tada s v a k o m u citatelju poznatih. Prvi govori o bitki na 
Grobnickom polju tek fra Ivan Tomasid (t poslije 1562.), bez sumnje na osnovi 
irankapanskih falsifikata. 

B 


100 

da ih takoder zidu, dok su stariji popravljeni i pojacani. U to doba 
dakle dade kralj sagraditi Budim, a kraljica Viscgrad nedaleko Ostro- 
gona, dok su u Hrvatskoj podignuti : Kalnik (kod Krizevaca), Med- 
vedg'rad (kraj Zagreba), Garic (u Moslavini), Lipovac (kraj Samobora), 
Okie (nedaleko od Samobora) i drugi. 

Postanak kraljevskih slobodnih gradova. Da napuci opustjelu 
zemlju, odluci je naseliti strancima, poglavito Nijemcima, primamivsi 
ih velikim phvilegijima. Ti strand, obicno zvani gosti (hospites), 
bill su upravo o b r t n i c i, a napucili su samo gradove (varosi) i 
trgovista. Iz toga se dakle razvise kraljevski slobodni gra- 
d o V i. kojih su gradani imali redovito gradsku upravu u svojim ru- 
kama, slobodno birajuci sebi suca (koji bjese sve do polovice XIX. vi- 
jeka kao danas nacelnik), njegove pomagace i zupnika, a u parbenim 
poslovima mogli su prizive slati ravno na kraljevski sud, Vazno je 
jos i to, da su „ gosti" mogli slobodno raspolagati svojom imovinom 
u oporuci, Ove su povlastice privukle u gradove i mnoge nize pie- 
mice i slobodne seljake, koji su onda sa starijim ziteljstvom stvarali 
h r V a t s k i gradski elemenat- No gradani sudjelovali su i u obrani 
zemlje, djelomicno tako, sto su uzdrzavali svoje gradove, utvrdene 
jakim i visokim kamenim zidinama i tornjevima, a djelomicno kaa 
vojnici, odnosno konjanici u kraljcvskoj ceti, Jos krajem iste godine 
1242, bi osnovana na brdu kraljcvska slobodna opcina Grade c 
tik Zagreba (Mons Graecensis iuxta Zagrabiam), pod kojim se ime- 
nom u to doba razumijevao samo Kaptol s danasnjim istocnim di- 
jelom donjega grada. Kasnije jos su postale slobodne opcine : Samo- 
bor (1242), Krizevci (1252) i Jastrebarsko (1257), 

Mletacki rat. Ma da je zemlja bila tesko izmucena, ipak nije 
Bela mogao mirovati, Prvo mu je bilo, da je jos iste godine 1242. 
prisilio oruzanom rukom austrijskoga hercega Fridrika Babenbergovca, 
da mu povrati otete tri zupanije, a onda se zarati i s Venecijom radi 
Zadra, koji se jos pocetkom 1242,, odmah po dolasku kraljevu na 
primorje, pobunio protiv republike. No vojska hrvatskoga hercega i 
bana Dionizija bude Ijeti 1243. pod Zadrom potucena, nasto grad 
opet pade u mletacke ruke, posto se vecina Zadrana odseHla u Nin, 
otkud je zadavala Ijutih nevolja Mlecanima, Videci Bela taj neuspjeh 
sklopi Ijeti 1244. na slavonskom gradu Glazu, na podnozju Borje 
planine (u danasnjoj bosanskoj Posavini), s repubUkom mletackoro 
mir odrekavsi se Zadra, a duzd se opet obavezao, da ne ce podu- 
pirati „nekoga Lombarda" Stjepana, „toboznjega sina kralja Andrije", 


101 

koji je tada zivio u Veneciji i za koga je mati mu kraljica Beatrica 
trazila poslije Kolomanove smrti hercestvo hrvatsko, Sada ne pre- 
ostade ni Zadranima drugo, nego izmiriti se kako tako s Venecijom, 
sto oni i urade 1247,, razumije se, pod veoma tcskim uvjetima, jer 
su odsada imali primati gradskoga kneza, koga im duzd poslje, ni- 
jcsu se smjeli zeniti iz Hrvatske, a suvise jos preuzese Mlecani upravu 
svih gradskih prihoda i stadose po volji raspolagati zadarskim bro- 
dovljera i momcima sposobnima za oruzje. 

Gradanski rat u Hrvatskoj. Glavni razlog, s kojega je Bela 
tako brzo i u tolikoj mjeri popustio Veneciji, ima se traziti u isto- 
vremenom gradanskom ratu u Hrvatskoj, jer je trebalo osujetiti, 
da se Venecija u nj ne uplete. Povod je dala slara prepirka izraedu 
Trogira i Spljeta poradi sela Ostroga, koje su Spljecani smatrali 
svojim uza sve to, sto je Trogiranima uspjelo, da su kralja Belu na- 
govorili, da im ga je potvrdio posebnom ispravom, u kojoj su bila 
izbrojena njihova prava i posjedi (16, maja 1242). Rat je medu obje 
opdne planuo odmah po kraljevu odlasku u Ugarsku, a dobrza okupe 
se oko njih i razni velikasi, tako da se slozise dvije stranke : trogirska 
ili kraljevska (na celu joj Bribirski knez Stjepko) i spljetska ili 
protukraljevska. Odmah se u pocetku pokazalo, da je tro- 
girska stranka jaca, narocito na moru, pa stoga Spljecani potraze i 
nadu saveznike u omiskih Kacica, Poljicana, humskoga kneza Andrijc 
i bosanskoga bana Matije Ninoslava, koji odluci slabost Ugarske 
i Hrvatske po tatarskoj najezdi iskoristiti sto bolje moze, Vojna bo- 
sanskoga bana bjese najbolje svjedocanstvo o ozbiljnosti hrvatskih 
<logadaja, pa stoga povjeri Bela jednu cetu hercegu i banu Dionizi ju 
(od plemena Tiirje), svomu drugu iz djetinjstva, da ukroti Spljet, dok 
je s drugom sam posao protiv bosanskoga bana Ninoslava. Kraljevske 
su vojske Ijeti 1244, postigle potpuni uspjeh na oba kraja, Herceg i 
ban Dionizije prisili oruzjem u ruci Spljet, da mu se predao i onda 
sklopio mir s Trogirom, odrekavsi se Ostroga. Osim toga Spljet se 
obveze, da ce birati gradskim knezom kraljevskoga covjeka, predati 
sest talaca i poloziti ponovo prisegu vjernosti. Kralj Bela opet na- 
Ijerao je bana Ninoslava na pokornost i sada potvrdio darovnicu 
svoga brata Kolomana bosanskoj crkvi na Dakovo i desetinu u Usori, 
Solima i Donjim Krajima, a za izvrsenje toga morao je jamciti baa 
Ninoslav sa svojim velikasima. Od tada vladao je u Bosni do banove 
smrti (oko 1250.) mir, a medutim dade Bela na sudskom danu u 
Stolnom Biogradu (20, aug,  1245.)  okruniti svoga petgodisnjega sina 


102 


S t j e p a n a ..mladim kraljem" ugarskim i podjedno ucini bana Dio- 
nizija palatinom. 

Rat za babcnbersku bastinu.  Uto se  Bela ponovo  zaplete u 
rat s austrijskim hercegom Fridrikom Babenbergovcem, Nedaleko od 
Wiener-Neustadta doslo je do boja, u kojem pogibe Fridrik kao p o- 
sljednji  muski  potomak  svoga  rod a.  Sva  zemlja  od 
Ceske  do  hrvatske  granice  (to  jest  Austrija  i  Stajerska)  ostadose 
bez zakonita vladara. Sada se uzmu otimati za babenbersku bastinu 
oba susjeda, kralj Bela i ceski  kralj  Otokar Pfemysl II,  Poslije po- 
duljega bezuspjesnoga ratovanja uplete se u borbu papa Inocent iV,, 
a njegovim nastojanjem dode  do mira u Pozunu (1254), po  kojemu. 
dobije  ceski  kralj  Austriju,  a  ugarsko-hrvatski  svu  Stajersku  (od 
Seraeringa na jug). Potom poslje Bela u Stajersku  svoga sina „mla- 
dega  kralja"  S t j e p a n a,  a  kao  glavnoga  mu  savjetnika  dodijeli 
bana i hercega hrvatskoga S t j e p a n a (od plemena Gut-Keled). No- 
Stajercima ubrzo otesca ugarsko gospodstvo, pa stoga plane u zcmlji 
buna. Buntovnici prisile mladoga Stjepana i njegova istoimena savjet- 
nika na odlazak iz Stajerske i proglase svojim gospodarom ceskoga. 
kralja Otokara Pfemysla (1259).  Zbog toga doslo je do  cesko-ugar- 
skoga rata, u kojem  ceske vojske  pobijede  ugarske  kod  Kroissen- 
brunna na rijeci Moravi (1260), nasto se Bela morao odreci Stajerske. 
Kao jamstvo za trajni mir  bilo je  uglavljeno, da  ce se  Belin  mladi 
sin Bela ozeniti Otokarovom necakinjom Kunigundom, sto se  doc- 
nije i zbilo, pa tako nastupise  porodicne sveze  izmedu  Arpadovica 
i Pi'emyslovica. Uza sve to ipak nije bilo trajna mira, pace pod kraj 
Belina  zivota  ceski  je  kralj  —  ovladavsi i Kranjskom i Koruskom 
— gledao, kako bi dobio u svoju vlast i zapadnu Slavoniju. I odista 
bilo je u njegovim rukama  u doba Beline  smrti  hrvatsko  Zagorje i 
sav kraj oko S a m o b o r a, gdje su privrzenici ceskoga kralja i po- 
digli cvrst grad  nad  trgovistem  na  obranu juznih  meda  Otokarovc 
drzave (oko  1279). 

Ojacanje vclikasa. Tatarska je najezda odvrnula kralja Belu 
s onoga puta, kojim je posao u pocetku vladanja. Do toga vremena 
naime kralj je svom snagom radio protiv osiljenja velikasa, a odsada 
dalje i sam ih je podupirao imajuci kod toga pred ocima ojacanje 
svoje vojne snage. Darivao je dakle uz obavezu vojne sluzbe svojim 
vjernim privrzenicima ne samo pojedina zemljista, nego i citave zu- 
panije, a uza to bi ih ovlastio, da grade na svojim dobrima tvrde 
gradove.  Na  taj  je  nacin  Bela doduse postigao svoju svrhu,  ali  jc 


103 


ujedno i porasla moc vclikasa, jer oni su odsada u svojim gradovima 
drzali stalne oruzane cete, koje nijesu bile samo u kraljevoj sluzbi 
na obranu zemlje, nego su velikasima sluzile i u njihove licne ci- 
Ijeve. Da oslabi ovako poraslu moc velikasa, kralj je nastojao, da 
sebi jace sveze gradanski stalez, dok je izravne svoje sluzbe- 
nike u kraljevskim gradovima podigao sve na plemice (nobiles ... qui 
servientes regales dicuntur), davsi im u potpuno vlasnistvo onaj 
kraljevski zemljisni posjed, koji su dotle obradivali. Pored toga kralj 
je zamjenjivao s velikasima neke njihove gradove za druge posjede, 
zcleci da dobije u svoje ruke kao „kraljevske gradove" (castra 
regia) sve znatnije tocke u zemlji. Ali se vec dobrza pokazalo, da 
sve ove kraljeve mjere nijesu bile dostatne i da nijesu mogle spri- 
jeciti presizanja velikasa, jer ona gospodarska i vojna snaga, do koje 
sc oni uspese, ucinila ih je tako preuzetnima, da su stali sve to jace 
potiskivati nize plemstvo u dohvatu svoga ogromnoga posjeda zahti- 
jevajuci od njih razne vazalne duznosti. Pace gdjekoji se od njihovih 
tvrdih gradova pretvorio u pravo razbojnicko gnijezdo, iz kojega je 
ovaj ili onaj velikas uspjesno prkosio i kraljevskoj vlasti. Ovu preu- 
zetnost velikasa uvelike je ojacala razmirica izmedu oca Bele i sina 
Stjepana, a svrsi (1265) konacno tako, da je Stjepan kao „mladi 
kralj" sebi izvojevao neogranicena kraljevska prava. Odsele imala 
je Ugarska dva kralja, dva dvora i dvijc centralne vlade, dok je u 
Hrvatskoj preko Drave vladao kraljevskim sjajem i punom samostal- 
noscu mladi sin Bel a kao herceg hrvatski (od 1261. do smrti 1269.). 
„Zlatna bula" je sasvim zaboravljena, a oba su se kralja jagmila, 
tko cc sebi steci vise privrzenika darivanjem zemljista i na njima na- 
seljenih kmetova. Sada potvrdi kralj Bela — uz koga je listom pri- 
stajala sva Hrvatska — medu ostalima Krckim knezovima zupanijc 
Modrusku i Vinodol (1251), Bribirskim zupaniju Bribirsku (1251), a 
Babonicima Vodicevo (1256). Ovo jacanje velikasa nagna nize plem- 
stvo (servientes regales), da su se obratili na kralja Belu i njegove 
sinove, da im zajamce i potvrdc temeljna prava plemstva i slobo- 
stinc. Otac i sinovi izdadu potom 1267, ispravu, kojom im udovoljise 
molbi u deset tocaka. Ova isprava — odnoseci se kao i „Zlatna 
bula" (od 1222.) samo na Ugarsku i Slavoniju, ili na Hrvatsku do 
Gvozda, — treca je promjena ..Zlatne bule", ali ojacanja velikasa i 
postepenoga padanja kraljevske moci nije ni ona mogla da sprijeci. 
Upravnc promicnc. U to doba (oko 1260.) ucini kralj Bela neke 
veoma  zamasne  promjene  u  upravi  hrvatskih  zemalja.  Prije svega 


104 

uredi, da citavim kraljevstvom hrvatskim vlada h e r c e g od kraljev- 
skoga roda (dux totius Sclavoniae, Croatiae et Dalmatiae), kojemu 
dodijeli d v a b a n a : slavonskoga i hrvatsko-dalmatinskoga. Kad nije 
bilo hercega od kraljevskoga roda (sto je obicno i bivalo), onda 
vrsi vrhovnu upravu nad citavim kraljevstvom hrvatskim slavonski 
ban s naslovom „cijele Slavonije" (totius Sclavoniae); njemu se imao 
pokoravati hrvatsko- dalmatinski ban, koji nosi kadikad i naslov 
„primorskoga" bana (banus maritimus). Ovom je razdiobom polozena 
osnova razdiobi sve dotle jedinstvenoga upravnoga i politickoga 
kraljevstva hrvatskoga u dva zasebna politicka i upravna 
t e r i t o r i j a, u kraljevinu Hrvatsku i Dalmaciju i u kraljevinu Sla- 
voniju, a odrzat ce se sve do XVI. vijeka, 

Radi obrane ugarske i hrvatske granice od Srba osnova Bela 
pod kraj svoga vladanja banovinu Macvu (banatus de Machow), 
koja se prostirala u danasnjoj sjeverozapadnoj Srbiji, Savi na jugu 
izmedu donje Drine i Kolubare, a sa sredistem (castrum Machow) 
nedaleko od danasnjega mjesta Valjeva. Ovoj banovini bisc u docnija 
vremena, narocito u XIV. vijeku, pridruzene zbog vecega dohotka 
banova i u vojnicke svrhe srijemska i vukovska zupanija, 
dok je pozeska u ime prihoda postala (od 1264. dalje) redovitim 
vlasnistvom kraljicinim.' Na taj sc nacin zgodi, da su pomenuti od 
starine hrvatski krajevi bili vremenom izuzeti sasvim 
ispod banske vlasti, a to je opet urodilo posljedicom, da 
su se stah ubrajati medu ugarske, narocito u XV. i XVI. vijeku 
do mohacke bitke. Kao kraljevstvo hrvatsko tako je Bela ras- 
cjepkao i B o s n u poslije smrti bana Mateja Ninoslava (oko 1250.), 
kad u njoj buknuse prijestolne borbe medu njegovim potomcima. 
Oko 1254. dakle Bela razdijeli Bosnu na tri dijela: od porjecja gor- 
njega Vrbasa i Bosnc slozi banovinu Bosnu, u kojoj ostavi 
potomke Mateja Ninoslava da vladaju, dok od porjecja Usore (oko 
Doboja i Tesnja) sklopi usorsku banovinu, aod predjela 
oko Soli (danas Tuzla) ucini banovinu Soli, u kojima je namje- 
stao svoje pouzdane velikase. Tada je vladao kraljevstvom hrvatskim 
herceg Bela (1261 — 1269), a kako bjese jos malodoban, stajala je 
na celu hrvatske uprave sama kraljica mati Marija. Herceg Bela 
stolovao je s majkom u Zagrebu i Kninu okruzen sjajnom pratnjom. 

• Za pozeski zupanijski grad i za svu zupaniju prema tome kazc se izrijekom 
u ispravi od 15. jula 1264., da je „in ducatu Sclavonie constitutum" 
(Smiclklas, Cod. dipl. V. 302). 


105 

f*od tim skrbnistvom materinim ostade herceg Bela do 1268,, kad 
zace samostalno vladati, no vec slijedece godine 1269. pokosi ga 
ncnadano smrt. Bas tada udao je „mladi kralj" Stjepan kcer svoju 
Mariju za napuljskoga kraljevica Karla, dok je napuljska princesa 
Jelisaveta docnije posla za Stjepanova prvorodenca i prijestolona- 
sljednika Ladislava, Ovim zenidbama nastupise najtjes- 
nji rodbinski odnosi izmedu Arpadovica i napulj- 
«kih Anzuvinaca, 

Kralj Bela III. (IV.) umr'o je 3. maja  1270. 

V. 

Posljcdnji Arpadovici. 

(1270—1301). 

Stjepan VI. (V.) (1270—1272) bijase covjek zcstoke cudi i tvrda 
srca. Odmah u pocetku svoga vladanja zametne sa ceskim kraljem 
Otokarom Pfemyslom II. rat, jer nije mogao da mirno gleda, kako 
iaj mocni vladalac osvaja Korusku i Kranjsku. Ratovalo se promjen- 
Ijivom srecom sve do maja 1271,, kad je doslo do boja izmedu grada 
Mosona i rjecice Rapce (zapadno od Dura), u kojem bi Otokar do- 
duse suzbit, ali ne porazen. Nato sklope oba vladara mir : kralj 
Stjepan odrece se svakoga zahtjeva na Austriju, Stajersku, Korusku 
i Kranjsku, a Otokar opet obeca, da ce se okaniti svake sveze sa 
Stjepanom Postumom, sinom kralja Andrije I. (II.), koji i malo potom 
umrc u Veneciji ostavivsi udovicu MIecanku Tomasinu Morosini i 
sina A n d r i j u „Mlecanina". 

Za Stjepanova vladanja stekose Krcki knezovi grad Senj (1271), 
a banovao je Joakim Pektar od plemena Gut-Keled. Ljeti 1272. 
odluci se Stjepan da ce poci u goste u Napulj preko Dalmacije. Na put 
povede i desetogodisnjega starijega sina Ladislava, no dosavsi do 
cistercitske opatije u Topuskomu, ostavi ga ovdje, a sam pode s ve- 
likom pratnjom dalje na jug. Kad kralj stize u Bihac na Uni, dode 
mu glas, da je mladoga prijestolonasljednika Ladislava nekud iz to- 
puskoga samostana nestalo. Tako je i bilo, jer je mladica potajno 
ugrabio ban Joakim Pektar, bez sumnje u sporazumu s kraljicom 
Jelisavetom, rodenom Kumankom. Na taj se uzasni glas kralj Stjepan 
jako uzrujao i odmah krenuo natrag, da trazi sina. ali uzalud, jer 
ga dobrza skrha teska bolest, koja ga prisili na povratak u Budim. 
Kralj  je  morao  trazenje  prepustiti  drugima,  a ovi su i saznali, da 


106 

se kraljevic nalazi  u  gradu  Koprivnici,  ali dok su grad podsjedali^ 
umre kralj Stjepan (6. augusta  1272.). 

Ladislav III. (IV.) (1272—1290). Smrcu kraljevom prestade pod- 
sada Koprivnice, a ban Joakim Pektar pozuri se s prijestolonasljed- 
nikom u Stolni Biograd, gdje ga doceka mati kraljica Jelisaveta ;. 
nato bi okrunjen kao Ladislav III. (IV.) (1272-1290). Obicno mu 
se daje pridjev ..Kumanac", jer su ga tako zvali po materi. Do Stje- 
pana VI. (V.) jos se nekako odrzao kraljevski ugled u Hrvatskoj, no 
poslije njegove smrti nastupi opceno rasulo, jer kako jc Ladislav 
isprva bio malodoban, a poslije lakomislen i proksen, uzdigose se 
velikasi jos i vise otimajuci se izmedu sebe za bansku cast i imanja. 
U taj mah bile su glavne velikaske porodice u Hrvatskoj : doseljeni 
G i s i n g o V c i (Nemetujvarijevci), koji su gospodovali na osnovi 
kraijevskih darovnica poglavito u krizevackoj zupaniji; onda G u t- 
Keledi, takoder njemackoga podrijetla, kojih su posjedi bili u za- 
grebackoj i krizevackoj zupaniji oko Koprivnice, zatim domaci B a- 
b o n i c i knezovi Vodicki (kasnije Blagajski), kojima su se imanja 
protezala od Kranjske mede do Vrbasa s gradovima Stenicnjakom 
blizu Kupe i Blagajem na Sani; pa knezovi Krcki u primorju od 
Trsata do Senja i do pDdnozja Gvozda (Kapele), te knezovi B r i- 
b i r s k i od plemena Subica, gospcdari bribirske zupanije i knezovi 
po dalmatinskim gradovima osim u mletackom Zadru. 

Hrvatskc prilikc. Mjesto nedorasloga kralja Ladislava preuze 
vladanje mati mu Jelisaveta, a glavni joj savjetnik bjese slavonski 
ban Joakim Pektar, docnije kraljevski blagajnik. Joakima zamijeni 
na banskoj stolici M a t i j a od plemena Caka Trencinskih, koji sazva 
dne 20. aprila 1273. prvi nam poznati slavonski sabor 
(congregatio generalis regni Sclavoniae), na kojem se raspravljalo o 
sudstvu i sudenju, vojnim duznostima i porezima. U Hrvatskoj i 
Dalmaciji opet postade banom „primorskim" Bribirski knez P a v a o, 
sin kneza Stjepka. No Matiju Caka zamijeni jos iste godine u Sla- 
voniji H e n r i k Gisingovac, a taj podize vec slijedece godine bunu 
protiv kralja Ladislava i njegove matere, za koje i pogibe. Sada bi 
imenovan mladi kraljev brat A n d r i j a hercegom hrvatskim, a kako 
je bio jos dijete, preuze vladanje mati mu Jelisaveta. Sve to ipak 
ne sprijeci velike bune hrvatske pod vodstvom knezova 
Babonica protiv kraljice i glavnog joj savjetnika Joakima Pektara, u 
kojoj ovaj siloviti covjek i pogibe (1277), Njegovom smrcu dobrza. 
nestade porodice Gut-Keled iz Slavonije. 


107 

Bitka na Moravskom polju. Medutim se zbise vazne promjene 
u susjednoj Austriji. Godine 1273. izabran hi njemackim kraljera 
Rudolf Habsburski, a taj odmah pozove ceskoga kralja Oto- 
kara, da povrati Njemackoj bastinu Babenbergovaca. Buduci da se 
ceski kralj ne htjede odazvati torn pozivu, doslo je do rata, koji 
konacno svrsi bitkom na Moravskom polju (26. augusta 1278.), 
u kojoj Rudolf pobijedi poglavito ugarskom pomoci, dok je sam 
Otokar poginuo kao junak na razbojistu. Ovora su bitkom Habsbur- 
govci postal! gospodari bivsih babenberskih zemalja, odnosno nepo- 
sredni susjedi ceskoga, ugarskoga i hrvatskoga kraljevstva ; odsada 
unaprijed oni se sve to vecma uplicu u poslove ovih drzava s jasnom 
teznjom, da ih skupe u jednu cjelinu u svojoj ruci, sto im je ko- 
nacno i uspjelo. 

U Hrvatskoj i Dalmaciji nije ni poslije smrti Joakima Pektara 
bilo mira, a prilike se jos vecma zamutise, kad umre hrvatski herceg 
Andrija (Ijeti 1278.). U taj cas bijase kralj Ladislav jedini zakonom 
priznati Arpadovic, jer dvor nikad ne htjede da takim uzme Andriju 
..Mlecanina", sina Stjepana Postuma, Medutim bijahu Gisingovci i 
Babonici, kojima se pridruzise i Krcki knezovi, u neprekidnim sva- 
dama, a u Dalmaciji navalise Mlecani na omiske Kacice i potpuno 
ih uniste; ipak je ban Pavao Bribirski znao sebi sacuvati sam grad 
Omis (1280). U takim dakle prilikama pregauo je Andrija Mlccanin, 
da ozivotvori svoje pravo na hrvatsko hercestvo, a kad se Gisingovci 

1289. podignu na kralja Ladislava, pozovu Andriju u Hrvatsku. U 
pratnji svoga ujaka Alberta Morozinija  iskrca  se Andrija pocetkom 

1290. u mletackom Zadru i pode na sjever ; no u Strigovu, u Medu- 
murju, zarobi ga neki velikas i potom predade na cuvanje austrij- 
skom hercegu Albrehtu I., sinu Rudolfa Habsburskoga. Kad bi 
skoro potom kralj Ladislav ubijen od nekih Kumana, pozovu ugarska 
gospoda iz Beca Andriju na prijesto. 

Andrija 11. (III.) (1290-1301). Protiv Andrijc II. (III.) Mle- 
canina odmah se podigose tri mocna protivnika, slozno mu pori- 
cuci zakonito arpadovsko podrijetlo. Rudolf Habsburski uze 
tvrditi, da je kralj Bela III. (IV.) predao Ugarsku i Hrvatsku u za- 
stitu njemackomu caru Fridriku II. za tatarskc provale (1241), pa 
stoga predade oba kraljevstva sinu svomu austrijskom hercegu Al- 
brehtu (u augustu 1290.). Papa Nikola IV. opet stade isticati, da 
su oba kraljevstva leno svete stolice i da je sada samo on vlastan 
da njima raspolaze.  Napuljska kraljica  M a r i j a,  sestra kralja  La- 


108 

dislava III. (IV. )t izjavi, da je jedino ona zakonita bastinica, odnosno 
njezin sin Karlo Martel, na koga prencse svoje pravo. Njoj se 
pridruzi i papa, a nato bude Karlo Martel u Napulju po papinskom 
legatu okrunjen (1292) nekom onamosnjom krunom za ugarsko-hrvat- 
skoga kralja. Ali Andrija, zakonito okrunjen u Stolnom Biogradu i 
imajuci na svojoj strani najveci dio Ugarske, brzo se snasao u torn 
nezgodnom polozaju. Prije svega obracuna s Albrehtom austrijskim 
kao najopasnijim protivnikom. On mu navijesti rat i pobijedi ga, 
nasto se Albreht odrece svih svojih prava mirom u Hainburgu. Teze 
je bilo s napuljskim dvorom, jer mu se pridruzila malo ne sva Hr- 
vatska od Drave do Neretve, pace i isti Gisingovci, na celu im Hen- 
rikov sin Ivan, ban slavonski. Stoga prijede Andrija oruzanom rukom 
preko Drave, ali vracajuci se poslije uspjesne vojne natrag bi od 
Ivana Gisingovca izdajnicki uhvacen i zatvoren. Plativsi golemu svotu 
^otova novca dobavi se Andrija opet slobodc (krajem 1292.). Sada 
se pridruze kralju Babonici i dovedu srecno u Ugarsku kraljevu 
majku Tomasinu Morosini, koju sin imenova  hercegicom hrvatskom. 

Bribirski knezovi. I napuljskomu dvoru i Andriji IL (III.) bilo 
je osobito stalo do Bribirskih knezova, narocito do baaa Pavla. Da 
ga predobije za sebe, darova mu napuljski kralj Karlo II. u ime 
svoga sina Karla Martela citavu Hrvatsku od Modrusa (to jest od 
Gvozda) do Huma (to jest do Neretve) s nasljednim pravom i to tako, 
da su svi oni hrvatski plemici, koji su na tom zemljistu stanovali, 
postali tom darovnicom v a z a I i bana Pavla i njegovih bastinika (u 
augustu 1292.). Odmah slijedece godine ucini isto i kralj Andrija, 
darovavsi Pavlu i njegovu rodu hrvatsko-dalmatinsku banovinu i 
bansko dostojanstvo s nasljednim pravom (1293). Ovim darovnicama 
postadose knezovi Bribirski prvi velikasi u Hrvatskoj, a banska cast 
postade u njihovoj porodici nasljedna, prelazeci od oca na sina bez 
kraljevskoga utjecanja ili bar potvrde. U Slavoniji opet pokusase 
Babonici, da se ucine nasljednim banovima (Radoslav i Stjepan), a 
u Bosni Kotromanici (Prijezda i sin mu Stjepan Kotroman), bez sumnje 
potomci bana Borica. 

Konac Andrijina vladanja. Iza kratkoga mira doslo je 1295. 
opet do krvavih domacih borba, narocito je u Zagrebu poteklo mnogo 
krvi, gdje je Gradec  bio  uz  Andriju,  a  Kaptol  uz Karla Martela.* 


' Da je od toga vremcna ime zagrebackomu „Krvavom mostu", to je bajka. 
Most se sve do novijih vremcna zvao „pisani", a po crvenoj boji, kojom je 
bio olicen, postade s vremenom toboze „krvavi",a onda je fantazija brzo nasla povod. 


109 

No iste tc godine urarc Karlo Martcl, a prava njegova prijedu na 
sina mu Karla Roberta. Smrt napuljskoga kraljevica primiri 
jedno vrijerae Hrvatsku i Ugarsku ; ali kad Andrija naumi 1299. ujaka 
svoga Alberta Morosinija — ne imajuci sam sina — proglasiti svojim 
nasljednikom, bukne opca buna protiv njega, a u korist Karla Ro- 
berta. Bribirski knez Juraj, brat bana Pavla, pode u Napulj te u 
augustu 1300. dovcde mladoga kraljevica u Hrvatsku. Posred ovih 
nemira umre ncnadano Andrija II. (III.) (14. januara 1301.); s njime 
izumre rod Arpadovica. Na glas o njegovoj smrti dovede ban Pavao 
kraljevica Karla Roberta u Zagreb, gdje ga doceka zupan Ugrin od 
plcmena Caka Ilockih i odvede u Ostrogon. Tude ga onda u martu 
1301. prvi put okruni nadbiskup ostrogonski Grgur za ugarsko-hr- 
vatskoga kralja kao Karla I.' 


B. Kraljevi iz kuce Anzuvinske (1301.  do 
1395., odnosno  1409.). 

VI. 
Karlo I. 

(1301—1342), 

orba s protukraljcvima. Karlo I.' (1301 — 1342) bijasc jos 

mladic od dvanaest godina, kad je postao ugarsko-hrvat- 
skim kraljem. Hrvati su ga gotovo svi priznali, no Ugarska 
razdijeli se u stranke. Po zenidbenim vezama s Arpado- 
vicima imala su tri pretendenta pravo na prijestolje : napuljski Karlo II., 
onda ceski kralj Veceslav II., sin nesrecnoga Otokara Pfemysla II. 
i Kunigunde. unuke Bele III. (IV.), koji ustupi svoje pravo sinu Ve- 
ceslavu, te Oton Bavarski, sin Belinc kceri Jelisavete. Vecina 
ugarskih velikasa, a na celu im palatin M a t i j a C a k Trencinski, 
odlucise se za ceskoga kraljevica Veceslava, dovedu ga u Stolni 
Biograd, gdje bi onda okrunjen kao Ladislav V. (1301 — 1304) 
ugarskim kraljem. Sada plane krvav gradanski rat izmedu oba kralja, 


' Zajjrebackc krunidbe od 1300. nijc bilo. To je neosnovana kombinacija 
nckih pisaca XVII. i XVIII. rijcka, koju potom prihvatise i neki pisci XIX. vijcka. 
Dokaze (^ledaj u ..Vjesniku kr. zem. arkiva" III. (1901), br.  1. 

* Kao kraljevica zvali su ga u Napulju Karlom Robertora, ali kao kralja zovu 
ga t kryatskim jezikom pisani spomenici samo Karlo. 


no 

u koji se uplete papa Bonifacije VIII, tako odlucno, da je Ladislav V. 
Ijeti 1304. sramotno ostavio Ugarsku, nasto ugarska gospoda proglase 
i okrune kraljem Otona Bavarskoga (1304- 1308). Njegova je 
stranka bila slaba ; najjaca potpora bio mu je Erdelj, pa stoga pode 
onamo k vojvodi Ladislavu Aporu, cijom se kcerkom mislio vjencati. 
All taj mu obijesni velikas otme krunu sv. Stjepana, koju je vazda 
sa sobom nosio, a njega baci u tamnicu. Tek 1308. oslobodi se i 
vrati kuci napustivsi svako pravo na Ugarsku i Hrvatsku. Sada se 
podize treci suparnik Karlov : srpski raskralj Stjepan Dragutin, 
po zeni Katarini, kceri kralja Stjepana VI. (V.) rodak Arpadovica. 
On se slozi s erdeljskim vojvodom Ladislavom Aporom i utanaci 
s njime ugovor, prema kojemu ce sin njegov Vladislav uzeti 
vojvodinu kcer, primiti krunu sv, Stjepana i postati ugarskim kraljem. 
No srecna vojna Karlova u Srijemu, u kojoj se osobito odlikova 
Pavao Gorjanski', ucini i toj epizodi ubrzo kraj. 

Uplitanje papino. Medutim poslje papa kardinala Gentilisa 
u Hrvatsku i Ugarsku, da utre put miru i redu- Pocetkom noverabra 
1308. stize u Budim i dobrza predobi mudrim postupanjem glavne 
dusmane Karlove, a onda sazove sabor u Budim, gdje uze razlagati 
pravo papinske stolice na ugarsko-hrvatski prijesto. AH kad ga kod 
ioga razlaganja uze prekidati glasno mrmljanje i klicanje, priznade 
konacno prisutnomu plemstvu pravo slobodnoga izbora, nasto 
bi Karlo opcenito priznat „izabranim i nasljednim kraljem i prirod- 
nim gospodarom", a o papinskom pravu vise nije bilo ni govora. 
Buduci da se kruna sv. Stjepana nalazila u rukama erdeljskoga voj- 
vode Ladislava Apora, kardinal Gentilis posveti sada n o v u, pro- 
glasivsi prije staru nistetnom, i njome bi Karlo okrunjen po d r u g i 
put (15. juna 1309.) u Budimu od ostrogonskoga nadbiskupa Tome, 
Kod krunisanja zastupao je spljetski nadbiskup Petar bana Pavla 
Bribirskoga, a zastupnike svoje poslali su i slavonski ban Henrik 
Gisingovac te braca Stjepan, Ivan i Radoslav Babonici, Ali u ocima 
naroda ipak nije ovo krunisanje bilo pravovaljano, jer se za to trazilo 
troje : prvo, krunom sv. Stjepana, drugo, u Stolnom Biogradu, i trece, 
da ga ovrsi ostrogonski nadbiskup, Stoga bi Karlo, kad konacno iz- 


* Porodica knezova Gorjanskih madzarskoga je podrijetla : de genere Drusma; 
Dorozma je mjesto jos i danas kod Segedina. Gorjan (Gara) kraj Dakova prvi je 
ilobio od kralja Bele III. (IV.) godine 1269. comes Ivan de gen. Drusma, a sin njegov 
Stjepan postade docnije banom macvanskim. Pavao je Stjcpanov sin. 


HI 

Tuci iza poduzega cjenjkanja erdeljski vojvoda Ladislav krunu svetog 
Stjepana, t r e c i put krunjen u Stolnom Biogradu ovom krunom i 
od ostrogonskoga nadbiskupa Tome (27, augusta 1310.), Sada tek pri- 
znade Ugarska Karla I. svojim kraljeoi okanivsi se postavljanja pro- 
iukraljeva. No mira ipak nijc bilo. Ponosni M a t i j a C a k Trencinski 
nikako ne htjede da se pokori mladomu kralju, prkoseci punih deset 
godina, Vojske, sto ih je Karlo protiv njega slao, ne opravise nista; 
tek smrt Matijina oprosti kralja toga silnika, koji umre nepobijeden 
(u martu 1321.), AH nemiri potrajali su jos i dalje, pace nekadasnji 
palatin Matije Caka, ugarski velikas Felicijan Zah, pokusa (u 
aprilu 1330.) pogubiti macem kralja, sto mu nije uspjelo, Smrcu toga 
velikasa umiri se Ugarska, a Karlo postade u njoj tek sada potpuni 
gospodar. 

Ban Pavao i Zadar. Medutim se sasvim drukcije razvise stvari 
u Hrvatskoj, gdje Karlo I. nikad nije uzmogao da p o t p u n o utvrdi 
svoju vlast, Hrvatski su ga velikasi i plemstvo doduse priznavali 
svojim kraljem, all su inace gotovo sasvim nezavisno vladali u svojim 
prostranim oblastima. Na celu im bijahu knezovi Bribirski, narocito 
starjesina njihov ban Hrvata (banus Chroatorum) Pavao, od 1299. 
jos i „gospodar Bosne" (dominus Bosnae), otkad mu se kao vrhov- 
nomu gospodaru pokloni Stjepan Kotroman, ban bosanski. Vlast bana 
Pavla sezala je pocetkom XIV. vijeka od Gvozda do Neretve i od 
mora do blizu Drine, a jedini je mletacki Zadar bio izvan njegove 
vlasti, Ali kad je papa Klement V, prokleo Mlecane, jer su mu oteli 
Ferraru, i podjedno rijesio sve mletacke podanike njihove zakletve 
vjernosti, uspjelo je banu, da je nagovorio ovaj otporni grad na bunu 
(1311). Medutim posred rata, koji potraja tri godine, umre ban Pavao 
(u maju 1312.), ostavivsi sinu Mladenu bansku cast i prostrano 
vladanje. Ban Pavao ide medu najznatnije muzcve hrvatske proslosti; 
mudar, odlucan, promisljen, on je tako reci obnovio doba na- 
Todnih hrvatskih vladara, skupivsi u svojim snaznim ru- 
kama najveci dio drzavc hrvatske. Jos u XVI. vijeku drzali su njega 
i sina mu Mladena neki pisci (tako Dubrovcanin Orbini) samostalnim 
hrvatskim vladarima. Smrcu Pavlovom pocinje se i postepeni pad 
knezova Bribirskih. Sin i nasljednik mu M 1 a d e n (1312—1322) bjesc 
doduse obrazovan i hrabar covjek, ali zestok i nepromisljen. Rat 
s Mlecanima iiije umio da uspjesno dovrsi, tako da se Zadar morao 
opet predati Veneciji, no ipak uz povoljnije uvjete od dojakosnjih 
(u septembru  1313.). 


112 

Pad bana Mladcna. Neuspjch Mladenov pod Zadrom odlucr 
Venecija upotrijcbiti na njegovu propast. Ubrzo nade republika 
zgodnih Ijudi po ^ibeniku i Trogiru, koji pobunise oba grada protiv 
Mladena, tako da su se njoj predali „u zastitu" (pocetkom 1322.). 
Onda oni zametnu neslogu medu hrvatskom gospodom, kojima stupi 
na celo vojvoda Nelipic od plemena Svacic, a njemu se pridruzi 
i sam brat Mladenov Pavao, jer mu bjese obecana b a n s k a cast. 
Sada se razbjesni po Hrvatskoj gradanski rat, a taj odluci kralj 
Karlo I. iskoristiti, Poslavsi protivnicima Mladeaovim u pomoc slavon- 
skoga bana Ivana Babonica, pode onda i sam za njime u Hr-^ 
vatsku. U jesen 1322. doslo je kod Bliske nedaleko Trogira do boja, 
u kojem porazise Mladena njegovi protivnici, Kako je malo potont 
sam Karlo stigao u Knin i ondje sazvao s a b o r, na koji je dosao i 
Mladen, kad mu je kralj obecao svoju zastitu, potuze se na nj sa- 
brana hrvatska gospoda kao na silnika. Da povrati Hrvatskoj mir^ 
povede Karlo potom Mladena sa sobom u Ugarsku, a banom hrvatsko- 
dalmatinskim imenova dosadasnjega slavonskoga bana Ivana Babo- 
nica, dok je Stjepan Kotromanic postao izravnim kraljevin* 
vazalom kao bosanski ban.^ 

Vojvoda Nelipic. Imenovavsi Karlo Ivana Babonica j e d i n i m 
banom u hrvatskoj zemlji, zapovjedi mu, da sada obnovi u njoj kra- 
Ijevsku vlast. Ali banu ne samo da to nije uspjelo, nego gospoda se 
hrvatska sloze u obrambeni savez protiv kraljevske premoci, spora-^ 
zumiju se s Venecijom i uzmu kraljevski grad Knin u svoje ruke, 
Voda bijase im bastinik Mladenove politicke moci vojvoda Nelipic, 
Premda je zbog neuspjeha Karlo skinuo Ivana Babonica s banske 
casti, ipak nasljednici njegovi Nikola Omodejev (1323 — 1325) 
iMikac Mihaljevic od plemena Akos ne uzmogose takoder 
nista da ucine, pace na kraljevo pismo (od 1325.), kojim htjede da 
povrati pali sjaj i ugled banskoj casti time, da je hrvatske velikase, 
dotada izuzete od banskoga suda, opet njemu podvrgao, odgovori 
vojvoda Nelipic tako, da je sa svojim saveznicima ametice potukao 
bana Mikca, kad je usao s kraljevskom i banskom vojskom u Hrvat- 
sku (1326). Posljedica toga poraza bijase, da je sva juzna hr- 
vatska zemlja od Like i Krbave dalje do Cetine 
ostala  izvan  domasaja  kraljevske  vlast i,  a  samo 


' U Ugarskoj zivio jc Mladen kao Slobodan velikas ; god. 1326. udao je k<5cr 
Katarinu za vratislavskoga hercega Boljeslava. Umr'o je nesto prije 1343,, a nije 
nemoguce, da je vec on dobio od kralja Zrinj  u Slavoniji. 


^ 113 

Krcki knezovi, kojima Karlo potvrdi darovnice svojih predhodnika, 
a napose ih jos obdari zupanijom gatskom s Otoccem i Dreznickom 
sa Slunjem, Cetinom i Trscem (1323), pa Slavonija i njezin ban Mikac 
pokoravahu se Karlu. No dalja posljedica bjese i to, da se tim smut- 
njama znala okoristiti Venecija, jer njezini su Ijudi medutim nago- 
vorili Spljet i Nin, da joj se predadu „u zastitu" (1327, i 1329,). Tako 
zavlada rcpublika mlctacka citavom hrvatskom 
obalom od Zrmanje do usca Cetine; jedino Skradin i 
Omis ostadose u vlasti knczova Bribirskih, Istodobno otkinuo je bo- 
sanski ban Stjepan Kotromanic Hrvatskoj sav kraj izmedu Cetine i 
Neretve, onda Imotski, Dumno, Livno i Glamoc nacinivsi od ovih 
hrvatskih zupanija oblast zvanu „Zapadne strane" ili „Zavrsje", 
Nad preostalim dijelom Hrvatske vladao je potpuno samostalno vojvoda 
Nelipic stolujuci u tvrdom Kninu i ratujuci cas s dusmanima svojim, 
narocito knezovima Bribirskim, cas napastujuci dalmatinske gradove 
sve do svoje smrti (1344), 

Konac vladanja Karla I. Za to vrijeme vladao je Karlo I. mirno 
u Ugarskoj i Slavoniji razvijajuci jos neviden sjaj na svojim dvoro- 
vima u Temisvaru i Visegradu, pace sagradi sebi i u Zagrebu 
palacu.' U Slavoniji banovao je Mikac Mihaljevic (1325—1343) 
krepkom rukom, narocito otkad je slomio otpor snaznih Babonica 
oduzevsi im za kralja grad Stenicnjak (1327). Medutim je kralj Karlo 
pregnuo i za tim, da svome rodu stece nove krune, narocito na- 
puljsku i poljsku, I odista, kad je stric njegov, napuljski kralj Ro- 
bert, ostao bez sina, bude Karlov mladi sin A n d r i j a zarucen Ro- 
bertovom unukom Ivanom i poslan u Napulj na odgoju kao buduci 
vladar; dok je stariji sin Ludovik imao osim ugarsko-hrvatskoga 
prijestola nastupiti jos i poljski, jer Karlova zena Jelisaveta bjese 
sestra poljskoga kralja Kazimira, a taj ne imajuci sam djece pred- 
lozi njega poljskim stalezima za buducega vladara, sto oni i obecaSe 
uciniti (1339), I na jugu postize Karlo znatan uspjeh osvojenjem Beo- 
grada (1319), koji ostade odsada trajno u ugarskoj vlasti, Karlo umr'o 
je  16,  jula  1342,  ostavivsi  tri  sina:  Ludovika,  Andriju  i  Stjepana. 


Ondje,  gdjc  je  danas  palaca  grofice  Burati na  Strossmaycrovu   ietaltStu. 


114 

VII. 
Ludovik L 

(1342-1382). 
Pad hrvatskih vclikasa. Pun poleta, odlucnosti i svijesti o svom 
kraljevskom dostojanstvu naslijedi Karla sedamnaestgodisnji sin Lu- 
dovik L' (1342—1382), a taj pribavi poslije mnogih ratova svojoj 
drzavi opseg i znamenitost, kakove nije nikad prijc imala ; stoga ga 
historic! obicno nazivlju Velikim. Mladi kralj odmah odluci urediti 
zamrsenc hrvatske prilike, cim je saznao za smrt jakoga vojvodc 
Nelipica (1344), koji ostavi udovicu Vladislavu od plemena Gu- 
sica kao skrbnicu malodobnom sinu Ivanu Nelipicu. I odista ban 
Nikola od plemena Hahold provali jos iste godine 1344. u Hrvatsku, 
dopre do Knina i uze ga jurisati ; ali junacka Vladislava „poput la- 
vice" suzbije bana. Videci ipak, da se trajno ne ce odrzati, upusti se 
s njime u pregovore, nasto ban ostavi Hrvatsku. Potom pode sam 
kralj Ludovik na jug, a kad stize s 30.000 vojske do Bihaca naUni, 
dode preda nj Vladislava sa sinom Ivanom Nelipicem, pokloni mu se 
i predade grad Knin. Sada oprosti Ludovik „dugotrajnu nevjeru" 
njezina muza i potvrdi Ivanu Nelipicu sva pradjedovska imanja nje- 
gova, narocito Sinj s cetinskom zupanijom. Time bjese snaga Nelipica 
slomljena; oni su odsada vjerni vazali kraljevi (1345). 

Zadar i napuljski ratovi. Na glas o kraljevu dolasku pobuni sc 
Z a d a r protiv Mlecana, a kralj ga pun zanosa primi u zastitu i obeca 
odaslanstvu, koje mu se poklonilo, da ce sam doci gradu u pomoc 
s golemom vojskom. To on i izvrsi, jer Ijeti 1346. stize pred Zadar 
sa 100.000 momaka. Ali kad bude u neopreznom boju potucen, ostavi 
Ijutit grad, a taj se onda poslije dvogodisnje junacke obrane vec sa- 
svim iznemogao od gladi i bolesti predade Veneciji uz teske uvjete. 
Potom utanaci Ludovik s republikom osamgodisnje primirje (1348). 
Medutim uspjelo je kralju za vrijeme borba pod Zadrom, da se je 
nagodio s Bribirskim knezovima (1347). Knez Juraj, sin Pavla, brata 
bana Mladena, predade Ludoviku tvrdi i vazni grad O s t r o v i c u 
(nedaleko  od Bribira),  a on ga opet  obdari  gradom  Z r i n j e m  u 

1 Suvremeni h r v a t s k i m jezikom pisani spomenici zovu kralja Ludovik. 
tako bosanski ban Tvrtko u ispravi od 11. augusta 1366.: ..Kbda se podvize na me 
ugrbski kralb u ime L u d o vik-h" (Murrain. Acta croatica I. 83). Tek su ..Iliri" u XIX. 
vijeku od Ludovika ili Ludviga ucinili Ljudcvita. koje je prastaro narodno ime. a 
znaci: ..ad homines sermonem habens" (Rad 81. 121.). dok je Ludwig ..eine Neben- 
form zu Chlodwig (= Ruhm-Kampfer). Bass. Deutsche Vornamen str. 80.). 


115 

"Slavoniji. Knez Juraj praotac je cuvene hrvatske porodicc grofova 
Zrinskih. Ovim cinom spade moc knezova Bribirskib, pafe ona grana, 
«to je ostala u Hrvatskoj, dobrza izumre izgubivsi nekadasnji ugled i 
znamcnovanje. Oslabljcnjem knezova Nelipica i Bri- 
birskih prcstadc oligarhiia brvatskih velika§a, 
pa tako uspostavi Ludovik opet kraljcvsku vlast u Hrvatskoj, gdje je 
■nije bilo jos od vremena Ladislava HI. (IV.)  Kumanca. 

Glavni razlog, s kojega je Ludovik napustio Zadar i sklopio s Ve- 
tiecijom osamgodisnje primirje, bjese umorstvo njegova brata Andrije 
u Aversi (kod Napulja). Kad je vidio, da pregovaranjem ne ce postici 
zatrazene zadovoljstine, pode sam s vojskom u Napulj te dobrza 
osvoji citavo kraljevstvo, osvetivsi se na grozan nacin krivcima bra- 
tove smrti; jedina kraljica Ivana umace srecno (1348), Ali kad se 
Ludovik povratio u Ugarsku, pokazala se potreba nove vojne, a ta 
kralja doskora uvjeri, da ce morati istrositi svu snagu Ugarske i Hr- 
vatske, ako hoce da trajno zavlada Napuljem. Stoga napusti daljc 
vojevanje ustupivsi kraljici Ivani osvojeno kraljevstvo (1352). 

Srbija i Bosna. Dok su se vodile borbe oko Zadra i u Napulju, 
podize srpski kralj Stjepan Dusan drzavu svoju, poglavito na 
stetu Bizanta. do toUke visine i moci, da se pocetkom 1346. proglasio 
c a r e m „Srbima i Grcima" pa stao raditi oko toga, da osvoji 
Humsku zemlju, koju je drzao bosanski ban Stjepan Kotromanic, 
vazal Ludovika L Dok je kralj boravio u Napulju, provali car Stjepan 
Dusan u Bosnu, no ne postigavsi konacna uspjeha zbog istupa bi- 
zantinskoga carstva, vrati se natrag (1350). Malo potom (1353) ozeni 
se kralj Ludovik Jelisavetora, kcerkom bosanskoga bana Stjc- 
pana Kotromanica. ali taj doskora umre, ostavivsi banovinu svomu 
darovitom sinovcu petnaestgodisnjem Tvrtku (1354 — 1391), a do 
godine pokosi smrt i cara Stjepana Dusana (20. decembra 1355). 
Sada uze naglo padati jaka srpska drzava, a time se Ludovik oslo- 
bodi opasna takmaca na jugu. 

Mlctacki rat i zadarski mir- Medutim istece osamgodisnje pri- 
mirje s Venecijom. koja se za to vrijeme prijevarom domogla grada 
Skradina a podjedno stala raditi, kako da se jos docepa Klisa i 
Omisa. To nagna Ludovika, da se je rijesio konacno obracunati s re- 
publikom, zapoccvsi veliki rat za citavu Dalmaciju, naimc za otoke i 
gradove. Rat pak imao se voditi ne samo u Dalmaciji i Hrvatskoj, 
nego i na njezinu talijanskom zemljistu, gdje su kraljevske vo)ske 
imale zadacu, da sto jace pritisnu same Mletkc. Stoga uze krab sa- 

B 


116 

kupljati u Zagrebu veliku vojsku proglasivsi svagdje, da ide u rat 
protiv Srba, kad ali iznenada okrene na zapad navijestivsi republici 
rat (1356). Na taj nenadaai preokret Venecija se veoma uplasi i po- 
nudi odmah mir uz uvjet, da ce Ludoviku predati sve gradove dal- 
matinske osim Zadra. No kralj ne htjede nista da zna o torn. Rat se 
vodio dvije godine, U Hrvatskoj i Dalmaciji vodio je vojsku hrvatsko- 
dalmatinski ban Ivan Cuz od Ludbrega; Spljet i Trogir predadu mu 
se skoro, a za njima se onda povedu i ostali gradovi osim Zadra, 
oko kojega je bilo krvavih borba. Kako je u isto vrijeme Ludovik 
srecno ratovao i u sjevernoj Italiji, pristade republika konacno na 
mir u Zadru (18. februara 1358.), po kojem se odrece svih dal- 
matinskih gradova i otoka „od polovice Kvarnera do medasa grada 
Draca", dakle i Dubrovnika i Kotora, a duzd naslova „vojvoda Dal- 
macije i Hrvatske", kojim se ponosio jos od godine 1000.' Ovim s u. 
slavnim mirom dalmatinski gradovi i otoci povra- 
cenizakonitomkralju i kraljevstvuhrvatskomu, 
a republika mletacka bjese istisnuta s hrvatskih obala za dulje vremena. 
Balkanski poluotok. Pobijedivsi Veneciju i stekavsi dalmatinske 
gradove okrene Ludovik I. na jug s namjerom, da ostvari na Balkan- 
skom poluotoku ciljeve Bele II, (HI). Na proljece 1359. zapoce rat na 
Srbe, koji se po smrti cara Stjepana Dusana ubrzo raspadose na vise 
manjih oblasti, tako da je sin i nasljednik njegov Stjepan Uros 
(1355—1371) bio samo po naslovu „car Srba i Grka". Ovim ratom, 
za kojega Ludovik provali sve do Rudnika planine, osigura kralj 
banovinu macvansku ; no inace ne postize nikakih znatnijih uspjeha. 
Dobrza dosao je Ludovik u sukob s bosanskim banom Tvrtkom. Jos 
1357. prisilio je kralj mladoga bana, da mu preda u ime miraza 
banovne Jelisavete svu sjevernu Humsku zemiju izmedu Neretve i 
Cetine. Zacijelo je Tvrtko tesko osjecao taj gubitak, pa zato se i 
odmetne od kralja (1363). Sada provali kralj Ludovik u Bosnu i dopre 
do Sokol-grada iznad izvora Plive (nedaleko od Jajca). No ban ga 
suzbije i prisili na povratak, pace i druga kraljeva vojska, koja je 
polazila na Srebrenik (nedaleko od Brckoga na Savi) pod vodstvom 
palatina Nikole Konta, bjese takoder ametice porazena. Ali kad potom 
bukne u Bosni buna protiv Tvrtka, a na celu joj brat mu Vuk, morao se 
Tvrtko konacno pokloniti kralju, priznavsi ga svojim vrhovnim gospoda- 
rom, a brata Vuka suvladarom (1366). Ovaj preokret u Bosni omoguci 


' Izuzetak cini samo vrijeme od  1107. do  1115. 


117 

Ludoviku navalu na Bugarsku, u kojoj su po smrti cara Aleksandra 
zavladala oba njegova sina SiSman i Sracimir, prvi s prijcstolnicom 
u Trnovu, a drugi u Vidinu. Kako su braca bila u zavadi, lako uspjc 
Ludoviku pokoriti vidinsku carevinu zarobivsi i samoga cara Sraci- 
mira (1365),' Nato osnova Ludovik bugarsku banovinu izmedu 
Dunava i Balkana na zapadu s Vidinom kao glavnim mjestom, ali 
izmirivsi sc poslijc cetiri godine sa Sracimirom, povrati mu drzavu 
kao svome v a z a 1 u (u drugoj polovici  1369.). 

Uto umre ujak Ludovikov, poljski kralj Kazimir (1370), a Poljaci 
nato bez otpora prihvate — prema ugovoru od 1339. — Ludovika 
za svoga kralja okrunivsi ga svecano u Krakovu. Tako postade Lu- 
dovik gotovo najmocnijim vladarom u Evropi. Vlast njegova sezala 
je od donje Visle sve do Kotora na Jadranskom moru, a osim maloga 
broja Madzara i Nijemaca svi su mu ostali podan'ci bill Slovcni, u 
prvom redu Hrvati, Srbi, Slovaci, Malorusi i Poljaci. Medutim dok 
je kralj Ludovik ovako sirio granicc svojoj vlasti, pojavi se na Bal- 
kanskom poluotoku nova sila i postade ubrzo najopasnijim dusma- 
ninorn Ugarske i Hrvatske. To su Osmanlije ili Turci. 

Turci. Kaspijskom moru na istok siri sc golemo nizozcmlje Turan 
(Turkestan), gdje su kroz mnoge vijekove zivjela razna nomadska 
plemena prozvana jednim imenom Turci. Kad Dzingiskan (Temudzin) 
utemelji svoju prostranu mongolsku drzavu, ostavi pocetkom XIII. 
vijeka jedan dio Turaka svoju domovinu i preseli se u Malu Aziju, 
gdje se voda njihov O s m a n uoci XIV, vijeka proglasi nezavis- 
nim s u 1 1 a n o m, primivsi sa svojim narodom islam; po njemu sc 
onda oni prozvase Osmanlije. Sin Osmanov O r h a n ucini Brusu 
prijcstolnicom i primace sc Mramorskom moru (1326). Vcc sada bili 
su Osmanlije na glasu sa svoje hrabrosti, pa stoga ih jc bizantinski 
dvor cesto zvao u pomoc protiv cara Stjepana Dusana i domacih 
suparnika. Godine 1352, prijede Orhanov sin Sulejman s malom cetom 
Dardancle pa iznenada osvoji utvrdu Z i m p i nedaleko od Galipolja, 
prvo evropsko mjesto, sto su ga Turci dobili. Odsada ih vise nitko 
nije mogao odavle istjerati, pace 'doskora zauzmu oni jos i samo 
Galipolje (1354). Uredivsi stalnu pjcsacku vojsku, zvanu j a n j i c a r i, 
koja bjese u pocetku sastavljcna samo od zarobljene krscanskc djecc, 
ostavi Orhan sinu Muratu I. (1362 — 1389) mocnu drzavu. U taj je 
cas bizantinsko carstvo bilo najslabija vlast na Balkanskom poluotoku, 


' Poslijc toga zivio je car Sracimir negdje u Slavoniji. 


118 

pa stoga sultan Murat lako osvoji Drenopoljc (1363) i ucini ga prvom 
evropskom turskom prijestolnicom. Oviin se cinom Turci oglasise kaa 
nova drzava u Evropi, a podjedno je iznesena na vidik njihova na- 
mjera, da zele osvojiti ostatke bizantinskoga carstva i Balkanski po- 
luotok. Kako su toj teznji najvise mogli smetati Srbi i Bugari kao- 
jaci od Bizanlinaca, sasvim je prirodno, da je sultan morao najprije 
s njima doci u sukob. I odista, kad vidje srpski kralj V u k a s i n — 
suvladar cara Stjepana Urosa od 1366. — kolika mu pogibao prijeti 
od Turaka, digne se prvi na njih s teznjom, da ih istjera iz Tracije,. 
ali bude kod Crnomena na Marici (26. septembra 1371,] ametom 
potucen, pace zajedno s bratom despotom Ugljescm pogibe u boju. 
Bitkom na Marici zacinje se tursko gospodstvo nad Juzniro Slove- 
nima. Sada padnu sve srpske zemlje juzno od Kosova polja pod vlast 
osmanlijsku, a sin Vukasinov Marko (Kraljevic Marko narodne 
pjesme) postade turskim vazalom. Jos iste godine umre (4. decembra 
1371.) car Stjepan Uros kao posljednji clan dinastije Nemanjica i go- 
spodar sjevernoga dijela Srbije/ gdje onda preuzme vlast vise velikasa,. 
no najznatniji medu njima bjese knez Lazar Hrebeljanovic 
(1371 — 1389). 

Ban Tvrtko postajc kralj. Izumrce dinastije Nemanjica i rasulo- 
jos nedavno tako mocnoga srpskoga carstva snazno se dojmi bosan- 
skoga bana Tvrtka. Djed njegov, ban Stjepan Kotroman (f 1313.), 
imao je za zenu Jelisavetu, kcerku srpskoga kralja Stjepana Dragu- 
tina, sina Stjepana Urosa, Prema tome dakle bjese Tvrtko u rodu 
po tankoj krvi s Nemanjicima, a on ne samo da je to stao isticati, 
nego se uze i otimati za posjede iste porodice. U slozi s knezom 
Lazarom Hrebeljanovicem osvoji godine 1374. svu Humsku zemlju i 
onu oko gornje Drine („Podrinje"), a sam zauze (oko 1376.) Travunju 
(Trebinjsku oblast), tako da mu je vlast tada sezala na jugu preko 
Huma i Travunje do Kotora i Onogosta (danas Niksici), dok je na. 
istoku drzao u svojim rukama jedan dio Rase do Sjenice, gdje se ta- 
koder nalazilo Milesevo s grobom sv. Save Nemanjica. Osilivsi se 
tako odluci, da na osnovi bastinskoga prava obnovi kraljevstvo Ne- 
manjica. Ljeti 1377. dade se na  grobu  sv.  Save  okruniti  ..sugubim 

• Buduci da je danas na osnovi posve pouzdanih suvrcmenih dubrovackih 
spomenika dokazano. da je car Stjepan Uros prezivio kralja Vukasina za puna dva 
mjeseca. sasvim je prirodno. da je samo docnije izmisljena bajka. e je kralj Vukasia 
ubio cara Uro§a u lovu. Smrtni dan carev je cetvrtak 4. decembra, a ne 2. decembra^ 
(kad je bio utorak). 


119 

vijencem", kako ga sam zove, to jest dvostrukom krunom u znak 
srpske i bosanske zemljc i prozva se : ..Stefan Tvrtko po milosti 
gospoda Boga kralj Srbljem, Bosni, Primorju, Humskoj zemlji, Donjim 
Krajem, Zapadnim Stranama, Usori, Soli i Podrinju i k tomu." Tim 
su krunisanjem, koje su Dubrovcani i Mlecani odmah priznali, a kralj 
mu se Ludovik bar nije protivio, presla i sva prava Ncmanjica na 
njega i njegove bastinikc, 

Ponovni mlctacki rat. Medutim se zaplete kralj Ludovik po- 
novo urats republikom mletackom. God. 1378. planula je 
borba imedu Venecije i Genove zbog njihovih zajednickih interesa 
na istoku. Na poziv Genove, da joj dode u pomoc, Ludovik se rado 
odazove, zeleci da sto vecma oslabi staru suparnicu ugarsko-hrvat- 
skih kraljeva na Jadranskom moru. Ratovalo se i opet poglavito na 
sjeveroitalskom kopnu, dok se mletacko brodovlje ogranicilo na 
pustosenje dalmatinske obale. Konacno je doslo 1381. do mira u 
Turinu, u kojem republika priznade sve tocke zadarskoga mira 
(od 1358.), a suvise jos se obaveza svake godine placati ugarsko- 
hrvatskomu kralju danak od 7000 dukata. Sto Ludovik nije jace skucio 
Veneciju, i opet su krive napuljske prilike. Ne htijuci Ivana priznati 
rimskoga papu Urbana VL, nego avignonskoga protupapu Klementa 
VIL, Urban VL izopci kraljicu Ivanu iz crkve i lisi prijestola. Kako 
kraljica nije imala djece, otpremi Ludovik u Napulj s vojskom svcga 
rodaka Karla Drackoga, hercega hrvatskoga (izmedu 1369. i 
1376.), a taj ukloni Ivanu i postade kraljem u svojoj otadzbini (1381). 
Malo potom umre kralj Ludovik (11. sept. 1382.) ostavivsi dvije 
maloskrbne kceri, stariju Mariju, vjerenicu ceskoga kraljevica 
2igmunda Luksenburgovca, sina cara i kralja Karla IV., i mladu 
H e d vigu, 

VIII. 
Dinasticki zapletaji u porodici Anzuvinskoj. 

(1382—1409). 
Marija (1382—1385). Odmah sjutradan poslije ukopa Ludovika L 
okrunise  velikasi  stariju  mu kcer Mariju (1382-1385) za  kralja, 
kao da bi mu bila sin.'  Kako joj je onda bilo tek dvanaest godina, 

• Marija sama kaze u vise isprava. da je stupila na prijesto ..iure gcniture... 
uti filius masculinus". a i suvrcmeni Zadranin Pavao Pavlovi<5 pise, da 
Marija  17. sept.  1382.  ..coronata fuit in r e g e m". 


120 

to je vladanje preuzela kao regentkinja mati joj Jelisaveta Kotroma- 
nicka, zena vladohlepna, nepromisljena i sklona spletkama, Glavni 
joj savjetnik bjese ugarski palatia Nikola Gorjanski, muz 
razborit, ali sebican. Prvo je bile kraljici matcri, da je gledala, kako 
bi svojoj starijoj kceri pribavila uz ugarsko-hrvatski jos i poljski 
prijesto. No poljski se velikasi tome odlucno oprijese, jer nijesu vise 
htjeli da njihov vladar stoluje u Ugarskoj i odavle vlada Poljskom. 
Poslije poduljih pregovora okrunise oni mladu kcer Ludovikovu, 
H e d V i g u, za poljsku kraljicu odruzivsi se tako od Ugarske, a 
kad se druge godine iza toga Hedviga udala za litvanskoga kneza 
Vladislava Jagela, osnovana bi poljska kraljevska dinastija 
Jagelovica (1386). 

Hrvatski zapletaji. Medutim uzese se spremati kud i kamo 
ozbiljnije promjene u Hrvatskoj, gdje je vladalo veliko nezadovoljstvo 
i zbog centralizatorne politikc obaju kraljeva iz kuce Anzuvinskc, a 
i radi toga, sto je zena sjela na prijestolje. Ovo nezadovoljstvo 
naumi iskoristiti bosanski kralj Stjepan Tvrtko pregnuvsi za tim, da 
prosiri granice svoje na Jadransko more i do Drave, tako da bi Za- 
jedno s onim, sto je vec imao, u svoje ruke dobio vlast nad citavom 
zemljom, u kojoj stanuje narod hrvatski i srpski. Cim je dakle do- 
znao za promjenu prijestolja u Ugarskoj, poslje u neke dalmatinske 
gradove i k nekim hrvatskim velikasima svoje vjeste Jjude mameci 
ih, da se odruze od ugarske krune. Njemu se kao prvi odazva 
vranski prior Ivan od Palizne (iz krizevacke zupanije), ali dal- 
matinski gradovi i vecina hrvatske gospode u taj mu se par ogluse. 
Kad su saznali u Budimu za namjere Stjepana Tvrtka, zamisli pa- 
latin Nikola Gorjanski, poglavito zbog obrane dalmatinskih gradova, 
sklopiti obrambeni savez s republikom mletackom ; no ona ga ne 
prihvati, Sada se rijesi kraljica Jelisaveta, da licno pode u Hrvatsku 
i ondje primiri nezadovoljnike. Na glas o njezinu dolasku podize 
Ivan od Palizne javno bunu u Vrani, ali kad obje kraljice, Marija i 
Jelisaveta, stigose u sjajnoj pratnji u Zadar, a bosanska pomoc izosta, 
morala se Vrana predati, dok Ivan od Palizne umace jos za vremena 
u Bosnu. Sada se Hrvati opet na oko primire (krajem novembra 
1383.). Potom udesi palalin Nikola Gorjanski izmirenje s bosanskim 
kraljem prepustivsi mu grad „njegovih predaka" Kotor (1385). 

Buna brace Horvata. Ubrzo prouzroci cudljivo i nesigurno 
zensko vladanje veliko nezadovoljstvo ne samo medu velikasima u 
Slavoniji, nego i medu onima u Ugarskoj, Na celo ovim nezadovolj- 


121 

nicima stane porodica Horvata (iz vukovske zupanije), poimencc 
braca P a v a o biskup zagrebacki, I v a n i s jos nedavno macvanski 
ban i L a d i s 1 a v.' Njima se pridruzise i mnogi ugarski velikasi, a 
medu njima dvorski sudac Nikola Szechy, nekoc ban hrvatski, i 
dvorski blagajnik Nikola Zambo. Kad je dvor saznao za „ligu" ne- 
zadovoljnih slavonskih i ugarskih velikasa, posegne u prvi kraj na 
prijedlog palatina Nikole Gorjanskoga za izmirenjem, koje bi uistinu 
utanaceno u naaju 1385. u Pozegi, Ali kad se nezadovoljnici uvjcrisc 
o neiskrenosti kraljice Jelisavete i palatina, odluce potraziti sebi i 
drzavi vladara u napuljskom kralju Karlu Drackorau, tada je- 
dinom muskom punoljetnom clanu dinastije anzuvinskc, koji je po- 
znavao zakone i uredbe Ugarske i Hrvatske. Bas u taj cas provali 
vjerenik kraljice Marije Luksenburgovac Z i g m u n d oruzanom ru- 
kom u Ugarsku i prisili dvor, da ga vjenca s Marijora, a onda se 
opet povrati u Cesku, Medutim je biskup Pavao Horvat posao u 
Napulj i pozvao Karla Drackoga u Ugarsku i Hrvatsku, da tude 
preuzme vladanje. Karlo se odazva pozivu i kad ga je sabor u Bu- 
dimu izabrao za kralja, a Marija se odrekla krune, bude na 
statu godinu 1385. okrunjen u Stolnom Biogradu ugarsko-hrvatskim 
kraljem kao Karlo II. 

Karlo II. (1385 — 1386) i Marija (1386—1395). Karlo II. vladao 
je samo malo dana, jer ga u februaru 1386. dadose kraljica Jelisa- 
veta i Nikola Gorjanski, koji bjese skinut s palatinske casti, muckc 
i izdajnicki pogubiti od ugarskoga velikasa Blaza Forgaca u jednoj 
sobi u budimskom dvoru, kuda ga pozvase toboze na dogovor. Sada 
postade opet vladarom Marija (1386 — 1395), a braca Horvati i nji- 
hovi privrzenici zdruze se s Ivanom Paliznom i Stjepanom Tvrtkom 
te zacnu gradanski rat proglasivsi kraljem malodobnoga sina Karlova 
Ladislava Napuljskoga (1386 — 1409). U takim prilikama podu 
obje kraljice s palatinom Nikolom Gorjanskim, koji se dasto vratio 
na svoje mjesto, Blazom Forgacem i drugim nekim odlicnicima na 
jug, da posjete palatina u njegovu gradu Gorjanu ; ali rano jutrora 
25. jula 1386., kad vec ostavise susjedno Dakovo, napadnu ih braca 
Horvati sa cetom oruzanih Ijudi na otvorenoj cesti. U zestokom su- 
kobu bise pogubljeni palatin Nikola Gorjanski, ubojica Karla II. Blaz 
Forgac i jos neki drugi,  dok obje kraljice  proglasise  nezadovoljnici 

' Ova jc porodica bila podrijetlom iz Ugarske. a od plcmcna B a n d a : Hor- 
vati prozvali su se po gradu H o r v a I u. koji jc nekoc stajao blizu danasnjih Mi- 
kanovaca (nedaleko od Vinkovaca). 


122 

zarobljenima. Potom otpreme obje kraljicc u Novigrad na moru (nc- 
daleko od Nina), Ovdje dade cuvar njihov Ivan od Palizne, jos odi 
kralja Karla II, imenovani ban hrvatski, oko polovice januara 1387, 
kraljicu Jelisavetu naoci njezine kceri Marije udaviti, bez sumnjc 
na zelju napuljskoga dvora, dok Mariji kao neduznoj mladoj zeni 
postedise zivot, 

Zigmund (1387 — 1437). Kad je muz kraljice Marije saznao za 
gorjanske dogadaje, pohita u Ugarsku, gdje ga neki dvoru odani 
velikasi izaberu kraljem i odmah okrune u Stolnom Biogradu, Novi 
kralj Zigmund' (1387—1437) uze prije svega nastojati, kako bi oslo- 
bodio zenu kraljicu Mariju novigradske tamnice. U tu svrhu slozi se- 
s republikom mletackom, a ta mu poslje dosta lada u pomoc, da 
s mora zatvore Novigrad, dok je s kopna na nj udario Krcki knez 
Ivan sa svojom i kraljevskom vojskom, Poslije podulje podsade prc- 
dao je zbog oskudice hrane ban Ivan od Palizne kraljicu Mariju, alt 
uz uvjet, da sam moze sa svojim Ijudima poci kuda hoce (pocetkom 
juna 1387.). U isto vrijeme ratovale su Zigmundove vojske, na celu 
im Nikola Gorjanski, sin poginula palatina, s tolikom srecom u juznoj 
Ugarskoj i Slavoniji, da su se braca Horvati, koje su pomagali bo- 
sanski kralj Sljepan Tvrtko i srpski knez Lazar, morali skloniti u- 
Bosnu, pace tom prigodom pogibe Ladislav Horvat. 

Bitka na Kosovu. Ove borbe prekide za neko vrijeme napre- 
dovanje tursko, jer kad sultan Murat I, godine 1389. povede golemu 
vojsku na Srbiju, poslje i Stjepan Tvrtko knezu Lazaru pomoci. Na 
Kosovu polju doslo je na Vidov-dan 15. juna do krvava boja, 
u kojem doduse pogibe sultan Murat od noza srpskoga viteza M i I o s a- 
K o b i 1 i c a', ali Turci ipak ametom potuku pod vodstvom Muratova 
sina i nasljednika Bajazida I, (1389-1403) Srbe, pace i sam. 
knez Lazar izgubi glavu. Sada postadose Srbi na sjeveru od Kosova 
sultanovim vazalima, no srpske drzavne organizacije jos nije nestalo, 
jer joj stade na celo sin Lazarov Stjepan Lazarevic kao- 
despot,  a  u  krajevima  oko  Kosova  vladao  je  surjak njegov V u k 


' Suvremcni hrvatskim jezikom pisani spomenici vazda zovu kralja Z i g- 
muud (Surmin. Acta Croat, 113, 146, 281. 432). a tako se pise i knez Zigmund 
Frankapan izmedu 1444. i 1493. (ibidem). N j e m a c k a je forma Sigismund ili Sig- 
mund, a po njoj onda i latinska. 

-' Pravo ime je K o b i 1 i c, kako ga biljeze svi stariji izvori. Forma Ob ill 6 
dolazi prvi put tek u knjizi Pavla Julinca (1765). Up. o tom PyBapau. O KHeay 
Jlaaapy str. 319.-327, 


123 

Brankovic. Buduci da su oni bili u vjecnim zadjevicama, izmisli 
docnijc narod, da jc Vuk Brankovic izdao Srbc na Kosovu, u cerau 
nema ni zrna istine, Pobjedom Kosovskom bijase Turcima otvoren 
put u Bosnu, Bugarsku i Podunavlje, a sukob izmedu ugarsko-hrvat- 
skoga kralja i sultana vec u najkrace vriieme neizbjeziv. 

Stjepan Tvrtko i Stjcpan Dabisa. Uspjesi Zigmundovi i pro- 
vala turska ne sprijeci bosanskoga kralja Stjepana Tvrtka u srecnom 
napredovanju u Hrvatskoj i u Dalmaciji, jer on okupi doskora oko 
sebe svu Hrvatsku juzno od Velebita s gradom Kninom, Ostrovicom 
i Klisom, stece gradove Omis, Spljet, Trogir i Sibenik pa se godinc 
1390. — ravno trista godina poslije smrti posljednjega Trpimirovica 
Stjepana II. — prozove jos i kraljcm Hrvatske i Dalma- 
c i j e. Stjepan Tvrtko jedini je vladar poslije izumrca hrvatske na- 
rodne dinastije, ma da i nije vladao citavim narodom hrvatskim, koji 
bijase hrvatske krvi i koji je okupio u svojoj ruci vecinu Hrvata 
i Srba.' No slavni kralj ne dospje da utvrdi svoje vlasti, jer vec u 
februaru 1391. umre u pedesetoj godini, a malo potom izmijeni svi- 
jetom i njegov vjerni privrzenik Ivan od Palizne, 

Stjepana Tvrtka naslijedi brat mu Stjepan Dabisa 
(1391 — 1395), muz neodlucan i povodljiv, koji nije znao odrzati tece- 
vine Tvrtkove. Sa Zigmundom sklopi u Dakovu mir (1393), kojim sc 
obaveza, da ce drzavu svoju po smrti njemu ostaviti, a onda se 
s njime slozi na propast brace Horvata otevsi im od Stjepana Tvrtka 
darovani grad Omis. Ivanis i Pavao Horvat pobjegnu sada u Dobor 
grad na donjoj Bosni, gdje ih Zigmund opkoli i uhvati. Nato povede 
Zigmund oba brata u Ugarsku i dade u Pecuhu Ivanisa kao izdajicu 
domovine privezati konjma za repove, dok je biskup Pavao valjada 
u nekom samostanu dokrajcio svoje dane (1394). Tim dogadajem 
svrsio se hrvatski ustanak pod vodstvom brace Horvata, nasto Stje- 
pan Dabisa, zaplasen srecom Zigmundovom, povrati kralju onaj dio 
Hrvatske i Dalmacije, sto ga je bastinio od Stjepana Tvrtka. odre- 
kavsi se podjedno i naslova kralja hrvatsko-dalmatinskoga. Iduce 
godine umru kraljica Marija i Stjepan Dabisa, no bosanska gospoda 
ipak ne uzmu 2igmundd za svoga kralja, vec poslije kratkovremena 
vladanja  Dabisine  udovice  Jelene  Grube (1395-1398) izaberu 

» Kotromanici bili su podrijetlom iz okolice danasnjcga Broda na Savi. a od 
plemcna Borica bana. Kralj Stjepan Tvrtko bijase kroz cijeli zivot k a t o 1 i k (kako 
je to dokazao Ruvarac u ..Glasniku bos. here, muzeja" 1894. 619—620). a mati 
bila mu je Jelena. kneginja Bribirska od plemcna Subida. 


124 

Stjepana Ostoju (1398 — 1404), nezakonita sina Stjepana Tvrtka, 
za koga preuzesc vladanje bosanski velikasi Hrvoje Vukcic Hrva- 
tinic',  Sandal) Hranic i Pavao Radinovic. 

Bitka kod Nikopolja. Oko toga vremena zanemario je Zigmund 
bosanske prilike zbog golemih priprava za turski rat, U tu jc svrhu 
zatrazio pomoc cijele zapadne Evrope, a dobi je najvise, pored Ni- 
jemaca, Engleza i Poljaka, od Francuza. S vojskom od kakih 9000 
momaka krene protiv sultana Bajazida (koji se tada upravo bavio 
oko priprava, da podsjedne Carigrad) s teznjom, da unisti tursko 
carstvo u Evropi. Presavsi kod Orsave Dunav dode pod Nikopolje 
na Dunavu tc ga stade podsjedati, ali uto doleti sultan s kakih 
20.000 momaka i potuce ametom krscansku vojsku (25, sept, 1396,), 
Sam Zigmund nekako se srecno spasao na ladi otplovivsi Dunavom 
u Crno more, a onda se pocetkom slijedece godine preko Carigrada 
i Dubrovnika vrati u svoju drzavu. Pobjeda kod Nikopolja utvrdila 
je vlast osmanlijsku na Balkanskom poluotoku za sve daljc vijekove, 
a povrh toga izazvala je Turke na vojnu protiv Ugarske i Hrvatske. 

Stjepan Lackovic i vojvoda Hrvoje. Buduci da se poslije 
nikopoljske bitke nije kroz vise mjeseci nista znalo ni u Ugarskoj 
ni u Hrvatskoj, sto se je zbilo sa Zigmundom i da li je uopce jos ziv, 
slozi se doskora stranka, na celu joj bivsi ban, onda palatin Stjepan 
Lackovic od Cakovca, a ta ponovo istace Ladislava Napulj- 
skoga, sina Karla IL, ugarskohrvatskim kraljem, Uto stize Zigmund 
u Dalmaciju i Hrvatsku i saznavsi za to pozove Stjepana Lackovica 
i njegove drugove toboze izmirenja radi u Krizevcc na sabor, davsi 
im podjedno pismeno jamstvo, da im se ne ce nista zla dogoditi 
(,,salvus conductus"). Medjutim na saboru ubrzo je doslo do ostre 
kavge, u kojoj Zigmundovi privrzenici sasijeku Stjepana Lackovica i 
njegove drugove pobacavsi im tjelesa kroz prozor sabornice (u fc- 
bruaru  1397.) 

Na glas o ..krvavom" krizevackom saboru opet bukne u Hrvat- 
skoj opcena buna, kojoj se odlucno pridruzi i Bosna, na celu joj 
vojvoda Hrvoje Vukcic, gospodar Donjih Kraja, to jest porjecja 
rijeke Vrbasa od Jajca do Banjaluke. Vojna, sto ju je Zigmund sli- 
jedece godine poveo na Bosnu, svrsi neuspjehom, pace Hrvoje pri- 
druzi svojim Donjim Krajima sav kraj od Banjaluke do Une i Save. 


' Vojvoda Hrvoje Vukcic potomak je porodice Hrvatinica, koji su imali svoje 
posjede u Donjim Krajima. Ova je porodica ogranak hrvatskoga plemena Svaci^ 
(kao i Nelipici). Ime Hrvoje jc hipokoristik od Hrvat, Hrvo. 


125 

Kako je Zigmund jos i inace bio raskalasea, rasipan i lakomislen, 
brzo je dodijao i vecini ugarske gospode, pa stoga ga (u aprilu 1401.) 
uhvate u Visegradu, skinu s prijestola i zatvore u juznougarskom 
gradu ^iklosu. No posredovanjem hrvatskoga bana Nikole Gorjan- 
skoga ugarski se velikasi dobrza izmire s njime, ali ne svi, jer mnogi 
su pristali s Hrvatima uz Ladislava Napuljskoga, koga i pozvase, da 
dodje da se kruni, Ladislav Napuljski uzdajuci se poglavito u voj- 
vodu Hrvoja, odista dode Ijeti 1403. u Zadar, gdje bude (5. aug.) 
okrunjen od ostrogonskoga nadbiskupa ugarsko-hrvatskim kraljem, 
inace nepoznatom krunom' ; to je posljednja krunidba na hrvatskom 
zemljistu. Imajuci pred ocima sudbinu ocevu, Ladislav Napuljski nije 
htio da se odazove pozivu ugarske prisutne gospode, da podc 
s njima u Ugarsku, pace vec treci mjesec vrati se u Napulj imeno- 
vavsi prije vojvodu Hrvoja hercegom spljetskim i svojim 
namjesnikom u Hrvatskoj i Dalmaciji. Ladislavu ostade i nadaljc 
vjerna sva Hrvatska na jugu Velebita i svi dalmatinski gradovi. 

Konac hrvatskoga ustanka. Herceg Hrvoje bjese sada na 
vrhuncu moci i slave. Zbog toga zamrzi na nj bosanski kralj Stjepan 
Ostoja, ali ga nato Hrvoje svrze i proglasi bosanskim kraljem zako- 
nitoga sina Stjepana Tvrtka, mladoga Stjepana Tvrtka II. Tvrt- 
kovica (1404 — 1408). Sada zaredase tri vojne 2igmundove protiv 
Bosne (1405., 1406., 1407.); ali sve tri ostadose bezuspjesne. Za tih 
vojna ozeni se (1405) 2igmund u Krapini Barbarom, kcerkom 
Celjskoga grofa Hermana, u cijoj je vlasti tada bio Varazdin i veci 
dio Zagorja. Videci Zigmund, da ne moze sam svladati otpornc 
Bosne i Hrvatske, pozove sav zapadni svijet uz pomoc pape 
Grgura XII. na „krizarsku vojnu" toboze protiv ,,bogomila i drugih 
heretika u Bosni, Dalmaciji i Hrvatskoj". Skupivsi tako veliku vojsku 
provali Ijeti 1 108. duboko u Bosnu, zarobi izdajom kralja Stjepana 
Tvrtka II. i do stotinu i sedamdeset bosanskih velikasa i plemica, pa 
ih sve osim kralja dade na povratku pod Dobor gradom nesmiljeno 
pogubiti. Na glas o toj nesreci pokloni se herceg Hrvoje kralju 
2igmundu, pa tako bi konacno poslije 25 godisnje borbe svladan 
hrvatski ustanak, a Zigmund opceno od svih Hrvata priznat kraljem. 

Videci Ladislav Napuljski, da se u takim  prilikama ne cc moci 

' Buduci da je tada kruna sv. Stjepana bila u lukama Zigmundovim, a La- 
dislav nije nikakove sobom donio iz Napulja. pa i sam cin obavljcn je naglo. vcoma 
je vjerojatno, da je krunisanje izvrscno starom hrvatskom krunom. koja se tada jo* 
tnogla negdje cuvati. 


126 

odrzati na ugarsko-hrvatskom prijcstolu, odluci se na podlo djelo. 
Poslije duljih pregovora i sramotnog cjenjkanja prodade u julu 1409. za 
100.000 dukata grad Zadar, Novigrad, Vranu i otok Pag, kao i sva 
svoja prava na citavu Dalmaciju republici mletackoj. I tako se eto 
Venecija, koja se za citave borbe tnudro drzala na strani, najvecma 
okoristi dugotrajnim gradanskim ratovima u Hrvatskoj i Ugarskoj, 
ugnijezdivsi se taj put stalno  do  svoje propasti (1797)  u  Dalmaciji. 

C. Kraljevi iz raznih kuca (1409-1526). 

IX. 
Zigmund Luksenburgovac sam i Albert Habsburgovac, 

(1409—1439). 

^ubitak Dalmacije. Prodaja Dalmacijc djelovase upravo 
porazno ne samo na budimski dvor, nego i na Zadar. U 
gradu sve se uzbunilo, napuljska posada bi protjerana, a 
uz urnebesno klicanje „Zivio Sv. Marko" razapet na od- 
redenom mjestu mletacki barjak. Zadrani su time htjeli da pokazu, 
€ su od svoje volje dosli pod vlast mletacku, a ne kao prodano 
roblje. Duzd potvrdi gradsku autonomiju, imenova sve plemice Za- 
drane mletackim gradanima, a podjedno i naseli vise mletackih po- 
rodica u gradu (u septembru 1409,). Ovim dogadajem polozena je 
osnova potalijancenju nekoc hrvatstvu toliko odana Zadra. Za Zadrom 
povedu se svi sjeverni otoci, narocito Rab i Osor (ositn Frankapan- 
skoga Krka) i grad Nin, dozvavsi s a m i Mlecane k sebi, da ih uzmu 
pod svoju vlast, Sada se pojagmi duzd za Trogirom i Sibenikom, po- 
zvavsi oba grada na dobrovoljnu predaju, jer da ih je toboze kupio 
od „zakonitoga kralja" Ladislava Napuljskoga. No ovi gradovi odbisc 
poziv, a nato podsjedne mletacko brodovlje Sibenik. 

Gubitak Dalmacije najkriticniji j.e cas sredovjecne hrvatskc histo- 
rije poslije godine 1 102. Njime je oduzeta hrvatskomu narodaom d r- 
i a V n o m organizmu ona osnova, na kojoj je pocivala sva njegova 
vaznost i politicko-narodna bitnost. Nije ga doduse nestalo poslije 
toga sudbonosnog casa, ali on odsada dalje samo zivotari sve to vise 
pod tudim utjecajem ne ziveci vise onim zivotom, koji je snagu i 
svijest svoju crpao iz vremena prije 1102., a kojega se teziste sve 
to vecma pomicalo na sjever; jon se prometnuo u sokola polomlje- 
nih krila. 


127 

Prvi mletacki rat (1411 — 1413), U isto vrijeme, kad su se dal- 
matinskc opcine redom predavale Veneciji, otegnuse se prcgovori iz- 
medu 2igmunda i duzda, kojega je kralj pozvao na odgovornost, Ali 
oni ostadose bezuspjesni, i tako plane Zigmundov prvi mletacki 
rat (1411 — 1413). Vodio se u sjevernoj Italiji, gdje je bio kraljcv 
vojskovoda temesvarski zupan Pipo od Ozore', iu Dalmaciji, koju 
su branili najprije Ceh Petar z Myslina, a onda ban Petar Alben. 
2igmundovo oruzje nije bilo srecno ; poslije bezuspjesna vojevanja u 
sjevernoj Italiji i gubitka Skradina, Ostrovice i Sibenika, koji se prc- 
dade Veneciji krajem oktobra 1412., bjese konacno u Trstu sklopljeno 
petgodisnje primirje, po kojem pridrza svaka stranka, sto je u taj 
cas imala (u aprilu 1413,). 

Bosanski zapletaji. Medutim zgodise se u Bosni vazne promjcne. 
Poslije poraza i zarobljenja kralja Stjepana Tvrtka II. (1408) ostadc 
bosansko prijestolje neko vrijeme nepopunjeno, jer je Zigmund naumio 
Bosnu sasvim pridruziti svojoj drzavi, pace nesto docnije bavio se 
mislju, da se zajedno sa zenom Barbarom dade okruniti za 
b o s a n s k o g a kralja.' No njegove ciljeve ometu neki bosanski 
veiikasi.kad su i opet uzdigli na prijestolje StjepanaOstoju (1408 — 1418), 
a dobrza ga priznadu i ostala bosanska gospoda osim hercega Hrvoja, 
koji je — priznavajuci se doduse vjernim vazalom Zigmundovim — 
inace samostalno vladao Spljetom, Omisem i citavom Krajinom izmedu 
Cetine i Neretve, pa otocima Korculom, Bracem, Hvarom i bastinom 
svojom Donjim Krajima. Ti dogadaji prisile (1410) Zigmunda na novu 
vojnu, nakon sto je proglasio, da Stjepan Ostoja nije zakoniti bo- 
sanski kralj. Rat, koji potraja gotovo citavu godinu, a u kojem jc 
ucestvovao na kraljevoj strani i herceg Hrvoje, svrsio se tako, da je 
2igmund ipak konacno priznao Stjepana Ostoju bosanskim kraljem, 
okanivsi se misli o svome krunisanju, a taj opet Zigmunda svojira 
vrhovnim gospodarom. Zbog toga pobune se po kraljevu povratku u 
Ugarsku ponovo neki bosanski velikasi, na celu im vojvoda Sandalj 
Hranic, Stoga nastavi 2igmund slijedece godine (1411) ratovanje i 
skrsi konacno dugotrajni  zilavi  bosanski  otpor; ustupivsi 2igmundu 


' Florcntinac Filipo de Scolaribus. Filip Madzarin narodne pjcsme. 
Ozora, mjesto kraj Temisvara, bjese njegovo imanje. 

" Dne 20. i 21. oktobra 1410. zakljucuje Dubrovacko vcliko vijcec i ono „umo- 
Ijenih" (rogati). da se na dar dade 1500 dukata ..domino nostro screnissimo (Sigis- 
mundo) et domine rcgine (Barbarac) in ista sua coronationc rcgni 
Bossine" (donosi Jorga. Notes ct cxtrails vol, II.  Paris  1899.. str.  126 nota 4) 


128 

Usoru i Soli, Stjepanu Ostoji ostade  kao  vazalu samo prava Bosna 
i Humska zemlja. 

Pad hcrcega Hb^oja. I tako ostade jos jedini herceg H r v o j e 
na visini, Ali velika moc njegova i tako reci vladarski mu polozaj. 
bill su veoraa zazorni ugarskim i zavidnim bosanskim velikasima, 
onda kralju Stjepanu Ostoji, a mozda najvise Spljecanima, koji ga 
nijesu voljeli ne samo sto je bio b o g o m i I, nego poglavito s toga,, 
sto im nije postivao autonomije. Svi su ga ti brojni dusmani svako- 
jako opadali pred kraljem Zigmundom, no ovaj ipak ne htjede da dira 
u svoga „kuma" i „starca" hercega. Ali kad je Hrvojc (Ijeti 1413.) 
mucke provalio u zeralju vojvode Sandalja Hranica, dok je taj u 
Srbiji vojevao protiv Turaka na strani Zigmundovoj, onda se kralj 
toliko razgnjevi, da ga je zrtvovao zavisti i mrznji licnih protivnika: 
herceg Hrvoje bi proglasen buntovnikom i nevjernikom i lisen svega 
posjeda. Sada sc Hrvoje povuce u Donjc Kraje, narocito u grad Jajce, 
sto ga je sam dao sagraditi i uze se spremati na obranu, ali videci, 
da je preslab, pozove Turke u pomoc. U augustu 1415. doslo 
je u Usori, negdje oko Doboja, do krvava sukoba izmedu hercega 
Hrvoja i Turaka te ugarsko-slavonske vojske, koju je vodio ban Pavao 
Cupor Moslavacki. Ugarsko-slavoaska vojska bi ametom potucena, 
pace sam ban uz mnoge druge velikase uhvacen i pogubljen. Potom 
provale turske savezne cete Hrvojeve u Hrvatsku i Stajersku sve do 
Celja ; to je prva provala Turaka u Hrvatsku (1415). 
Usorskom pobjedom postade Hrvoje i opet neogranicen gospodar u 
^apadnoj Bosni, dok je ostaU dio zemlje sve to vecma dolazio u po- 
danstvo tursko, pak tako bi ugarski upliv potpuno istisnut iz Bosne 
i izgubljeno jednim udarcem za Zigmunda sve ono, sto je istom ne- 
davno steceno posUje toliko godina i uz gubitak tolike krvi, Od toga 
vremena kralj Zigmund nije vise prelazio Save. Vojvoda Hrvoje me- 
dutim ne prezivi dugo slave i pobjede svoje. U aprilu 1416. umrc 
s nasladom u srcu, da se citav svoj vijek odrzao u vlasti i ostao 
nepobijeden, Njega valja ubrajati medu najcuvenije Hcnosti sredovjecne 
hrvatske historije' : u njegovoj su se ruci za punih dvadesetak godina 
sastajale sve niti bosanske spoljasnje i unutarnje politike, a po tome 


' Hrvatsko podrijetlo hercega Hrvoja isticc i madzarski historik T h a 1 1 6 c z y 
(Codex Blagay, u uvodu str. 129.) kazujuci za nj. da potjece od hrvatskoga 
plemena Hrvatinica i da je bio u rodu s hrvatskim porodicama („0 maga a H r v a- 
tinicsok horvat nemzctsegebfil szarmazvan. alyafisagban allot a 
horvat csaladokkal . . ."). 


129 

bjese i jedan od glavnih faktora u udesu susjedne Hrvatske i Dal- 
macije, Po smrti njegovoj rasturise mu se posjedi na svc strane ; bo- 
sanska mu imanja naslijedi sin Baosa Hercegovic, inace neznatan i 
neugledan covjek ; Omis s Krajinom dobije knez Ivanis Nelipic, brat 
Hrvojeve zene Jelene, a otoke Korculu, Brae i Hvar uze kralj 2ig- 
mund sebi, ali samo za kratak cas, jer doskora prijedose i oni u 
mletacku vlast. 

Drugi mletacki rat (1418 — 1420), Dok se Zigmund, koji postade 
jos 1411. njemackitn kraljem, boraveci vise godina u tudini, zanimao 
zamrsenim husitskim poslovima i velikim crkvenim raskolom, istece 
petgodisnje primirje s Venecijom. Nato zapoce republika prva 
drugi mletacki rat (1418 — 1420) istodobno u Furlanskoj i u 
Dalmaciji te odrza konacno pobjedu na oba bojista, Tecajem godine 
1420. predadose joj se poslije dugotrajne i junacke obrane Trogir i 
Spljet, a onda pored grada Kotora jos i otoci Korcula, Brae i Hvar, 
Rat se svrsio bez ikakva mira ili primirja, i tako ostadose hrvatskorau 
kraljevstvu od citavoga jadranskoga primorja jedino frankapanski 
Sen) i Krk na sjevcru, a Omis s Krajinom i Poljieima na jugu. Tude 
je vladao mocni knez Ivanis Nelipic, drzeci u svojoj vlasti jos i citavu 
Hrvatsku Velebitu na jugu osim kraljevskih gradova Knina, Ostrovice 
i Bribira. 

Bosanske i srpske prilike. Medutim umre u Bosni kralj Stje- 
pan Ostoja, ostavivsi prijestolje sinu Stjepanu Ostojicu 
(1418 — 1421), no njega skoro zamijeni bivsi kralj Stjepan Tvrtko 
II, Tvrtkovic (1421 — 1443), Sada sklopi Venecija s njime savez protiv 
kneza Ivanisa Nelipica, nudeci mu sav posjed knezev osim grada 
Klisa; no upravo onda, kad se Stjepan Tvrtko II. spremao na rat 
protiv kneza Nelipica, provale Turei u Bosnu, a to ga prinudi, da 
se je priblizio Zigmundu, Provale turske isto tako prinudise srpskoga 
despota Stjepana Lazarevica, da se je utekao pod okrilje Zigmun- 
dovo, pace se obavezao, da ce mu po smrti ustupiti uz Beograd 
(koji je od 1403, imao u upravi kao v a z a 1 ugarsko-hrvatskoga kralja) 
jos i Golubac na Dunavu, Stjepan Lazarevic umr'o je 1427., a 
naslijedi ga necak njegov Dorde Brankovic (1427 — 1456), sin 
kosovskoga Vuka Brankovica ; a taj odmah i ispuni obavezu ujakovu, 
Tako prijede sad Beograd ponovo u izravnu vlast 
u g a r s k o-h rvatskoga kralja, pod kojom ostade sve do 1521. 
No na glas o smrti despotovoj provali sultan Murat II. (1421 — 1451) 
u Srbiju, osvoji  Krusevac  (tadanju  srpsku  prijeslolnieu)  oruijem, a 

9 


130 


Golubac izdajom. Nato zapocc 2igmund rat i podsjedne Golubac, ah 
sultan pohrli gradu u pomoc i pobije 2igmunda, tako da sc )e kral) 
morao uz teske gubitke povratiti u Ugarsku (1428). 

Nchai Zigmundov za Ugarsku i Hrvatsku. Poslije toga ostavi 
nemirni kralj i opet svoju drzavu, prcdavsi upravu u ruke svoje zenc 
Barbarc'.  tasta  bana  Hermana  Celjskoga  i  surjaka palatma Nikolc 
Gorjaaskoga. Za to  je vrijeme postigao Zigmund davnu  svo,u zelju. 
da ga je papa Eugcn IV. (1433)  okrunio  u Rimu  carskom  krunom, 
dok je s Mlecanima utanacio primirjc, koje je jos jednom pred smrt 
svoju produzio. Ovako se konacno rijesilo nemarom  i nehajem kra- 
Ijevim pitanje Dalmacije u  mletacku korist  za  vise  vijekova. ,cr sc 
ona otada vise nikad ne sjedini s Hrvatskom. U to je doba bio hrvat- 
skim  banom  Nikola  Frankapan  (1426-1432),  prvi  od svoga 
roda  koji je uzeo ovo u hrvatskoj proslosti  toliko proslavljeno ime. 
Jos prije negoli je postao banom posjedovao je, kao jedini clan svoga 
roda. Krcki otok, Vinodol. Modruse, Senj. Gatsku i Liku u Hrvatskoj 
a Cetin, Slunj i Ozalj u Slavoniji. Kad je postao banom, kral) Zigmund 
zalozio mu je za 28.000 dukata jos i Bihac na Uni, Knin, Lapac-grad, 
Vrliku,  Ostrovicu  (kod  Bribira),  Skradin,  lucku  zupani)U  izmedu 
Zrmanje i Krke te Poljica. Tako je dakle ban Nikola Frankapan po- 
sjedovao gotovo citavu Hrvatsku. U Slavoniji opet bjese banom Cel,ski 
knez Herman (1423—1435), tast kralja Zigmunda, u cijim je rukama 
bio velik dio Slavonije. Zbog nekih obiteljskih razmirica doslo je sada 
do sukoba izmedu oba ova mocna roda, oko kojih se okupise i ostah 
plemici; tako su nastale dvije stranke. Sada su Celjski pregli za tim, 
da ovladaju  i  u  Hrvatskoj,  a  zatru  Frankapane ;  no  uto  se  vrati 
Zigmund iz tudine i tako sprijeci gradanski rat. Skoro potom umr o 
je ban Nikola Frankapan (26. juna 1432.) i ostavi devet sinova, ko,i 
osnovase one grane frankapanske porodice, sto cc sve do druge pole 
XVII. vijeka igrati odlucnu ulogu u hrvatskoj povijesti. 

Obrambcni sustav. Oko toga vremena (1433-1434) pada Zig- 
mundova osnova na obranu hrvatskoga i ugarskoga kraljevstva i to 
protiv Mlecana, Turaka i Husita. Svaki je imucniji plemic i velikas 
morao sa svojim podanicima i sluzbenicima ici u rat na kraljev poziv, 
dok  je  vise  siromasnijih  imalo po jednoga opremiti. Hrvatska bude 

' Kraljica Barbara voljela je oblaciti crno odijelo ; otale joj do danas spomcn 
u hrvatskom narodu (oko Zagreba i u Zagorju) kao .,c r n a kraljica". Cesto ,e 
boravila i na Medvedgradu. a spomcn na to poznati jc ..Kral,icin zdenac pod 
gradom. 


131 

razdijeljena na tri vojnicka tabora: prvi je hrvatski prcma Jadran- 
skome moru i Dalmaciji, a sacinjavahu ga ban hrvatski, grad Du- 
brovnik, knezovi Krbavski, Cetinski, Senjski i citavo hrvatsko malo 
plemstvo ; drugi je slavonski prema rijeci Uni sa slavonskim 
banom, knezovima Blagajskim, priorom vranskim, biskupom zagre- 
backim i susjedgradskim vlastelinom ; treci je usorski s velikasima 
i pleraicima donje Slavonije i juzne Ugarske. Po ovoj osnovi ne samo 
da je odsad udesena obrana Hrvatske, nego je ona u neku ruku i 
zametak docnije Vojne Krajine. 

Konac Zigmundova vladanja. Posljednji dani Zigmundova 50- 
godisnjega vladanja bijahu u Hrvatskoj ispunjeni teskim nemirima i 
sukobima. Kad je Ijeti 1434. umr'o knez Ivanis Nelipic kao posljednji 
muski clan svoje cuvene porodice, imala je naslijediti sve njegove 
prostrane posjede od Velebita do Cetine njegova kci jedinica Katarina, 
odnosno njezin muz knez Ivan (Anz) F r a n k a p a n, sin Nikole 
Frankapana i ban hrvatski po ocevoj smrti (1432 — 1436). No Zigmund 
— ma da je jos za zivota Nelipiceva privolio na to — uze se sada 
tome opirati zahtijevajuci od Ivana Frankapana, da mu predade svu 
ostavstinu kneza Ivanisa; a kad taj ne htjede da to ucini, proglasi 
^a buntovnikom, lisi svih casti i posjeda te nalozi slavonskom 
banu Matku Talovcu (1435 — 1444)', da ga silom pokori. Tako 
planu 1436. u Hrvatskoj gradanski rat, a taj se svrsi nakon nenadane 
smrti bana Ivana Frankapana pobjedom kraljevskom. Imanja kneza 
Ivanisa Nelipica darova sada Zigmund banu Matku Talovcu i njegovoj 
braci Petru, Franku i Ivanu, Malo poslije, dne 9. decembra 1437., 
umre kralj Zigmund u Znojmu (u Moravskoj), poslije vladanja od po 
stoljeca, koje nije bilo srecno ni po Ugarsku ni po Hrvatsku. Lako- 
timan, rasipan i nestalan, niti je umio obraniti Hrvatskoj Dalmaciju, 
niti je znao da valjano zastiti granice svoje drzave protiv provala 
iurskih. Sve su to tesko imali osjetiti nasljednici njegovi, 

Albert Habsburgovac (1438—1439).  Po zelji Zigmundovoj iza- 
beru  ugarski  i  hrvatski  veUkasi  njegovim  nasljednikom  zeta  mu 


' Ova je porodica bila starinom iz Korcule, no onda joj neki clanovi posta- 
-dose gradani dubrovaaki. Kako se tada zvala, nije sigurno. jcr imc Lukarcvici 
tLuccari) nije nam nicim zajamccno. Stupivsi u sluibu kralja Zigmunda dobi posjcd 
Topolovicu izmedu Viroviticc i Grdevca u tadanjoj krizevaekoj zupaniji. koji 
se u sluzbenim spisima zove Thallowch. Tallocz; otale njihovo latinsko-ugar- 
ako ime d e T h a 1 1 o w c z. Hrvati su po  svoj prilici govorili Talovac ili Talcvaeki, 


132 

Alberta' Habsburgovca (1438—1439), koji se jos 1422. vjencao 
njegovom jedinicom Jelisavetom. Kako Albert postade jo§ i kralj 
ceski i njemacki, to je on prvi Habsburgovac, koji jc okupio u svojoj 
ruci sve one zemlje, kojima su potomci njegovi kasnije stalno zavla- 
dali. Kralj Albert naslijedio je od tasta svoga jos i rat s Turcima 
zbog srpskih prilika. Tude se radi neprekidnih navala sultana Mu- 
rata despot Dorde Brankovic nalazio u ocajnom polozaju. Premda 
mu je dao kcer Maru za zenu (u augustu 1436.), ipak ne uzmoie 
sprijeciti Murata, da ne navali krajem 1438. na njegovu zemlju i 
podsjedne novu mu prijestolnicu Smederevo, koju i osvoji. Ne- 
srecni despot srpski pobjeze u Ugarsku i zamoli pomoci. Ovdjc se 
upravo sastao sabor u Budimu. Ovaj stvori takove zakljucke, kojima 
bi gotovo sasvim oslabljena kraljevska vlast, a pojacana vlast sabora, 
bez kojega vladari vise nijesu nista mogli da cine. To je zacetak 
svim daljim smutnjama u Ugarskoj. Zeleci sto prije pomoci despotu 
Dordu Brankovicu, kralj Albert pristade na sve i zapoce privolom 
sabora vojnu. No kralj ne dopre dalje od Slankamena i Titela 
zbog nemarnosti ugarskih velikasa, koji ga nijesu poduprli dovoljnim 
brojem vojskc, Medutim pade Smederevo u turske ruke (u augustu 
1439.), a ugarsku vojsku uhvati neka kuzna bolest, od koje um.re i 
sam kralj Albert na povratku u Bee (u mjestancu Neszmelju neda- 
leko od Dura 27. oktobra 1439.). Jedino znatnije mu je djelo, sto je 
obnovio Severinsku banovinu (u jugoistocnoj Ugarskoj oko Or- 
save) i u njoj postavio banom cuvenoga junaka podrijetlom Rumunja 
Janka Hunyadyja', ili Sibinjanin Janka nase narodne pjesme. 
Smrcu Alberta Habsburgovca nastadose prijestolonasljedne borbe 
u Ugarskoj i Hrvatskoj, koje oslabise oba kraljevstva u tolikoj mjeri,. 
da se vise nijesu mogla valjano braniti od turske premoci. 


* Svi suvremeni h rvatskim jezikom pisani spomenici zovu kralja A 1 b c r- 
t o m (lat. Albertus) ; njemacka jc forma Albrecht. 

' Svi na§i stari izvori vazda pisu vojvoda Janko (nikad Ivan), a gdjekad i 
J a n k u 1, kako su ga i Turci zvali. Rumunjsko podrijetlo njegovo danas je 
sasvim sigurno utvrdeno, ali i to, da je tada ova vec otprije nobilizirana 
porodica bila jako poraadzarena. Sam Janko znao je samo traljavo latinski, a u 
saboriraa govorio je ponajvise madzarskim jezikom. Najveca svoja v o j n i t k a 
djela stekao je na srpskoj zemlji. Tako je vojvoda Janko narodni junak Rumunja, 
Madzara i Srba te Hrvata. 


133 

X. 
Vladislav I. i Ladislav IV. (V.). 

(1440—1457). 

Pitanje  o  nasljcdstvu.  Albert  Habsburgovac  ostavi  iza  sebe 

<dvije kceri' i udovicu Jelisavetu u blagoslovenom stanju. U prvi cas 

preuze ona samovlasno po smrti  muzevljevoj  vladanje u Ugarskoj i 

Hrvatskoj,  isticuci  sebc  kao  glavnu  bastinicu  kralja  Zigmunda.  U 

cvrstoj nadi, da ce roditi sina nasljednika,  mjesto koga ce ona pre- 

uzeti vladanje,  pobrine se,  da sto prije dobije  u  svoje  ruke  krunu 

sv,  Stjepana.   To  joj  i  uspje  uz  pomoc neke  njemacke  dvorkinje ; 

ova  je  potajno  otpremila  svctu  krunu  iz  Visegrada  u  Komarom, 

gdje  se  nalazila  kraljica  Jelisaveta,  Oko  Jelisavete  okupili  su  sc 

samo neki njezini rodaci,  narocito  knezovi  Celjski  Fridrik  i  Ulrik, 

neki  Frankapani  i  knez  Nikola  Ilocki^;  dok  su  vecina  velikasa  i 

plemstva  ugarskoga  i  hrvatskoga,  pace  i  rodak  njezin  macvanski 

ban Ladislav Gorjanski,  sin palatina Nikole,  zeljeli,  da se u to po- 

gibeljno doba izabere za kralja covjek podoban,  da obrani Ugarsku 

i Hrvatsku od spoljasnjih neprijatelja, a narocito od sultana Murata II. 

Jedni  su htjeli,  da se izabere sin srpskoga despota Dorda Branko- 

vica Lazar, no velika se vecina konacno odluci na saboru u Budimu 

(pocetkom  januara  1440.)  za  sesnaestgodisnjega  viteskog  poljskog 

kralja Vladislava Jagelovica, koga je upravo u taj cas mamio sultan 

Murat II. u savez protiv Ugarske. No dok je sjajno poslanstvo ugar- 

skih i hrvatskih velikasa,  a medu njima i ban Matko Talovac, poslo 

u Krakov po novoodabranog kralja, rodi Jelisaveta sina Ladislav a 

Postuma  (22, febr.  1440.),  koga  doskora  dade  okruniti  u  Stolnom 

Biogradu krunom sv. Stjepana po ostrogonskom nadbiskupu Dioniziju 

Szechyju (15. maja), Medutim ostavi Vladislav Poljsku i stize s nesto 

vojske  u  Budim.  Sada ostave svi velikasi,  osim  knezova  Celjskih, 

Jelisavetu i njezina  sina te se poklone Vladislavu,  koga  sabor  po- 

novo jednoglasno izabere kraljem ugarsko-hrvatskim, proglasivsi pod- 

jedno krunisanje  djeteta  Ladislava  nistetnim.  Potom ga okrum (17. 

jula) isti ostrogonski nadbiskup Dionizije Szechy u Stolnom Biogradu, 


' Anu i Jelisavetu; Jelisaveta je mati ugar. hrv. kralja Vladislava II. ( 1490— 1516). 

' IloCki. potomci palatina Konta. bili su bez sumnje S I o v c n i. a nc Madiari. 
Buduci da ih suvrcmcni talijanski i latinski dubrovacki spisi nazivlju Iloiki 
<Illozchi ill d c II o c h). kako to dokazujc zbirka ThalUczy-Gelcich. Raguia 
^s Magyarorszag (Bdpst 1887.). str. 450. 481. 581. 597. 607. vidimo. da su ih Hrvat. 
t a d a zvali I 1 o c k i ; Madiari zvali su ih U j 1 a k y. 


134 

ali ne krunom sv, Stjepana, jer ta je bila u rukama kraljice Jelisa- 
vcte, nego nekom krunom iz grobnice sv. Stjepana, kao Vladislava I- 
(1440-1444). 

Prva podsada Bcograda (1440) i gradanski rat. Te veli- 
ka§ke borbe za prijestoljc upotrijebi sultan Murat II, pak podsjednc 
Beograd, koji je branio junacki prior vranski Ivan Talovac, 
brat slavonskoga bana Matka i hrvatskoga bana Petra (ili Perka) 
(1438 — 1453), Sultan opkoli grad s kopna i sa savske i dunavske 
stranc te ga uze biti iz velikih podsadnih strojeva i t o p o v a (prvi 
put), koji su izbacivali okrugla k a m e n a taneta. No svi mu jurisi 
kroz citavih sest mjeseci (od maja do oktobra 1440.) bijahu uzaludni: 
Ivan Talovac ravnao je obranom grada, posluzivsi se takoder (prvi 
put) ognjenim oruzjem, tolikom vjestinom, da se sultan, izgubivsi 
oko 17.000 Ijudi, konacno morao pred zimu sramotno povratiti u 
Drenopolje, 

Uzmak sultanov pod Beogradom omoguci kralju Vladislavu I,, 
da rijesi pitanje nasljedstva na ugarsko-hrvatskom prijestolu, to jest 
da obracuna s Jelisavetom i njezinom strankom, Na celu joj bijahu 
kapetan ceskih placenika Jan Jiskra od Brandisa, koji je imao u 
svojoj vlasti sjeverozapadnu Ugarsku, onda Fridrik i Ulrik Celjski, 
gospodari znatnoga dijela Slavonije, te neki Frankapani u Slavoniji, 
Sva ostala Hrvatska i Ugarska bila je uz Vladislava I, Osjccajuci se 
preslabom, da se sama bije s kraljem, pozove Jelisaveta u pomoc 
rodaka i skrbnika malodobnoga svoga sina Ladislava, njemackoga 
kralja Fridrika III, Habsburgovca. Taj se odsada kroz vise od p6 
stoljeca jednako uplitao u poslove Ugarske i Hrvatske nastojeci, da 
svome rodu definitivno stece vladanje u oba kraljevstva, Jelisaveta 
predade mu (krajem augusta 1440. u Hainburgu) s krunom sv, Stje- 
pana jos i sina Ladislava na odgajanje, nasto joj on uzajmi 5000 
dukata, da uzmogne placati vojsku. Sada plane krvav gradanski 
rat u Ugarskoj i Hrvatskoj, za kojega je narocito Zagreb Ijuto 
stradao od nasilja Ulrika Celjskoga i njegovih njemackih sluzbenika, 
kojima je zapovijedao Ceh Jan Vitovec. Konacno je ipak prevagnula 
stranka kralja Vladislava I., pa tako bude, poglavito nastojanjem 
papinskoga kardinala Julijana Cesarinija, sklopljen mir (16, decembra 
1442. u Duru), Utanaceno bjese, da kralj Vladislav I, ima vladati do 
svoje smrti, a onda da ga ima naslijediti Ladislav Postumus. Mir 
bjese stim sigurniji za Vladislava, sto je vec treci dan poslije nje- 
gova proglasenja  (19. dec.)  iznenada  umrla  kraljica  Jelisaveta,  Za. 


135 


vrijemc toga gradanskoga rata ote hrvatskorau kraljcvstvu bosanski 
vojvoda Stjepan Vukcic Kosaca, sinovac i bastinik vojvode Sandalja 
Hranica, gospodara gotovo citave Humske zemlje, Krajinu izmedu 
Cetine i Neretve s Omisem i poljickom zupom ; no malo potom (po- 
cetkom 1444.) ugrabi mu mlctacka republika Omis i Poljica ostavivsi 
mu same Krajinu. Tako bi Hrvatska na jugu konacno potpuno otis- 
nuta od mora, dok su joj zupanije u nutrasnjosti pomalo preoteli 
bosanski kralj i njegove vojvode. 

Veliki  turski  rat  (1443—1444).  Kralj Vladislav I.  nije mogao 
da to sprijeci, jcr je u isto vrijeme ratovao s Turcima, Jos u godini 
1441. vojcvao je novoimenovani erdeljski vojvoda, glavni kraljev sa- 
vjetnik i vojskovoda Janko Hunyady  u Erdelju  tolikom  srecom,  da 
se je stalo pomisljati na opcu vojnu protiv Turaka   a  sa  ciljem,  da 
se oni izbace iz Evrope.  To su misljenje zastupali  zivim rijecima u 
prvom redu papinski poslanik kardinal Julijan Cesarini, pa bosanski 
kralj Stjepan Tvrtko 11. i protjerani despot srpski  Dorde Brankovic. 
I  odista  zakljuci  ugarski  sabor  (u januaru  1443. u Budimu)  rat,  u 
kojem prodre kralj s vojvodom Jankom  Hunyadyjem na celu vojske 
sve do Zlatice  nedaleko  SoBje  na  podnozju  Balkana  (na  Badnjak 
1443.), pobijedivsi u nekoliko odlucnih bitaka Turke. Ali sada pr)sili 
velika studen  i  oskudica  hrane  kralja Vladislava  na  povratak,  za 
kojega bjehu Turci kod Kunovice nedaleko od Nisa (pocetkom 1444.) 
ponovo tako snazno  porazeni,  da se jos za same bitke od njih od- 
metnuse pokoreni Arbanasi sa svojim vodom Dordem Skender- 
begom  Kastrioticem. Nato ponudi sultan Murat 11. mir, koji 
bi sklopljen (13. jula 1444.) u  Segcdinu  na  deset  godina.  Sada  se 
Srbija oslobodi turske vlasti, a despot  Dorde  Brankovic  povrati  u 
svoju  zemlju. 

Ali tek sto je mir bio potpisan, uze kardinal Julijan Cesarini 
nagovarati velikase na nov rat tvrdeci, da prisege dane ..nevjerni- 
cima" ne vrijede. Tako je i opet doslo do rata, sve protiv savjcta 
despota Dorda Brankovica, koji se ne htjede da pridruzi Vladislavu 
na veliku srdzbu Janka Hunyadyja. Da se obide Srbija i tesko pro- 
hodni Balkan, a i opet s namjerom, da se Turci istjeraju iz Evrope, 
krenulo je pod vodstvom kralja Vladislava i Janka Hunyadyia oko 
16 000 vojske niz Dunav desnom obalom, pa onda skrene do V a me 
na Crnom moru. No oVdje joj dne 10. novembra 1444. zakrci dalje 
napredovanje sultan Murat s 40.000 momaka,  a kako ju je zatckao 


136 

nepripravnu, potucc je ametom. Sam kralj Vladislav pogibc u boju', 
a s njime uz mnogc svjetovne i crkvene dostojanstvenike i kardinal 
Julijan Cesarini, Samo vojvoda Janko i ban Franko Talovac spasu 
se s nesto vojske, Tom pobjedom turskom prestaju navalni ratovi 
ugarsko-hrvatskih kraljeva protiv Turaka; oni se odsada dalje nalaze 
sve do pod kraj XVII. vijeka u defenzivi, 

Ladislav IV.  (V.) (1445 — 1457)  i gubernator Janko Hunyady 

(1446 — 1452), Kad se u Ugarskoj saznalo za pogibiju kraljevu, sa- 
stanu se velikasi, pleraici i zastupnici kr, slob, gradova koncem 
aprila 1445, u Pesti na saber, na kojem izaberu Ladislava IV. (V.) 
(1445 — 1457) ugarsko-hrvatskim kraljem. No kad skrbnik njegov, nje- 
macki kralj Fridrik III,, ne htjede da gospodi izruci petgodisnje di- 
jete s krunom sv. Stjepana, izaberu oni na novosazvanom saboru na 
polju Rakosu kod Peste (5. juna 1441,) najpopularnijega covjeka ovoga 
vremena vojvodu Janka Hunyadyja gubernatorom (1446 — 1452), 
predavsi mu svu vlast u ruke, Odmah potom pozove gubernator 
kralja Fridrika, da izruci kralja Ladislava zajedno s krunom sv, Stje- 
pana, a kad on to odbije, zace Janko Hunyady rat ; no svrsi ga brzo, 
jer zeleci, da se sto duze odrzi u vlasti, nije mu bilo bas toliko stalo, 
da natjera Fridrika na ispunjenje zahtjeva. Potom okrene Hunyady 
na Turke, da osveti poraz kod Varne, jer mir sa sultanom jos nije 
bio obnovljen, Na polju K o s o v u doslo je do trodnevnoga boja (18,, 
19, i 20. oktobra 1448,), ali se svrsi potpunim porazom ugarske i 
hrvatske vojske, U boju pogibose hrvatski ban Franko (Franjo) Ta- 
lovac, suban brata Petra (Perka) i sestric gubernatorov slavonski ban 
Ivan Szekely.* Poslije boja dade srpski despot Dorde Brankovic uhva- 
titi Janka Hunyadyja i baci ga u Sraederevu u tamnicu, Razlog bjese, 
sto je gubernator prolazeci Srbijom u turski rat Ijuto opustosio des- 
potovu zemlju, buduci da mu se despot ni taj put ne htjede da pri- 
druzi, Istom poslije dvomjesecnoga tamnovanja domogne se Janko 
Hunyady nastojanjem ugarskih velikasa slobode, nasto sklopi s novim 
sultanom Mehmedom 11. (1451 — 1481), sinom Muratovim, primirje 
na tri godine, Ujedno utanaci gubernator i s kraljem Fridrikom III. 
tajni ugovor, po kojemu mu bud* gubernatorstvo zajamceno sve do 
osamnaeste godine kralja Ladislava (to jest do 1458), No dobrza po- 
dignu austrijski stalezi bunu  protiv  Fridrika III, i prisile  ga, da  im 


' Otale ga Poljaci prozvaSe  „Varnencik". 
*  BanovicSekula narodne pjesme. 


137 

izruci dvanaestgodisnjcga Ladislava (1452), Ladislav nastani se potom 
u Becu i preuze vladanje u Austriji, Ceskoj, Ugarskoj i Hrvatskoj, 
no tako, da je u Austriji umjesto njega vodio drzavne poslove kao 
upravitelj Ulrik Eizinger, u Ceskoj Duro Podjebradski, 
a u Ugarskoj i Hrvatskoj Janko Hunyady, dok je vlast Fri- 
drika III. stegnuta na Stajersku, Korusku i Kranjsku. Odgojiteljem 
mladoga kralja opet bi postavljen opaki mu rodak knez Ulrik Celjski. 
Sada se Janko Hunyady odrece casti gubernatora, a mladi ga kralj 
imenova (1453) vrhovnim vojskovodom i upraviteljem financija u 
Ugarskoj i Hrvatskoj te podjedno ga obdari naslovom kneza Bistric- 
koga' (perpetuus comes Bistriciensis necnon regni Hungariae capi- 
taneus generalis). 

Hrvatske priiike. Za sve vrijeme tih krupnih spoljasnjih doga- 
daja, koji cine i dio hrvatske historije, imao je narod hrvatski unutar 
svojih granica propatiti mnogo teskih dana.  Po smrti Matka Talovca 
(pocetkom  1445.)  ugrabe  sebi  slavonsko banstvo  knezovi  Fridrik  i 
Ulrik Celjski,  zet srpskoga  despota  Dorda  Brankovica, i uzmu  oti- 
mati imanja braci Talovcima i biskupiji  zagrebackoj. Za tih domacih 
bojeva  pogibe  prior  vranski  i  nekada  junacki  branitelj  Beograda 
(1440J Ivan Talovac. Nasiija knezova Celjskih izazvase srdzbu ostalih 
velikasa ;  stoga  nalozi  stolno-biogradski  sabor  gubernatoru  Janku 
Hunyadyju (1446), da ih silom pokori.   Gubernator  uzme  Durdevac, 
popali varos Varazdin i udari na Stajersku, a odavle onda preko Medu- 
murja na Koprivnicu,   Celjski knezovi  predadu  oteta imanja  i  gra- 
dove, no slavonska  im banska cast ostade, ali  ipak  tako, da  su se 
i oni i hrvatsko-dalmatinski ban Petar Talovac imali pokoravati  gu- 
bernatorovu scstricu Ivanu Szekelyju, koji bi imenovan uz upravitelja 
vranskoga priorata ne samo hrvatsko-dalmatinsko-slavonskim banom, 
nego  jos  i  vicegubernatorom  hrvatskim  (vicegubernator  in 
regno Sclavonic constitutus).  Uza sve  to imao  je  ban  i  viceguber- 
nator Ivan  Szekely teskih borba s Celjskima, dok  je Petar Talovac, 
vladajuci citavom zemljom na  jugu Velebita, imao  pune  ruke  posla 
s Mlecanima, bosanskim  kraljem   Stjepanom  Tomom  (1444— 
1461), nasljednikom Stjepana Tvrtka II,, i Stjepanom Vukcicem 
K o s a c o m, koji se sam prozva kao gospodar Humske  zcmlje  (oko 
1448.) hercegom  sv.  Save, a  otale ma otada i zemlji  ime  H e r- 
cegovina. U isto su vrijeme vladali knezovi Frankapani sjevernom 


Bistrica, madz.  Beszterczc. u Erdclju. 


138 

Hrvatskom kao samostalni gospodari ne mareci ni za malodobna 
kralja, ni za gubernatora, ni za banove. Godine 1449. razdijele on* 
izmedu sebe golemi zemljisni posjed svoga roda u o s a m dijelova, 
i tako bi osnovano osam grana porodicc Frankapanske, od kojih 
neke brzo izumrijese, a ostadose Trzacka', Ozaljska, Slunjska i Ce- 
tinska. Uto umre ban Petar Talovac, a hrvatsko-dalmatinskim banom 
postade stariji sin gubernatorov Ladislav Hunyady (1453). Ali 
on nikad ne vidje svoje banovine prepustivsi je domacim nemirima i 
borbama, dok su u Slavoniji po pogibiji Ivana Szekelyja na Kosovu 
(1448) ostali kao banovi sami knezovi Celjski, Fridrik (do 1454.) i 
Ulrik (do  1456,). 

Druga podsada Bcograda (1456), Medutim osvoji 29. maja 1453^ 
sultan Mehmed II. C a r i g r a d (otale mu pridjev F a t i h, osvojitelj). 
Tako pade posljcdnji ostatak tisucljetnoga bizantinskoga carstva. 
Dojam te katastrofe, koja nije dosla nenadano, bijase ipak ncobicno 
jak ne samo u Hrvatskoj i Ugarskoj, nego i po citavoj zapadnoj Evropi. 
Vec 1454. zametne Janko Hunyady rat s Turcima, ali s malo uspjeha»- 
Stoga se odlucio povesti „krizarsku" vojnu uz pomoc citave zapadnc: 
Evrope. Papa Nikola V. poslje cuvenoga redovnika Talijana I v a n eb. 
Kapistrana, da svojom neodoljivom besjedotn okupi oko sebe^ 
sto vise krizara u Austriji, Ceskoj i Ugarskoj. I odista, kad sultan.- 
Mehmed Fatih 1456, udari sa 150.000 momaka na Beograd, taj „kljuc 
Ugarske", bude on od ceta Kapistranovih i Hunyadyjevih pod vod- 
stvom Jankovim araetice porazen, naiprije na Savi i Dunavu, a ondai 
na kopnu (u julu 1456.). To je bilo najslavnije djelo „Sibinjanina» 
Janka", ali i posljedaje, jer nekoliko nedjelja poslije te pobjedc umre- 
od kuge slavljeni junak u Zemunu (11. augusta), a dobrza za njirtt 
i drug mu Ivan Kapistran u Iloku (23. oktobra), gdje bi i sahranjenV 

Sukob izmedu Hunyadyjevaca i Celjskih. Za vrijeme tih tur- 
skih ratova Ijuto se zavadise Janko Hunyady i knez Ulrik Celjski, a 
cijoj je vlasti bio mladi kralj Ladislav IV. (V.), Po smrti hrvatskoga. 
bana Petra Talovca naime prisvoji Ulrik Celjski nasilnim nacinom i 
hrvatsko-dalmatinsku banovinu, pace se pojagmi i za imanjima Ta- 
lovcevim pa ugrabi ubrzo i svu Hrvatsku osim Klisa i Frankapanskih. 
posjeda. Kod  toga  ga  je izdasno pomagao  herceg  Stjepan Vukcic. 

' Trzac je danas tik hrvatske granice u sjeverozapadnoj Bosni nedaleko 
od Cetina. 

'' Janko Hunyady sahranjen je u erdeljskomu Gyulafehervaru (u  stolnoj crkvi)^ 
gdje mu se grob saduvao do danas. 


139 

AH kako je jos prije toga imenovan hrvatskim banom Ladislav Hu- 
nyady, doslo je do teskoga sukoba medu njima. Ovaj se konacno svrSi 
tako, da je Ladislav Hunyady dao pogubiti Ulrika Celjskoga (9. no- 
vembra 1456.) u Beogradu, kamo je stigao s kraljem Ladislavom 
poslije srecne obrane grada. Ulrik Celjski bijase posljednji clan svoga 
nasilnoga roda, koji je Hrvalskoj, napose gradu Zagrebu i njegovoj 
biskupiji, nanio mnogo teskih udaraca i uvreda. Nesto kasnije, na 
Badnjak iste godine, umre i tast njegov srpski despot Dorde Brankovi<5. 
Prijeku smrt svoga rodaka i odgojitelja dobrza osveti kralj La- 
dislav, ma da se zakleo udovici Janka Hunyadyja, Jelisaveti Szilagyi, 
da to ne ce uciniti. Kralj je naime dao Ladislava Hunyadya 
nenadano u Budimu, kad ga je zajedno s mladim bratom Matijasem 
pozvao na dogovor, uhvatiti i pogubiti (16. marta 1457.), Poslije toga 
zurno ostavi Buditn i povede sobom kao suznja mladega sina Janka 
Hunyadyja Matijasa u Frag. Osam mjeseci docnije umre iznenada 
scdamnaestgodisnji Ladislav IV. (V.) u Pragu (23. novembra 1457.). 
Smrcu njegovom raspade se u cas personalna unija izmedu Austrije, 
Ceske i Ugarske s Hrvatskom, a kako kralj nije ostavio potomka, 
imale su Ugarska i Hrvatska sada izabrati sebi novoga vladara. Poslije 
poduzeg raspravljanja odluce se velikasi, poglavito pod pritiskora 
nizega plemstva, koje je listom bilo na strani Hunyadyjevaca, na sa- 
boru u Budimu pocetkom 1458. za mladega sina Jankova Matijasa', 
koji se obicno zove K o r v i n po gavranu, sto ga je jos otac njegov 
nosio u grbu. 

XL 
Matijas I. Korvin. 

(1458-1490). 
Ucvrsccnjc vlasti. Matijas L Korvin bjese jos uvijek u zatvoru, 
kad je umr'o Ladislav IV. (V.), no odmah sjutradan pusti ga na slo- 
bodu ceski upravitelj, a malo potom i kralj Duro Podjebradskt 
(1458—1471), zarucivsi ga torn prilikom sa svojom kcerkom Katarinora. 
Buduci da je Matijasu Korvinu tada, kad je izabran kraljem. bilo 
jedva 15 godina, izaberu velikasi njegova ujaka Mihajla Szila- 
g y i j a' gubernatorom na pet godina. No mladi Matijas pokaza odmah 

• Svi suvrcmeni hrvatskim jezikom pisani izvori zovu kralja M a t i j a S. a Uko 
narodna pjesma jos i danas. 

•' S V i 1 o j e V i c starijc narodne pjesme (bugarstica). 


140 

u pocetku  toliko  energije i samosvijesti, da se  je ubrzo rijesio uja- 
kova skrbnistva i preuzeo vladu satn, 

Prvo mu je bilo, da je povratio ugled kraljevskoj vlasti u Hrvat- 
skoj, gdje je vec dulje vremena vladala prosta sila, narocito netom 
izumrlih knezova Celjskih, i gdje su se bosanski kralj Stjepan Toma, 
herceg Stjepan Vukcic i Venecija otimali za pojedine gradove. Sad 
imenova kralj hrvatsko-dalmatinskim banom Pavla opirancica 
(1459—1463), a taj samo teskom mukom odrza Klis. No istodobno 
urote se protiv kralja Matijasa glavni drzavni velikasi: Ladislav Gor- 
janski, Nikola Ilocki i sam ujak njegov Mihajlo Szilagyi, i ponude 
Ugarsku i Hrvatsku njemackomu kralju Fridriku III, Kako mlitavac 
Fridrik ne poduze nista odlucno, da ostvari te ponude, uspje Mati- 
jasu doskora, da se izmirio s nezadovoljnicima, a konacno i s Fridri- 
kom. Njemacki kralj povrati uz odstetu od 80,000 dukata krunu sv. 
Stjepana i zadovolji se naslovom ugarskoga i hrvatskoga kralja, a 
Matijas primi obavezu u ime drzave, da ce ga u Ugarskoj i Hrvatskoj, 
ako ne ostavi zakonita sina, naslijediti Fridrik ili koji od njegovih 
sinova (24, jula 1463,). Iza toga bi Matijas poslije sestgodisnjega vla- 
danja (29, marta 1464.) svecano okrunjen za kralja, povrativsi podjedno 
obadvjema kraljevstvima snagu i unutarnji mir, kakvog ona nijesu 
uzivala tamo od smrti Ludovika I, 

Pad Bosne. Medutim se zgodise znatne promjene na jugu. Po- 
najprije je propala sasvim poslije pada Smedcreva Srbija, postavsi 
turskim pasalukom (1459), a onda dode red na B o s n u, Ovdje je 
vladao po smrti Stjepana Tome njegov sin Stjepan Tomasevic 
(1461 — 1463) bez ugleda i potrebne snage, da se obrani od velike 
sile turske, pouzdavajuci se jedino u pomoc papinsku i kralja Mati- 
jasa, No dok je Matijas bio zabavljen pregovorima s njemackim kra- 
Ijem Fridrikom III,, provali u maju 1463. sultan Mehmed II, sa 150,000 
momaka u Bosnu i pokori je za malo dana, Nesrecni kralj Stjepan 
Tomasevic pobjeze iz Bobovca, prijestolnice svoje, u Jajce, a odavle 
u tvrdi Kljuc na Sani. Izdajom vojvode Radaka pade Bobovac Tur- 
cima u ruke, dok se Jajce predade bez borbe, a Kljuc iza ocajne 
obrane, nakon sto su Turci prisegom obrekli kralju stedjeti zivot. 
Ipak ga sultan dade pogubiti u svom taboru pred Jajcem, Take 
propade kraljevstvo bosansko. Jedino Hercegovina, gdje 
je nezavisno vladao Stjepan Vukcic, ostade slobodna, odbivsi u svojira 
krsnim planinama tursku vojsku, Kad je kralj Matijas saznao za 
propast Bosne, odluci se jos iste godine pred zimu na vojnu za nje- 


141 

zino oslobodenje. Na sam Bozic uzme Jajce, a iducih godina jos i 
svu sjevernu Bosnu te osnova dvije banovine : J a j a c k u u po- 
rjecju Vrbasa sa sredistem u Jajcu iSrebrenicku izmedu donjc 
Bosne i Drine, pa Save i Majevice planine, sa sredistem u gradu 
Srebrniku. Od ovih imala je prva da brani Turciraa ulaz u Hrvatsku, 
a druga u Slavoniju i juznu Ugarsku. 

Ceski zapletaji i austrijski rat. Uto  se  zaplete  kralj  Matijas 
u ceske poslove. Kad je papa Pio II. zbog zasticivanja Husila izopcio 
i  lisio  krune  ceskoga  kralja  Duru  Podjebradskoga, provali MatijaS 
kao papinski saveznik s vojskom svojom u  Moravsku i Cesku, gdje 
ga katolici izaberu svojim  kraljem (1469). Ali zemlje ne uzmoze uz- 
drzati,  jer je vecina ceskih velikasa po smrti Dure  Podjebradskoga 
izabrala i okrunila kraljem  poijskoga  kraljevica V 1 a d i s 1 a v a  Ja- 
gelovica.  Radi  tih  zalisnih  ratova, a  i  prekomjerne strogosti Mati- 
jaseve, podize se u Ugarskoj i Hrvatskoj protiv njega  buna  s na- 
mjerom, da ga skine s prijestola i da uzme poijskoga kraljevica Ka- 
zimira Jagelovica za kralja. No  energicni Matijas  ugusi tu bunu jos 
u njezinu zametku, kaznivsi  tesko njezine kolovode, a onda okrene 
Opel paznju svoju ceskim zapletajima ; ali uvjerivsi se, da ne ce pot- 
puno uspjeti, sklopi  s  kraljem  Vladislavom  mir  u  Olomucu (1479). 
Matijas  priznade  Vladislava  Jagelovica  kraljem  ceskim  i  dobi  uz 
naslov ceskoga kralja (rex Bohemiae) u dozivotnu upravu Mo- 
ravsku, Slesku i Luzicu ; po smrti Matijasevoj mogu Cesi iskupiti ove 
pokrajine  za  400.000  dukata. Jos prije izmirenja sa ceskim kraljem 
navijestio je kralj Matijas rat njemackomu kralju Fridriku III., s kojim 
je  vec  dulje  vremena  bio u zavadi. Dvanaest  godina  (1477—1488) 
udarahu Ugri na Austriju, pace  1485. osvoje i Bee, gdje kralj Matijas 
uredi  sebi  dvor.  No  dok je kralj Matijas ovako sirio granice svojc 
drzave na sjeveru, Ijuto je  stradala  Hrvatska  ne  samo  od  Turaka, 
nego i od njegove samosile. 

Hrvatskc prilikc. Otkako je pala Bosna, Turci su jednako pro- 
valjivali u Hrvatsku, a narocito su Ijuto postradale Lika s Krbavom 
i danasnja sjeverna Dalmacija, pace pojedini odredi turski doprli su 
gdjekad sve do Senja i juzne Kranjske. Vracajuci se natrag Turci 
su vazda sobom vodili mnogo hiljada krscanskoga roblja. koje bi ili 
naseljavali po Bosni po svojim posjedima kao ..raju". ili prodavali 
daljc na islok. Godine 1469. bijase nevolja vec toliko teska, da su 
se pojedini hrvatski velikasi, a narocito knezovi Frankapani, stali 
obracati za pomoc Veneciji i njemackomu kralju Fridriku III., jer i 


m 


142 

Matijas — zaokupljen ceskim ratom — ne uzmoze nista uciniti. Kad 
to sazna kralj Matijas, uplasi se, da se ne bi Venecija, pomazuci 
toboze Frankapane, ugnijezdila u Senju, i stoga poslje u Hrvatsku 
kapetana Blaza Podmanickoga> s kraljevskom vojskom, a taj onda 
otme Frankapanima Senj. Tako postadc Senj kraljcvskim gradom, a 
doskora bi u njem uredena na obranu njegovu od Mlecana i Turaka 
kapetanija, obuhvatajuci docnije citavo primorje i Otocac. Gubitak 
Senja bijase tezak udarac za porodicu Frankapana, pa stoga i na- 
stade neprijateljstvo izmedu nje i kralja Matijasa, a pogotovo otkad 
jpj kralj otc jos i citavo primorje od Trsata do Senja i Vinodol. Kako 
su se Frankapani utjecali Veneciji u zastitu, navali Krcki knez Ivan 
na sucelne gradove Novi i Bribir; no time je izazvao kapetana Blaza 
Podmanickoga, da je udario na Krcki otok. Ali jos prije negoli je 
otok mogao doci u vlast kraljevu, predade ga Ivan Frankapan Ve- 
neciji (1480). Time bi rod Frankapana sasvim potisnut od mora, a 
Hrvatska izgubi i posljednji svoj otok. U vrijeme ovih 
smutnja podijeli kralj Matijas (1477) kraljevstvu hrvatskomu znatno 
pravo, da sebi samo birana saboru posebnoga zemalj- 
skoga glavara vojske (capitaneus regni), koji ne mora da 
bude ban. 

Bosanski poslovi. Medutim je kralj Matijas ratovao i s Tur- 
cima. Godine 1471. pade Pocitelj na Nerctvi u turske ruke, a s njimc 
i citava zemlja izmedu Cetine i Neretve osim primorja. Iduce godine 
uskrisi kralj Matijas dostojanstvo bosanskoga kralja, imenovavsi i 
okrunivsi bosanskim kraljem Nikolullockoga (1472 — 1477), 
a onda ga ucini jos i banom hrvatskim i slavonskim, pace i upravi- 
teljem vranskoga priorata. Ovaj primjer, da su Hrvatska, Slavonija, 
Dalmacija i Bosna cinile jednu administrativnu cjelinu, 
nije osamljen u ovo doba, sto je zacijelo veoma poucna cinjenica iz 
vremena najslavnijega ugarskoga kralja.- Zadaca Nikole Ilockoga bjese, 
da Turcima otme preostali dio Bosne ; no on je nije ispunio. Po nje- 
govoj smrti odluci se sam kralj Matijas na provalu u Bosnu i odista 
dopre do Sarajeva (Vrhbosne)  (1480) ;  ali uspjch  kraljev bjese ipak 

' Majer (= Madzar) Blaz hrvatskih suvremenih Ijetopisa. 

' Jos 1464. je slavonski velikas Emcrik Zapoljskl „gubernator Bosnae, ac Dal- 
matiae ct Croatiae nccnon Sclavoniae banus", a tako isto i njegovi nasljednici Ladislav 
Disznosi i Pctar Szobi (1465. 1466), Ivan Thuz od Laka (1466) i Blaz Podmanicki 
(1470 — 1478), Prvi jajacki ban Petar D6czi spominje se tek 1480. (Gl. T h a 1- 
1 6 c z y, A Jajczai bansag tortenete, Budapest 1915.. str. 272 — 273.) 


143 

«amo privremen, pace dvije godine docnije (1482) pokore Turci Her- 
cegovinu. Dalje mu vojevanje s Turcima prekine rat s njemackim 
kraljem Fridrikom III., za kojega umre kralj Matijas u Becu 6. aprila 
1490., navrsivsi istom 47 godina. 

Licnost kraljeva. Kralj Matijas bijasc nesumnjivo najznatniji 
vladar svoga vremena. Potpuno samostalan, energican, nepopustljiv 
prema svojim protivnicima, gospodar svakom oligarhijskom pokretu, 
a seljaku i gradaninu pravi zastitnik', to su kreposti, sto su ga resile. 
Osvajaaja njegova proslavise doduse ime njegovo, ali i nanesose teskih 
udaraca narocito Hrvatskoj, Inace bijase kralj Matijas osobito da- 
rovit muz rijetke naobrazbe, duhovit i vjest govornik, velik i iskren 
prijatelj znanosti i umjetnosti, skupljajuci oko sebe pjesnike i pisce. 
Drzavu podigao je do zamjerne snage i sjaja ; mogao je postavili na 
noge do 150,000 moraaka na kopau i 330 ratnih lada, koje po moru, 
a koje po Dunavu, Dravi i Savi, Tada bjese srediste dunavskog bro- 
dovlja Petrovaradin, a zapovjednikom neko vrijeme Petar Doczy 
(Dojcin Petar narodne pjesme), nekoc ban jajacki. Za vladanja Ma- 
tijaseva pojavile su se i prve stamparije u Ugarskoj, a 1483. stam- 
pana je i prva hrvatska knjiga (misal nepoznata redaktora, mozda u 
Veneciji). 

Kralj Matijas bijase tri puta ozenjen, ali ni jcdna mu zcna nc 
rodi djece, vec je jedino imao nezakonita sina I v a n i s a" (roden 
1473. u Vratislavi u Sleskoj). Potkraj zivota stao je kralj Matijas 
svakojako nastojati, da mu osigura nasljedstvo, davsi mu ime „Kor- 
vin" i mnogobrojna imanja, pace i cast kraljevskoga princa na dvoru. 
Medutim kad umre kralj Matijas, sve je poslo drugim putem, ma da 
su velikasi i kr. slob, gradovi polozili kralju Matijasu prisegu, da ce 
po njegovoj smrti sina mu Ivanisa izabrati kraljem. 

XII. 
Vladislav II. i Ludovik II. 

(1490—1526). 

Izbor kralja Vladislava XL Nasljedstvu Ivanisa Korvina najvisc 
]e smetalo, pored njegova nezakonitog poroda, ncprijateljsko raspolo- 
icnje glavnih ugarskih velikasa protiv strogoga kralja Matijasa: jedmo 

' Otale drcvna hrvatska reCcnica : ..Pokle kralj Matijas spi. nikakve pravicc ni." 
' Hrvatski spomenici toga vremena, tako kamcni natpis glagolskim pismenima 
u nar. arh. muzeju u Zagrebu. zovu ga vazda I v a n i s. 


144 

slavonski velikasi, narocito knez Lovro Ilocki, sin nekadasnjega bo- 
sanskoga kralja, bili su listom za Ivanisa Korvina, No pored njega 
jos su se javila tri kandidata za ispraznjeni ugarsko-hrvatski prijesto : 
ceski kralj Vladislav Jagelovic i mladi mu brat poljski kraljevic Ivan. 
Albert te njemacki kralj Maksimilijan, sin Fridrika III. Dok su oba 
Jagelovica temeljila svoje pravo na rodbinskim vezama s bivsim 
ugarsko-hrvatskim kraljevima, pozivao se Maksimilijan Habsburgovac 
na ugovor izmedu kralja Matijasa i Fridrika III. od 1463. Ali nasto- 
janjem sepeskoga (Zips) kneza Stjepana Zapoljskoga' bi 
konacno izabran na saboru u Pesti (15. jula 1490.) dobrocudni i 
slabi ceski kralj Vladislav II. Jagelovic (1490—1516). Ivanis Korvin 
zadovolji se cascu nasljednoga slavonskoga h e r c e g a (dux)^ 
a onda i bana hrvatsko-dalmatinskoga, pace mu bude obecano, da 
ce ga novi kralj okruniti jos i bosanskim kraljem; no do toga 
ipak nije doslo. Kad je na ugarsko-moravskoj granici novoizabrani 
kralj polozio prisegu na krunidbenu zavjernicu („izbornu kapitula- 
ciju"), kojom postade sasvim odvisan od velikasa, stono se po smrti 
kralja Matijasa opet domogose predasnje prevlasti u drzavi, ude 
svecano docekan u Budim, a malo poslije i u Stolni Biograd, gdje 
ga je okrunio zagrebacki biskup Osvald Thuz od Laka (18. 
sept. 1490.). 

Borbc sa suparnicima. Prvo je bilo kralju Vladislavu II., da 
odbije svoje suparnike : brata Ivana Alberta i kralja Maksimilijana. 
S Ivanom Albertom bjese lak posao, jer poslije izgubljene bitke kod 
Kosica okani se svojih teznja. Teze je bilo s Maksimilijanom, Istje- 
ravsi ugarske posade iz Austrije, narocito iz Beca, provali Maksi- 
milijan sve do Stolnoga Biograda i Budima te se onda samovlasna 
prozva kraljem Ugarske i Hrvatske. Od hrvatskih i slavonskih veli- 
kasa bili su uza nj knez Lovro Ilocki, Ivan Frankapan Cetinski, Ni- 
kola Frankapan Trzacki, potomci banova Talovaca, pace i zagrebacka 
opcina Gradec, dok je Kaptol bio uz Vladislava II. Kako su herceg 
Ivanis Korvin i knez Bernardin Frankapan Ozaljski ostali vjerni 
kralju Vladislavu, nije citavo hrvatsko kraljevstvo pristajalo uz Ma- 
ksimilijana. Medutim prisili oskudica novca Maksimilijana na uzmak 
u Austriju, nasto Ugri opet uzmu osvojene gradove. Kad Maksimi- 
lijan vidje,  da ne moze uspjeti, sklopi s kraljem Vladislavom  mir u 

* Porodica knezova Zapoljskih hrvatskoga je podrijetla ; ona polazi iz mjcsta 
Z a p o 1 j e u pozeskoj iupaniji nedaleko od Nove Gradiske (danas je tamo zaselak. 
G o d i D j a k). 


145 

Pozunu (7. nov. 1491,), po kojemu bjese Habsburgovcima 
zajamcen po drugi put ugarsko-hrvatski prijesto 
poslije izumrca muske loze kralja Vladislav a. 
Osim toga odrekose se Ugri Beca i donje Austrije, a hrvatskim bi 
pristasama Maksimilijanovim zajamcena amnestija, Sada je trebalo 
da i ugarski i hrvatski velikasi i plemici prihvate pogodbe mira, a 
narocito ustanovu o buducem nasljedstvu Habsburgovaca, pa stoga 
sazva kralj Vladislav II. sabor u Budim (za 2. februara 1492.). Na 
taj su vazni sabor dosli, uz mnostvo nizega plemstva, jos i svi veli- 
kasi, svjetovni i crkveni, iz Ugarske i Hrvatske, Odmah se pokazalo, 
da medu stalezima vlada veliko ogorcenjc protiv pozunskoga mira i 
da njegove ustanove ne ce biti uzakonjene (inartikulirane), kako 
su to zeljeli Maksimilijan i Vladislav. Zadovoljise se dakle poslije 
burnoga saborskoga raspravljanja od preko mjesec dana time, da su 
napose ugarski, a napose hrvatski velikasi i neki plemici (ba- 
rones, proceres et nobiles regnorum Croacie et Sclavonie) ispravom 
zajamcili Maksimilijanu pravo nasljedstva za slucaj, ako kralj Vladi- 
slav II, ne ostavi zakonita sina nasljednika (7, marta  1492,).' 

Siabost Vladislava II. Tako bijase Vladislav doduse opcenito 
priznat ugarsko-hrvatskim kraljem, ali siabost njegova vladanja i 
nazadak drzave doskora se pokazase. Prvi znak jesu zakonski clanci, 
sto ih stvorio isti budimski sabor, a Vladislav ih onda potvrdio. Sada 
su sve ustanove kralja Matijasa glede vojske i poreza dokinute 
i vraceno ono stanje, kako je bilo za 2igmunda i Alberta, pace 
kralju je oduzeto pravo, da sam po svojoj volji polazi u ofenzivni 
(navalni) rat. Napose jos se kralj zakonskim clankom obavezao, da 
ce uzdrzati u starim pravima „kraljevinu Ugarsku s drugim kralje- 
vinama, naime Dalmacijom, Hrvatskom i Slavonijom", a slavonskim 
plemicima uzakonjena su u jedanaest clanaka (articuli nobilium 
regni Sclavoniae) stara prava i obicaji kraljevine, od kojih je 
najznatnije, da Slavonija placa od poreza, sto ga daje 
Ugarska, samo polovicu. Glede palatina je uredeno, da ga 
ima odabrati kralj „po savjetu prelata i baruna, a s privolom 
plemica kraljevstva". Nato postade palatinom onaj, koji je Vladislavu 
pribavio  krunu  sv,  Stjepana, sepcski  (Zips)  knez  Stjepan  Za- 

• Ovu ispravu. koja sc u originalu cuva u driavnom arhivu u Beiu, izdaju 
63 velikasa i plemica. na Cclu im hrv. dalm. slav, ban Ladislav od Egcrvar* 
(ncdaleko od Kanize). a ovjerovljena je njihovim visccim pefatima (Gl. sliku u knjizi 
Klaid. Povj. Hrvata IV.  185). 

10 


146 

poljski. Posljedice oslabljenja kraljevskc vlasti pokazase sc do- 
skora, a poglavito u necuvenoj financijalnoj bijedi, u kojoj 
treba traziti glavni uzrok opcemu rasulu. 

Slabost nove vladavine odmah odluce iskoristiti  knezovi  Fran- 
kapani tako, da se opet domognu od kralja Matijasa  oteta  im  pri- 
morja, a narocito Senja. Zbog ovih smutnja odrece se herceg Ivanis 
Korvin svoje casti, a banom hrvatskim postade Emerik Derencin^ Novi 
ban i knez Bernardin Frankapan povedose Ijutu borbu za Senj, ali uto 
provali bosanski pasa Jakub s jakom vojskom u Hrvatsku, a odavlc 
u  Kranjsku  i  Korusku.  Na taj glas izmire se s banom Frankapani, 
okanivsi se borbe za Senj, te svi slozno docekaju na Krbavskom 
polju pod gradom Krbavom (danas Udbina) Turke,  kad se vracahu. 
Dne  9.  septembra  1493.  doslo  je  do  uzasna  boja,  u  kojem  bude 
hrvatska plemicka vojska krivnjom banovom ametice potucena i naj- 
vecim  dijelom  ili  pogubljena  ili  zarobljena.  Sam  ban  Derencin  bi 
uhvacen i odveden u Tursku, gdjc je i umr'o poslije nekoga vremena. 
Porazom na Krbavskom polju pocinje se onaj dugi 
niz  godina,  za  kojih  se  hrvatski  narod  nalazio  u 
neprekidnom  i  ocajnom  boju.s  Turcima  braneci 
o t a d z b i n u  s v o j u.' Sada se pocelo pomicanje Hrvata iz preko- 
gvozdanskih strana u Slavoniju i dalje u Ugarsku, a time se ujedno 
stalo i geografsko ime hrvatsko siriti na sjever do Drave, dok ga je 
u isto vrijeme sve to vise nestajalo iz porjecja Vrbasa, Sane i Une. 
Odmah  poslije  Krbavskoga  boja  uzmu  se  Hrvati  ogledati  za 
pomoc. Znajuci, da im kralj Vladislav ne moze pomoci, obrate se na 
kralja Maksimilijana i papu  Aleksandra VI.  Maksimilijan  im  odista 
stavi na raspolaganje neke kranjske cete, a papa poslje im novcane 
pomoci, hrane i zaire.  No  sve  to  bjese  i  suvise  malo  spram  jake 
turske  silc,  jer  kad  opet  uzese  bosanski  muslimani  provaljivati  u 
Hrvatsku  i  Slavoniju,  obavezase im se neki hrvatski velikasi i ple- 
mici  na  placanje  godisnjega  danka  i  nesmetano  propustanje  ceta 

1 Ban Imre Dercncscnyi bijase Madzar od plemena Balog. Ime mu je od grada 
Derencscnyi (slovenski Drjencane) u gomorskoj zupaniji. Hrvati su ga zvali D e- 
r c n c i n. kako to dokazuju suvremeni hrvatskim jezikom pisani izvori, 

- Suvremeni pop glagolas M a r t i n a c upisa u svoj molitvenik poslije boja 
ovo: „I tagda nacese cviliti rodivsije i vdovi mnoge i proci ini. i bist skrb velija 
na vsch zivucih v stranah sih, jakoze nc bist od vremena Tatarov i Gotov i Ateljc 
(= Atile) necastivih". Sabor hrvatski. koji se je sastao 17. jula 1558. u Stenicnjaku. 
kaze kralju Ferdinandu. da sc zbog teskih bojcva Krbavsko polje „in vulgari Ker- 
wawo polye nominator"  (§ i s i c, Sab. spisi III, 22). 


147 

Icroz svoje zemljiste, kao uzvrat za licnu i imovinsku sigurnost. 
Na torn nije se nista promijenilo ni onda, kad jc kralju Vladislavu 
uspjelo, da je kod novoga sultana Bajazida 11. (1481 1512) 
teskom mukom ishodio trogodisnje primirje (krajem marta  1495.), 

Prilike u Ugarskoj. Medutim se sloze u Ugarskoj dvije strankc ; 
jedna dvorska, na celu joj ostrogonski nadbiskup i kancelar T o m a 
Erdody', i druga opozicionalna s Lovrom Ilockim tezeci zbaciti 
Vladislava s prijestola. Zbog toga povede Vladislav vojnu na hercega 
Lovru Ilockoga, tada gospodara citavoga Srijema i gotovo cijele vu- 
kovske zupanije, te ga konacno prisili na pokornost. Poslije te vojne 
sastane se sabor ugarski u Budimu i stvori zakljucak, kojim bjese 
za sva dalja vremena zajamcena vecina nizemu plemstvu, jer je od- 
sada mogao svaki plemic doci na sabor- Taj je zakljucak djelo pala- 
tina Stjepana Zapoljskoga, koji zamisli svoga sina Ivana uciniti kra- 
Ijem poslije Vladislava, i to bas s pomocu nizega plemstva, koje je 
bilo listom za njega sa svojim vodom, rjecitim pravnikom S t j e p a- 
nom Verboczyjem na celu. No Stjepan Zapoljski umre vec 
1499., nasto preuze sve oceve casti, osim palatinske, stariji mu sin 
Ivan. Nastojanjem Ivana Zapoljskoga stvori onda sabor na Rako- 
skom polju (12. okt. 1505.) zamasni zakljucak, koji postade poslije 
kraljeve sankcije i zakonom, da odsada pod prijetnjom kazni 
radi veleizdaje nitko vise ne smije predlagati 
tudinca na ugarsko-hrvatski prijesto. Taj je zakljucak 
ocito naperen bio protiv kuce Habsburske, pa stoga se uze kralj 
Maksimilijan, tek sto je za nj saznao, spremati, da makar oruzanom 
rukom sacuva svoje pravo. Uto se rodi kralju Vladislavu sin L u- 
d o V i k, i time postade svaka raspra o torn pitanju izlisna. No za 
vecu sigurnost obnove oba vladara ugovor, po kojem bi kuci Habs- 
burskoj po treci put zajamceno pravo nasljedstva poslije izumrca 
Jagelovica u Ugarskoj i Hrvatskoj (19, jula 1506. u Becu). 

Ivanis Korvin i zadnje godine Vladislava II. Za vrijeme tih 
nereda u Ugarskoj opet se vrati u Hrvatsku kao herceg Ivanis 
Korvin, On se ozeni Beatricom, kcerkom kneza Bernardina Fran- 
kapana, te stolovase izmjenice u Bihacu na Uni ili u Krapini u hrvat- 
skom Zagorju. Glavna mu je zadaca bila braniti zemlju hrvatsku od 
neprekidnih turskih navala, a narocito zastititi Jajce s banovinom. 
Tu je zadacu veoma savjesno vrsio pobivsi  Turke oko Knina i pod 


' Sin kolara B a k o I c a (otale hrvatsko Bakac)  iz sela  ErdOda kraj Szatmara 
tj sjcv. Ugarskoj. 


148 

Jajcem, nasto sultan sklopi s Vladislavom II. sedmogodisnje primirjc. 
No odmah potora (12. okt. 1504.) umre herceg Ivanis Korvin u Kra- 
pini na tesku zalost citave hrvatske zemlje. Prema njegovoj naro- 
citoj zelji bi pokopan u crkvi pavlinskoga samostana u Lepoglavi^ 
gdje mu se jos i danas vidi nadgrobna ploca. Udovica njegova Bca- 
Irica Frankapanka preudala se doskora za Jurja Brandenburskoga 
od danasnje carske njemacke porodice HohenzoUern, 

Domala uplete se Vladislav u rat s Venecijom kao saveznik 
kralja Maksimilijana, a za nagradu imao je dobiti davno vec otetu 
Dalmaciju. No buduci da je nadbiskup i kancelar Toma Erdody bio 
potajai privrzenik mletacki, znao je vazda vjesto osujctiti sve udarcc 
uperene protiv republike, i tako ostadc Dalmacija i dalje u mletackoj 
vlasti (1512). Potom bjese imenovan hrvatskim banom vesprimski 
biskup Trogiranin Petar Berislavic, koji uze hrabro odbijati 
turske navale; osobito se ban proslavio slavnom pobjedom kod Du- 
bicc na Uni (15. aug. 1513.). U isto se vrijeme spremi i Ugarska na 
rat protiv Turaka, no vojska, vecim dijelom seljaci, ujedared okrenu 
pod vodstvom Jurja Doze mjesto na Turke na velikase i plemstvo. 
Od te nevolje spase Ugarsku erdeljski vojvoda Ivan Zapoljski pora- 
zivsi Jurja Dozu kod Temisvara (1514), nasto mu i onako veliki 
ugled jos vecma poskoci. Te prilike prisilise slabica Vladislava, da 
se sto tjesnje zdruzi s Maksimilijanom. Oba se vladara sastanu 1515, 
u Pozunu i Becu i ponovo sklope (22. jula) nasljedni ugovor: kuci 
Habsburskoj bipo cetvrti put zajamceno pravo nasljedstva na 
ugarsko-hrvatskom prijestolu u slucaju izumrca Vladislavljeva koljena^ 
a za vece jamstvo zaruci se Ludovik s Marijom Habsburskom, unu- 
kom Maksimilijanovom, a Ana, kci Vladislava IL, s Marijinim bratom 
Ferdinandom Habsburgovcem,' 

Ludovik II. Malo zatim umre (13. marta 1516.) kralj Vladislav, 
a naslijedi ga u Ceskoj, Ugarskoj i Hrvatskoj jedinac sin Ludovik II. 
(1516—1526), okrunjen jos 1508. Kako mu je bilo tek daset go- 
dina, budu mu odredeni skrbnici i odgojitelji, ali nazalost sami ne- 
valjali i moralno iskvareni Ijudi. Zbog toga spade drzava na jos nize 
grane; niti su se postivali saborski zakljucci, niti slusali vladini na- 
lozi,  a  izmedu  dvorske  stranke,  kojoj  je  stajao  na  celu  palatin 


' Za razumijevanjc daljih dogadaja treba istaknuti, da svi ovi p o r o d i c n i 
ugovori nijcsu nikad bili uzakonjeni na saboriraa, dok je saborski zakljucak od 
1505.. kojim su stranci iskljuceni od ugarsko-hrvatskoga prijestola, sankcijom kralja. 
Vladislava II. postao zakonom. 


149 

Stjepan Bathory, i narodne s vodom Ivanom Zapoljskini bjes- 
nile su strastvene borbe. Drzavni su se prihodi gubili u rukama la- 
komih velikasa, a financijalnu nevolju poveca jos kvarenje novca. 
Opreka izmedu rasipnoga zivota velikasa i nevjerojatnc bijede se- 
Ijaka i gradana, pace i oskudice dvorske, bila je svakomu zazoma ; 
no pomoci joj nitko nije znao ni mo^ao, niti onda, kad kralj Ludovik 11. 
postade punoljetnim te se ozeni Marijom Austrijskom (1522), 

Ban Petar Bcrislavic. Te su nevoljne prilike iskoristili Turci 
za odlucne navale na Hrvatsku i Ugarsku. Ban Petar Berislavid su- 
zbijao je neprekidno njihove nadmocne navale i to poglavito novcem, 
sto su ga Hrvati sami na svom saboru dozvolili u tu svrhu. Ali uza 
sve to ban je Turcima samo tesko odolijevao, narocito otkad oni 
osvojise sav kraj do blizu Une, tako da je jedino Jajce s obliznjira 
okolisem ostalo slobodno kao kakova oaza u turskom vladanju. 
Stoga je u Jajce vazda trebalo s i 1 o m unositi hrane i oruzja, da 
uzmognc i dalje odbijati navale. Pocetkom 1518. opskrbi tako Petar 
Berislavic Jajce porazivsi torn prilikom Turke negdje blizu grada. 
Pc^ed svega primirja provale Turci nanovo 1520. kroz Hrvatsku do 
Istre. Ban Petar Berislavic pode im ususret. U planini Pljesivici iz- 
medu Korenice i Bihaca na Uni doslo je (20. maja) do zestokoga 
boja, u kojem ban pogibe, Tijelo banovo bi odneseno u Vesprim i 
ondje svecano sahraajeno, dok opca zalost zavlada za njim ne samo 
u Hrvatskoj, nego i na dvoru pape Lava X,, kralja Ludovika II. i 
cara Karla V, 

Sultan Sulejman II. Upravo iste godine sjede na prijesto sultan 
Sulejman II. (1520 — 1566), za kojega se tursko carstvo uspelo na 
vrhunac slave i moci. Odmah u pocetku svoga vladanja zauze otok 
Kod, a onda (29, aug. 1521.) vazni Beograd, ..zlatni kljuc" Ugarske 
i Slavonije, na koji su dosada tolike turske vojske bezuspjesoo uda- 
rale, Poslije pada Beograda bijase ocito, da ce doskora dod do od- 
lucnog sukoba izmedu Ugarske i Turske, a i Hrvatskoj zaprijeti teSka 
pogibao, jer unatoc hrabrosti novoga bana Ivana Karlovicaod 
plemena Gusica (1521 — 1524) osvoje Turci Knin i Skradin (1522), 
a onda Ostrovicu (1523); jedino Klis obrani slijedece godine Petar 
K r u z i c. U toj se nevolji Hrvati potpuno priklone Habsburgovcu 
Ferdinandu, koji ih je zbog sigurnosti Koruske, Kranjske i Stajerskc 
pomagao i novcem i vojskom, brineci se tako vi§e za Hrvatsku od 
kralja Ludovika. Uto nade se Jajce u krajnjoj nevolji ne imajuci 
hrane i dovoljno vojske,  Hrabri Krsto  Frankapan,  sin kneza 


150 

Bernardina, odluci da mu pomogne. Na udivljenje cijeloga krscan- 
skoga svijeta izvede Krsto (Ijeti 1525.) svoju nakanu tolikom vje- 
Stinom, da je uz neprekidne bojeve kroz vise dana izgubio samo 
tridesetak Ijudi, dok je Turaka poginulo mnogo stotina. 

No ni tim junackim djclom nije bilo Hrvatima pomozeno. Stoga 
se oni pocetkom 1526. sastanu u Krizevcima na sabor, gdje su neki 
velikasi, na celu im Krsto Frankapan, odlucno zahtijevali, da se Hr- 
vatska odcijepi od kralja Ludovika, dakle od Ugarske, i da scbi po- 
trazi drugoga gospodara (trovarsi altro signore), koji ce je 
braniti i stititi, a to da je Ferdinand Habsburski, Tom se prilikom 
izjavi Krsto Frankapan spremnim osvojiti B o s n u, a onda da ce se 
Ferdinand proglasiti i kraljem Bosne, „buduci da Bosna pri- 
pada Hrvatskoj" (appartenendo la Bossina a la Croatia).' Neki 
drugi velikasi bill su opet za pokroviteljstvo Venecije, i tako se sabor 
razide ne stvorivsi pravoga zakljucka glede novoga gospodara. 

U isto se vrijeme nalazila Ugarska na pragu gradanskoga rata. 
Plemstvu je uspjelo zbaciti Stjepana Bathoryja, a nato bi palatinoni 
izabran popularni Stjepan V e r b 6 c z y, no vec za kratko vrijeme 
i opet ga zamijeni Stjepan Bathory. U taj cas, Ijeti 1526., spremi se 
sultan Sulejman s 200,000 momaka na odlucan boj protiv Ugarske, 
u kojoj nije bilo na okupu ni vojske ni novaca. U zadnji cas preuze 
kalocki nadbiskup Pavao Tomory vrhovno zapovjednistvo nad vojskom 
od kakih 30.000 momaka, u kojoj se nalazilo i nesto Hrvata s banom 
Franjom Batthyanyjem (1525—1531). Ne cekajuci glavne 
hrvatske vojske pod Krstom Frankapanom niti erdeljske pod Ivanom 
Zapoljskim, zametnu Ugri 29, augusta 1526, kod Mohaca bitku i buda 
poslije kratkoga boja ametom potuceni. Najveei dio vojske, do 22.000'j 
boraca, medu njima mnogo biskupa i velikasa, pa i sam Pavao To- 
mory, pokrise bojno polje, dok se mladi kralj Ludovik II. na bijegu 
utopi u nabujalom potoku Celeju. Na Mohackom bi polju zakopana 
potpuna samostalnost ugarske drzave, a podjedno i ispraznjen ugarsko- 
hrvatski prijesto. 


I 


* Tc podatke daje u svojim sasvim pouzdanim izvjestajima tadanji papinski 
poslanik na budimskom dvoru barun Burgio (Gl. Monumenta Hungariae Vaticana, 
ser. II. torn.  1. str. 324.) 


151 


XIII. 
Nutarnje stanje kraljevstva hrvatskoga 

(od 1102. do 1526.). 
Ime. Diplomatsko ime kraljevstva hrvatskoga ostade i dalje reg- 
num Croatiae et Dalmatiae\ koje vazda i stalno oznacuje poli- 
tick! teritorij od Drave do mora, a i sam se vladar naziva uz „rex 
Hungariae'^ jos i „Croatiae et Dalmatiae". No pored ovoga imena zivi 
i ono S 1 a V o n i j e, kojim se od kraja XII. vijeka dalje rado nazivala 
ne samo u Ugarskoj, nego i u dalmatinskim gradovima sva hrvatska 
zemlja od Neretve i mora do Drave. U ovom znacenju poznaju tada 
ime Slavonije (Sclavonia) takoder u Veneciji, Napulju i Rimu. Medutim 
naslova ..kralja Slavonije" (rex Sclavoniae) nijesu kraljevi u sve vri- 
jeme do 1526, nikad uzimali, dok su ga hercezi i bani redovito 
nosili (prvi put 1184. „dux Sclavoniae", a 1215. „banus Sclavoniae"). 
Ocito su kraljevi ostali vjerni naslovu, kako ga je primio kralj Ko- 
loman poslije svoga krunisanja u Belgradu, a osim toga zacijelo su 
u kraljevskoj kancelariji dobro znali, da je pojam Slavonije vec sa- 
drzan u naslovu Croatia et Dalmatia. To je stim znatnije, sto se 
znade, da su se Arpadovici voljeli kititi naslovima pa i takovih ze- 
malja, od kojih su imali tek mali komad, a cesto ni toliko.' 

Teritorij alnc promjcnc i granicc. U to se doba nekoc jedin- 
stveno kraljevstvo hrvatsko raspade u dva posebna teritorija: na 
Hrvatsku s Dalmacijom i na Slavoniju. D a 1 m a c i j u cinili su u po- 
cetku poznati nam otoci i primorski gradovi, a Hrvatsku sva 
zemlja izmedu Neretve, Vrbasa, Gvozda (Kapele), Kupe i mora po- 
cevsi od Trsata do usca Neretve ; pod S 1 a v o n i j o m opet poceo 
se od prve polovice XIII. vijeka razumijevati samo onaj dio hrvatske 
zemlje, koji se nalazio izmedu Gvozda (Kapele), Drave, porjecja 
donje Une, Vrbasa i Bosne, nazivajuci se najprije banovinom 
(banatus), onda hercegovinom (ducatus) i konacno od vremena 
naslovnoga galickoga kralja Kolomana (prvi put 1240.) kraljevi- 
nom  (regnum).  Teritorijalnu rascjepkanost sve  dotle jedinstvenoga 

. Ne regna Croatiae et Dalmatiae"; ovaj se pluralni oblik javlja prvi put 
tek  1359.. dakle poslije zadarskoga mira. kad je Ludovik I. stekao citavu Dalmacju. 

' Veliki se ugarski kraljevski naslov razvio ovako: najprije rex Pannomorutn 
ili Hungarorum. onda Hungariae (do 1102.); Dalmatiae el Croatiae (od 1 102.) ; Raniae 
(od 1137.); Serviae (od 1201.); Galliciae et Lodomeriac (od 1206); Cumaniae (od 
1236.); Bulgariac (od  1271.) 


152 

politickoga teritorija hrvatskoga proveo je konacno Bela III, {IV. ), 
kad je (oko 1260,) predao Slavoniju u upravu jednomu, a Hrvatsku 
i Dalmaciju drugomu banu. I tako se od druge polovice XIIL vijeka 
stao razumijevati posebni geografsko-politicki teritorij pod svakim 
od ona tri imena, a ta su nekoc znacila zapravo jedno isto, naimc 
drzavu hrvatsku. Podjedno uzeli su se Dalmaciji pribrajati stari cisto 
hrvatski gradovi Sibenik (od 1166.) i Nin (od 1205.), kad su dobili 
od ugarsko-hrvatskih kraljeva Stjepana IV. (III.) i Andrije I. (II.) pri- 
vilegije slicne onima, sto ih je 1107. dao Koloman tadasnjim dalma- 
tinskim gradovima Zadru, Trogiru i Spljetu. Isto su se tako uzeli 
racunati kao Dalmacija otoci Brae i Hvar, otkad dodose pod vlast 
mletacku (1278), a ojacanjem ove uopce se siri i ime Dalmacije na 
stetu Hrvatske. Ali jacanje mletacke, bosansko-humske, a narocito 
turske vlasti na juznim granicama Hrvatske, dalo je povoda, da sc 
uporedo s doseljenjem mnogobrojnoga hrvatskoga plemstva i puka 
uzelo siriti i hrvatsko geografsko-politicko ime na 
sjevcr Gvozda prema Kupi, Savi i donjoj Uni. U drugoj polovici 
XV, vijeka i pocetkom XVI. vec se nazivlje Hrvatskom (Croatia) 
onaj dio zagrebacke zupanije, koji se sterao na jugu Kupe i Save 
izmedu danasnjega Karlovca, Siska i Jasenovca. Sada su gradovi i 
mjesta Bihac, Krupa (na Uni), Kostajnica, Zrinj, Topusko, Stenicnjak 
i Dubica, jos u prvoj polovini XV. vijeka u Slavoniji, krajem istoga 
vijeka u Hrvatskoj. 

Granice politickoga teritorija hrvatskoga mijenjale su se, kako 
vidjesmo, veoma cesto. Tecajem XV. vijeka izgubi Hrvatska u korist 
Venecije citavo primorje osim onoga dijela, sto se pruza od Trsata 
do Baga, a tako isto i sve otoke, Na kopnu opet otese Turci do 
Mohackoga boja sav Srijem i ravnu Slavoniju do Dakova i Osijeka, 
juznu Hrvatsku gotovo do Gvozda osim Klisa i Obrovca te Pounja. 
Jajacka je banovina bila dakle kao otok u turskom moru, koji sc 
najblize primicao hrvatskoj zemlji kod Gradiske na Savi, nedaleko 
od usca Vrbasova. Sada se vec i sastajemo prvi put (1525) s nazi- 
vom za nekoc prostranu Hrvatsku: „Knezovi i ostaci plemica 
kraljevine nase Hrvatske" (comites et reliquiae nobilium regni 
nostri Croatiae). 

Zitelji. Inace bijahu i sada glavni elemenat pucanstva u citavoj 
zemlji od Drave do mora H r v a t i (Croatae, Sclavi). Uz njih zivjeli 
su od starine po dalmatinskim gradovima i otocima L a t i n i (Ro- 
mani),  koji  se  konacno sasvim potalijancise,  kad su  dospjeU trajno 


153 

pod mletacku vlast. Po nekim gradovima u Slavoniji, narocito u Za- 
grebu, Virovitici  i  Vukovaru,  uzese  se  od  XIII.  vijeka  naseljavati 
N i j e m c i  (Teutonici), najvecim dijelom obrtnici, dok su  Madzari 
(Hungari) sjedili poglavito uz donju Dravu i uz desnu obalu Dunava 
pod Fruskom gorom,  a  S r b i  (Rasciani, Traces) od kraja XIV, vi- 
jeka  dalje  u  juznom Srijemu,  kamo  su  uzmakli  ispred  Turaka.  U 
nekim  slavonskim  gradovima  bilo  je  i  T a 1 i i a n a  (Italici),  pace  i 
Francuza  (Gallici), ponajvise  trgovaca i Ijekara.  Mnozinom nat- 
kriljuju  sve  strane  zitelje,  narocito u XV. vijeku,  V I a s i  (Valachi, 
Vlachi, Olahi) ili po nosnji zvani i Maurovlachi, odnosno Morovlachi 
{Morlachi  ili  Mrtvovlasi i Nigri Latini),  a u nekim predjclima,  tako 
u srednjem Pounju, C i c i, Nema sumnje, da su oni podrijellom bili Ro- 
mani, i to kojc izravni potomci rimskih naseljenika, koje poromanjeni 
Tracani, i da  su  postali  negdje  juzno  planini Balkanu u  danasnjim 
makedonskim  i  tesalskim   planinama,  Otale  su  se  sve  vise  sirili 
prema sjeveru i tako usli u cisto slovenske oblasti,  gdje su najprijc 
govorili oba jezika, svoj i slovenski, a onda su se vremenom — u XIV. 
i XV, vijeku - sasvim poslovenili, i to neke skupine prije, a neke doc- 
nije. Car Dusan jasno ih razlikuje u „Zakoniku" od Srba, Arbanasa 
i Grka, a u Hrvatskoj pominju se prvi put u prvoj polovici XIV, vi- 
jeka (upravo 1322,).  Vlasi  su  se  bavili  poglavito prenosenjem robe 
na konjima i mazgama (turma i turmari, u dubrovackim spomenicima 
..ponosnici") te stocarstvom provodeci nestalan zivot, Ijeti na planin- 
skim pasistima po katunima, a zimi blize prisojnoj obali morskoj. Pro- 
izvodili su sir u pogacama (caseus vlachescus), maslac i ovcju vunu, 
Stoga je ime  VI ah  od  XIV. do XVI. vijeka u prvom  redu znacilo 
s t o c a r a ,  dakle  je  ono  obiljezavalo u prvom  redu  zanimanjc  ili 
socijalni  polozaj,  a ne tudu  narodnost.  Hrvatska  bjese puna Vlaha 
od Neretve do Gvozda, narocito oko Cetine, Zrmanje i Like, a vjerc 
bijahu najvecim dijelom katolicke,'  a tek iznimno grckoistocne (Vlachi 
schismatici).   ..Hrvatski Vlasi"  ili ..Vlasi  v  Hrvatih",  kako  se  sami 
nazivlju, govorili su, otkad se pohrvatise, cakavskim narjecjem, kako 
to dokazuju njihove sacuvane isprave, a imena im takoder poprimise 
hrvatske oblike,'  Gdje ih je vise bilo, stvaraH su opcine (universitas 
Valachorum), a glavari se njihovi zovu u hrvatskim ispravama: knezi, 

'  Godinc  1433. daruju  franjevaeku crkvu sv. Ivana iznad Metka u Lici. 

• Tako: Viganj Dubravcic, Toma RoScvid. Matijas Vukid, Blaz Kopeid. Mi- 
klouS Dobojcvic. Antun Tukovic. Ivan Hcrcndid, Franko Danilovid. — Ima viie 
hrvalskih plemickih porodica vlaskoga podrijella. 


154 

vladiki (to nijesu biskupi), vojvode, suci i pristavi; oni su u prvonii 
redu dijelili pravdu kao prisjednici „vlaskoga stola", naime suda, a 
onda bijahu i njihovi vojnicki zapovjednici.' 

Drustvo se i u ovo doba raspadalo na slobodne i ncslobodnc 
Ijude, naime na vclikase crkvene (prelati) i svjetovne (barones, mag- 
nates), nizc plemstvo (najprije servientes, onda nobiles), gradanc 
(cives), slobodne seljake (liberi), slobodnjake (libertini), kmetove (co- 
loni) i robove (servi, hrv. sebri, mancipia). Prema prije za doba na- 
rodnih vladara samo je ta razlika, sto je u Slavoniji preoteo maha 
zapadnoevropski feudalizam i njegove uredbe, a sve se vecma gu- 
bilo plemensko slovensko uredenje, S tim u svezi naselise se sada 
u Slavoniji brojne plemicke porodice iz Ugarske, koje su mnogo pri- 
donijele, da je ta zemlja u srednjem vijeku na oko pokazivala to- 
boze „ugarski" znacaj, da se naime drzalo, e je u tjesnjoj svezi 
s Ugarskom, nego li s Hrvatskom. U Hrvatskoj od Gvozda do Nc- 
retve vladala su i dalje citavim zemljistem jedino hrvatska plemena, 
i nema primjera, da bi ikoji ugarski plemic dobio posjeda ma igdje 
u njoj. Glavni rodovi velikasa i plemica u Slavoniji vec su nam po- 
znati, pa ih stoga ne cemo ovdje ponavljati. Isto su nam tako poznati 
i gradani i njihovi privilegiji, dok su od podanika u d v o r n i c i sje- 
dili na kraljevskim posjedima, predijalisti na biskupskim i crkve- 
nim, a k m e t o v i na plemickim ; robovi ili sebri nijesu toliko 
obradivali zemlju svojih gospodara, koliko su im bili radnici i obrtnici; 
oslobodeni kmetovi, koje bi gospodari oslobodili s kakvih god za- 
sluga, zvali su se s I o b o d n j a c i. 

Crkva hrvatska. Kao u politickom tako je i u crkvenom obziru 
kraljevstvo hrvatsko bilo rastrojeno. Hrvatska je citava pripadala 
nadbiskupiji spljetskoj, u kojoj su se nalazile ove biskupije : 
kninska, dopiruci do Bihaca na Uni, trogirska, ninska sa zapad- 
nom polovicom Like, Krbavska (od 1185.) s istocnom polovicom 
Like i sijelom u gradu Krbavi (danas Udbina'), skradinska, sibe- 
nicka (od 1298.), senjska (od 1185,), makarska (od 1330.), duvanjska 
(od 1330.) sa sijelom u Lijevnu i hvarska (od 1185.) s juznim otocjem. 
Godine  1154. podigli su  Mlecani  nadbiskupiju  u svome  Zadru sa 


' Te Vlahe valja razlikovati od grckoistocnih Srba-Vlaha za turskoga vla- 
danja od XVI. i XVII. vijeka naprijcd. 

- Iz Krbave (Udbine) prcneseno bi 1460. biskupsko sijelo u Modrusc, a onda 
zbog Turaka 1493. u Novi na moru. Oko 1461. bijase i Otocac sijelo biskupa, 
ali to je pravo brzo utrnulo. 


155 


sufraganim biskupima krckim, rapskim i osorskim. Slavomja opet 
bijase podiieljena medu tri biskupijc : zagrcbacku s ,os )cdnim 
kaptolom u Cazmi (od 1232.), a sezala je na istok sve do Slabnc, 
Vocina i Pakraca, onda p e c u j s k u, koja je obuhvatala najveci dio 
danasnje Slavonije sve do pravca povucena od Iloka (ah bez njega) 
na usee Bosuta u Savu s drugim kaptolom sv. Petra u Pozeg., i 
srijemsku (od 1229.) sa sijelom u Banostoru izmedu Dunava i 
Save, a pecujskoj biskupiji na istok. Izuzetak cini jos i D a k o v o 
kao sijelo bosanskoga biskupa. Sve tri slavonske biskupije, a onda 
i bosanska (od  1264.) pripadale su pod nadbiskupiju kalocku. 

Nadbiskupije i biskupije bile su  razdijeljene  u  arhidjakonate, a 
ovi opet u zupe. Za kulturni zivot u srednjem vijeku od  osobite su 
vaznosti  k a p t o I i  kao sredista  svega dusevnoga zivota, a naposc 
skola za obrazovanje svecenickoga podmlatka. Uza to bijahu kaptoli 
od  pocetka  Xlll.  vijeka  tako  zvana  mjesta  vjerodostojnosti  (locus 
credibilis), vrseci razne pravne poslove, koje su u nekim dalmatinskim 
gradovima  obavljali  javni  biljeznici  (notarii  publici).  Om  su cuvali 
originale isprava,  izdavali  vjerodostojne  prijepise  i  sud,elovali  kod 
uvadanja u posjed. U Hrvatskoj i Dalmaciji vrsili su takove poslove 
kaptoli  u  Spljetu,  Ninu,  Kninu  i  Senju,  a  u Slavoniji u Zagrebu, 
Cazmi, Pozegi i Dakovu. Osim prihoda od svojih imanja imali su bi- 
skupi i kaptoli dohodak od crkvene desetine, koju  je morao svatko 
placati.  plemic  ili  neplemic,  i  to u prirodninama i zivotmjama  Ud 
tih su prihoda uzdrzavah kaptoli zajedno s biskupom svoje skole. U 
Dalmaciji su se popunjavale biskupske stolice i u ovo doba ponajvisc 
izborom klera i laika doticnoga grada ;  no  u XIV. vijeku veoma sc 
cesto zbivalo, da su pape izravno imenovah biskupe. narocito u sla- 
vonskim  biskupijama.  Tek  u XV. vijeku stekose kraljevi  pravo po- 
punjavanja biskupskih stohca. a pape  bi ih  onda potvrdivah. Pored 
sve  borbe  Latina  protiv slovenske  sluzbe  bozje  i glagohce ona se 
ipak odrza u biskupiji senjskoj, krckoj i krbavskoj. pace mnogo gla- 
golasa nalazimo ne samo po citavom podrucju spljetske nadb.skup.)e. 
nego od druge polovice XV. vijeka dalje i po zagrebackoj. Medut.m 
ovi su glagolasi u zagrebackoj biskupiji poglavito bjegunci iz Hrvatske 
ispred Turaka. Iz Hrvatske  presadena  je  slovenska sluzba  bozja u 
XIV. vijeku u neke samostane po Ceskoj i Poljskoj. 

Uz brojno svecenstvo bilo je u kraljcvstvu hrvatskom i mnogo 
samo St an a. Poslije starih Bcnediktinaca uze se pocetkom Xlll. 
vijeka siriti po Hrvatskoj red Cistercita. kojemu sagradi herceg Andnja 


156 

oko 1200. krasnu gotsku crkvu sv. Marije sa samostanom ti Topu- 
skom, Iza njih nastanise se Dominikanci i Franjevci, narocito u juznoj 
Hrvatskoj i Bosni, gdje im je glavna zadaca bilo suzbijanje bogo- 
milstva. Onda dodose Templari (Bozjaci) i Pavlini, Templarima darova 
papa svoj posjed u Vrani, ali su dobrza i sami stekli golema imanja. 
Kad bi taj red dokinut (1312), zapade sav imutak njegov Ivanovce 
ili Krizare (Cruciferi), pa stoga se i njihov prior prozva priorom 
vranskim. Pavlini bili su rasireni u Hrvatskoj i Slavoniji, a narocito 
bijahu im na glasu samostani Remete kod Zagreba i Lcpoglava u 
Zagorju (osnovan oko  1400.). 

Pripadnika grckoistocne vjeroispovijesti bjese sve do 1526. veoma 
malo u Hrvatskoj, jos najvise u Srijemu, gdje su to bili doseljeni Srbi 
po imanjima porodice Brankovica, a onda u Huraskoj zemlji. Bogomili 
su se prosirili mjestimice i u juznu Hrvatsku, pace i u vukovsku i 
pozesku zupaniju, dok je kroz neko vrijeme bilo u XV. vijeku u 
Srijemu i Husita. 

Ustav i sudbenost. Od godine 1102, bijase ugarski kralj pod- 
jedno i hrvatsko-dalmatinski, ali Ugarska i Hrvatska nijesu stoga cinile 
jedinstvenu drzavu u nutarnjoj upravi, vec je svako kraljevstvo ostalo 
i dalje za sebe politicka, teritorijalna i narodna jedinica. Jedino spo- 
Ijasnja politika, kojom je ravnao samo kralj, bijase im zajednicka, a 
to je bio i razlog, zasto stranci nijesu vazda marili za nutarnju razliku. 
Krunisanje za zasebnoga hrvatsko-dalmatinskoga kralja obavljalo se 
sve do Andrije I. (II.), odnosno Bele III, (IV,), no otada bjese vazda 
zajednicko, samo sto su kraljevi bez sumnje izdavali zasebne zavjernice 
hrvatskim, a zasebne ugarskim stalezima. 

Kralja je u Hrvatskoj zamjenjivao, kad god je to bilo mozno, 
samostalan i kralju jednakopravan herceg (dux), redovito clan 
kraljevske porodice (sin ili brat kraljev). Stoga se on i pise „bo- 
zjom miloscu" (dei gratia), a njega zovu „hercesko velicanstvo" 
(ducalis maiestas). Herceg stolovao je obicno u Zagrebu, Kninu i 
Zadru, a docnije i u Bihacu na Uni, Godine svoga vladanja brojio 
je kao kralj, a imao je na svom sjajnom dvoru zasebnu dvorsku 
kancelariju s kancelarom na celu, Herceg vrsio je nadalje vazna 
kraljevska prava u Hrvatskoj, namjestavajuci banove, sazivajuci sa- 
bore, dijeleci plemstvo za zasluge hrabromu vojniku, vodeci vojsku 
u rat, potvrdujuci stare kraljevske privilegije pojedinim gradovima i 
plemicima i kujuci svoje zasebne novce. 


157 


Kad nijc bilo hercega, onda su kraljevstvom upravljali bani 
gotovo istom vlasti. U prvo vrijeme bio je samo jedan ban, no od 
Bele III (IV, ) nalazimo ih stalno po dva, i to napose za Hrvatsku i 
Dalmaciju, a napose za Slavoniju. Od Matijasa Korvina, kad je vec 
bila izgubljena Dalmacija s juznom Hrvatskom, ima ili samo jedan 
hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban, ili dva ista. Taj je naslov onda 
ostao u stalnoj upotrebi sve do danas. Banovi su redovito bili ili 
domaci plcmici, ili su imali posjeda u Slavoniji. Svaki je ban sebi 
na saboru sam imenovao izmedu domacega plemstva banovca 
(vicebanus); slavonski banovac bijase redovito zupan zagrebacki ili 
krizevacki, a hrvatski zupan kninski, Uz bana i banovca javlja se 
samo u Slavoniji jos i pro to no tar, izabran na saboru od plemstva, 
koji je cuvao pecat kraljevstva, kao sto je to cinio kancelar u Ugar- 
skoj, a u docnije doba bio i banov zamjenik kod sudovanja. 

Herceg  ili  ban  sazivali su  po  kraljevu  nalogu  sab ore.  Bu- 
duci  da  je  kraljevstvo  od  druge  polovice  XIII. vijeka bilo razdije- 
Ijeno na dvije upravne jedinice, sastajali  su  se  napose  slavonski,  a 
napose  hrvatski  sabori  (generalis  congregatio  regni  Sclavoniae ili 
regnorum Dalmatiae et Croatiae), i to prvi ponajvise  u Krizevcima, 
onda u Zagrebu i Cazmi, a drugi u Kninu, Ninu i Bihacu na Uni, a 
docnije   u  Topuskom  i  u  Ripcu  (kraj  Bihaca).  Sabori  su  trajali 
redovito po vise  dana,  a  dolazili  su  na nj  svi  crkveni i svjetovni 
velikasi, nize  plemstvo i zastupnici  gradova, pa i dalmatinskih  (na 
hrvatski  sabor).  Samo u osobito  vaznim  priUkama  vijecala  su oba 
sabora,  hrvatski  i  slavonski,  zajedno.  Predsjedao  im  je  redovito 
herceg ili ban,  a  u  prilikama  i  sam  kralj  (tako  2igmund  1397.  u 
Krizevcima,  Matijas Korvin 1466.  u  Krizevcima  a  1481. u  Zagrebu 
i Vladislav II.  1495. u Virovitici). Na ove sabore, kojima je predsjedao 
ban   siljao  je  kralj  pocetkom  XVI. vijeka  u vaznim prigodama po 
jediioga ili po dva  svoja  poslanika  (oratores). da  priopce stalezima 
njegove  predloge  i  zelje  (propositiones  regiae),  o  kojima  se  tada 
raspravljalo  i  stvarao  zakljucak.  Na  ovim  se  saborima  v,)ecalo  o 
svemu,  sto  se  ticalo  uprave, poreza.  obrane  kraljevstva. vo)nickih 
posala  i  unutarnje  politike  Hrvatske,  odnosno  Slavoni)e;  no  ipak 
najodlicnija  je  strana  ovih  sabora,  narocito u starije  vnieme. bilo 
rjesavanje  zapletenih  parnica,  dakle  sudovanje.  U XV.  vijeku (od 
1442.  dal.e) poceo je slavonski sabor redovito siljati svoje zastupn.ke 
ili pouzdanike na ugarske sabore (nuncii regni Sclavoniae ili oratores 
regni Sclavoniae). dok hrvatski sabori ne samo da toga nijesu cmili. 


158 

nego nijesu ni na kraljev poziv htjeli polaziti ugarske sabore, Razlog, 
sto su slavonski saborski zastupnici stall redovito polaziti ugarske 
sabore, bijase u torn, sto su drzali, da ce ondje i za sebe steci 
povlasti i prava ugarskih staleza, a uz njih obraaiti svoja z a- 
sebna. Osim toga vidimo, da su oni ondje sudjelovali kod naj- 
znatnijih pitanja spoljasnje politike. 

I Slavonija i Hrvatska su se raspadalc na zupanije (comitatus). 
Sada nastadose u zupanijskom uredenju vazne promjene, jer je starih 
plemenskih zupa sve to vise nestajalo, sjedinjujuci se u zupanije po 
ugarskom kalupu, a zupane nije vise birao narod, nego ih je ime- 
novao sam kralj po svojoj volji. Ovaj proces razvijao se u Slavoniji 
mnogo brze negoli u Hrvatskoj, gdje su se stare hrvatske plemenske 
zupe djelomicno sacuvale do XIV, vijeka. U Slavoniji bile su prije 
dolaska Turaka ove zupanije: glaska s obiju obala savske pritoke 
Ukrine pa izmedu donje Bosne, Save i Borje planine s gradom Glazom ; 
sanska s obiju obala srednje i donje Sane s gradom Kljucem; du- 
bicka na jugu donje Une s gradom i trgom Dubicom (danasnja Bo- 
sanska Dubica); vrbaska s obiju obala donjega Vrbasa s Vrba- 
skim gradom (nedaleko od danasnje Banjaluke). Do XV, vijeka dosle 
su ove zupanije u vlast bosansku, ali su se ipak jos i pocetkom XVI, 
vijeka nalazile u crkvenim poslovima u biskupiji zagrebackoj (du- 
bicki arhidjakonat), Dalje na zapadu sterala se izmedu srednje Une i 
Sane (oko Grmec planine) zupanija psetska s gradom Psetom 
(danas Petrovac) ; s lijeve obale Une zapocinje se zagrebacka 
zupanija, sastavljena od vise bivsih plemenskih zupa^; uz nju sirila 
se zagorska s gradom Krapinom, no krajem XV, vijeka bi do- 
kinuta i sjedinjena poglavito sa varazdinskom, a djelomicno sa 
zagrebackom; najznatnija sredovjecna slavonska zupanija bila je kri- 
z e V a c k a, takoder sjedinjena od vise manjih plemenskih zupa*, a 
prostirala se u XV. i pocetkom XVI, vijeka duboko u danasnju Sla- 

^Tosu:goricka s gradom Goricom, Cetinom i Klokocem; gajska s Gaj 
gradom (danas Mala Kladusa u sjev, zap. Bosni); novigradska s Novigradom 
(danas Todorovo) ; gorska sa Stenicnjakom, Topuskom i .Zrinjem; podgorska 
s gradom Podgorjcm nad Jastrebarskira (danas sv. Jana) ; okicka s gradom Oki- 
cem i Samoborom; sisacka; turopoljska (Campus Zagrabiensis) s Lukavcem; 
zagrebacka s Gracem (gornji grad Zagreb); ivanicka s gradom Ivanicem; 
moravedka s gradom Moravde (kraj Zagreba). Sve su ove zupe, osim Turo- 
polja, do XV. vijeka bile sasvim ujedinjene  u zagrebacku zupaniju. 

* To su: cazmanska, garicka, garesnicka, grdevacka, kalnicka, moslavacka i 
roviScanska. 


159 


voniju, sve do  Orahovice  i  Donjega  Miholjca. Krizcvacka zupanija 
opkoljavala je sa zapadne, istocne i juzne strane zupaniju v i r o v i- 
iicku, u XV, i XVI. vijeku  samo  okolis  danasnjega  mjesta  Viro- 
viticc do Dravc. Na danasnjoj hrvatskoj zemlji dalje na istok prosti- 
rale  su  se   zupanija  pozeska  s  gradom  Pozegom  i  mjestima 
Kutjevom,  Brodom  i  Zapoljem,  onda  vukovska   sa  sredistem 
u Vukovu  ili  u  danasnjem  Vukovaru,  a  s mjestima:  Gorjan,  Da- 
kovo,  Horvat-grad,  Berkasovo,  Morovic  (Marot)  i Ilok (Ujlak),  pa 
konacno  srijemska sa  sredistem  u Banostoru (Ko ili Bani mo- 
nasterium) i mjestima Mitrovicom i Zemunom, Treba jos napomenuti, 
da je baranjska zupanija (kojoj  inace bijase  srediste  u Pecuhu) 
dopirala — prclazeci Dravu — jos  u  XV.  vijeku  sve  do Papuka, 
tako da su u njoj bila mjesta Valpovo,  Nasice,  a gdjekad i Osijek. 
XJ Hrvatskoj opet su bile mnogobrojne zupe i zupanije, tako  morska 
(Maronia) izmedu usca Neretve i  Cetine, sa  Omisem  i Makarskom, 
a inace postojbina snaznoga hrvatskoga plemena Kacica, pa duvanj- 
ska, hlijevanjska i dlamocka ; ove zupanije dospjese oko 1325, u vlast 
bosansku. Dalje su zupanije bile: imotska, poljicka (od XIV. stoljeca 
dalje, cetinska, kliska, kninska, bribirska, lucka (izmedu mora, Zrmanjc 
i Krke), najveca i glavna sredovjecna  zupanija  s  one  strane  Vele- 
bita',  sidraska   s  Belgradom,   ninska,  licka  s  gradom  Pociteljem, 
buska s Bocae gradom (kod danasnjega Kosinja),  gatska s Otoccem, 
krbavska s Krbavskim gradom ili danasnjom Udbinom, unska s mje- 
tom  Srb  (od  sebar),  unacka  s  gradom  Uncem,  lapacka  s  Lapac- 
^radom  (po  svoj  pnlici  na  danasnjem brdu  Obljaju  kod Donjega 
Lapca),  nebljuska  s  Nebljusima,  humska  s Hum-gradom i Ripcem, 
onda brinjska, modruska, dreznicka, senjska i vinodolska u primorju. 
Medutim vec u pocetku XV,  vijeka  racunali  su  se  krajevi na jugu 
Kupe  u Hrvatsku, a ne u Slavoniju, i tako zace  postepeno stapanjc 
obiju upravnih jedinica u jednu, 

Srediste svake zupanije hrvatske i slavonske bijase utvrden 
grad, po kojem se obicno prozvala i citava zupanija; njime ;c 
tipravljao najprije zupan a uza nj kaslelan ili gradscik, koji je zapo- 
vijedao cetom kraljevskih sluzbenika (castrenses, ili sevientes). Uz 
ove tvrde gradove nastajali su vremenom na njihovu podnozju va- 
rosi (suburbia), iz kojih se docnije razvise kr. slob, gradovi s gra- 
danstvom. No vec krajem XII. vijeka uzeli su kraljevi dijeliti nckim 
' ' U XIV. vijeku sjedinile su se u luckoj zupaniji stara lucka. pa sidraJka. ninska 
i bribirska; srediste bijaJc Ostrovica kod  Bribira. 


160 

velikasima citave zupanije (tako Krckim knezovima : Modrus, Vinodol 
i gatsku zupaniju, Bribirskima bribirsku, Nelipicima cetinsku), koje 
tako postadose njihove gospostije (dominium, (v)ladanje), a oni njihovi 
ne zupani, nego knezovi ili grofovi. Inace je zupanijom upravljao- 
z u p a n, a zamjenjivao ga je p o d z u p a n, ali od XIV, vijeka daljc 
bill su kraljevski gradovi u upravi kastelana (gradscika), kojima su 
se morali pokoravati svi plemeniti i neplemeniti sluzbenici ili podanici 
ovih gradova. Oni, koji su bili oprosteni od te sluzbe, dakle koji su 
bili pravi plemici, imali su svoje plemenske zupane (comes terrestris), 
koji se pokoravahu samo banu. Zupanijsko plemstvo sastajalo se na 
skupstinc, kojima je predsjedao zupan, a cesto i ban. One su se 
bavile svim zupanijskim upravnim poslovima, utjeravanjem poreza i 
uvodenjem vojnih odjeljenja u smislu kraljevskih zapovijedi, a i su- 
dovanjem. 

Sudbenost bijasc u glavnom ista u Hrvatskoj i u Slavoniji. Vrhovni 
sudac bjese herceg ili ban, kojega je zamjenjivao banovac, a u 
Slavoniji docnije jos i protonotar, U Slavoniji bili su za redoviti 
banski sud odredeni stanoviti rokovi, najprije dva puta, onda i 
cetiri puta u godini, i to vazda osmi dan poslije ovih blagdana: Bo- 
gojavljenja (6. Jan.), Durdeva (24. apr.), Jakovljeva (25, Jul.) i Mihaj- 
lova (29. sept.); otale su se ovi redoviti banski sudovi i zvali okta- 
V a 1 n i (indicia octavalia). Ovim je banskim sudovima predsjedao ban 
(ili njegov zamjenik), a uza nj su bili prisutni na saboru izabrani 
prisjednici (assessores), O odluci se izdavala vazda pismena odluka 
pod banskim pecatom, koji jc cuvao protonotar. Od banskoga suda 
moglo se i u Hrvatskoj i u Slavoniji prizivati na kraljevski sud, 
odnosno na suca na kraljevskom dvoru (iudex curiae regiae). Banski 
se sud u Hrvatskoj redovito sastajao u Kninu, a u Slavoniji u Kri- 
zevcima ili u Zagrebu, no nijesu rijetki primjeri, da su sam ban ili 
banovac putovali po banovini i dijelili pravdu, Nizi sudovi bili su 
zupanijski sudbeni stolovi, jeruto doba bijase uprava 
u najtjesnjoj svezi sa sudovanjem. Zupanijskomu sudu stajao je na 
celu zupan (ili podzupan), a uza nj bili su kao prisjednici po cetiri 
(gdjekad i po vise ili manje) plemicka suca (indices nobilium), odabrani 
iz poiedinih kotara zupanije, dok su odluke zupanijskoga suda izvrsa- 
vala dva pristava (pristaldi). Jos nizi sudovi bili su u Hrvatskoj 
plemenski stolovi za pojedina plemena (tako za Mogorovice, 
Subice i druge), koja su zivjela unutar novostvorenih zupanija, s posve 
slicnim uredenjem kao  sto  su  ga  imali  zupanijski  sudovi,  U kralj. 


161 

slobodnim gradovima sudio je u prvoj molbi sam gradski sudac (iudex) 
sa svojim izabranim gradanskim prisjednicima, a visa im molba bijasc 
tavernikalni stol na kraljevskom dvoru/ Banovi nijesu nikad sudili u 
gradovima, osim ako ih je kralj za to izrijekom odredio. Podanicima 
su opet sudila bez priziva njihova gospoda, U Hrvatskoj se sudilo 
redovito po obicajnom pravu (iuxta consuetudinem regni Croatiae, 
ili hrvatski : pravda i zakon hrvatski), a u Slavoniji jos i po ugarskim 
zakonima i obicajima.' Primorski gradovi pocese od XIII, vijeka daljc 
uvoditi pisane statute, u glavnom po uzoru mletackom, i to 
Spljet oko 1240., Dubrovnik 1272., Trogir 1291., Zadar 1305. Gotovo 
u isto vrijeme povedose se za njima i privatne gospostije ; tako na- 
stade Vinodolski zakonik od 1288., najstariji pravni hrvatski 
spomenik. I kaptoli su sastavljali svojc statute u zbornik ; tako je 
zagrebacki kanonik Ivan arhidjakon goricki sastavio (izmedu 1334, i 
1354.) znameniti zbornik „Statuta capituli Zagrabiensis", koji se sve 
do danas sacuvao u originalu, 

Novcarstvo i grbovi. Hercezi ili banovi kovali su i svoje 
n o V c e. Prvi je to ucinio herceg Andrija (1197 — 1203), a odrzalo sc 
to pravo sve do vladanja kraljice Marije potkraj XIV, vijeka. Novae 
se obicno zvao moneta banalis (banovac, banica),' a kovala ga 
herceska ili banska kovnica, zvana camera. Najstarija kovnica 
bila je u Pakracu, a onda sve do konca opstanka njezina (potkraj 
XIV, vijeka) u Zagrcbu (odatle denarii Zagrabienses). Kovnica davala 
je hercegu (ili banu) velike prihode. Vrsti novca bijahu dinari, 
oboli (ili po dinara) i bagatin (najsitniji novae); novci bili su kovani 
jedino od srebra pomijesana s bakrom. Dvjesta dinara cinilo je jednu 
marku; cetvrtina marke zvala se ferto (odatle jos i danas fertalj), 
petina pensa, a osmina libra. Na nalicju banskoga novca nalazila se 
kuna u bijegu izmedu dviju sestokrakih zvijezda, to jest g r b stare 
Slavonije, docnije od Vladislava II. (1496) napose dopusten kraljevini 
Slavoniji.  Ujedno  se  nalazi  na  nalicju  jos  i  polumjesec  nasuprot 


» Svi kr. slob, gradovi u Ugarskoj i Slavoniji potpadali su pod dvorskojja 
meSlra blagajnika (magister tavcrnicus). 

» .,Dc iure el consuctudine regni Hungariae et per conscquens regni Sclavoniac, 
quod eisdem iuribus et consuetudinibus. quibus rcgnum Hungariae utitur, gaudere 
•olet", kaic u jcdnoj sudbenoj ispravi izdanoj u Krizevcima 13. januara 1517. ban 
Petar Berislavid (Original u nadbiskupskora arhivu u Zagrebu ; Juridica 143, 2. U 
regcstu §tampao ga Mesid u „Starinama" vol. V,. str.  172 — 173.). 

* Jos i danas zovc se u Bosni i u Dalmaciji sitan srebrni novae banovac. 
Danica. 

11 


162 


zvijezdi, a to je zacijelo drcvni grb Dalmacije ili Hrvatske. Na oblicju 
novca  nalaze  se  dvije  okrunjene  glave,  mozda  kralj  i  kraljica, 
ili kralj i njegov sin/ te natpis :  ..Moneta regis per Sclav o- 
niam" ili „Moneta  due is  per  Sclavoniam", to jest kra- 
Ijcvski ili herceski  novae za Hrvatsku.  Tek  u  drugoj  poloviei  XV. 
vijeka na  nekim  slikama,  a  onda  u  XVI.  vijeku  na kolajni  kralja 
Ludovikall. javlja se (1525) prvi put grb Hrvatske : naimc u pet redova 
po pet izmjenicnih srebrnih i crvenih koeaka, dok se grb Dalmaeije, 
to jest tri leopardskc glave, prvi put javlja na jednom pecatu jos 1406. 
Porczi. U placanju poreza bijase velika razlika izmedu Hrvatske 
i  Slavonije.  Buduci  da je  kralj  Koloman  1102.  oslobodio  hrvatsko 
plemstvo od placanja zemljarine ili k u n o v i n e (marturina)-, bijase 
ona jedino slavonski porez, a iznosio je najprije 12 dinara na godinu. 
Od  njega  su  kraljevi  oslobodili tecajem  stoljeca  mnoge  velikase  i 
citave korporacije (tako kralj Andrija I. {II.) kaptol zagrebacki 1217.). 
Uz kunovinu placala je Slavonija porez zvan ..lucrum camerae" 
(dobit kovnice). U starije  se  naime  doba kovao  novi  novae  svake 
godine, kojim je valjalo izmijeniti stari, ali tako. da je vlasnik dobio 
za tri stara dva  nova  komada  doticnoga novea.  Za  Bele  III. (IV,) 
pretvoren bi taj neizravni porez u stalni u iznosu od sedam dinara ; 
ali  Ludovik  I.  pokusao  je  da ga dokine (1351) i da uvede godisnji 
porez od 18 dinara od svakih vrata (porta), kroz koja mogu proci 
natovarena kola zetve, a imali su ga placati u kraljevsku blagajnu. a ne 
vise u bansku, svi plemici bez izuzetka. No kralj nije mogao provesti 
svoje volje, jer se marturina i ..dobit  komore"  placala u Slavoniji i 
dalje sve doklegod je postojala zasebna slavonska kovnica novca. pa 
jos i poslije toga. Ni kralj Matijas Korvin nije mogao uspjeti sa svojim 
poreznim reformama, pa tako je Slavonija  placala  sve do  mohacke 
bitke kunovinu, naime po 20 dinara od kmetskoga selista, ili po dukat 
od pet kmetskih ognjista (dimnjaka). Medutim neprekidni i teski bojevi 
s Turcima u XV. vijeku ipak su sobom donijeli znatnu poreznu pre- 
inaku uvcdenjem izvanredne ratne dace (hrv. riz. lat. taxa, contributio, 
dica). Ali ova se daca nije mogla rasporezovati ni pobirati bez posebne 
privole  sabora  ugarskoga  ili  slavonskoga,  i  to  samo  onda,  kad 
su to stalezi drzali nuznim, pace  stalezi  su  sami  odredivali,  kolika 


'  Objc tc glave se nalaze  i  na  cisto  ugarskom  novcu  kovanom u Ugarskoj. 
Znaccnje jos nije objasnjeno. 

' Glcdaj gore str. 64. i 70. 


163 

ce ona biti u pojedinim prigodama, Ovu je izvanrednu dacu prinosila 
uz Slavoniju i Hrvatska, dok je nije kralj Vladislav II, od toga sasvim 
oprostio. All je nesto prije Slavonija stekla (1472) privilegij, da placa 
samo p o 1 o V i c u one ratne dace, koja se pla^ala u Ugarskoj, to jest 
od svakoga kmetskoga selista  (porta,  fumus)  samo  pel dukata, ako 
se je u Ugarskoj imao placati citav dukat. Ovu je ratnu dacu vazda 
samo slavonski sabor dozvoljavao, a ubirao ju je ban po zupanijskira 
organima (dikatorima). No dobrza bise od te dace oprostcni ne samo 
svi crkveni  posjedi  (biskupa,  kaptola, samostana  i zupnika), nego i 
oni glavne svjetovne gospode (hercega, bana, banovca, zupana i ple- 
mickih sudaca),  pace i pojedinih velikasa. Tako je sav teret pao na 
manje posjednike ili njihove kmetove,  a  sam  prihod  dace  postajao 
je  sve manji,  Uz  ove  su  se  glavne  dace  placale  u  Hrvatskoj  i 
Slavoniji jos i neke druge, tako trgovina u lukama, a tridesetina od 
strane robe na granici,  Jos  su vazan  prihod  davale  mitnice  i  so- 
lane. Osim poreza morao se  davati  ..pocasni  dar".  Kad  su  naime 
kralj  ill  zamjenici  njegovi  ban  i  herceg  bili  na  putu,  trebalo  je 
plerastvo i gradanstvo da ih doceka i pogosti;  to se zvalo  z a 1 a z- 
n i n a (descensus),  a  bio  je jedan  od  najncugodnijih poreza, jer su 
kraljevi i banovi, a narocito njihovi cinovnici,  na  koje  se  to  pravo 
takoder proteglo, vazda bili na putu, Razumije se, kraljevi su mogli 
i od toga oprastati ne samo pojedine velikase i plemice, nego i crkvene 
korporacije i kr, slob, gradove,  i  to  budi  sasvim,  budi  djelomicno, 
n. pr. ograniciti samo na konak (stan) ili samo na hranu. 

Vojska i mornarica. U hrvatskoj vojsci (exercitus chroaticus) 
nastadose u to doba znatne promjene, Dok je ona za prvih Kolo- 
manovih nasljednika bila plemenska kao za narodne dinastije. stali su 
kraljevi iz kuce Anzuvinske uvoditi strogo feudalno uredenje, Tako za- 
mijenise stare plemenske cete nove velikaske ili banderiji, a ban i 
plemstvo bili su ih duzai podrzavati, I crkveni dostojanstvenici i kor- 
poracije (kaptoli i opatije) biU su takoder kao vlasnici prostranih 
iraanja duzni podrzavati konjanickih i pjesackih ceta, a tako i kr. 
slob, gradovi; stoga i vidimo, gdje se u doba turskih ratova postavljaju 
biskupi i opati na celo vojske. Pored banderija javljaju se kasnije 
i placenicke cete, koje su takoder podrzavali stalezi. Hrvatskoj vojsci 
bijase redovito na celu ban kao vrhovni vojvoda (capitaneus), izabran 
napose za to od sabora, ali stalezi mogli su po privilegiju kralja 
Matijasa (1477) izabrati i koga drugoga, ako su za nj znali, da je 
sposobniji,  a  narocito,  ako je banska stolica bila ispraznjena. Mor- 


164 

narica je znatno spala, otkad je Dalmacija dosla u mletacke ruke; 
najjaca bila je za kralja Ludovika I., koji je imenovao posebnoga 
hrvatskoga admirala (admiratus regnorum Dalmatiae et 
Croatiae). Radi obrane od Turaka, narocito u doba Matijasa I, Korvina, 
podize se jos i brodarstvo na rijekama (sajkasi, nasadi), kod kojega 
su sluzili poglavito doseljeni Srbi.  Srediste bio  im  je  Petrovaradin. 

Gradovi imali su dvojaku vrst uprave. Dalmatinski su gradovi 
zivjeli i nadalje starim autonomnim zivotom po uzoru mletackom, dok 
su slavonski gradovi Varazdin (1209), Zagreb (1242), Krizevci (1252) 
i drugi bili uredeni po uzoru njeraackora kao kr. slob, gradovi. Na 
celu uprave bijase sudac, a uza nj izabrano gradsko vijecc, koje je 
sebi slobodno biralo suca i zupnika i budno pazilo na gradske interesc, 
narocito obrtnicke i trgovacke. 

Trgovina bila je nutarnja i vanjska, Slavonija je trgovala s Ugar- 
skom, Stajerskom, Kranjskora, Hrvatskom i Bosnom, a Hrvatska i 
Dalmacija s Bosnom i Srbijom na kopnu, a s Italijom, narocito Vc- 
necijom po moru. Pomorsku je trgovinu podupirala brojna trgovacka 
mornarica dalmatinskih gradova, dok su kopnenu trgovinu pomagali 
rijecni putovi i ceste. Najvaznija cesta, koja je spajala Slavoniju 
s Hrvatskom, bila je ona, koja se pocinjala kod Vaske na Dravi, na- 
dovezujuci se na ugarsku cestu, te isla preko Virovitice, Varazdina, 
Zagorja do Zagreba, a onda preko Turopolja na Kupu, Topusko, Bihac, 
Knin i dalje na more. Kod Topuskoga odvajala se druga cesta na 
Modrus vodeci preko Brinja i Vratnika u Senj. Kako je onom prvom 
cestom redovno prolazila vojska, zvala se obicno „vojnickom" (via 
exercitualis), Obrt unapredivali su cehovi, u koje se slozise majstori 
istih zanata, a kraljevi znali su im davati i raznih povlastica, samu 
pak trgovinu opet sajmovi, koje su kraljevi posebnim privilcgijima 
dopustali gradovima. 

Graditcljstvo takoder se sada podize opcim blagostanjem i na- 
pretkom kulture, U Dalmaciji prevladao je vise romanski slog, a kasnije 
i sama renesansa, a u Slavoniji gotski. Tako je u Zadru izgradena u 
romanskom slogu stolna crkva sv, Stosije (u Xlll, vijeku), a u Sibe- 
niku stolna crkva sv, Jakova u slogu rane renesanse (u XV. vijeku), 
dok su zagrebacka i topuska crkva (iz XIII. vijeka) bili uzori gotike. 
Isto se tako gojilo, a narocito u Dalmaciji, zlatarstvo, kiparstvo L 
slikarstvo. 


165 


Kronoloski pregled dogadaja drugoga doba. 


Hrratska 


Ostale zemlje 


1102. Ugar.  kralj  Koloman   okrunjen 

hrv.-dalm. kraljem. 
1107. Koloman predobio dalm. gradove. 

1115.— 1117.   Mlet. rat. Koloman umrc  1116. 
1124. Stjepan III. (II.) u Dalmaciji. 

oko  1137.    Bosna sa pridruzujc Ugarskoj. 
1150.    I Emanuelova pobjeda na Tari. 
1167. — 1180.1 Bizantinci  vladaju  u  juznoj  Hr- 
vatskoj i Dalmaciji, 
1193. Bartol,  kncz  modruski.   Poccci 

feudalizma u Hrvatskoj. 
1197.— 1203.   Hcrceg Andrija. 

1202. Zadar osvojili Mlecani s pomodu 

krizara. 
1222. ..Zlatna bula" Andrijc I. (II.). 

1242. Tatari u Hrvatskoj. 

1247. Zadar se predaje Veneciji. 

oko 1260.    Bela  III. (IV.)  razdvojio kraljev- 
stvo hrvatsko. 


1293. Knezovi  Bribirski   postaju   na- 

sljedni banovi hrvatski. 

1301. Andrijom  II.  (III.)  izumrc   rod 

Arpadovida. 

1311. — 1313. ' Ban Pavao Bribirski ratuje s Vc- 
necijom radi Zadra. 
1322. Padom  bana  Mladena  prestaje 

hrv. nasljedno banstvo Bribir- 
skih knezova, 

1346. I Zadar sc predaje Veneciji. 

1347. 1 Ludovik 1. uspostavlja kraljcvsku 
j    vlast u Hrvatskoj. 

1358. Ludovik   I.  sjedinio   Dalmaciju 

s Hrvatskom. 


Aleksije Komncn 1081.— 1118. 


Ivan Komnen  1118.-1143. 


Emanuel Komnen  1143. — 1180. 


Cetvrta  krizarska vojna  1202. — 

1204. 
„Magna   charta"   u   Engleskoj 

1215. 
Bitka kod Mohija na §aju  1241. 
Pogibija Fridrika, posljednjeg Ba- 

benbergovca  1246. 
Stajerska u vlasti ug.-hrv. kralja 

1254. 
Rudolf HabsburSki 1273.-1291. 
Bitka  na  Moravskom po- 
Iju  1278. 


Vedeslavom III. izumre rod Pfe- 

myslovida  1306. 
1310. Luksemburgovci u Ceikoj. 


1346. Du§an postaje car srpski. 

1348.  Karlo  IV.  osniva  sveudi- 

liste u Pragu. 
1355. Umr'o DuSan, car srpski. 
1370.  Ludovik  I.  postaje  kralj 

poljski. 


166 


Kronoloski preglcd dogadaja drugoga doba. 


Godina 


1377. 

1383. 
1386. 
1386, 

1394. 

1403. 

1409, 

1415. 

1444. 
1448. 

1463, 

1464. 
1469. 
1480. 
1482. 
1493, 


1520. 
1525. 
1526. 

1526. 

(29. kol. 


Hrvatska 


Ostale lemlje 


Tvrtko podize  Bosnu na kralje- 

Ijcvinu, 
Buna Ivana od Palizne. 
Pogibija Karla II. Drackoga. 
Pokolj kod Gorjana,  zarobljcnje 

kraljice Marije i Jelisavete, 
2igmund privremeno uspostavlja 

svoju vlast u Hrvatskoj. 
Ladislav  Napuljski  okrunjen  za 

ug.-hrv.  kralja u Zadru, 
Ladislav Napuljski prodao 

Dalmaciju  Veneciji. 
Ugarski upliv istisnut iz Bosne, 

Hrvatska gubi Omis i Poljica, 
Stjcpan  Vukcic  postajc  herceg 
sv. Save, 

Propast  bosanskoga  kra- 

1 j c V s t V a. 
Osnutak jajacke banovine. 
Osnutak senjske kapetanije. 
Gubitak Krka, 
Pad Hercegovine, 
Bitka na Krbavskom polju. 


Pogibija bana Petra Berislavica. 

Krsto Frankapan opskrbio Jajce. 

Hrvati hoce sebi da biraju dru- 
gog vladara. 

Bitka na Mohackom polju, 
pogibija Ludovika II., 
Hrvatska  bez  kralja. 


1371, Bitka na Marici. Pad juzne 
Srbije. 


1389. Bitka  na  Kosovu po- 
lju. 
1396. Bitka kod Nikopolja. 


1427, Ugarska dobiva Beograd, 
1440. Prva podsada Beograda. 
1444. Bitka kod Varne. 
1453, Pad  Carigrada. 
1456. Druga podsada Beograda. 
1459. Srbija postaje turski pafialuk, 
1463. Prvi  nasljedni  ugovor  iz- 

medu  MalijaSa Korvina i Fri- 

drika III, 

1491. Drugi nasljedni ugovor iz- 
mcdu Vladislava II, i Maksi- 
milijana. 

1505. Ugarski sabor iskljucuje 
sve strance od prava na ug.- 
hrv. krunu. 

1506. Treci nasljedni ugovor iz- 
medu Vladislava II. i Maksi- 
milijana, a 1515. cetvrti na- 
sljedni ugovor. 

1521, Sulejman II. osvojio Beo- 
grad. 


1526. Bitkom na Mohackom 
polju i pogibijom Ludo- 
vika II. ostaju Ugarska i 
Ceska  bez  kralja. 


Trece doba 

od 1526. do  1790. 

Kraljevi iz kucc  Habsburske  i Habsbursko- 

Lotarinskc. 

I. 
Dva kralja: Ferdinand I. i Ivan Zapoljski. 

(1527-1564). 
zbor dvaiu kraljcva. Katastrofa na Mohackom polju bjcsc 
sama o sebi  tek  izgubljena  bitka,  manje krvava  od to- 
likih  prije  i poslije nje ; ali prijeka  smrt mladoga kralja 
^^^ Ludovika II., koji ne  ostavi  zakonita  potomka,  ucini  jc 

osobito pogibeljnom.  Uza  sve  to  nijesu  prestala  stranacka  trvenja, 
pace stranke umjesto da su potrazile u slozi i u zajedmci spas svof 
i  svojc  domovine,  jos  su vecim  ogorcenjcm  -  prosudujuci  kobni 
mohacki  dan  sa stajalista svojih  stranackih interesa -  stale  jedna 
na drugu udarati. Narodna stranka, koja je sa svojim vodama Ivanora 
Zapoljskim i Stjepanom Verboczyjem  najvecim  dijelom izb)egla mo- 
hackomu  pokolju,  gledala  je  naime  u  njemu  samo  poraz  dvorske 
stranke i njezine politike naslanjanja na inozemstvo, pa se sada svom 
snagom zalozila, da provede saborski  zakljucak od  1505., po ko,em 
bjese svaki  stranac iskljucen od ugarsko-hrvatskoga pn,estoia. 
Dvorska je stranka opet gledala u Turcinu pogibeljna dusmanina, pa 
jc  stoga  jos  krepcije uzela  traziti sto tjesnje  veze sa Zapadom, ne 
smatrajuci narodnu snagu Ugra i Hrvata dovoljnom za uspjesnu obranu 
i  borbu  protiv  otomanske  carevine,  koja  se  mohackom  pob,edom 
podize do velevlasti  prvoga  reda.  Jasno  je  dakle,  da  ce  oba  ova 
stranacka  stajalista  nuzno  dovesti  do  preloma  i  u pitan,u izbora 
novoga kralja. 


168 

Kad su pocetkom septembra 1526. stigli u Zagreb prvi pouzdani 
glasovi o mohackoj katastrofi, zavlada u Slavoniji strah i zabuna, 
tako da je u prvi kraj sve pomisljalo na bijeg. U taj je kobni cas 
narodu hrvatskomu bio pravi voda knez Krsto Frankapan, koji upravo 
tada stize sa svojom vojskom u Zagreb. Zivom rijeci i javnim pro- 
glasima primiri prije svega narod, a onda poslje cetu konjanika preko 
Drave, da pazi na kretanje Turaka, ali podjedno sazva i sabor u 
Koprivnicu za 23. septembra. Medutim usao je sultan Sulejman u Budira 
i popalivsi ga krene pocetkom oktobra preko Baca (otale Backa) i Petro- 
varadina lijevom obalom dunavskom natrag u Beograd i Carigrad, 
Uto se sastao sabor slavonskih staleza u Koprivnici, a taj jednodusno 
isklica Krstu Frankapana „skrbnikom i braniteljem" kraljevstva (tutor 
protectorque regni Sclavoniae) i izabra odaslanstvo, koje je imalo 
poci u Bee nadvojvodi Ferdinandu, da se s njime sporazumije „glede 
nekih potreba" njihovih i kraljcvine. Tada je nadvojvoda, krepko 
pomagan od sestre udovice kraljice Marije, vec zivo pregnuo, da 
stece Ugarsku i Hrvatsku, pa je i odredio neke svoje pouzdanike, da 
stupe u dodir s ugarskim i hrvatskim plemstvom. On se nadao, da 
ce ga kruna sv. Stjepana zapasti na osnovi starih ugovora (od 1491., 
1506. i 1515.) bez ikakih poteskoca, pace i bez izbornoga sabora; 
no dobrza se uvjerio, da nije tako. Cesi su ga doduse iza nekih 
poteskoca konacno ipak jednoglasno izabrali svojim kraljem (23. okt.), 
ali u Ugarskoj i Hrvatskoj sa Slavonijom posle su stvari drugim putem. 
Jer kad se saznalo, da su Turci ostavili Ugarsku, sastade se vecina 
ugarskih staleza, privrzenika „narodne stranke", na sabor u Stolni 
Biograd, gdje izabra i okruni (11. novembra) kraljem Ivan a Z a- 
p o 1 j s k o g a, pozivajuci se kod toga na zakonski clanak stvoren na 
Rakoskom saboru 1505. ; dok je samo mali broj staleza „dvorske 
stranke" izabrao 16. decembra u Pozunu kraljem Ferdinanda 
Habsburgovca. 

Po primjeru ugarskom razdvoji se i kraljevstvo hrvatsko. Jos u 
oktobru sastao se hrvatski sabor, na koji su dosli Ferdinandovi po- 
uzdanici Nikola Jurisic i Ivan Pichler, da vijeca o popunjenju ispraz- 
njenja prijestola; ali su hrvatski stalezi odmah izjavih, da ce svoj 
izbor vezati uz ispunjenje nekih uvjeta. Stoga otpreme u Bee svojc 
poslanike, a kad Ferdinand prihvati njihove uvjete, sastade se ponovo 
hrvatski sabor u franjevackom samostanu u Cetinu na staru godinu 
1526. Prisutni biU su mnogi velikasi i plemici, uz druge : naslovni 
biskup kninski i opat topuski Andrija Tuskanic,  Ivan Karlovic knez 


169 

Krbavski, knez Nikola Zrinski (otac sigetskoga junaka), braca Krsto 
i Vuk knezovi Frankapani Slunjski i Cetinski, knez Stjcpan Blagajski 
pa Bartol Draskovic, S Ferdinandove pak strane stigli su na sabor 
kao njegovi pouzdanici (komisari) kapetani Nikola Jurisic, Ivan Pichler 
i Ivan Katzianer te becki prepost Pavao Oberstein. Prvo je bilo, da 
su oni pozvali hrvatske staleze, da se poklone Ferdinandu kao svome 
zakonitomu gospodaru na osnovi bastinskoga mu prava po zeni Ani 
i starih ugovora. Nato se stalezi odvoje od njih i „uzmu sami ispi- 
tivati i raspravljati o pravu Ferdinandovu na krunu sv. Stjepana." 
Tek kasno uvece poslase komisarima neke drugove s porukom, da 
su pronasli, da Ferdinand i zena mu Ana odista imadu potrebno 
pravo na ugarsku krunu. Sjutradan na novu godinu (1, januara 1527.) 
sastade se druga sjednica, u kojoj su se pretresivali uvjeti sabranih 
hrvatskih staleza. Do cetiri sata popodne trajale su rasprave po- 
glavito o torn, kakovu ce pomoc Ferdinand davati Hrvatima. Konacno 
se sporazumjese stalezi s opunomocenim komisarima tako, da se jc 
Ferdinand obavezao uzdrzavati na obranu Hrvatske 1000 konjanika i 
200 pjesaka, od kojih ce 800 konjanika biti razdijeljeno medu prisutnu 
gospodu. Osim toga se Ferdinand obavezao, da ce uzdrzavati ovecu 
vojsku u Kranjskoj na obranu Hrvatske i potvrditi sva stara prava 
i privilegije kraljevstva. Zadovoljivsi se ovim uvjetima i z a b e r u 
hrvatski stalezi „sasvim slobodno i bez icijega utjecanja" 
Ferdinanda I. (1527—1564) „kralja ceskoga i nadvojvodu austrij- 
skoga" hrvatskim kraljem.' Odmah potom polozise prisegu 
vjernosti na ruke beckomu prepostu Pavlu Obersteinu, dok se glasnici 
razletjese na sve strane, da jave radosnu vijcst, Iz dvorane izidosc 
u tamosnju samostansku crkvu sv, Marije, gdje je odsluzen „Tedeum" 
uz zvonjavu zvona i gruvanje prangija, Izborni sabor cetinski ide u 
red onih krupnih dogadaja  u  proslosti  hrvatskoga  naroda,  kojim se 


• U izbornoj diplomi. koja se cuva u originalu u beckom drzavnom arhivu. 
hrvatski stalezi izrijekom kazu : .,F c r d i n a n d u m in verum, 1 c g i t i m u m ct 
naturalem nostrum et tocius huius regniCroatiae rcgera et dominum, 
tiec non . . . Annam in veram . . . tocius regni Croacie rcginam... felicc 
ominc clegimus ..."(§ is i c, Hrv. sabor. spisi I. 51 ; II. 460). Ma da jc Ferdinand jos 
16. dcccmbra izabran u Pozunu za ugarskoga kralja, ipak mu hrvatski staleii nc 
daju toga naslova nigdje — prcmda mu iznose citav opSirni naslov, — 
vei samo ..Bohemic et Croatie rex". To dini jo§ i sedmi dan poslije izbora 
-cetinskoga knez Nikola Zrinski, dajuci Ferdinandu citav veliki naslov. ali 
inaie samo: ..Bohemie et Croacie regi" (§isic. Sab. spisi I.. 68.). Hrvatski stalezi 
Oiito hoce, da sto jade istaknu svoj slobodni izbor, nezavisan  od ugarskoga. 


170 


svrsava stara, a pocinje nova epoha. On je u politickom obziru snazam 
izrazaj, kako je narod hrvatski u bitnim prigodama mjerodavno od- 
lucivao u najznatnijim drzavopravnim pitanjima, smatrajuci scbe i 
svoju domovinu posebnim politickim narodom i posebnim politickim 
leritorijem, nezavisnim od Ugarske. 

Istodobno posle su u Slavoniji stvari sasvim drugim putem. Glavni 
njezini velikasi knez Krsto Frankapan i zagrebacki biskup Simun 
Erdody ostavise poslije izbora i krunisanja Ivana Zapoljskoga Ferdi- 
nanda i poklone se novomu „narodnom" kralju. Taj onda imenova 
Krstu Frankapana hrvatskim banom, a biskupu Erdodyju obeca mjesto 
drzavnoga kancelara. Za primjerom ove dvojice uglednika povede se 
i najveci dio ostaloga slavonskoga plemstva, pa tako je sabor, koji 
se sastao 6. januara 1527. u biskupskom gradu Dubravi nedaleko od 
Cazme, izabrao i primio svojim zakonitim i vec okrunjenim kraljem 
Ivana (1527—1540), pozvavsi se kod toga takoder na zakonski clanak 
od 1505. No bojeci se gradanskoga rata zakljuce slavonski stalezi, 
da ban Krsto Frankapan uznastoji sto uspjesnije oko izmirenja obaju 
protukraljeva i njihovih  stranaka. 

Gradanski rat i pad Jajca, U prvi su kraj svakako bolje stajale 
stvari po kralja Ivana, ne samo zato, sto ga je vecina Madzara i 
Hrvata drzala svojim kraljem, nego i s toga, sto ga priznase vladarom 
papa, Francuska, Poljska i Venecija, pace neki mu, kao Franjo I., 
kralj francuski, obecase i pomoc protiv Ferdinanda. Uza je to slabila 
Ferdinandov polozaj i velika oskudica gotova novca ne dopustajuci 
mu, da ispuni zadanih obecanja ugarskoj i hrvatskoj gospodi, ma da 
nije imao u svojoj vlasti vise od uzanoga komada zemlje uz zapadnu 
ugarsku granicu s gradovima Sopronom i Pozunom te gotovo citavu 
Hrvatsku od kranjske mede do Klisa. Sasvim je dakle prirodno, da 
su u takim nepovoljnim prilikama Ferdinanda poceli ostavljati mnogi 
njegovi dotadasnji ugarski i slavonski privrzenici, tako gubernator 
vranskoga priorata Ivan Tahi, a samo uz teske zrtve uspjelo je odrzati 
u vjernosti Franju Batthyanyja, koga kralj Ferdinand nanovo imenova 
(9, marta 1527.) hrvatskim banom protiv Ivanova bana Krste Fran- 
kapana. Napredovanje kralja Ivana prinuka Ferdinanda na odlucan 
korak. Znajuci za nespremnost i nemarnost Ivanovu provali iznenada 
s jakom njemackom i ceskom vojskom u augustu 1527. u Ugarsku. 
Glavni gradovi Buditn i Stolni Biograd budu lako i brzo osvojeni, a 
sam kralj Ivan kod Tokaja potucen. To ga prisili na uzmak najprije 
u Erdelj. a onda poslije ponovnih poraza na bijeg u Poljsku. U isto- 


171 


je vrijeme vojevao ban Krsto Frankapan za svoga kralja u Slavoniji, 
ali onoga dana, kad je Ivan bio potuccn kod Tokaja, umre od ranc, 
§to ju je zadobio podsjedajuci varazdinski grad (27, septembra). Poraz 
tokajski i smrt bana Krste Frankapana znatno oslabise Ivanovu stranku 
u Slavoniji i Ugarskoj. Slavonsko plemstvo prizna nato (vec 6, oktobra) 
na saboru u Krizevcima Ferdinanda svojim kraljem, a sama ga Ugarska 
okruni 3, novembra na saboru u Stolnom Biogradu. 

Ovim se gradanskim ratom najbolje okoristisc Turci, a to stim lakse, 
sto nije bilo nista od one u Cetinu kod izbora obecane pomocne vojske 
Ferdinandove. Hrvati odmah uocise pogibao pa stoga poruce Ferdinandu 
sa svoga ponovnoga sabora u Cetinu (28.  aprila  1527.),  neka  bi is- 
kupio  svoju  rijec,  jer  im  je  on  jedina  nada,  buduci  da  su ih svi 
ostavili: i papa i Mlecani i braca u Slavoniji. „Neka znade vase ve- 
licanstvo — kaze sabor hrvatski — kako se ne moze naci (zabiljezeno), 
da bi ikoji vladar silom zavladao  Hrvatskom,  jer  p o  s m r t i  n a- 
sega  posljednjega  kralja  srecne  uspomene,  Zvo- 
nimira,   slobodne   se   volje   pridruzismo   svetoj 
kruni  kraljevstva  ugarskoga,  a  poslije  toga  va- 
scmu  velicanstv u."'  No  poruka cstade bezuspjesna, pa tako 
Turci zauzese  (jos koncem  marta) Obrovac  na  Zrmanji, Udbinu (u 
aprilu), a  konacno  krajem  1527.  ili  odmah  pocetkom  1528. Jajce i 
Banjaluku te provalise s jedne strane do Senja, a s druge do Klisa. 
Sada pade Lika s Krbavom (bez podgorskoga primorja) u vlast tursku, 
cime  bi sveza izmedu  sjeverne  i  juzne  Hrvatske  prekinuta.  Samo 
Klis na jugu, koji je branio  Petar  Kruzic,  kapetan senjski,  Senj 
na sjeveru i Bihac na istoku odrzase se kao glavne straze. 

Savez kralja Ivana sa sultanom Sulcjmanom. Uspjcsi Ferdi- 
nandovi i gubitak prijestola porazise kralja Ivana. Onako ostavljcn 
i prognan iz sredisla svoje drzave nije sam mogao nista uciniti, da 
povrati izgubljeni prijesto, a pored toga bilo se bojati, da ce Turci 
upotrijebiti ove prilike jos u vecoj mjeri u svoju korist. Na porti 
bavili su se vec u to doba mislju, da zauzmu cijelu Ugarsku, a samo 


' Original ove saborske adrcse kralju Ferdinandu cuva se u Becu u driavnom 
arhivu (Gl. Sisic. Sabor. spisi I. 99). Gornje rijeci tumac su cctinskoga izbornoga 
iina: Hrvati stupaju sasvim saraostalno i slobodno po svojoj volp (kao nekoc 1102.) 
u dodir s bastinikom krune s v. S t j e pa n a. a nijesu inace vezam uz Ugarsku 
ili da uz madzarski narod. Prema tome oni drie. da se pozunski izbor (od 
16. decembra 1526.) kao izljev slobodne volje madzarskoga naroda (.1. kral.evme 
Ugarske) ne tice izravno i njih. 


172 

na posredovanje Venecije i Francuske sultan je odgodio provedenjc 
svojc osnove na bolja vremena. Te su drzave doduse Sulejmana po- 
ticale, da napadne na Ferdinanda, ali nijesu htjele da Ugarska sasvim 
padne pod tursku vlast. Stoga jc posao tajni poslanik velikoga vezira 
Ibrahima k Ivanu Zapoljskomu i nagovori ga, da izmoli tursku pomoc. 
Odluka se kralja bjegunca doduse protivila tradicijama, no da sebi 
spase prijesto, ucinio je taj sudbonosni korak, Kad je dakle njegov 
poslanik Poljak Jerolim Laski dosao (krajem 1527.) u Carigrad 
i predlozio misao o savezu, nasao je tlo vec pripravno. Krajem 
januara 1528. izjavi potom sultan Sulejman u svecanoj audienciji 
Jerolimu Laskomu, da ce pomoci kralju Ivanu i prepustiti mu Ugarsku 
bez ikake protuusluge. Savez sa sultanom odista je brzo oteo Ferdi- 
nandu plodove njegovih uspjeha, jer protiv golemih ratnih priprava 
sultanovih jedva je mogao da naoruza nekoliko tisuca momaka. Tako 
su i ugarski i slavonski privrzenici Ferdinandovi izgubili vjeru u njc- 
govu srecu. Sada se dakle prijatelji Ivanovi uzese opet smjelo prikup- 
Ijati, a narocito otkad je sultan, predavsi Budim s krunom sv. Stjepana 
kralju Ivanu (u septembru 1529.)f posao pod Bee i podsjeo ga. No 
jurisi se turski izjalovise na hrabrom otporu beckoga gradanstva i 
posade ; pa tako se sultan morao vratiti natrag (u oktobru 1529,). 
Istodobno bjesnio je gradanski rat i u Slavoniji, gdje je po smrti Krste 
Frankapana postao vodom Ivanove stranke zagrebacki biskup oimun 
Erdody, Na proljece 1529. ovladala je stranka Ivana Zapoljskoga 
gotovo citavom Slavonijom, pa stoga je Ferdinand poslao u pomoc 
svojim privrzenicima ovecu cetu kranjskih konjanika i spanjolskih 
pjesaka. Od njih je Ijuto postradao Zagreb, i to Kaptol, biskupski 
grad i sama stolna crkva sv, Stjepana za borba izmedu „turske" ill 
Ivanove i „njemacke" ill Ferdinandove stranke. No konacno ipak 
nadjaca Ivanova stranka, nasto kralj Ivan imenova biskupa Simuna 
Erdodyja hrvatskim banom, a takim ga priznade i slavonski sabor, 
kad se (pocetkom 1530.) sastao u Krizevcima. Iza ponovnih krvavih 
sukoba slavonsko plemstvo utanaci (u oktobru 1530,) „slogu i savez" 
i ucini tako samo po svojoj odluci kraj gradanskom ratu. 

Novi yojni pohod sultanov. Nikola Jurisic. Pozega i Klis. 
Medutim su kusali izmiriti oba kralja, no vijecanja ne dovedose do 
rezultata, jer se nijedan od njih ne htjede da odrece krune. Nato 
povede Sulejman (Ijeti 1532.) trecu vojnu na Ugarsku s namjerora, 
da dopre do Beca i da ga zauzme, Ali naum njegov sprijeci 
hrabri  Hrvat  Nikola  Jurisic,   zadrzavsi  golemu  tursku  vojsku 


173 

pod Kisegom (nedalcko od Szombathelya u zapadnoj Ugarskoj). 
Podsadu zapoceo je (u augustu) veliki vezir Ibrahim, jer se Jurisic 
nc htjede predati sa svojom malom posadom (oko 700 momaka). 
Kad se poslije 25 dana pokazase svi turski jurisi uzaludni, upusti se 
veliki vezir u sultanovo ime u pregovore s Jurisicem, Na licnom 
sastanku u Ibrahimovu cadoru javi mu veliki vezir, da mu sultan 
„poklanja" grad Kiseg, a nato bi smjesteno pred gradskim zidom 
nekoliko Turaka i na zidovima istaknuta turska zastava. Kad su 
potom dojavili sultanu, da mu se grad toboze predao, zapovjedi 
vojsci da krene natrag (30. aug.) Za nagradu dobio je Jurisic od 
Ferdinanda grad Kiseg i podjedno bi podignut na cast baruna.' Ali 
sultan nije krenuo natrag istim putom, kojim je dosao, vec upadc 
preko istocne Stajerske u Slavoniju kod Vinice nedaleko od Drave. 
Odavle posao je pored Varazdina do Rasinje, gdje se turska vojska 
podijelila u dva dijela: sultan pode preko Koprivnice i Virovitice 
Podravinom, a veliki vezir preko Krizevaca i Cazme Posavinom; 
kod Beograda sastadose se oba odreda puna plijena i roblja. To 
je jedini put, sto je sultan na celu vojske prosao 
hrvatskom zemljom, izuzevsi dasto Srijem i istocne slavonske 
strane, koje su se vec sada od Gorjana na istok racunale kao 
turska „carska zemlja". Uto skupi Ferdinand uz pomoc brata cara 
Karla V. kod Beca oko 100.000 vojske; ali po odlasku sultanovu ne 
poduze s njome nista, vec i opet pokusa, da kako tako utanaci sa 
sultanom i s kraljem Ivanom mir. No povoljni se izgledi poslije krat- 
kotrajna primirja sklopljena (Ijeti 1533.) s Turcima i duljega prego- 
varanja s kraljem Ivanom opet razbise, nasto Turci provale s jedne 
strane u danasnju Slavoniju i zauzmu (15. jan. 1537.) Pozegu, a 
s druge u Hrvatsku, gdje su osvojili Klis (12. marta 1537.) Tom pri- 
godom pogibe hrabri mu branitelj Petar Kruzic. SKlisom pade 
ubrzo citava juzna Hrvatska (danas Dalmacija do Ne- 
retve) osim mietackih primorskih gradova u turske 
r u k c. 

Katziancrova vojna i Vclikovaradinski mir. Smrt kralja 
Ivana. Ovo haracenje tursko, a narocito pad Pozege i Klisa, veoma 
se bolno dojmi Hrvatske i Slavonije. Stoga i nije cudo, sto je bilo 
dosta nizega plemstva, koje je javno govorilo, da mu je svejedno. 
tko mu  jc  gospodar, da  li  Ivan  ili  Ferdinand, jer  ce  se  pokloniti 


Tu u Kisegu sahranjen je u zupnoj crkvi Nikola Jurisii (t  1543.). 


174 


onomu, koji ce ga uistinu pomagati.  No i na  Ferdinanda  ucini pad 
obaju gradova dubok dojam, pa  se zato i pozuri, da  pritece  Hrva- 
tima u pomoc  bojeci se  agitacije Ivanovc medu njima.  Da pridigne 
klonule  duhove, a  narocito  u  Slavoniji,  imenova  vrhovnim vojsko- 
vodom protiv Turaka svoga  generala  Ivana Katzianera i nalozi mu, 
da sto prije s povjerenom vojskom  zapocne vojnu, kojoj  je kao cilj 
istaknuto  osvojenjc Osijeka i oslobodenje  istocnc  Slavonije  od Tu- 
raka.  No  ova se  vojna  svrsila  nesrecno, jer se  vojska  stala  zbog 
oskudice hrane razbjegavati,  a konacno su Turci  kod Gorjana  ono, 
sto je ostalo, ametice porazili, dok  je sam Katzianer jos  uoci kata- 
strofe (nocu od 9, na 10. oktobra 1537.)  sramotno pobjegao.  G o r- 
janskim se porazom utvrdila turska vlast u danas- 
njoj  Slavoniji.  Neuspjela  Katzianerova vojna  osobito  uzbuni 
Hrvatsku i Slavoniju, pa stoga  bjese  Ferdinandu  prvi  posao, da je 
imenovao vrhovnim  zapovjednikom  u Slavoniji  Nikolu Jurisica, dok 
je Katzianera, kad je preda nj dosao, da  se opravda, bacio u tam- 
nicu.  Pored toga jos je imenovao dva bana, Petra  Keglevica 
(1537—1542) i Tomu Nadasdyja (1537—1540), koji sazovu sabor 
u Krizevce (6. Jan.  1538.), gdje se sabrano  plemstvo  ozbiljno  zaba- 
vilo pitanjem zemaljske obrane. Medutim uspjelo je zatvorenom gene- 
ralu Katzianeru umaci iz becke tamnice i pobjeci u Susjedgrad. Kad 
je to Ferdinand saznao, izdade za njim tjeralicu i obeca veliku nov- 
canu nagradu onomu, tko bi ga ili ziva ili mrtva uhvatio. No Katzianer 
ne samo da se nije trebao bojati, vec bi dobro primljen, narocito od 
hrvatskoga plemstva, s kojim  je obdrzavao tajne  sastanke  u Gvoz- 
danskom  nagovarajuci  ga,  da  prede  k Ivanu.  Rovarenje  njegovo 
postalo  je doskora veoma  ozbiljno,  a narocito  otkad je stao  traziti 
veze s Turcima. Premda su banovi upeli sve sile, ipak se nikako ne 
uzmogose docepati  Katzianera, dok  ga konacno  ne  dade  smaknuti 
Nikola Zrinski u Kostajnici (u oktobru  1539.) 

Medutim je Ferdinand pod dojmom Katzianerove nesrecne vojne 
pregnuo, da se sto prije nagodi s Ivanom, koji se takoder zazelio 
mira. On se naime odlucio ozeniti Izabelom kcerkom poljskoga kralja 
Zigmunda I., a taj mu je ne htjede da dade, dok ga Ferdinand ne 
prizna kraljem. I tako bi konacno posredovanjem cara Karla V. sklop- 
Ijen u Velikora Varadinu mir (24. febr. 1538.), kojim Ferdinand pri- 
znade Ivanu kraljevski naslov i samostalno vladanje u onom 
dijelu Ugarske, koji je tada bio u njegovim rukama, dok se lyan 
odrece  citave  Slavonije  i Hrvatske  s Dalmacijom.  Po  Ivanovoj  je 


175 


smrti opet imao njegov dio Ugarske pripasti Ferdinandu, a osim toga 
imao je ovaj mir ostati stroga tajna. Brzo potom (18. jula 1540.) umre 
kralj Ivan ostavivsi sina Ivana Zigmunda, koji se rodio malo dana 
pred tim. Na samrti prencsc sada Ivan sva svoja kraljevska prava 
na malodobnoga sina, komu stavi skrbnikom uz zenu Izabelu Hrvata 
Jurja  Utisenica, biskupa velikovaradinskoga." 

Ferdinand viada sam.  Smrcu  kralja  Ivana  ostade  Ferdinand 
doduse jedinim okrunjenim ugarsko-hrvatskim kraljem, no vlasti svoje 
nije mogao prosiriti kako se bio nadao. Juraj Utisenic dao je odmah 
no svecanom  ukopu  kralja  Ivana  na Rakoskom polju  po sabranom 
plemstvu proglasiti kraljem  mladoga  Ivana  2igmunda, stavivsi 
ga podjedno pod tursku zastitu. Ovim je cinom  budimski  dvor dao 
najjasniji odgovor Ferdinandu, kad je ovaj zatrazio od udovice kra- 
Ijice Izabele, da se ispuni velikovaradinski  mir.  Sada ne preostade 
Ferdinandu, nego da silom ostvari svoje pravo, ali time je izazvao sul- 
tana Sulejmana na cetvrtu ugarsku vojnu(1541]. Sultan htjede njome 
da ostvari davnu svoju tvrdnju, da je Ugarska njegova, jer da ju je 
na sablji osvojio (naime na Mohacu 1526.).  Stigavsi dakle  u Budim 
proglasi svu zemlju izmedu Blatnoga jezera i Tise pa od Budima do 
Save, to jest i danasnju istocnu Slavoniju sa Srijemom, turskim  pa- 
salukom, dok je Zatisje i Erdelj predao mladom  Ivanu Zigmundu u 
upravu; Ferdinandu pak ostade samo  zapadna Ugarska s Pozunom 
kao  glavnim  gradom,  te  ostaci  Hrvatske  i  sredovjecne Slavonije. 
Tako  se  sada  raspade  ostavina  k r a 1 j a L udo v ik a II. 
na tri dijela (krajem augusta 1541.). Izabela  je morala sa sinom 
i glavnim savjetnikom Jurjem Utisenicem ostaviti Budim, koji postade 
srediste pase „od tri tuga"  (= konjska repa), te se povuce u Erdelj, 
koji odsada postade zasebnim politickim teritorijem. Na 
njem se odsada odigravao nezavisni ugarski narodni zivot kroz vise 
decenija, ali ipak pod vrhovnim protektoratom turskim (sve do 1690.). 
Poslije  dvije  godine  (1543)  posao  je  sultan  Sulejman  na  petu 
ugarsku vojnu, za koje padose u njegove rukc od danasnjih hrvatskih 
mjesta  Valpovo,  Orahovica,  Pakrac,  a  od  ugarskih  Pecuh,  Stolni 
Biograd i Ostrogon.  Razdijelivsi svu osvojenu  zemlju  u  sandzakatc 
(vojna okruzja) vrati  se  natrag  u  Carigrad.  Ne mogud  se  odrzati 


' Jural Utisenic rodio se 1482. u Kamiecu na Krki (blizu Sibenika). Docnije 
«iao je u pavlinski red te postade 1534. velikovaradinski biskup. Kral)u Ivanu Za- 
poljjtkomu  bje$e nada svc vjeran i odan. 


176 

protiv goleme turske sile, Ferdinand uze sada nastojati, da sa sulta- 
nom sklopi mir ili bar podulje primirje, Tako je doslo (1547) do 
petgodisnjega primirja, kojim se Ferdinand obavezao na pla- 
canje godisnjega „dara" u iznosu od 30.000 dukata, a inace pridrza 
sve ono, sto je bilo u njegovoj neposrednoj vlasti u Ugarskoj i 
Hrvatskoj. Ovim primirjem, koje postade osnova daljima, Ferdinand 
je konacno poslije dvadesetgodisnjega ratovanja spasao za sebe i svoj 
rod u prvom redu dostojanstvo ugarsko-hrvatskoga kralja, a onda i 
ostatke Ugarske i Hrvatske od potpune propasti, Ali erdeljski zaple- 
taji, za kojih pogibe Juraj Utisenic (1551), taj „najumniji drzavnik 
ugarski svih vremena", kako ga nazivlju moderni madzarski pisci, 
izazvase i opet omanje sukobe s Turcima. Za njih izgubi Hrvatska 
Viroviticu (pocetkom 1552,), Cazmu (u augustu 1552,) i Kostajnicu 
(u julu 1556.), Unatoc produzenu primirju na ranijoj osnovi (1552) 
ostadose svi gradovi u turskoj vlasti, pace u Cazmi osnovan je nov 
sandzakat. 

U doba tih posljednjih turskih bojeva bijase banom hrvatskim 
Nikola Zrinski (1542—1556), koji primi od Ferdinanda u ime 
odstete za zaostalu placu za vojsku kao i za viteska djela citavo 
Medumurje (12, marta 1546,), pa tako se sada premjesti teziste 
ove porodice iz Zrinja u Cakovac. Kad se odrece banstva, povjeri 
mu kralj poslije nekoga vremena si g e t s k u kapetaniju, dok je banom 
postao Petar Erdody (1557 — 1567), za kojega se sastade po- 
sljednji zasebni hrvatski sabor u Stenicnjaku (u julu 1558,). 

Ma da je Ferdinand dobro znao, da su Ceska, Ugarska i Hrvat- 
ska s austrijskim nasljednim zemljama njegovim stupile jedino u 
personalnu uniju, ipak je jednako tezio, kako bi sve te zemlje 
centralizirao i tako s vremenom od personalne unije ucinio realnu, 
Koristeci se jadnim prilikama za neprekidnih turskih ratova pokusa 
ponajprije parlamentarizmom, Ferdinand naime zatrazi od svake kra- 
Ijevine i zemlje, da mu poslje neke zastupnike, koji ce raspravljati 
o poslovima zajednickoga interesa. No ta mu se namisao ipak 
izjalovi, jer ni Ugri ni Hrvati ne htjedose vijecati o svojim poslovima 
izvan svoje zemlje, Opazivsi to uvede Ferdinand uspjesno neke 
centralne urede na svom beckora dvoru. To bijahu dvorsko 
ratno vijece (Hofkriegsrath), tajno vijece (Geheimrath), dvorska kan- 
celarija (Hofkanzlei) i dvorska komora (Hofkammer). Ovi su uredi, 
sastavljeni poglavito od Nijemaca, stavljali kralju predloge, narocito 
glede vojnickih  i financijalnih posala,  te  su vremenom dobivali  sve 


177 

to  vece  znamenovanje  i  vlast  na  veliko  nezadovoljstvo Madzara  i 
Hrvata. 

Ferdinand I. umr'o je 25. jula 1564. Po njegovoj smrti razdijele 
mu sinovi u smislu oporuke drzavu izmedu sebe. Najstariji sin 
M aks imil i jan, koga Madzari i Hrvati okrunise svojim kraljem 
jos za zivota Ferdinandova (8, sept. 1563.), dobije Cesku, Ugarsku, 
Hrvatsku i obje Austrije s Becom ; Ferdinand Tirol, a Karlo 
Stajersku, Korusku, Kranjsku, Goricu, Trst i Istru s Rijekom. 

II. 

Maksimilijan 

(1564—1576). 

Maksimilijan stupio je na prijesto kaozreomuz; tada rau je bilo 
trideset i sedam godina. I Hrvati i Madzari i Nijemci pozdravisc ga 
velikim veseljem i puni pouzdanja, da ce udovoljiti njihovim zeljama. 
Ali dobrza se pokazalo, da je pravi nasljednik svoga oca. Za njegova 
se naime vladanja zapoce borba za zastitu ustava izmedu becke 
centralne vlade s jedne, a staleza hrvatskih i ugarskih s druge strane. 

Nikola Zrinski i podsada Sigcta. Cim je Maksimilijan sjeo 
na prijesto, pokusa da se nagodi s Ivanom Zigmundom Zapoljskim. 
No buduci da se erdeljski knez nikako ne htjede da odrece ugarsko- 
hrvatskoga kraljevskoga naslova, brzo se pregovori razbise, pace oni 
bijahu povodom novomu turskomu ratu. Taj je samo olaksalo ono- 
dobno tursko shvacanje, da je smrcu Ferdinandovom utrnulo tek ne- 
davno (1562) utanaceno pfimirje. I tako se odluci Sulejman u 75. godini 
na sestu svoju ugarsku vojnu s namjerom, da osvoji Bee. Na tu ga 
je vojnu najvise podstrekavao veliki vezir Mehmed Sokolovic. 
Uoci toga velikoga rata Turci su provalill (Ijeti 1565.) u Hrvatsku i 
osvojili Krupu na Uni, koju je s malom sakom Hrvata branio M a- 
tija Bakic; no kod Obreske (nedaleko od Ivanica) potukao ih je 
ban Petar Erdody do nogu. Zbog toga uzvisi ga kralj Maksimilijan 
na nasljednu grofovsku cast. To je prva hrvatska i ugarska porodica. 
koja je dobila taj naslov (11. oktobra 1565). U maju slijedece godine 
(1566) pode sam sultan Sulejman s velikim vezirom Mehmcdom 
Sokolovicem na vojnu sa 150.000 Ijudi i mnostvom topova. Presavsi 
sredinom jula kod Osijeka preko Drave, skrene s 90.000 Ijudi i 300 
topova na S i g e t (izmedu Barca i Pecuha), gdje je kao kapetan za- 
povijedao  bivsi  ban  Nikola  Zrinski.  On  se  cesce  iz  Sigeta 

12 


178 


zalijetao  u  turske  strane  oko  Blatnoga  jczera,  a  i  inace  bjese  u 
citavoj Turskoj poznat kao krvni dusmanin njezin;  stoga  ga  sultan 
naumi taj put tesko kazniti. Medutim  je Nikola  Zrinski  saznao  jos 
prije dolaska Sulejmanova sto ga ceka, pa zato opskrbi Siget hranom 
i  oruzjem,  a  onda  sakupi  oko  sebe  hrabru  cetu  ponajvise  saraih 
Hrvata uz' nesto malo Madzara (ukupno oko 2.500 momaka) u tvrdoj 
nakani, da ce pod gradom zabaviti sultana, dok mu ne stigne obecana 
pomoc'od kralja Maksimilijana, da ga oslobodi. Sultan odmah pocetkom 
augusta 1566. opkoli Siget sa svih  strana i uze vanjski grad  biti iz 
topova tolikom zcstinom, da se Zrinski morao vec za nekoliko dana 
povuci u nutarnji grad. Sada ponudi veliki vezir, koji jc vodio ope- 
racije pod Sigetom, Nikoli  c i t a v u  H r v a t s k u, ako mu predade 
grad; no Zrinski to  s  prezirom  odbije.  Potom  uzese  Turci  jurisati 
grad, ali ih Zrinski suzbije, pace smjelim provalama nanese im znatnih 
steta. Zbog  toga  odluce  se  Turci,  da  ce  gradske  zidine  potkopati 
lagumom i tako provaliti u grad. I odista, kad im je uspjelo razvaliti 
glavni dio gradskih zidina, Zrinskomu ne preostade, nego birati izmedu 
kukavne predaje i junacke  smrti.  Dne 7.  septembra  provali on na 
celu preostale  posade  iz  grada  i  pogibe  kao „novi  Leonida".  Ali 
radosne vijesti o padu Sigeta sultan Sulejman nije vise docekao, jer 
je jos  4.  septembra  u  svom  cadoru umr'o,  Smrt  njegovu  znao  jc 
veliki vezir Mehmed Sokolovic vjesto zatajiti, bojeci se s pravom, da 
ce se sva turska vojska razbjezati. Tim lukavim cinom spase Mehmed 
Sokolovic slavu i snagu carstva  poslavsi  podjedno  brzoga  tatarina 
sultanicu S e I i m u, svome tastu, da ga prvi pozdravi kao novoga pa- 
disaha. Junastvo Nikole Zrinskoga zadivi svu Evropu; no uza sve to, 
sto su Turci zauzeli Siget, ipak se smije kazati, da tim casom pocinje 
najprije lagano, a onda sve to brze padati njihova sve dotle golema 
snaga: oni su dosli do zenita svoje srece i mod. Odmah poslije od- 
laska Turaka zapoce Maksimilijan pregovore o primirju, no ono bjese 
utanaceno  tek  17,  februara 1568. u Drenopolju na osam godina uz 
tivjete jos od godine  1547.  To prinudi Ivana Zigmunda Zapoljskoga, 
da je i  on  stao  ugovarati  s  Maksimilijanom,  On  se odrece (1570) 
kraljevskoga naslova zadrzavsi  samo  onaj  „vojvode  erdeljskoga", a 
Maksimilijan se obaveza, da ce po njegovoj smrti Erdeljcima dopustiti, 
da sebi slobodno izaberu novoga vojvodu. Mladi Zapoljski umre vec 
slijedece godine (1571), a s njime izumre i rod njegov. 

Maksimilijan i hrvatski stalezi. PosUje smrti  bana  Pctra Er- 
dodyja (26, aprila 1567.) imenova kralj Maksimilijan dva bana, biskupa 


179 


zagrebackoga JurjaDraskovica  i  Franju  Frankapana 
Slunjskoga,  koje  zajednicki  hrvatsko-slavonski  sabor  (21. sep- 
iembra 1567.) veoma svecano i radosno pozdravi. Ali nove su banovc 
cekali teski zadaci i kusnje na sve strane. Nezadovoljna s neznatna 
prihoda od slavonske dace ugarska je komora (sa sijelom u Pozunu) 
svjetovala kralja, da dokine  neke  dosadasnje  privjlegije hrvatskoga 
plemstva, to jest, da i krajevi preko Kupe (tada zvani Hrvatska) 
placaju ratnu dacu (dica), ma da ih  je  od toga  oslobodio  jos  kralj 
Vladislav II. ; a isto tako da unatoc starim pravima i obicajima placaju 
<liku u Slavoniji banovac, protonotar, podzupani i plemicki suci, kao 
1 kaptol zagrebacki, koji je od  1544.  upotrebljavao  oprosteni  porez 
za gradnju i utvrdenje nove utvrde Siska ; a tako i preostaci krize- 
vacke zupanije. Medutim kad stupise Maksimilijanovi povjerenici pred 
hrvatsko-slavonski sabor s ovim kraljevim predlozima, stalezi ih od- 
bise s pozivom na  svoje  stare  privilegije i stvore u torn smislu za- 
kljucke (articuli), koje poslase Maksimilijanu u Bee s molbom, da ih 
potvrdi. Sada svjetova i opet ugarska  komora kralja, da tih zaklju- 
caka ne potvrdi. pace da ih prema njezinu  predlogu  p r o m i j e n i 
i ovako promijenjene  poslje  u Zagreb. Zbog  toga  zavlada  potajnim 
djelovanjem ugarske komore napetost izmedu kralja i hrvatskih staleza, 
koja potraja vise godina, ali konacno stalezi ipak djelomicno udovoljc 
kraljevim predlozima. Pored toga jos je banove zaokupila obrana zemlje, 
kojoj se posvetise toHkim marom, da su „granice kraljevina (Hrvatske 
i Slavonije) sacuvaH netaknute — kako kaze o njima sabor hrvatski 
1572. — i da nijesu za svoga banovanja nijedan kastel niti ma koju ne- 
znatnu tvrdinju dopustili osvojiti Turcima, vec su sve najbolje odrzali." 
Za nagradu i priznanje  dobi  ban  Draskovic  u  upravu  grad  T r a- 
koscan (1569), koji je docnije kralj Rudolf zauvijek  darovao ovoj 
porodici  (1585).  No  mladi  je  Frankapan  Slunjski  nenadano  umr'o 
(2. decembra 1572. u Varazdinu) na najvecu tugu kraljevslva hrvat- 
skoga; s njime je izumrlo koljeno Slunjskih Frankapana. Odsada ba- 
novao je biskup Juraj Draskovic sam kroz dvije godine. 

Seljacka buna. Starim se nevoljama na Krajini pridruzi nova, 
kadno bukne pocetkom 1573. seljacka buna u krajevima oko 
Susjedgrada i Stubice. Taj su kobni dogadaj izazvali u prvom redu 
susjedgradski vlasteHn Franjo T a h i, covjek silovit, ohol i lakom, a 
onda bijedni zivot seljaka, o kojima izvijesti ostrogonski nadbiskup 
Antun Vrancic kralja Maksimilijana, da ,.s njima u Hrvatskoj gore 
postapaju gospoda. nego li s marvom". No ustanak nije naglo buknuo, 


180 


jer tek kad  su potlaceni scljaci  vidjeli, da im  tuzbe  ne  pomazu, a 
hrvatski ih je sabor proglasio zbog opiranja Tahovim nasiljima „izda- 
jicania domovine", oni se latise oruzja. Prema njihovim iskazima na 
sudu  poslije  ugusene  bune seljaci  su  se  digli  „za  opcu slobodu i 
stalesku  jednakost", dakle  za  dokinuce  feudalizma, onda „za  opce 
placanje poreza  i  opcu vojnu  duznost  na  obranu domoviae  tc  za 
dokinuce carina i mitnica u korist trgovine i prometa", koji su sno- 
vali navrnuti na more. Geslo im je bilo :  „Za staru pravicu",  Taka 
recc u istrazi jedan  od voda (Ivan  Svrac iz Pusce) :  „Da  smo  go- 
spodu pobijedili, osnovali bismo posebnu c a r s k u vladu u Zagrebu ; 
ovdje bismo sami pobirali poreze i dace, pa se i sami brinuli za cu- 
vanje granica (od provala  turskih)".  Kralju  Maksimilijanu  ostadose 
vjerni, ali inace ne htjedose nikomu drugomu sluziti. Srediste seljacke 
„vlade" bjcse Stubica,  gdje  je sjedio  kao vrhovni sudac Stubicanin 
Matija  Gubec, dok  je  cetama  zapovijedao  Brdovcanin  1 1 i j a 
G r e g o r i c, covjek vjest vojnickim poslovima onoga vremena. Gre- 
goric zamisli najprije pobuniti i pridruziti svojim cetama Erdodyjeve 
kmetove u Jastrebarskom i Cesargradu (na Sutli), onda zumberacke 
Uskoke le susjednc kranjske i stajerske seljake, pa konacno s tom cije- 
lom silom udariti na Zagreb i ondje gospodi diktirati mir. Stoga je naj- 
prije upao (pocetkom februara 1573.) u juznu Stajersku, ali ga plem- 
stvo poslije nekoliko dana,  ma da mu se pridruzise  mnogi stajerski 
seljaci,  ametom  potuce  i  rasprsi  cetu  (8. februara).  Sam Gregoric 
uhvacen je na bijegu i stavljen pred sud u Becu, a onda u Zagrebu 
pogubljen. Medulim pozove ban Juraj Draskovic cjelokupno plemstvo 
na oruzje, koje pod vodstvom banovca Gaspara Alapica potuce drugi 
dio seljaka pod Matijom Gubcem nedaleko Stubickih Toplica (9. fe- 
bruara).  U tim je bojevima mnogo seljaka budi poginulo budi uhva- 
ceno i docnije smaknuto. Matiju Gubca, koga obijedise, da se toboze 
proglasio  ..seljackim  kraljem",  stize  sada  strasna  sudbina ;  poslije 
odsude bjese  na Markovu  trgu u  Zagrebu  najprije  mucen  razbije- 
Ijenim kljestima, a onda ga krvnik okruni uzarenom zeljeznom „kru- 
nom". Odmah poslije svladane bune zamoli ban Draskovic kralja, da 
ga rijesi sluzbe, „jer vidim,  da  se  ta  sluzba  ne podudara s mojim 
zvanjem"  (t.  j.  biskupskim), pace on se  zauzimao za  uhvacenc se- 
ljake,  ali  samo  s  malim uspjehom, Jos krajem iste godine umr'o je 
Franjo Tahi,  koga  je  „citava  Slavonija  proklinjala"  kao  zacetnika 
bune (tota Sclavonia maledicit Tahio). 

Bitka kod Budackoga.  Seljacka  je buna  navela Turke, da su 


183 

stali sve zesce provaljivati u Hrvatsku, a narocito susjedni hanjalucki 
Ferhad-pasa. I sabor hrvatski i sam ban Draskovic, koga Maksimilijan 
ne htjede da rijesi banske casti ni na ponovne njegove molbe, cinili 
su sve sto su mogli na obranu domovinc. No teski se polozai ne 
promiient ni onda, kad je Maksimilijan imenovao kao drugoga bana 
jos i Gaspara Alapica (krajem 1574.). jer je Ferhat-pasa udario 
na Bihac na Uni, koji se iednako drzao protiv nebroienih navala kao 
otok, sasvim odiieljen od Hrvatske, dakle onako, kao nekoc Jajce. 
Da pomogne ugrozenom gradu, krene mu carski general Herb art 
Auersperg u pnmoc. Ali mu pasa pode ususret i potuce ga kod 
Budackoga nedaleko od sastavaka Radonje i Korane, pace sam general 
zaglavi u torn boju (22. septembra 1575.). Ovai se poraz nemilo kosnu 
kralia Maksimiliiana, ali prije nego li je stogod mogao da uradi, umre 
(12. oktobra 1576.). a naslijedi ga najstariji sin Rudolf, jos za zivota 
t25. septembra  1572.) okrunjen za ugarsko-hrvatskoga kralja. 

m. 

Rudolf 

(1576—1608). 
Znacaj kraljcv i poccci vladanja. Kad je sjco na prijestolje, 
imao je Rudolf vec pune 24 godine. Kao mladic boravio je osam 
godina na dvoru svoga rodaka kralja Filipa 11, u Spaniji. gdje je 
postao ne samo gorljiv katolik, vec i stekao mnogo smisla i razumi- 
jevania za znanost i umjetnost, a najpace za onovremenu astrologiju 
i alkemiju. Inace bjese mucaljiv, pun spanjolske dostojanstvenosti, ali 
uza to plah i mclankolican, sto se vremenom preobrazi u tesku du- 
§evnu bolest. S tim u svezi Rudolf postajase od dana u dan nepo- 
vjerljiviji i neodlucniji, sto je sve imalo kobnih posljedica po smjer i 
razvitak njegova vladanja. Odmah u pocetku sasvim se povukao na 
praski dvor Hradcanc. koji pretvori u rijedak muzej starina i umjet- 
nina. prepustivsi upravne i politicke poslove u Ugarskoj i Hrvatskoj 
"bratu Ernstu, a vojnicke stricu Karlu Stajerskomu. Tako se zgodi. da 
le Hrvatska tada imala zapravo tri gospodara: kralja Rudolfa u Pragu, 
Hadvojvodu Ernsta u Becu i nadvojvodu Karla u Gracu. 

Jos pod kraj Maksimilijanova vladanja zatraze banovi Juraj Dras- 
kovic i Caspar Alapic svoj otpust, poglavito s razloga, Sto nijesu 
imali dovoljnih novcanih sredstava za pokrice troskova oko obranc 
domovinc;  no Rudolf ih  pozva,  da  do  konacnoga  rjcscnja  i  daljc 


182 

vode banske poslove. Kraj takih je prilika razumljivo, da su turska 
napredovanja sve to vecma umanjivala teritorij Hrvatske i Slavonijc. 
Tako je ovaj bas u doba Rudolfovo spao na najnize grane, obuhva- 
tajuci mali kus zcmljc izmedu mora, kranjsko-stajerske granice, Dravc 
i Durdevca, pa Cazme i Save nesto nize Siska, onda Kupe i Kapele 
planine. Da se zaustavi tursko napredovanje, uredena bi sada nasto- 
janjem nadvojvode Karla Vojna Krajina. 

Postanak Vojne Krajinc.  Neprekidne i nenadane  najezde Tu- 
raka iz bosanskoga pasaluka ne samo  u Hrvatsku i Slavoniju, nego 
i duboko u nasljedne austrijske zemlje, kao Istru, Korusku, Stajersku 
i Kranjsku, prinudise Hrvate i njihove susjede, da urede duz granice 
stalnu vojsku, smjestenu po raznim kraljevskim i gospodskim grado- 
vima. Tu su  vojsku  osim  kralja  imali  o  svom  trosku  uzdrzavati i 
vlasnici pojedinih gradova (tako knezovi Blagajski, Krbavski, Zrinski 
i Frankapani) ;  no  zbog  propasti  i  nesigurnosti  imanja  njihovih  te 
s time skopcane oskudice novca oni toga nijesu mogli ciniti, pace sc 
nevolja jos povecala, otkad je narod hrvatski stao jatomice bjezati i 
seliti iz krajeva bib Turcima pokorenih, bilo pogranicnih, Znamo, da 
se Ferdinand jos kao austrijski nadvojvoda,  a  za  zivota kralja Lu- 
dovika 11. starao oko obrane hrvatske Krajine, jer je dobro znao, da 
tako brani i svoje zemlje; pace kranjski su stalezi izrijekom izjavili, 
da je bolje braniti se od  Turaka u  tudoj  zemlji,  nego  li  u  svojoj. 
Skrb se Ferdinandova uvecala izborom njegovim za hrvatskoga kralja, 
jer se tom prigodom obavezao, da ce uzdrzavati ovecu vojsku za obranu 
kraljevine Hrvatske. Iz kraljeve obvezc i brige nutarnjo- 
austrijskih staleza razvi se Vojna Krajina. Medutim 
u prvi mah Krajina jos nije bila  zaseban  teritorij,  nego  su je saci- 
njavali samo krajiski vojnici, sastavljeni djelomicno od hrvatskih ve- 
likaskih  ceta,  onda  placenika  i Ferdinandovih austrijskih podanika. 
Ta su se vojnicka odjeljenja dijelila u kapetanije, koje su izdr- 
zavali poglavito stajerski, koruski, kranjski i istarski stalezi, a zapo- 
vijedao im je  nutarnjo-austrijski  general,  Oko  polovice XVI, vijeka 
vec se razlikuju dvije Krajine: slavonska izmedu Drave i Kupe, 
sastavljena  od  kapetanija  koprivnicke,  krizevacke  i  ivanicke,  pa 
hrvatska  izmedu  Kupe  i  mora,  koju  su  sacinjavale  kapetanije 
hrastovicka, ogulinska, bihacka i senjska, Ali  pravi  zivot na Krajini 
zace se tek onda, kad ju je kralj Rudolf (25. februara  1578.) predao 
u neposrednu upravu stricu, stajerskomu nadvojvodi Karlu podvrgavsi 
mu sve zapovjednike; pace i ban i sabor  hrvatski morali su mu se 


183 


pokoravati u  vojnickim  poslovima.  No  rjescnje  kralja  Rudolfa nijc 
bilo po cudi hrvatskim stalezima, ali s obzirom na veliku nevolju ipak 
izjavi  hrvatski  sabor  (15.  jula  1578.  u  Zagrebu),  da  ga  prima na 
znanje, ali uz dodatak, „da prejasni  nadvojvoda (Karlo) mora s go- 
spodinom banom Hrvatske i Slavonije  takav  sporazum go)iti, da se 
ne dogodi stogod ncpodobno i slobodi  kraljevstva  protivno",  ler se 
nas gospodin ban nc ce nikako podvrci drugomu kojemu kapetanu 
protiv  ugleda  banskoga  i  nase  vjekovite  slobode."  Odmah  potom 
odluci sc nadvojvoda Karlo na  vojnu  protiv  bosanskih Turaka ;  ah 
voisku  koju su vodili koruski zcmaljski kapetan Juraj Khcvcnhuller 
snovimbanomKrstom U n g n a do m (1578-1583), porazi Ferhad- 
pasa. Posljedica te nesrecne vojne bijase, da se o b r a m b e n a  1 1- 
niia trajno pomakla od Une na K u p u, a jedini B.hac ,os 
je i dalje ostao u hrvatskim  rukama  kao  osamljen  otok u turskom 
moru. Sada odredi nadvojvoda Karlo, da se ima na obranu preostale 
Hrvatske sagraditi jaka tvrdava. Hrvatski su stalezi hijeh, da se ona 
podigne  bhze  Sisku  na donjoj  Kupi; no nadvojvodini su savjetmci 
izabraU kao zgodnije mjesto kut izmedu usca Korane i Mreznice uz 
Kupu. Od knezova Zrinskih otkupljeno je zemljiste. koje )e pnpadalo 
gradu Dubovcu. a  onda se  13.  jula  1579.  zapocelo  zidanje  grada 
Karlovca'; znacajno je. da  je u  temelje  stavljeno  devet  stotma 
turskih lubanja.  Izgradnjom Karlovca dobila je hrvatska Kra,ma stalno 
sijelo za svoga generala. dok je Varazdin bio sijelo generala za sla- 
vonsku Krajinu. Tako se dakle uze pod kraj XVI. vi,eka stvarati na 
hrvatskom  zemljistu  nov  p o 1 i t i c k i  t e r i t o r ,,. i ^ u- 
zet ispod banske vlasti i sabor a. 

Banovi Krsto Ungnad i Tomo Erdody. Izgradnja Karlovca u prvi 
ic cas ucinila kraj turskim provalama ; no dobrza Turci opet stanu 
napadati hrvatsku zemlju do Pokuplja i Turopolja. Tome pak ban 
Krsto Ungnad nije mogao pomoci. jer je njegov poloza) posta,ao iz 
dana u dan sve tezi. buduci da je dosao u zestoku opreku ne samo 
s nekim veHkasima, nego i s gradom Zagrebom. kojega je gradamma 
znao dobaciti, da on ,.nije samo njihov ban i kapetan, nego i kral]. 
Doskora je dosao ban u sukob i s nekim krajiskim casnicima i voj- 
vodama svoje banske vojske. tako da mu je sav ugled pao. U lakim 
se prilikama konacno zahvali na.banskoj casti. a nato imenova kral) 

. U cast nadvoivodinu  prozvan  je  grad  Karlsladt.  lat.  Carlostadium.  ali  ga 
Hrvati io§ tada (potkraj XVI. vijcka) nazivahu Karlovcem. 


184 

Rudolf banom njegova zeta 26 - godisnjega Tomu Erdodyja 
(1583—1595) na veliku radost hrvatskih staleza. Glavna briga bjesc 
i njemu obrana domovine, jer uza sve to, sto je kralj Rudolf od roka 
do roka produzivao primirje s Turcima, bojcvi na hrvatskoj i sla- 
vonskoj Krajini nijesu nikad prestali. Vec u oktobru 1584, potukao 
je mladi ban ovecu cetu kod Slunja, a onda kod Ivanica (6. decembra 
1586.). Koliko su te pobjede ohrabrile klonule Hrvate, toliko su im 
zadavali brige karlovacki general i njemacke krajiske ccte. General 
naime ne htjede da se pokorava ni banu ni saboru, pace je sebi 
uzeo prisvajati pravo, da smije suditi hrvatskim plemicima, zatvarajuci 
ih i otimajuci im imanja, dok su njemacki vojnici takoder narod 
globili i mucili, jer nijesu dobivali redovito place iz Graca. Sabor 
se hrvatski tuzio zbog toga kralju i nadvojvodi u Gracu, ali sve to 
nije nista pomagalo. Skoro potom umre (10. jula 1590.) nadvojvoda 
Karlo, nasto je uprava Krajine presla na njegova sina Ferdinanda 
(docnijega kralja). Kako je nadvojvoda bio jos malodoban, zamjenji- 
vali su ga prvih godina kao regenti nadvojvoda Ernst (do 1593.) i 
nadvojvoda Maksimilijan (do  1596.), braca kralja Rudolfa. 

Bojcvi oko Siska. Upravo tada dosao je na celo bosanskomu 
pasaluku (osnovanu u septembru 1580.) ratoborni Hasan Prido- 
j e V i c, licni prijatelj velikoga vezira Arbanasa Sinan-pase, koji je 
upinjao sve sile, da se prekine s kraljem Rudolfom utanaceno primirje. 
Mozda po njegovoj zelji provali u augustu 1591. Hasan- pasa sve do 
Siska, no vec iza cetiri dana vrati se suzbijen natrag. Odmah potom 
krene za njim ban Toma Erdody te torn prilikom zauze svoj dje- 
dovski grad Moslavinu ; pase ipak vise nije mogao stici. Za osvetu 
popali Hasan jos iste godine sav kraj oko Bozjakovine i Vrbovca, a 
onda zauzme grad Ripac na Uni nedaleko od Bihaca. Uto se sastade 
hrvatski sabor (5. januara 1592.), na kojem je stvoren zamasan za- 
kljucak o sveopcem zemaljskom ustanku (insurekcija) na obranu do- 
movine i o dovozu hrane vojsci, jer su Hasana sigurno ocekivali na 
proljece. I odista, pasa se dize u aprilu s namjerom, da negdje u 
blizini Siska, koji je grad svakako htio da osvoji, uhvati neku cvrstu 
tocku za podlogu svojih daljih ratnih pothvata u Hrvatskoj. Take 
nastade utvrda P e t r i n j a nedaleko Kupe na istoimenom potoku. 
Odmah poslije toga vrati se natrag i podsjedne B i h a c, koji mu se 
deveti dan predade (9, juna 1592), a s njime i posljednji bedem 
Hrvatske na jugu. Odsada tekla je obrambena linija od Ogulina kroz 
Karlovac uz Kupu do Siska. PosHje pada Bihaca Hasan-pasa podsjedne 


185 


po drugi put Sisak, koji je branio s malom  posadom Hrvata zagre- 
backi kanonik Mikac s dva druga. No pretrpivsi goleme gubitke pasa 
jc dobrza i opet morao ostaviti Sisak, ali je na povratku dao poharati 
svu zemlju do  Turopolja  i  Okica  (u  julu  1592,),  Tako  se  primace 
godina  1593.,  kojc  su  opet  ocekivali pasu, pa zato se ban i sabor 
spremise na sto jaci otpor, zatrazivsi jos i pomoci od kralja i nadvoj- 
vode Ernsta. U junu dosao je Hasan s jakom vojskom pod Sisak, a 
sa zeljora, da nakon pada toga grada udari na Zagreb i tako konacno 
osvoji  preostatke  Slavonije,  Ali  gradu  dohrle  u  pomoc  ban Toma 
Erdody, karlovacki general Andrija Auerspcrg  i  stajerski  pukovnik 
Rupreht Eggenberg  (poslan od nadvojvode Ernsta) s nckih 5000 ko- 
njanika i pjcsaka i potuku 22, juna  1593,  ametom tursku vojsku na 
poljani izmedu rijeke Kupe i Odre, Sam Hasan-pasa s dva sultanova 
rodaka i vise turskih odlicnika zaglavi, Sav krscanski svijet uzradova 
glas o toj slavnoj pobjedi, izdajuci o njoj prigodne spise i §iljuci banu 
cestitke  i  darove,  Bitka  sisacka  znamenit  je  dogadaj  ne  samo  u 
hrvatskoj, nego i u opcoj povijesti:  pod  zidinama tvrdoga sisackoga 
grada  nasao  je  islam  svoju  krajnju  sjeverozapadnu  granicu prema 
Italiji,  koje  nikad  nije  prekoracio.  Njome  prestaje  pomalo  i  doba 
hrvatske stoljetne defenzive (od 1493.), a pocinje malo po malo ofenziva. 
Veliki turski rat (1593—1606).  Kad  je  stigao  u Carigrad glas 
o sisackom  porazu,  uzbuni  se  sav  narod,  podjarivan  ponajvise od 
velikoga vezira Sinan-pase, pa tako navijesti sultan Murat III. kralju 
Rudolfu rat, Taj cetrnaestgodisnji rat, koji je za Hrvate zapravo trajao 
sesnacst godina (jos od  1591.), vodio se u Ugarskoj i Hrvatskoj; no 
ipak bjese Ugarska glavno bojiste, a Hrvatska sporedno.  premda su 
se i tude odigravali krupni dogadaji, Od  tih  valja  napose  istaknuti 
pobjedu kod Petrinje (22, septembra  1595.),  kojom je sva zemlja na 
sjeveru Kupe  zauvijek  oslobodena  od  turskih  provala;  ali  je  zato 
porazom karlovackoga generala Jurja Lenkovica pod Klisom (krajem 
maja 1596.) isceznula svaka nada, da bi se dalo s uspjehom provaliti 
» boka u bosanski  pasaluk.  Medutim  odrece se banske casti Toma 
Erdody s razloga, sto nije uredno dobivao  banske place za uzdrza- 
vanjc vojske i sto su stranci postajali u  Hrvatskoj  vojskovode. Kad 
je ban iznio  ove  razloge  pred  skupljenim  stalezima  na  hrvatskom 
saboru (15. maja  1595,), obrate se oni na  nadvojvodu Maksimilijana 
s molbom, da bi poradio kod kralja Rudolfa, e bi sto prije imenovao 
novog bana izmedu  ..domacih  (hrvatskih)  sinova",  vjesta ratovanju; 
„)er ako  stalezi  ne  budu imali bana, neka znade va§a  jasnost  kao 


186 


stvar najizvjesniju, da se oni ne ce pokoravati  ni jednomu generalu 
tude narodnosti, niti ce s njime izlaziti u rat, pa makar svi zajedno 
s domovinom poginuli ; oni ce i najskrajnije poduzeti,  prijc nego im 
se u torn pogledu okrnji sloboda".' Nato imenova kralj Rudolf banima 
zagrebackoga biskupa  Gaspara  Stankovackoga  i  Ivana Draskovica ; 
ali kako je bolesni biskup jos iste godine umr'o, ostao je sam Ivan 
Draskovic (1596—1607). Za njegova je banovanja konacno poslije 
dugih pregovaranja uglavljen s Turcima mir  na  uscu  rijeke Zitve u 
Dunav (nedaleko od Komaroma) dne  11. novembra 1606. Isprava se 
sastoji  od  sedamnaest  clanaka,  kojima  se  utanacuje. da  ce svaka 
stranka zadrzati ono, sto u taj cas posjeduje ; nadalje imala su pre- 
stati pljackanja i provale na tude zemljiste, a obje ce stranke kazniti 
one dobrovoljne i hajducke cete, koje se  ne  bi  tome  pokorile ; ko- 
nacno  car   ili  kralj  ne  ce   vise   placati   godisnjega  danka,   vec 
jednom zauvijek darovati sultanu 200.000 dukata. Mir na uscu Zitve 
prvi je mir, u kojem su kralj ugarsko-hrvatski i  sultan ravnopravni. 
Sada pukose lanci tributarne podloznosti, sto su ih svake godme (od 
1547.) zvekecuci vukli kraljevi poslanici. kad su sultanu donosili tako 
zvane ..darove" ; sada je prvi  put  izdana  dolicna  isprava  s  turske 
strane, a ne nametnuta, jer  nakon  sto su Rudollovi poslamci s po- 
mocu tumaca proucili  turski original, onda ga tek potpisase i opre- 
mise pecatima.Taj mir prvi je jasan znak, da je turska prevlast suz- 
bita i da pocinje postepeno padati. 

Buna Stjcpana Bocskaya. Jos pod kraj velikoga turskoga rata 
buknu u Ugarskoj opasna buna. Uzroci bili su krsenje ugarskoga 
ustava i postupak njemackih ceta, no pored toga jos se zemljom razma- 
hase i vjerske raspre. Krsenje se ustava odrazavalo u torn, sto 
becka centralna vlada nikako nije dopustala (jos od 1531.), da se na 
saboru izborom popuni palatinsko mjesto, a onda je Ugre izazivalo 
i uplitanje njemackih kraljevih savjetnika u ugarske poslove, narocito 
u vojnicke i financijalne. Vjerske su opet raspre nastale u medu- 
sobnoj nesnosljivosti izmedu katolika i protestanata. Jos od yremena 
Ferdinanda I. naime naslo se u sjevernoj Ugarskoj dosta pripadnika 
reformacije, a njihov je broj neprestano rastao, poglavito medu plem- 

' Original u c. i kr. ratnom  arhivu  u Becu :  nam  si  status  banum  non 

habucrint. pro re certissima sua sercnitas credat. illos nullius alterius extcrnac nati- 
onis general! parituros. nequc ad publicum bellum. etiam si omnes cum patria 
pcribunt, cxituros, ct extrema quaevis. antequam libcrtatc ipsorum hac in parte 
priventur, tentaturos."  Si sic, Sab. spisi IV (u Stampi]). 


187 

stvom i u gradovima.  Dobrza  je  protestantizam  stao  znaciti  ncsto 
narodno, u opreci spram katolicizma, toboze kao nesto manje pa- 
triotskoga, Buduci da je Rudolf jos od mladosti bio gorljiv protivnik 
protcstantizma, nije ga bilo tesko nagovoriti na razne odredbc protiv 
ugarskih pripadnika ove vjere ; a taj je postupak dosao do vrhunca, 
kad je kralj svojevoljno  („motu proprio deque regiae suae po- 
testatis plcnitudine") dodao ugarskim saborskim clancima od februara 
1604. jos i XXIL, kojim je ne samo odbio sve molbe ugarskih prote- 
stanata,  a potvrdio sve odredbe izdane u prilog kalolickoj crkvi od 
sv.  Stjepana  kralja,  nego  i  odredio,  da  se  oni,  koji bi na  saboru 
iznijeli vjerska pitanja, imadu kao pokretaci nemira i novotarija kaz- 
niti, Nato plane u Ugarskoj i u Erdelju otvorena buna pod vods^vom 
protestantskoga plemica Stjepana  Bocskaya, koga privrzenici 
njegovi,  inace  clanovi  ugarskoga  sabora,  izaberu  knezom Ugarske. 
Bocskay  stupi  umah u svezu  s Turcima,  pa  tako  se  odsada  imao 
dvor  borili  na  dvije  strane.  Podjedno  pozove  novoizabrani knez i 
Hrvate,  da  ga  priznadu  svojim  vladarom,  ali  ga  oni  odbise,  pace 
hrvatski je sabor odusevljeno primio (u Zagrebu 5. jula 1604.) kraljcv 
clanak XXII. na znanje, zakljucivsi, da se iz Hrvatske imadu izbaciti 
svi  krivovjerci  (universi  haeretici).  Skrb  oko  toga  pak  povjerio je 
zagrebackomu biskupu Simunu Bratulicu. Zbog toga pode Bocskayev 
vojskovoda Grgur Nemeth prema Hrvatskoj,  no ban Ivan Draskovic 
i stalezi odluce mu se na Dravi oprijeti; a kad se Nemeth okani na- 
padaja na Hrvatsku,  presao je ban Dravu i kod Kormenda zajedno 
s kraljevskim cetama razbije Bocskayevu vojsku, Medutim pokazivao 
je bolesni kralj Rudolf potpuni nehaj spram ove opasne bune. Stoga 
su dosla braca njegova u Prag i prinude ga, da je vojnicke i civilne 
poslove  ugarske  i  hrvatske  prepustio  bratu nadvojvodi Matiji.  Taj 
pak znajuci, da se ne moze uspjesno oprijeti obadvjema dusmanima, 
i Bocskayu i Turcima, odmah se upusti s Bocskayem u pregovore i uta- 
naci u Becu mir (23. juna  1606.), kojim bise uredeni  ugarski vjerski 
poslovi  sve  do  1848.  Beckim mirom bjese odredeno, da plemstvo i 
gradani u Ugarskoj samoj (infra ambitum regni Hungariae  solum) 
mogu  slobodno  ispovijedati  vjeru  koju  hoce,  to jest obje  konfesije 
postadose ravnopravne, dok je clanak XXII. od 1604. brisan. Nadalje 
je podijeljena opcena amnestija i obecano, da ce buduci ugarski sa- 
ber birati palatina, s kojim ce onda nadvojvoda Matija raspravijati i 
odlucivati o ugarskim poslovima ;  vrhovni blagajnik, dostojanstvenici 
i vojnicki zapovjednici u Ugarskoj i Hrvatskoj smiju i mogu da budu 


188 


jedino domaci plemici bez obzira na vjeru, Konacno hi utanaceno, 
da Bocskay pridrzaje kao knez Erdclj i neke susjedne ugarske zu- 
panije. Tek poslije dugoga neckanja potpisao je konacno i kralj Ru- 
dolf ovaj mir. Jos prije negoli je potpisan mir, poslan je nacrt njegov 
i hrvatskim stalezima. Sabor hrvatski (u Zagrebu od 10. aprila 1606.) 
u glavnom je prihvatio njegove tocke, jedino se strogo ogradio protiv 
slobodc vjeroispovijedanja, pace izrazio zelju, da ostane u kreposti 
Rudolfov clanak XXII. od 1604. Pored toga jos je izrijekom naglasio, 
neka bi kralj udesio, da „odsada u buduce podjeljuje sluzbe i vrhovne 
kapetanije (= generalate) u Slavoniji i Hrvatskoj dobro zasluznim 
vjernim svojira domacim sinovima, a banu da se povrati stara puna 
vlast od Drave do mora i da stoji na celu kraljevstvu i Krajinama". 
Kako smo vidjeli, zahtjev je hrvatskoga sabora u toliko uvazen, da 
je sloboda vjeroispovijedanja ostala beckim mirom ogranicena samo 
na Ugarsku. Nesto kasnije sankcionirao je kralj Rudolf zakljucak 
hrvatskoga sabora o iskljucivom priznanju katolicke vjere unutar 
granica Hrvatske i Slavonije (16, Jan. 1608.), nasto bi on proglasen 
na saboru z a k o n o m. Tako je kraljevstvo hrvatsko dobilo svoj za- 
sebni vjerski zakon, skroz oprecan ugarskomu. 


IV. 

Matijas II., Ferdinand II. i Ferdinand III, 

(1608—1657). 

Rudolf i Matijas II. U doba, kad je nadvojvoda Matija prego- 
varao s Bocskajem i Turcima o miru, bijase dusevno stanje njegova 
brata Rudolfa vec veoma nepovoljno. Zivuci samotno i odijeljen od 
svijeta u Pragu na Hradcanima i zanimajuci se jedino astroloskim 
gatanjem i alkemistickiro pokusima ne samo da je potpuno zanema- 
rivao drzavne poslove, nego nije ni dopustao, da mu itko s njima 
dode preda nj, pace ni braca njegova. Tako se zgodi, da Rudolf, kad mu 
donijese spise o sklopljenom miru s Bocskajem i Turcima na potvrdu, 
njih dulje vremena ne htjede potpisati, Zbog toga plane zestoka svada 
medu oba brata, a kad se Matiji uz ugarske i hrvatske staleze pri- 
druzise i ceski i austrijski, ude Matija s vojskom u Cesku i prisili 
brata ugovorom u praskom predgradu Libenu (24. juna 1608.), da mu 
preda vladanje u Austriji, Moravskoj, Ugarskoj i Hrvatskoj. Nato bi 
kao  Matijas  IL  (1608-1619)  u  Pozunu  okrunjen  (19.  novembra) 


189 

ugarsko-hrvatskim kraljem, Vec poslije tri godine prisili kralj Matijas 
brata, da se je odrekao ceske krunc, a kad Rudolf umre (20. ja- 
nuara  1612,), postade Matijas jos i njemacko-rimskim carem. 

Borba hrvatskih staleza za Krajinu. Mirom  na  uscu 2itve u 
Dunav, drzali su hrvatski stalezi,  da  je  hrvatsko-slavonska Krajina 
postala  izlisnom,  ili,  ako  bi  se  bas morala  uzdrzati, da se povrati 
materi zemlji i pod vrhovnu vlast bansku. Ali nadvojvoda Ferdinand 
u Gracu o tome ne samo  da  nije  nista  htio  da  cuje,  vec  je uzeo 
nastojati, kako bi i preostalu gradansku Hrvatsku i Slavoniju, a na- 
rocito poslije najavljena odstupa bana Ivana Draskovica na hrvatskom 
saboru (u Zagrebu  10. aprila  1606.),  podvrgao svojim  krajiskim ge- 
neralima i kapetanima. Protiv toga dignu se hrvatski stalezi. Jos prije 
krunisanja Matijaseva na pozunskom saboru sastade se hrvatski sabor 
(u Zagrebu pocetkom septembra 1608.),  da izabere  svoje poslanike, 
koji ce poci u Pozun i da im dade  upute  (instructiones), sto imadu 
traziti od novoga kralja. U tim uputama trazi hrvatski  sabor, da se 
imadu iz svih hrvatskih gradova, a narocito iz Varazdina, kao sijela 
zupanijskoga, uklooiti  svi  inostrani  vojnicki zapovjedaici i ino- 
strane cete, a banu da se opet povrati starodrevna potpuna vlast od 
Drave do mora. No buduci da su neke nutarnjo-austrijske pokrajine 
novcanim  sredstvima  podupirale Krajinu, radi cega bjese nadvojvo- 
dama  podijeljena  neka vlast  u krajiskoj vojnickoj  upravi, drzao je 
sabor hrvatski, da se u tom pitanju  kralj  Matijas  ima  sporazumjeti 
s nadvojvodom Ferdinandom, Ispraznjena pak casnicka mjesta imadu 
se bezuvjetno popuaiti domacim zasluznim sinovima, jer hrvatski su 
stalezi ..odluciU radije umrijeti, nego da  bi  unapredak njima gospo- 
dovali  tudinci ili ma i najmanju  sluzbu kod njih izvrsavali na stetu 
njihove slobode." Kralj Matijas II. prihvatio je zelje hrvatskoga sabora, 
pace  imenovao  banom  omiljeloga  Tomu  Erdodyja (1608 — 1614), ali 
uza sve obecanje ipak ostade  na  Krajini sve  pri  starom  na veliko 
nezadovoljstvo  hrvatskoga  plemstva.   Razlog  tomu   bjese   uporno 
opiranje nadvojvode Ferdinaada, pa  tako  ostadosc  bezuspjesna sva 
poslanstva hrvatskoga sabora i u Grac i u Pozun;  pace  nasao se i 
netko,  tko  je  kod  toga  igrao  vaznu  ulogu.  S  tim u svezi izjavise 
hrvatski stalezi na saboru (u Zagrebu  20.  aprila  1610.), da  doduse 
znadu, „da bi kralj (Matijas II.) htio da ispuni njihovu zelju, ali ima 
netko, tko pravi zapreka, odgovarajuci kralja od toga, pa je i osujetio 
uspjehe hrvatskih poslanstava u Pozunu i Gracu" ;  aU  „ako se taki 
rusitelj opcenih slobostina pronade, dici ce se javno u saboru svega 


190 

kraljcvstva na nj sake svih staleza i redova".' Tko je to bio, ne zna 
se pouzdano, no veoma vjerojatno tadanji slavonski general barun 
Sigismund Trautmansdorf. Medutim kolikogod je kralj Matijas obra- 
dovao Hrvate imenovanjem Tome Erdodyja banom, toliko ih je ozlo- 
voljilo, sto bana nije nikako dao svecano na saboru instalirati poradi 
potajn'oga djelovanja krajiskih njemack^h casnika. Stoga se sabor tuzio 
kralju u vise navrata i siljao mu poslanstva, ali vazda bezuspjesno. 
Nato se Toma Erdody odrcce na saboru (u Zagrebu 27. novembra 
1614.) po drugi put banske casti, a pridrza upravu zemlje do ime- 
novanja novoga bana samo na molbe staleza. To se zgodi pocetkom 
1615., kad dodje na bansku stolicu Benedikt Thuroczy Lud- 
breski (1615-1616), koji bjese doduse odmah instaliran, ali bez ban- 
derlja- i place za bansku (kraljevsku) cetu. Novi ban umre vec 
slijedece godine (9. novembra 1616.), a nato imeaova kralj Nikolu 
FrankopanaTrzackoga (1616-1622), koji bi uveden u do- 
stojanstvo bansko 6. decembra 1616. Za njegova je banovanja konacno 
rijeseno zamrseno uskocko pitanje. 

Uskoci. Poslijc pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) potrazi 
onaj dio pucanstva (poglavito katolickoga zakona), koji ne htjede da 
se pokori Turcinu, utocista u susjednoj Hrvatskoj i Slavoniji, Ti bje- 
gunci zovu se u slavonskim stranama obicno „pribegi, prebegi", a u 
juznohrvatskim „uskoci" (od uskociti), ali i Vlasi, Martolozi i Morlaki. 
Bilo je vise uskockih skupina, no najpoznatija je ona, koja se iz 
Bosne i Hercegovine stala oko 1530. skupljati oko tvrdave Klisa kod 
Spljeta, gdje ih jc primio tamosnji senjski kapetan Petar Kruzic - pod 
ciju je upravu pripadao Klis — u sluzbu kao vojnike. Iz Klisa zalije- 
tali su se potom Uskoci sve cesce u susjedne turske krajeve, pa 
zato Turci i pregnuse, da osvoje grad, sto se je i zbilo (12. marta 
1537.). Sada se Uskoci presele u Senj, naimc u srediste one kape- 
tanije, pod koju su pripadali, i tako se vrcmenom prosiri ime uskocko 
na sve vojnike senjske kapetanije od Rjecine do usca Zrmanje na 
primorju i do Brinja i Otocca u unutrasnjosti. Polozaj Senja s goro- 
vitim zaledem i otocnim proceljem te sa cuvenom burom jest takav, 

1 Original u kr. zcm arhivu u Zagrebu: ..Ideo unanimi statutum est voto. si 
talis communium libertatum destructor comperta rei veritate eluxerit in publicis 
regni comitiis. manusomniumstatuumctordinuminipsumimmit- 

t e n t u r." •   i   i-  u 

• Banderij. to jest svileni barjak.  predavao  je  kod  imenovania  kral)  banu u 

znak vrhovne v o j n i c k e vlasti u Hrvatskoj. 


191 


da ga ni s morske ni s kopnene strane nije lako osvojiti. U taj par 
(1537) bjese  Senj  pod  zapovjednistvom  Ijubljanskoga  ratnoga vijeca, 
a docnije (od  1564.) gradackoga  dvora, i sijelo  istoimene  kapctanije 
u hrvatskoj Krajini.  Prema tome  dakle  postadose Uskoci vojnici na 
hrvatskoj Krajini  te su sa svojim potomcima sacinjavali kroz vise od 
osamdeset godina gradsku posadu.  Ova se dijelila na cetiri kumpa- 
nije, kojima stajahu na celu v o j v o d e  uskocke.  No malo po malo 
pridruzilo se ovim Uskocima i mnostvo  bjegunaca  iz  mletacke  Dal- 
macije,  koji cesto umakose  kazni.   Stoga Uskoci nijesu jedna jedin- 
stvena etnicka skupina, jer je u njoj bilo pored preteznoga broja Hrvata 
katolika,  onda  pravoslavnih  Srba jos i nesto  Talijana (zvani ventu- 
rini). Uskoci bijahu veoma smiona celjad, oboruzana puskom i sjekirom, 
a kadikad i handzarom. Bili su podobni podnositi svakojake oskudice 
i muke.  Pored toga dobro im bijase znan svaki kutic kako u Vele- 
bitu,  tako" i po  otocju.  Imali  su  dobivati  mjesecnu placu,  ali ta  je 
obicno izostajala.  Tako  se  eto  silom  prilika  zgodi,  da 
su  se  Uskoci  morali  prehranjivati  plijenomioti- 
m a c i n o m, jer okolica senjska ne rodi bas nicim. Buduci da se na 
hrvatskoj Krajini neprekidno ratovalo s Turcima, Uskoci su ponajra- 
dije sebi trazili hrane kod njih, i to na dva puta : kopnom u turskoj 
Lici i morem u danasnjoj Dalmaciji, koja je tada bila najvecim dijelom 
sve do gradskih zidina u vlasti turskoj.  Razumije se, zbog vjecnoga 
„maloga"  rata  na  Krajini  nikomu  nije ni na urn padalo,  da u torn 
prijeci  Uskoke,  pace  pomagala  ih  je  i  Venccija,  kadgod 
je bila u ratu s Turcima, dopustajuci im, da preko njezina zemljista 
prelaze na tursko. Ali kad je Venecija s Turskom ucinila mir  (1540), 
porta je uzela energicno traziti od republike, da ne pomaze Uskoka, 
koji su redovito plijenili turske lade na Jadranskom moru. Da izbjegnu 
prikorima porte,  uzese potom Mlecani voziti tursku robu na svojim 
ladama ; ali Uskoci nato zaustavljahu Mlecane,  zahtijevajuci od njih 
tursko vlasnistvo.  Sada javi sultan Sulejman Veneciji, da ce on, jer 
Mlecani  nijesu  podobni  da  odrze  red u Jadranskom moru,  onamo 
otpremiti  jaku  mornaricu,  koja ce  Senj  osvojiti i Uskoke istrijebiti. 
Buduci da Mlecani nikako ne htjedose  dopustiti,  da bi turska mor- 
narica u§la toboze u njihovo more,  doslo je  do  u s k o c k o - m 1 e- 
tackih  sukoba. 

Prvi sukobi padaju vec u godinu 1557., kad je mletacka mor- 
narica prvi put blokirala senjsku luku. No kad se Venecija i opet 
zarati  s  Turskom (..Ciparski  rat"  od  1570.  do  1573.). obnovi svoje 


192 


prijateljske sveze s Uskocima, ali ih odmah i prekide poslije utana- 
cena mira s Turcima. Medutim pravi ogorceni sukobi uskocko-mletacki 
nastadose poslije bitke kod Klisa (1596), u kojoj su Mlecani pomagali 
Turcima. Kao nekoc u doba narodnih vladara hrabri Neretljani, tako 
su sada Uskoci smetali i sprecavali slobodnu plovidbu Veneciji po 
Jadranskom moru napadajuci njezine lade i robeci ih s tolikim us- 
pjehom, da sva sila mletacka nije dostajala, da ih ukroti. Ovi se 
mnogogodisnji sukobi raspadaju u dva odsjeka: prvi ide do ubijstva 
generala Josipa Rabate (31, decembra 1601.), koji je bio poslan u 
Senj, da ucini mir i red, ali je svojom okrutnoscu izazvao bunu, u 
kojoj zaglavi ; a drugi do takozvanoga Uskockoga rata i Madridskoga 
mira (1617). Venecija je naime jednako pregovarala s gradackim nad- 
vojvodom Ferdinandom i kraljevima Rudolfom i Matijasem 11. ; ali 
nitko nije nista mogao da ucini, jer zbog financijalne bijedc nijcsa 
mogli Uskoka redovito i stalno placati, I tako je konacno doslo do 
Uskockoga rata (1615—1617), u kojem doprijese uskocke lade do 
Venecije, a inace se poglavito vodio oko slovenske Gorice i Gradiske 
na Soci. Poslije dvogodisnjega ratovanja doslo je onda posredovanjem 
Francuske i Spanije do mira u Madridu : nadvojvoda Ferdinand se 
obaveza Uskoke krenuti iz Senja nekud daleko u unutrasnjost, lade 
njihove spaliti, a u grad smjestiti njemacku posadu. Uskoci bise potom 
naseljeni po Otockom kraju i Zumberku, gdje se vremenom izgubise 
medu ostalim pucanstvom.' 

Izbor i krunisanje Fcrdinanda 11. U doba, kad je boljezljivi 
Matijas imenovao Nikolu Frankopana Trzackoga banom, vec ga je 
dulje vremena zaokupljala briga, — buduci da sam nije imao djece 
— kako da osigura svome stricevicu stajerskomu nadvojvodi Ferdi- 
nandu nasljedstvo u svim svojim kraljevinama i zemljama. U tu je 
svrhu sazvao krajem 1617. sabor u Pozun sa zadacom, da izabere 
i okruni ugarsko-hrvatskim kraljem nadvojvodu, tada vec izabrana i 
okrunjena kralja ceskoga (od juna 1617.). Uoci toga trebao se sastati 
i hrvatski sabor, da izabere svoje poslanike. Tako se zgodi, da je 
ban Nikola Frankopan svecano uveden u svoju cast s punom voj- 
nickom vlasti i kraljevskim banderijem (6. decembra). Medutim po- 
zunski se sabor zbog kraljeve bolesti sastao tek u martu 1618., a 
nadvojvodu Ferdinanda izabra samo poslije duljega raspravljanja 
kraljem (16. maja). No do krunisanja proteklo je jos mjesec dana i po, 

' Jedan je suvremcnik zabiljezio. da su Uskoci  u  posljednjih  trideset  godina 
ucinili Veneciji stcte 20 milijuna dukata kojc u plijenu, koje kao ratni trosak. 


193 

jer je sabor najprije htio da raspravi svoje tegobe (gravamina) i da od 
novoga kralja zadobije obecanje, da ce ih ukloniti. Hrvatski su po- 
slanici sada ponovili svoje tuzbe zbog obnovc banskc vlasti i po- 
hrvacenja Krajine, pace kako se bas tada isprazailo mjesto karlo- 
vackoga generala,' zamole oni kralja Matijasa, da sada imenuje bana 
Nikolu Frankopana Trzackoga generalom i da se tako hrvatska Kra- 
jina opet podvrgne banskoj vlasti. Konacno je izabrani kralj Ferdinand 
zasebnom inauguralnom diplomom zajamcio kraljevstvu 
hrvatskomu, da ce mu ispuniti zelje, kad dodje na prijestolje (17. juna). 
Poslije toga okrunjen je (1. jula 1618.) ugarsko- hrvatskim kraljem, 
a torn je zgodom ban Nikola Frankopan nosio kraljevsko zezlo, 
mladi grof Krsto Erdody zastavu Slavonije, a grof Juraj Zrinski za- 
stavu Srbije, Skoro potom umre kralj Matijas (28. marta 1619 ) i ostavi 
svomu stricevicu s prijestolom i tridesetgodisnji rat, sto je 
buknuo upravo u doba pozunskoga izbornoga sabora zbog vjerskih 
smutnja u Ceskoj. 

Ferdinand II. (1619 — 1637). Vladanje Ferdinanda II. ispunjcno 
je neprekidnim ratovanjem ne samo u Ceskoj i Njemackoj, nego i u 
Ligarskoj s erdeljskim vojvodom Gavrora Betlenoni, kojega su 
Madzari proglasili svojim kraljem, a Turci pomagali. Hrvati su sudje- 
lovali u oba rata kao laki konjanici, obicno zvani arkebuziri, koji bi 
sa svojim malim, ali brzim konjima, vazda boj zapoceli i dovrsili. U 
Wallensteinovoj vojsci vodio je Hrvate ban Juraj Zrinski 
(1622—1626). otac brace Nikole i Petra. On umre iznenada za vojne 
protiv Mansfelda u Pozunu (18. decembra 1626.) u 28. godini. Vec 
su suvremenici saputali, da je „otrovan rotkvom", ali za to nema 
nikakih dokaza. Poslije njega vodili su Hrvate razni carski generali 
(grof Ivan Isolano, Ivan Werth i Walter Leslie), a odlikovali su se u 
svim znatnijim bojevima, pace se kaze, da je kod Liitzena (16. no- 
vembra 1632.) svedski kralj Gustav Adolf poginuo bas od njihove 
ruke, dok je znamenitoj pobjedi carskoj kod Nordlingena (7. septembra 
1634.) mnogo pridonijcla njihova hrabrost. Pod kraj tridesetgodis- 
njega rata (a za vladanja Ferdinandova sina Ferdinanda III.) sudje- 
lovala su u mnogim bojevima i oba brata Nikola i Petar Zrinski, 
isticuci se velikim junastvom. 

Pitanjc Vojnc Krajine. Pored svih zasluga, sto su ih Hrvati 
stekli u ovim dugotrajnim ratoviraa, ipak im centralna vlada nc uvazi 
zelje,  da  se Vojna  Krajina  podvrgne  banu i saboru ;  pace  bas za 

'  Dne 7. juna  1617. umro jc general grof Adam Trautmansdorf. 

13 


194 

Ferdinanda II. bi njezino unutarnje uredenje prvi put provedeno. 
Ona se sada razdvoji na dva generalata : karlovacki (ili hrvatska 
Krajina) i varazdinski (ili slavonska Krajina), Buduci da su ti krajevi 
bill vcoma slabo napuceni, uzeli su Nijemci mamiti raznim privilegi- 
jima u turskom susjedstvu naseljene pravoslavne S r b e (Vlahe), bra- 
neci ih od zahtjeva hrvatske gospode, koji su trazili na saboru, da 
im oni budu kmelovi, jer su se smjestili na njihovim posjedima, i da 
placaju katolickim biskupima desetinu. Zbog toga je doslo do ostroga 
sukoba izmedu hrvatskih staleza i centralne vlade, a svrsili su ko- 
nacno time, da je Ferdinand II. izdao (5, oktobra 1630.) doseljenicima 
povelju, po kojoj ce oni biti samo krajiski vojnici, a ne kmetovi 
hrvatske gospode ; nadaljc bi im dopusteno, da sebi slobodno biraju 
seoske knezove, koji su opet namjestali suce, Ovim cinompo- 
stade Krajina zaseban teritorij izuzet sasvimis- 
podbanske i saborske vlasti. To cjepkanje i onako ma- 
lene hrvatske zemljc navede hrvatske staleze, da su se staH sve 
tjesnje prislanjati uz Ugre na zajednicku obranu. 

Ferdinand III. (1637— 1657). Ali pitanju teritorijalne cjelokupnosti 
hrvatskoga kraljevstva pridruzi se po smrti Ferdinanda 11, (15. fe- 
bruara 1637.) za njegova sina i nasljednika Ferdinanda III. i 
oao o opstanku ustava. Poslije westfalenskoga mira (1648) stalo se u 
Becu odlucno pomisljati, kako da se Ugarska i Hrvatska izjednace 
s austrijskim zemljama, to jest, da se pretvore u provincije/ Stoga 
se ban Nikola Zrinski (1647—1664) morao odlucno boriti za 
svoju sudbenu vlast, dok mu je uzalud bila sva borba, da stece kar- 
lovacki generalat. Pace u Becu nije se ni to dobro gledalo, da su 
braca Nikola i Petar Zrinjski hrabro suzbijaU turske najezde — pored 
svega mira na uscu Zitve, koji se vazda produzivao — na svoje 
posjede, narocito kod Kostajnice (u augustu 1651 -), I tako nastupi 
napeto stanje izmedu hrvatskih staleza i njemackih casnika, koji se 
islicahu jos i rijetkom obijescu, a dovest ce po smrti Ferdinanda III. 
(2. aprila  1657.) vremenom do sudbonosne katastrofe. 

V. 
Vladanje Leopolda I. do velikoga rata za oslobodenje. 

(1657—1683.) 
Prvi turski rat. Buduci da je stariji  sin  Fcrdinandov Ferdi- 
nand IV., okrunjen jos za  oceva zivota ugarsko-hrvatskim kraljem 
1 To se zbilo sa CeSkom poslije bjelogorske bitke (1621). 


195 

(16. juna 1647.), umro jos prije oca (9, jula 1654.), naslijedi ga mladi 
sin Leopold I. (1657 — 1705). Mladi kralj bijase slabasna tijela, mu- 
caljiv i neodlucan; no inace resila ga je iskrena naboznost i skroman 
zivot. Samostalnosti u njega ne bijase, jer je u svemu slusao svoje 
savjetnike, potvrdujuci vazda njihove prijedloge. Razumije se, to nije 
nista rdavo; no na nesrecu bijase Leopold I. okruzen slabim i kat- 
kada nevaljalim Ijudima. od kojih su neki bili i pod stranim uljecajem, 
navlas francuskoga kralja Ludovika XIV., toga velikoga protivnika 
kuce Habsburske. Ali kao za naknadu obdari ga Promisao nizom 
slavnih vojskovoda, a ti su mu proslavili ime i prosirili drzavu. 

Zbog zamrsenih erdeljskih posala, gdje izabra austrijska stranka 
knezom Ivana Kemenyija, a turska Mihajla Apafija, zaplete se Leopold 
skoro po svom nastupu u prvi turski rat (1663 — 1664) sve protiv 
svoje volje. U Ugarskoj bijase glavni vojskovoda carski general R a j- 
mund Montecuccoli, a u Hrvatskoj i jugozapadnoj Ugarskoj 
ban Nikola Zrinski i brat mu P e t a r. Braca pozdravise s ve- 
likim veseljem rat, jer su samo u njemu vidjeli spas Hrvatske i nje- 
zino prosirenje, Jos 1660. htjede Nikola Zrinski navaliti na tursku 
Kanizu, ali mu dvorsko ratno vijece to zabrani. On se doduse pokori 
toj zapovijedi, no slijedece godine sagradi na sastavcima Mure i Drave 
jak grad, komu dade ime N o v i Z r i n j. Za velikoga rata slavno 
potuce na Muri sa trista hrvatskih konjanika dvije hiljade Tatara, 
kad htjedosc provaliti u ^tajersku (u novembru 1663.), dok mu brat 
Petar pobije gotovo istodobno nedaleko od Otocca sa 2,500 Ijudi 
Ali-pasu Cengica sa 10.000 momaka, spremnih da provale u Kranjsku 
i Istru. Pocetkom 1664. (od 13. januara do 15, februara) upade Nikola 
Zrinski u juznougarsku Podravinu, zauze Bobovisce (Babocsa) i Pecuh 
i dopre do Osijeka, gdje popali slavni Sulejmanov most preko Drave'. 
Sva se Evropa divila ratnoj slavi brace Zrinskih. Zbog toga okrcne 
slijedecega Ijeta veliki vezir Ahmed Koproli (Cuprilic) s golemom 
vojskom ravno na njega, podsjedne Novi Zrinj i osvoji ga vec 30, juna 
krivnjom generala Montecuccolija, licnog protivnika Nikole Zrinskoga, 
koji ne htjede gradu pomoci, ma da se je nalazio u njegovoj blizini. 
Poslije pada i razorenja Novoga Zrinja okrene veUki vezir  na sjever 


' Most gradilo je pocevsi od 1529. sest godina 30.000 radnika, a vodio jc ne 
samo preko Drave na pontoniraa, nego zbog cestih poplava sve do Dardc na stu- 
povima. Dugacak bjese 8565 koracaja (oko 6 km), a Sirok 17 koracaja. Opremljen 
bijase jos i kulama i drugim utvrdama. Pozar od 31. januara 1664. pospjcsio je jak 
sjcverni vjetar. koji je vatru sirio od  Dardc dalje. no ipak most  nije  s a v  izgorio. 


196 


prema Becu. Ali dne 1. augusta 1664. bude od Montecuccolija i 
francuskih pomocnih ceta kod Sv. Gottharda na rijeci Rabi ametom 
potucen. To je jedna od najsjajnijih pobjeda krscanskih i pocetak 
onoga niza srecnih vojna, koje oslabise osmanlijsko carstvo. Ipak 
neodlucno dvorsko ratno vijece ne htjede da se neprijatelj dalje pro- 
goni i unistava, vec brze bolje ponudi i uglavi 10. augusta u obliz- 
njem V a s v a r u mir na dvadeset godina, po kojem je Turcima ostalo 
ne samo sve ono, sto su u taj cas drzali, nego im se Leopold jos 
obavezao platiti 200.000 talira ratne odstete. 

Propast  roda  Zrinsko - Frankopanskoga.  Kad  su  ugarski  i 
hrvatski stalezi doculi za taj nagli  mir,  uzavrese  listom  glasno za- 
htijevajuci, da se rat za oslobodenje potlacene im domovine nastavi, 
i dodavajuci, da mira ne mogu  priznati,  buduci  da nijesu u smislu 
onovremenih zakona kod sklapanja sudjelovali ugarski i hrvatski za- 
stupnici. Uzrujanost i nezadovoljstvo  jos  vecma poraste, kad se ra- 
sirila glasina, da ima u Vasvarskom miru  tajna klauzula, kojom car 
Leopold  dopusta  Turcima  Slobodan  prolaz  u  Italiju,  bolje reci na 
mletacki teritorij, jer je Venecija  u taj  par  bila  s  Turcima  u  ratu 
poradi otoka Kandije (Krete). Dasto, pored ovoga izravnoga povoda 
nezadovoljstvu bilo je razlogom jos i nekoliko starijih uzroka, U prvom 
redu valja istaknuti centralisticku teznju vrhovne vlade, da od Ugarske 
i Hrvatske ucini  austrijske  provincije,  podvrgavajuci ih svojim cen- 
tralnim njemackim dvorskim uredima. Hrvate  i  Madzare  nadalje je 
osobito vrijedalo, sto sa se u njihovoj zemlji nalazile nebrojene nje- 
macke cete s njemackim casnicima, a narocito na  Krajini i po svim 
ugarskim tvrdavama. Opcenito  se  drzalo,  da  je  ta vojska u zemlji 
na stetu slobode Ugra i Hrvata. Kako vlada nije ovih njemackih ceta 
uredno placala, stale su  one  otimati  od plemstva  i  puka, a pored 
toga  jos  su  (narocito  casnici) provodili nemoralan zivot. Svima tim 
porocima  mogli su pomoci jedino  s a b o r i, ali ih vlada nikako nije 
htjela da redovito saziva odgadajuci ih neprestano. Konacno treba i 
to spomenuti, da je vlada u svojem otporu protiv samosvijesnih Ugra 
i Hrvata budno pazila na svaku priliku, da im ponizi glavnc velikase 
u korist svojih politickih ciljeva, 

Kad se dakle nezadovoljni Ugri i Hrvati uvjerise, da se vlada 
ne misli odreci Vasvarskog mira, odluce sebi pomoci na drugi nacin. 
Nezadovoljnicima stade na celo ban hrvatski Nikola Zrinski, a uza nj 
bijahu glavne kolovode palatin Franjo Wesselenyi, nadbiskup ostro- 
gonski Duro Lippay, a docnije i drzavni sudac (index curiae) Franjo 


197 

Nadasdy, to jest glavni velikasi u Ugarskoj, te banov brat Petar Zrinski 
sa zenom Katarinom Frankopankom i bratom joj Franom Krstom 
Frankopanom Trzackim, Odmah u pocetku zakljuce nezadovoljnici, 
da ce polraziti pomoci u francuskoga kralja Ludovika XIV, Stoga 
zace ban Nikola Zrinski pregovore s francuskim poslanikom u Ve- 
neciji. Medutim vec 18, novembra 1664, pogibe ban u lovu nedaleko 
od Cakovca, smrtno ozlijeden od nastrijeljena vepra.' Smrt Nikole 
Zrinskoga bjese mozda najtezi udarac po nezadovoljnike, jer im jc 
oduzcla jos u pocetku najpozvanijega vodu, Na banskoj cast! naslijedi 
ga brat Petar Zrinski (1665 — 1670), koji odmah potom nastavi 
pregovore s francuskim kraljem Ludovikom XIV, preko njegova bec- 
koga poslanika Gremonville-a. Podjedno sklopi poslije udaje svoje 
kceri Jelene za kneza Franju Rakoczyja u Stubnickim toplicama u 
sjevernoj Ugarskoj pismeni ugovor (5, aprila 1666,) na spas Ugarske 
iHrvatske„na kaki mu drago zakonima i ustavom dopusteni nacin-." 
Upiruci se na clanak 31- „Zlatne bule" kralja Andrije I, (II.) od 1222. 
oba su velikasa drzala, da rade ispravno, ako prije svega pozovu 
kralja Leopolda na postivanje ustava, a tek onda, ako to ne bi kori- 
stilo. da ce se latiti oruzja, Ali prije, negoli je do icega doslo, umre 
palatin Wesselenyi (27, marta 1667.), pa tako zadesi nezadovoljnike 
drugi teski udarac, 

Po smrti palatinovoj nezadovoljnici se rascjepkase, jer Petar 
Zrinski odsada radi sam za sebe u Hrvatskoj, ne mareci mnogo za 
Nadasdyja i Ugre. Kako je Stajerska granicila s Hrvatskom, Petar je 
stekao jakog pomagaca, kad mu se pridruzio bogati juznostajerski 
(celjski) vlastelin i onovremeni stajerski upravitelj Erazmo Tat- 
t e n b a c h (9. septembra 1667,). Ali zato snade bana osjetljiv udarac, 
kad  mu  poslije  dugotrajna  saranja  javi  Ludovik XIV., koji se bas 


• Ved su suvremenici pricali, da je ban zapravo mudkc ubijen od nekoga 
lovca; ali to je izmisljotina. jer ranogobrojni pouzdani spisi njegova brata Pctra i 
udovice Sofije Loblove jasno dokazuju pravi tecaj stvari. 

Petar Zrinski zaklinje se Franji Wesselenyju: „quod considerato ct bene 
pensitalo pracsenti istius regni Hungariae, patriae nostrae charissimac. et eidem 
annexonim regnorum (= Hrvatska), periculosissimo statu, ultimumque excidium ca- 
lamitosissimum minante, pro avertendis istiusniodi malis cum exc. d, c. Fran. Wesse- 
l«nii . . . paiatino . . . contulimus. quibusnam viisctmediis iuxta leges et 
constitutiones r c g n i. conditionesquc diplomatum regiorum remcdiura ad- 
hibcri possit." Istim se rijecima zaklinje i palatin banu. Oba originala u drzavnom 
arhivu u Becu; objelodanio ih jc R a c k i. Ispravc o uroti bana Pctra Zrinskoga, 
Zagreb 1873.. str. 15—16. 


198 

tada tajno nagodio s Leopoldom zbog diobe spanjolske bastine. da 
mu ne moze pomoci i da ga ostavlja „zauvijek" (pour toujours). Je- 
dina mu utjeha bjese u taj cas, da ga je dvor iza dugoga oklijevanja 
dao (5. novembra 1668.) svecano ustoliciti za bana na hrvatskom 
saboru, ali casti karlovackoga generala, koju je takoder trazio za 
sebe, nije dobio. 

Ostavljen na cjedilu od Francuske,  Petar  Zrinski  obrati  se  na 
Poljsku, ali  bez  uspjeha,  dok  ga Venecija iza mnogogodisnjih obe- 
canja takoder konacno odbije, buduci da se tada izmirila s Turskom 
predavsi joj Kandiju. Sada svrati paznju na Tursku, poslavsi (u no- 
vembru  1669.) potajno na portu kao poslanika svoga kapctana Franju 
Bukovackoga s uputom, da ondje sklopi povoljan ugovor. Buduci da 
je ban vec prije toga sa znanjem i odobrenjem becke vlade dopisivao 
s Turcinom, nc bi li stogod od  njega ispipao, to se sada nadao, da 
mu se taj korak, ako ne uspije, ne ce za zlo  upisati,  jer  se  mislio 
izgovoriti, da je kapetana poslao u Tursku zapravo kao uhodu. Bu- 
kovacki  bjese  u  Solunu  od  sultana  Mehmeda IV. i njegova vijeca 
cobro primljen (24. decembra  1669.), tako da  je  drzao, e je  savez, 
utanacen s Turcinom uz veoma povoljne uvjete, gotova stvar. Uvjeti 
bijahu ovi : Ugarska i Hrvatska dolaze pod pokroviteljstvo sultanovo 
i placaju godisnji danak od 12.000 talira, koji se nikad ne moze po- 
vecati. Sultan  ima  da  ocuva  Ugarskoj  i  Hrvatskoj staru slobodu i 
ustav. U ime sultanovo vladat ce Ugarskom i Hrvatskom Petar Zrinski 
njegovi  potomci ;  po  izumrcu njegova koljena Ugarska i Hrvatska 
izabrat ce sebi same novu dinastiju, sto  ima  sultan potvrditi,  Zrm- 
skoga pomagat ce budimski pasa sa 30.000 momaka,  a  ako ustrcba 
citava turska vojska. Gradove, koje  bi  turska vojska otela Nijem- 
cima, prcdat ce Turci Ugrima i Hrvatima, 

Medutim veliki vezir Ahmed Koproli, koji bjese tada glavna lic- 
nost u turskom carstvu, a nalazio se u to doba na Kandiji, ne htjedc 
da pristane na taj ugovor, jer nije htio da se radi Petra Zrinskoga, 
komu nekako nije pravo vjerovao, zarati s Leopoldom, No veliki vezir 
nazalost nije to otvoreno izjavio Franji Bukovackomu, kad je iz 
Soluna dosao k njemu na Kandiju, vec mu samo rece, da ce njegov 
gospodar odgovor dobiti preko bosanskoga pase. Bas u tome lezi 
razlog potpune katastrofe Petra Zrinskoga i njegovih drugova. Jer 
Bukovacki, vjerujuci da mu je uspjelo sa sultanom utanaciti povoljan 
ugovor, dojavi to banu, pa tako se Petar Zrinski uzc sprcmati sa 
surjakom Franom Krstom Frankopanom na ustanak, proglasivsi svojim 


199 

kmetovima na primorju i u Gorskom kotaru oslobodenje, ako se za 
njih dignu na oruzje', Ali jos prije Zrinskoga saznala je bccka vlada 
za sve, sto se zgodilo sa Bukovackim u Turskoj, preko svoga rezi- 
denta kod porte Ivana Casanove, u cijoj su placi bili portini sluzbeni 
tumaci braca Atanasije i Janikije Panajotti, rodom Grci, koji su bili 
prisutni kod audijencija Bukovackoga. Tako se uze i ona spremati, 
da odbije udarac. 

Savez svoj  s  Turcinom  odmah  javi  Petar  Zrinski  svom  zetu 
Franji Rakoczyju u sjevernu Ugarsku;  „tu  stojimo  svi  pripravni — 
pise mu — samo cekamo cas, kad ce oganj da plane," Medutim ucini 
Frano Krsto Frankopan ozbiljne pripreme za ustanak. Vec 9. marta 
1670. obznanio je kapetanu Gasparu Colnicu  u  pokupsko Sredicko, 
da  su  „nasi  Ijudi  (naime  Bukovacki  i  njegovi  drugovi)  s  dobrim 
opravkom dosli", pa stoga „komaj cekam, da nase kape  s  calmami 
(lo jest s Turcima) pomesamo,  a  tako  mi  Boga,  da  krilaki  (naime 
njemackih vojnika) budu frkati po zraku", — a „ako potribno bude, 
hocu i sam do pase bosanskoga pojti za  bolje  govorit i utvrdit du- 
govanje nasemu pocetku (naime buni).  Ufam se u Boga, da nam na 
dobro hoce izajti,  listor da taki od prvice  po  glavi  udarimo  nasim 
suprotivnikom ; ni casa ne damo da se plundrasi sprave."  Potom  je 
posao u Zagreb  s  30  konjanika  i  pozove  (20.  marta)  gradane  na 
Markovu trgu s izvucenom sabljom u ruci na pokornost i prikljucak 
banu  Zrinskomu.  Gradani  odmah  pristanu  uz  bana,  „jer  hoce  da 
ucine ono, sto i ostala zemlja", ali Kaptol izjavio je protivno unatoc 
svemu nagovaranju Frankopanovu. Iz Zagreba ode u Brezovicu preko 
Save, gdje sakupi  oko  sebe  naokolno plemstvo (24. marta), kojemu 
rece, da je Zrinski sve dosada uzalud kusao, da pomogne domovini, 
kojoj prijeti sigurna propast od Turcina, pa da je bas stoga,  jer joj 
nema pomoci, bolje, da se s Turcinom  upusti  u „posten savez" bi- 
rajuci izmedu dva zla manje. Zrinski je dakle bio prisiljen — rece — 
da poslje Bukovackoga k Turcinu, a taj se s njime tako sporazumio, 
da ce „vazda ostaviti netaknutu vjeru, slobodu i ustav zemlje." Kad 
je potom prisutno plemstvo obecalo vjernost Zrinskomu, pode Fran- 
kopan u Cakovac. 


' Bukovacki nije se vise vratio u Hrvatsku. vec je s bosanskc granice poslao 
banu svoga druga kapctana Poglcdida. da mu javi rczultat poslanslva. Poslijc pro- 
pasti banove Bukovacki je posao u Drenopolje. gdje jc po svoj prilici i umro. ali 
te nije potureio. 5to jc veoma znacajno. buduci da je bas on najvisc nagovarao 
bana. da sklopi savez s Turcinom. 


200 

Ali dobrza opazio je Petar Zrinski, da ga Turcin vara, pa stoga 
zazeli, da se izmiri s uvrijedenim Leopoldom i njegovom vladom. U 
tu je svrhu poslao u Bee zagrebackoga biskupa Martina Borkovica, 
a nesto kasnije i jedinca sina Ivana Antuna; no jos prije negoli mu 
je stiglo zamoljeno oprostenje, provali ujedared carska vojska u Me- 
dumurje pod generalom Spankauom. Na taj glas ostave Petar Zrinski 
i Frano Krsto Frankopan Cakovac i podu u Bee (12, aprila 1670,), 
da od kralja licno izmole milost. Kad stigose onamo, budu uhiceni i 
utamniceni, najprije u Becu, a onda u Wiener-Neustadtu. Poslije 
visemjesecne istrage stavise ih pred narocito u tu svrhu sastavljeno 
sudiste (iudicium delegatum), a ovo ih odsudi na smrt radi veleizdaje. 
Za Petra Zrinskoga kaze odsuda, da je „sagrijesio vise od ostalih, 
jer je htio da bude ono, sto je Njegovo Velicanstvo, to jest nezavisni 
kralj hrvatski, te je stoga odista vrijedan, da dobije na glavu umjesto 
krune krvnicki mac," Dne 30, aprila 1671. izgubise oba velikasa glave 
u Wiener-Neustadtu, a isti dan u Becu i njihov drug Franjo Nadasdy, 
koji je takoder bio uhvacen i odsuden, Iza nekoliko mjeseci zadesi 
ista sudbina i Stajerca Erazma Tattenbacha. Jedini je zet Petra 
Zrinskoga Franjo Rakoczy dobio pomilovanje, no doskora umre (1676) 
i ostavi tromjesecna sincica Franju, Jos onda, kad je Spankau provalio 
u Medumurje (u aprilu 1670.), uhvacena je i Katarina Frankopanka, 
a onda utamnicena u Gracu (na Schlossbergu), gdje je onda poludila 
i umrla u najvecoj bijedi (16. novembra 1673.), Podjedno je sav imutak 
obiju porodica zaplijenjen i razgrabljen.' 

Nikola Erdody. Ovom katastrofom, kojom bise zatrte ove dvije 
drevne hrvatske porodice, uspe se prevlast njemacka u Hrvatskoj do 
svoga vrska, a becka je vlada obustavila u prvi kraj bansku cast, 
dignuvsi Petra Zrinjskoga s banske casti" jos prije njegova odlaska iz 
* Frano Krsto Frankopan bijase posljednji clan svoje porodice. Sin Petra 
Zrinskoga, Ivan Antun, ziveci neko vrijeme bijedno na slobodi, umr'o je konacno 
u Gracu na Schlossbergu u tamnici 11. novembra 1703. kao p o s 1 j e d n j i Zrinski. 
I ban Nikola Zrinjski ostavio je sina Adama, koji pogibe kao casnik u bitki kod 
Slankamena 19. augusta 1691. 

- U javnom, hrvatskim jezikom pisanom proglasu na hrvatski narod, kaze kralj 
Leopold, da je „grof Peter Zrinski nevernik postal nase korune, proti njoj pun- 
tarskim zakonom podignul se, pod svoju oblast kraljevstva nasa hrvatsko i slovensko 
i dalmatinsko i bliznje nase orsage podegnati kanil, verne nase pod svoje calarne i 
nevcrne ruke obernuti skusal." Zato ga skida s banske casti i ..njegovu personu 
bantisamo i proskribujerao dajuci oblast vsem i slednjim na nju tak, da ga slobodno 
umori ali uhiti, da jos k tomu vscmu obecajemo onomu cesarski-kraljevski dar, 
koteri njega ili zivoga ili mrtvoga nam da vu ruke."  (Gl.  Racki,  Izprave  118—119.) 


201 

^akovca, Nato povjeri (3. marta 1670.) Leopold „pnvremeno bansku 
sluzbu" grofu Nikoli Erdodyju, koji bjese licni protivnik Petra 
Zrinskoga, za vojnicke poslove, a biskupu Martinu Borkovicu 
za sudbene. AH kad se 17, aprila 1670. sastao sabor u Zagrebu, za- 
mole stalezi kralja, da imenuje Nikolu Erdodyja banom, U isto je 
vrijeme karlovacki general IvanHerberstein nagovarao hrvatsko 
plemstvo, da se odcijepi od Ugarske i zatrazi sjedinjenje s austrijskim 
nasljednim zemljama; no velika ga vecina odbije. Medutim odgovori 
Leopold hrvatskom saboru, da je podjeljenje banske casti jos za 
neko vrijeme obustavio, a tek 1674. imenovao je Nikolu Erdodyja 
banske casti namjesnikom s punom vlasti, Uza sve to stalezi se po- 
novo obracahu na kralja, da bi obnovio bansku cast i vlast u punom 
opsegu. Tek 10. aprila 1680. bi konacno Nikola Erdody imenovan 
pravim banom i na hrvatskom saboru svecano instaliran, Za njegova 
banovanja buknuo je drugi veliki turski rat, kojim zace oslobodenjc 
hrvatskih zemalja od turskoga gospodstva. 

VL 
Tursko vladanjc i rat za oslobodenje. 

(1683—1699.) 

Dok je manji die Hrvata dospio pod prcvlast njemacku, najveci 
ih je broj vec vise od podrug vijeka stenjao pod osmanlijskim jarmom. 
Prije negoli stanemo govoriti o velikom ratu, za kojega se Hrvati 
djelomicno oslobodise, treba da se upoznamo s vladanjem turskim 
po hrvatskim zemljama. 

Opca karaktcristika. Poznato je, da je stari turski ustav mjesa- 
vina neke cudne drustvene jednakosti, dakle demokracije, i najstras- 
nijega despotizma. Svi su Turci naime jednaki po vjeri, pred zakonom 
i u obicajima. I najsiromasniji covjek mogao je postati veliki vezir. 
Kod njih ne odlucuje porod (kao u onovremenoj zapadnoj Evropi), 
nego sreca, sposobnost i spretnost pojedinca, pace u XVL i XVIL 
vijcku nije kod njih bilo jos ni porodicnih imena, uz koja bi se mogla 
nadovezati obiteljska tradicija. Svagdje, kud je Turcin dosao kao 
osvajac, morale su prestati stare uredbe, staro pravo i obaveze. Bivsi 
velikas postao je bas tako podanik, kao i njegov nedavni kmet. Same 
Bosna cini u tom izuzetak, jer je njezino bivse bogomilsko plemstvo, 
a od cesti i katolicko, prijelazom na islam pridrzalo svoje 
posjede. a time i svoj iznimni drustvcni polozaj. Na taj se nacin daklc 
zgodi, da se je u Bosni ili u  bosanskom  pasaluku zaceo nov zivot, 


202 


dok je naprotiv plemstvo iz podjarmljenih hrvatsko-slavonskih strana 
pobjeglo u ..ostatke" hrvatskoga kraljevstva ili u habsbursku Ugarsku. 
Poslije vijekova u Bosni nestaje nesloge, jer su prestale sve svade i 
razmirice, i svi su oduseljeni branici islama i njegovih interesa. 

Razdjeljcnjc. U vrijeme najsirega svoga prostranstva obuhvatase 

tursko carstvo u Evropi sav Balkanski poluotok i svu zemlju  njemu 

na sjcver do Budima i  Jegra  (Eger,  Erlau),  Pocetkom XVIL vijeka 

raspadalo  se  carstvo  u  Evropi,  Aziji  i  Africi  na  dvadeset  i  dva 

beglerbegata (pasaluka ili vilajeta), od kojih je svaki prilican jednom 

kraljevstvu  po  evropskim  pojmovima,   Svaki  beglerbeg  ima  svoju 

vojsku, a trojica, jer neprekidno ratuju  s  pogranicaom Hrvatskom i 

Ugarskom, imadu iznimni polozaj u carstvu:  to  su budimski, temis- 

varski  i  bosanski.  Svaki je beglerbeg (ili  obicno zvan pasa) na 

celu uprave, kod cega ga pomazu tri glavna sluzbenika : mufti (veliki 

sudac),  reis-effendi  (kancelar  ili  drzavni  tajnik)  i  tefterdar  (glavni 

blagajnik), Svaki se beglerbegat dijelio na sandzakate (vojna okruzja), 

kojima stajase na celu sandzak (ili obicno takoder zvan pasa) sa svojim 

vijecem. Stogod su naroda hrvatskoga Turci pokorili do pocetka XVIL 

vijeka, osim jedinoga Srijema, skupise u jednu administrativnu cjelinu, 

u  beglerbegat  Bosnu  (osnovan  u septembru 1580.),  dok  je 

Srijem potpadao pod Budim, Bosanski beglerbeg (prvi bjese banjalucki 

Ferhad-pasa) imao je pod sobom osam sandzakata ; to su bili : Her- 

c e g o V i n a (turski Hersek) s mjestima Makarskom, Mostarom i Mi- 

lesevom ; K 1 i s s Klisom, Sinjem i Livnom ; L i k a s Udbinom, Kninom 

i Skradinom ; B i h a c s Biscem i Pounjem ;  C e r n i k s Cernikom i 

Bijelom Stijenom; Pozega s Pozegom, Viroviticom,  Osijekom, Vu- 

kovarom, Dakovom i Brodom ; Z v o r n i k  sa  Zvornikom i Tuzlom ; 

osmi sandzakat bijase prava B o s n a pod neposrednom beglerbego- 

vom upravom sa Sarajevom, Banjalukom, Travnikom, Jajcem i Vise- 

gradom. U Srijemu bilo je  glavno  mjesto  Ilok, u kojem je redovito 

sjedio sandzak (pasa), a samo ga iznimice nalazimo u Mitrovici. 

Uprava. Uprava bijase posve na vojnicku uredena, Svakom 
je sandzakatu stajao na celu sandzak (ili pasa) imenovan od samoga 
sultana, a cinio je u ratu zasebno odjeljenje ili zastavu (turski bajrak), 
Sandzak nije primao place (kao uopce ni svi ostali turski zva- 
nicnici), vec je imao prihode od svojih posjeda, koji su nepromije- 
njeno prelazili od jednoga sandzaka na drugoga, Za pozeskoga se 
pasu racunalo u Carigradu, da prima godisnjih 10.000 dukata, Uz 
sandzaka (ili pasu) bijase kao njegov  zamjenik  kiaja  (cehaja).  Sve- 


203 


ukupno zemljiste drzalo se drzavnim dobrom, koje je tek starim 
posjednicima ostavljeno na upotrebu. Glavna razlika izmedu istocnoga 
i zapadnoga lena jest u tome, sto je na Zapadu predmet lena p o- 
s j e d nekretnina bez obzira na svotu gotova novca, koju nosi vlas- 
niku ; dok se na Istoku najvise pazi na p r i h o d (dirlik). Pored toga 
moze na Istoku svaki muslim steci takovo leno, dok ga na Za- 
padu neplemenit covjek ne moze, Vlastela turska zovu se spahije, 
a bilo ih je dvije vrsti : zijametlije i timarioti. Z i j a m e 1 1 i j e imali 
su zijamete, to jest posjede, koji davahu godisnjega prihoda n a j- 
m a n j e kakih 400 dukata, ali nijesu prelazili od oca na sina.' Zi- 
jametlije su dakle u neku ruku ono, sto su u zapadnoj Evropi baruni 
i grofovi, Timarioti su posjedovali timare, naime spahiluke, koji 
su nosili najvise do blizu 400 dukata godisnjega prihoda, a sultani 
davaii bi ih hrabrom vojniku za nagradu, ali i uz obavezu, da dajc 
prema visini svoga prihoda neki stalni broj konjanika u carsku sluzbu. 
Ovi su posjedi prelazili od oca na sina samo dopustenjem sultanovim, 
no cesto i prevarom. Sveukupnoj vojsci jednoga beglerbegata ili 
pasaluka bjese na celu aga janjicarski, glavni pasin savjetnik, 
dok se oko a 1 a j b e g a (kao pukovnik) skupljahu spahije jednoga 
sandzakata u alaje (odrede). Janjicarima opet zapovijedaju pojedini 
d i z d a r i ili kapetani. Kod sviju vaznijih pitanja sazivao je beglerbeg 
divan (vijece), koje je brojilo 12 Hca. 

Sudbcnost. Sva sudbenost bila je u rukama k a d i j e, od kojega 
nema apelata, jer sudi na osnovi korana. On je sjedio u zasebnoj 
zgradi i uredujc citavi dan. Place nije primao, vec sto mu se daje ; 
otale velika podmitljivost kadija, koji daju onomu pravo, tko vise 
plati. Krscanin uopce nikad nije mogao dobiti parnice protiv musli- 
mana, pa otale jos i danas u narodu rijec : „Kadija tuzi, kadija sudi." 
Turske kazne bijahu redovito globe u korist kadijinu, a rjede sije- 
cenje ruku, jezika, nosa i nabijanje na kolac. Redarstvenu su sluzbu 
vrsiU m u s e 1 i m i, koji izvrsavahu ono, sto je kadija presudio. Isto 
su tako bili redarstveni organi s u b a s e, koji su zivjeli po selima. 
Ni muselimi ni subase nijesu imali place, pa zato su i oni primali 
mita, a gdjekad su znali i silom iznuditi novaca. 

Krscani  i njihov  zivot.  Kad  Turci  osvojisc  hrvatske  zemlje. 

primise  mnogi  plemici  islam,  a  narocito u Bosni.  Na  taj  se  nacin 

stadose zitelji dijeliti u dva razreda:  u  pravovjernike  (muslimanc) i 

' Tek u kasnijc vrijcme. u drugoj poli XVIII. vijeka.  svi  su  posjedi  postali i 

fl turskom carstvu n a s 1 j e d n i, kao na Zapadu. 


204 

u nevjernike  (raja = stado).  Kako  Turci  ne  cine  razlike  po  krvi, 
jeziku i narodnosti uopce, vec jedino po vjeri, uze se stvarati u nasem 
narodu slicno misljenje,  koje jos i danas postoji, naime  i d e n t i f i- 
ciranje  vjere  i  narodnosti.  Ma da Hrvati muslimi nijesu 
znali turski, ipak su se drzali Turcima bijesno progoneci i mrzeci na 
svoju  krscansku  bracu.  Krscani  (dzauri,  od  arap.  cafir = heretik) 
imali su stoga samo duznosti, a gotovo nikakih prava.  Oni su se u 
sv?mu morali razlikovati od muslima gospodara ; niti su smjeli nositi 
odijela  ni  po  vrijednosti  ni  po  boji  kao  oni,  niti konje jahati, vec 
mule  i  magarce,  niti  oruzja  nositi,  jer  toboze  kao „nevjernici" ne 
bijahu podobni da brane carstvo.  Zanatima i trgovinom mogli su se 
zanimati  samo  oni,  sto  su stanovali po varosima,  dok  su  svi ostali 
morali stanovati po selima na spahilucima i obradivati zemlju svojih 
gospodara,  Istom poturcena im djeca postaju ravnopravna s ostalim 
muslimima. Pri dolasku svomu Turci su dasto porusili crkve i samo- 
stane, ili ih pretvorili u dzamije i staje, dok od zvona salise topove. 
Docnije Turci nesto popustise,  no ipak nijesu rado dopustali, da se 
grade ili popravljaju crkve. Stoga i jesu one rijetke krscanske crkve 
bile ili rusevne ili slupane od dasaka.  Krscani  su  se  ipak  sastajali 
na sluzbu bozju, ponajvise u privatnim kucama ili na groblju, a svu 
pastvu  vrsili  su  kod  katolika  franjevci  (ujaci),  a kod  pravoslavnih 
kaluderi. Svjetskoga svecenstva po turskim stranama uopce nije bilo. 
Katolicki se  svecenicki  podmladak uzgajao po samostanima,  tako u 
Sutjesci, Kresevu, Fojnici, a zaredio bi ga,  kad ga je bilo, bosanski 
biskup,  redovito  clan  franjevackoga  reda  sa  sjedistem u kojem  sa- 
mostanu.  Samo su iznimno  polazili neki darovitiji mladici na nauke 
u Italiju,  Hrvati krscani kao i Srbi imali su za vrijeme  turske  pre- 
vlasti dva glavna ognjista :   zadrugu  i  selo,  Zadruzni se zivot 
u to tesko doba jos bujnije razvio, jer je narod obrane radi volio da 
zivi u vecim skupinama, a i zbog laksega placanja poreza, buduci da se taj 
odmjerivao po ognjistu, to jest po kuci, bez obzira na broj ukucana. 
U tim su se zadrugama, narocito za dugih zimskih noci,  pjevale uz 
gusle pjesme o narodnim junacima,  a te su u njemu odrzale budnu 
narodnu svijest i nijetile nadu u oslobodenje.  Selo je samo sebi bi- 
ralo kneza kao starjesinu, koji ga je zastupao pred turskim oblastima 
i sudio  seljanima;  u njegovo  se  sudenje  Turci  obicno nikad nijesu 

mijesali. 

Porczi. Krscanski podanici placali su desetinu i harac.  D e s e- 
t i n a  je isla spahiji od plodina, a  harac  sultanu za vojsku u go- 


205 


tovom novcu, i to od svakoga ognjista po dukat, a cetiri aspre (kao 
jcdna kruna ukupno) na trosak oko skupljanja haraca. Harac nije 
doduse bio velik, ali je zato nacin, kojim se utjerivao, bio grozan. 
Haraclije su u pratnji pisara polazile u narod i s najvecom okrut- 
noscu prikupljale harac, i to ne samo za sultana, nego i za sebe, 
tako da su se po obavljenom poslu nerijetko vracali kuci kao bogati 
Ijudi. Pred haraclijama cesto su opustjela citava sela, jer Turci sta- 
nuju poglavito u gradovima; stoga i jesu gradovi i varosi pod nepo- 
srednoni upravom sultanovom, a ne beglerbegovom ili sandzakovom. 
Ali najtezi teret bijase danak u djeci. U izvjesnim rokovima, 
kadikad i svake pete godine, razaslao bi sultan po cijeloj carevini 
haraclije, koji su odvajali tjelesno i dusevno najzdraviju i najrazvije- 
niju krscansku musku djecu od desete do sesnaestc godine pa ih 
odvodili u Carigrad, gdje ih ponajprije poturcise, a onda obrazovase 
za vojnike i druge carske sluzbenike. Mlade opet djevojke otkidali 
su iz materina grcevita zagrljaja i vodili u sultanski iU drugi go- 
spodski harem. Haraclije, koje su kupile ovu djecu, isle bi od sela 
do sela i od varosi do varosi. Svaki je domacin krscanski morao 
pokazati, koliko ima djece, a strasne su kazne cekale oca, koji bi 
sakrio svoje dijete. Imucniji otkupljivaU su svoju djecu od podmit- 
Ijivih haraclija velikim svotama zlata, ali sirotinja morala je da s tu- 
gom i cemerom gleda, kako joj Turcin odvodi nadu i potporu, 

Hajduci. Onaj, koji sve te nevolje nije htio ili nije mogao da 
podnosi, odmetnuo bi se u hajduke. Hajduci su oni odvazni Ijudi, 
koji su u hrvatskom i srpskom narodu kroz citavo vrijeme teskoga 
turskoga ropstva podrzavali misao na slobodu i oslobodenje. Sjeverna 
Dalmacija, Lika i Slavonija bile su pune ove smione celjadi, pred 
kojom su Turci strepiU i nijesu se usudiU izlaziti iz svojih gradova. 
Najcuveniji hajduci ovoga vremena bijahu : Franjo llic, Luka Sencevic, 
braca Mato i Marko Lapsanovici, Mato Delimanic, Ante Slavetic i 
Franjo Kolakovic, sve sami Hrvati katolici. 

Rat za oslobodcnic. Uto se primace kraju dvadesetgodisnji Vas- 
varski mir s Turcinom, Dvor bi ga najvolio bio i dalje produziti, ali 
kako je u Carigradu prevladala ratoborna stranka, navijesti sultan 
Mehmed IV. Leopoldu rat u punoj nadi, da ce tursku moc opet po- 
dici do stare visine i slave. Veliki vezir Kara Mustafa pode na celu 
goleme vojske od 250,000 momaka i trista topova ravno na Bee i 
uze ga podsjedati. No dne 12. septembra 1683. bude pod gradom od 
Lcopoldova  surjaka  vojvode  Karla  Lotarinskoga  i  poljskoga  kralja 


206 

Ivana Sobieskoga — koji je gradu dohrlio u pomoc  —  ametice po- 
tucen,  a  s njime  skrsena  i  sva  moc  i  snaga  osmanlijskoga  carstva 
zauvijek.  Taj  poraz  bjese  znak  za  opceni  ustanak  i  vojevanje  na 
Turke. Leopold I. sklopi jos i savcz s Venecijom, pa tako nasta rat, 
koji se protegao od Dunava do Crnc Gore, Rat se vodio (1683—1699) 
na tri bojista.  U Ugarskoj vojevala je carska vojska ;  u Hrvatskoj i 
Slavoniji  banska  pod  banom  Nikolom  Erdodyjem,  a  izdasno  su je 
pomagali hajduci;  konacno u Dalmaciji  mletacka vojska,  sastavljena 
samo od domacih hrvatskih i srpskih ceta.  U  Slavoniji istaknuo  se 
osobitim junastvom fraLuka  Ibrisimovic Pozezanin, a u Dal- 
maciji  hajducke  cetovode   Stojan  Jankovic  i  Ilija  Smi- 
1 j a n i c.  Do  godine  1687, vec  je  najveci  dio  Ugarske, Slavonije i 
Hrvatske bio ociscen od Turaka ;  pala je Pozega i Osijek,  Udbina i 
Knin,  a  carske  su  vojske  doprle  do  Beograda  osvojivsi  jos  prije 
(2. sept,  1686.) Budim, Sjajne pobjede svoje vojske i jaki dojam oslo- 
bodenja  Ugarske  i Hrvatske  upotrijebi becka  vlada  u  svoju korist. 
Na drzavnom  saboru u Pozunu  (18, okt.  1687,)  bude svecano izre- 
ceno  nasljedstvo  kuce Habsburske u muskoj lozi po primoge- 
nituri u Ugarskoj i Hrvatskoj,'  a  dokinut  31,  clanak  „Zlatne  bule" 
od 1222., koji je plemstvo tumacilo, da mu dopusta podizati bune na 
obranu ustava. Medutim svrgose Turci Mehmeda IV, i ucine sultanom 
njegova brata Sulejmana III. (1687—1691). To ipak ne sprijeci carske 
vojske, da ne ude u Srbiju, pace ona prodre sve do Kosova.   Sada 
pozovu  carski  generali  Srbe,  Bugare i druge  krscanske  narode na 
Balkanskom  poluotoku na ustanak  protiv Turaka pod njihovom za- 
stitom, Srbi se jedini doista podignu pod patrijarhom svojim A r s e- 
nijem  Crnojevicem,  No kad u taj cas moradose carske cete 
uzmaci,  jer  je  francuski  kralj  Ludovik  XIV,  iznenada  navalio  na 
Leopoldove zemlje na Rajni, pode za njima i patrijarh (kazu s 36.000 
porodica) bojeci se turske osvete, Srbi se nato nasele u juznoj Ugarskoj 
i  Srijemu  (1690),  Vec  slijedece  godine  bi  sam  sultan  Sulejman do 
nogu potucen kod Slankamena (19. aug. 1691,), a konacno kad carski 
vojskovoda, mladi princ Eugen Savojski,  pobije  11, septembra 1697. 
tursku vojsku pod novim sultanom Mustafom III. kod Zente na Tisi, 
zapocese se pregovori o miru.  Mir je sklopljen 26. januara 1699. u 

1 I Hrvati i Madzari izabrali su doduse dinastiju Habsbursku svojim vladalackim 
domom (1526. i 1527.). ali tada nije utanaceno, kojim ce redom nasljedivati njegovi 
clanovi ispraznjeno prijestolje. Stoga su se svi vladari morali dati b i r a t i na sa- 
boru sve do  1687.. kad je stariji Leopoldov sin Josip I. okrunjen bez izbora. 


207 

Srijemskim Karlovcima, ito izmedu Lcopolda i Venecijc 
s jedne, a Turske s druge strane, Leopold stece njime svu Ugarsku 
osim Banata, Hrvatsku do Une i juznoga Velebita te Slavoniju osim 
jugoistocnoga Srijema sa Zemunom i Mitrovicora. Erdelj presta biti 
nezavisnom knezevinom i zdruzen bi s Leopoldovom Ugarskom. 
Venecija je opet dobila sve ono, sto je u torn ratu osvojila, naime 
Knin, Sinj i Vrgorac, Sada se na ove nekoc i u geografskom smislu 
cisto hrvatske predjele protegne ime Dalmacija. 

Poslije mira. Karlovackim mirom imao je poceti nov zivot po 
naiod hrvatski, buduci da je velik dio njegove zemlje bio osloboden 
od jarma turskoga, a onoga neprekidnoga vojevanja, narocito na Kra- 
jini, sve je vise nestajalo. Jos prije utanacena mira Hrvati su se 
nadali, da ce se s materom zemljom opet sjediniti ne samo Pounje 
s Bihacem, nego i sjeverna Dalmacija s Kninom i zapadna Bosna 
s Jajcem. Premda je Karlovacki mir osujetio ove nade, ipak se stalo 
pomisljati na srecniju buducnost, i to prvi put na osnovi ne samo 
historijskoga prava, nego i narodnoga. Ovaj prvi hrvatski politicki 
program izradio je Senjania Pavao Ritter Vitezovic (* 1652,, 
t 1713). U malom spisu, stampanom u Zagrebu 1700. s natpisom 
„Ozivjela Hrvatska",' a posvecenom Leopoldu I. i vec (1687) okru- 
njenom mu sinu Josipu L, „kraljevima citave Hrvatske" (totiusque 
Croatiae regibus), Vitezovic dokazuje, da je Hrvatska nekoc bila kud 
i kamo prostranija od njezinih tadanjih (1700) ostataka. Kod toga 
identificira on Hire i Slovene (Slovence, Slovince), a buduci da neki 
dalmatinski pisci zovu svoj jezik uz slovinski jos i hrvatskim, 
Vitezovic ucini korak dalje i rece, da su nazivi ilirski, slovinski i 
hrvatski samo sinonimi za jcdno isto. Prema tome dakle Vitezovicu 
bijase Hrvatska sve ono, sto su nekoc Rimljani razumijevali pod Ili- 
rijom, pa stoga razUkovase Bijelu Hrvatsku i Crvenu. Bijela Hrvatska 
obuhvalala mu je Primorje (od Rase do Bara), Zagorje (Bosnu i Her- 
ccgovinu), Medurjecje (izmedu Save i Drave) i Pianinsku Hrvatsku 
(Croatia Alpestris, to jest danasnju Korusku, Stajersku i Kranjsku), 
dok je pod Crvenom Hrvatskom razumijevao Srbiju, Bugarsku, Ma- 
kedoniju i Traciju. Inace bila su mu razna narjecja u ovim zemljama 
samo dijelovi jednoga hrvatskoga jezika. Medutim je za ovom 
slikom Vitezovicevom daleko zaostajalo pravo stanje stvari. Jcr i ono 
zcmljiste,  sto su ga osvojiU Hrvati i carevci,  bijase  tek  po  historij- 


Croatia rediviva regnantc Leopoldo Magno caesare. Zagrabiae  1700. 


208 

skom imenu hrvatsko,  buduci  ponajvise  opustoseno i naseljeno naj- 
vecim dijelom novim ziteljima, u prvom redu Srbima.  Osim toga ne 
htjede becka vlada da sjedini osvojenih zemalja s matcrora zemljom, 
vcc  podvrze  Liku  i  Slavoniju  dvorskoj  komori,  to  jest  vrhovnoj 
austrijskoj financijalnoj oblasti kao carskomu fisku,  Konacno ni Vc- 
necija nije nista htjela da  cuje o torn,  da  izruci Leopoldu  osvojene 
dijelovc  danasnje  Dalmacije  na  sjeveru  Neretve.  Pace  u  onim  su 
komorskim krajevima, narocito u Slavoniji, njezini njemacki zvanicnici 
tako  necovjecno  postupali, da jc narod stao bjezati u Bosnu, dakle 
natrag  pod  Turke,  ili  se  opet odmetnuo  u hajduke.  Istom  kad je 
unuk Petra Zrinskoga, a sia njegove kceri Jelene', erdeljski voivoda 
Franjo  Rakoczy  11.  podigao  bunu,  a u  Becu se pobojase za 
vjernost Hrvata, zadovolji Leopold zeljama hrvatskoga sabora u to- 
liko,  da  je  posebnim  dekretom  dokinuo  varazdinsku  Krajinu,  dok 
je  bansku  (prosirenu  do  Une)  odista  predao  vlasti  i  upravi  bana 
Adama Batthyanyja  (1703).  Medutim  dokinuce varazdinske  Krajine 
nije provedeno,  jer je zbog istodobnoga  rata  za  spanjolsku  bastinu 
s francuskim kraljem Ludovikom  XIV.  (od  1700.  do  1714.)  trebalo 
mnogo vojske, pa je stoga odgodeno.  Tako se zgodi, da je zapravo 
i dalje ostalo sve, kako je bilo. 

VII. 

Josip L i Karlo III- 

(1705—1740.) 
Buna kncza Franje Rakoczyja. Uto umre Leopold I. (5, maja 
1705.), a naslijedi ga stariji sin Josip L (1705—1711), muz darovit i 
zivahan, mnogo energicniji i slobodoumniji od svoga oca. Za njegova 
vladanja uspe se buna kneza Franje Rakoczyja do vrska, kad je na 
njegov prijedlog sabor njegovih madzarskih privrzenika u Onodu 
(14. juna 1707.) proglasio kucu Habsbursku lisenom ugarske krune. 
No dobrza prisilc nesloga i porazi privrzenike kneza Rakoczyja na, 
ugovaranjc s kraljem Josipom, ali ovaj ga ne dovrsi, vec hrvatski 
ban Ivan PaHfy (1704—1732), buduci da je nenadano umr'o 
(17. aprila 1711.). Mir bi sklopljen 1. maja 1711. u Szatmaru, a pot- 
pisala ga je carica udovica Eleonora, mati brace Josipa i Karla. 
Njimc je proglasena opcena amnestija i ponovo zajamcena protestar- 

> Jelena Zrinska udala se drugi put za Imbru Thokolyja. s kojim je posla po- 
slije velikoga turskoga rata u progonstvo i umrla u Maloj Aziji ; pokopana bi u 
crkvi sv. Benedikta u Galati kod Carigrada (18. febr.  1703.). 


209 

tima u Ugarskoj sloboda vjeroispovijedanja. Ovim mirom po- 
stade konacno ku<^aHabsburska pravi gospodar 
u Ugarskoj i u Erdelju, No voda madzarski, koji se za vrijemc 
pregovora nalazio u Poljskoj i u Rusiji, Franjo R a k 6 c z y, ne htjede 
pristati na mir, vcc se iseli najprije u Francusku, a onda u Tursku, 
gdjc je i umr'o (u Rodostu na Mramorskom moru 8. aprila 1735.), a 
sahranjen bi uz svoju majku Jelcnu Zrinski.' 

Prvc ugarsko-hrvatskc nesuglasice' Fosljedice Szatmarskoga 
mira veoma su znatne, jer sezu sve do danasnjega dana, a nijesu 
ogranicene samo na Ugarsku, vec se protegose i na Hrvalsku, ma 
da ova nije bila upletena u Rakoczyjevu bunu. Szatmarskim se naime 
mirom pocinje nova epoha u politickom zivotu Ugarske : poslije dvje- 
stagodisnje unutarnje borbe interesi naroda i dinastije prvi se put 
slozise, a u prvom su redu osjecali i stalezi i vlada potrebu napred- 
noga uzgajanja naroda u duhu XVIII. vijeka i na nacin ostalih mo- 
dernih drzava. Bune i vjerska trvenja prestadose, a njihovo mjesto 
zapremise teznje za r e f o r m a m a. Te reforme zamisli becka vlada 
iskoristiti za sebe, ali i stalezi su se nadali od njih koristi, no sve 
do 1790, bjese volja vlade jaca. S tim u svezi postali su i odnosi 
izmedu Hrvatske i Ugarske opet tjesnji, jer ove su vladine reforme 
vazda duboko dirale i u hrvatski narodni i politicki zivot. Narocitu 
pak paznju zasluzuje teznja Madzara, — koja sada prvi put izbija 
— dasto jace svezu kraljevinu Hrvatskuuzoslo- 
bodcnu i prosirenu Ugarsku, a navlas da podrede zako- 
nodavstvo njezino ugarskomu. Vec su 1708. pokusali ugarski stalezi 
na saboru u Pozunu, da stvore zakljucak, da kralj unapredak po- 
tvrduje samo takove clanke hrvatskoga sabora, koji se „ne kose 
s pozitivnim zakonima Ugarske" (in quantum positivis regni Hungariae 
legibus non sunt contraria). No odlucni otpor hrvatskih saborskih 
poslanika i nenadani razlaz sabora zbog kuge sprijecise zakljucak i 
uzakonjenje ovoga predloga o „suglasju" (concordantia) hrvatskih za- 
kona s ugarskima. Poradi toga pocinje se medu Hrvatima buditi i 
teinja, da se sto vise emancipiraju od Ugarske, a to se jasno razbira 
iz rada zagrebackoga biskupa Senjanina Martina Brajkovica 
(1703—1708), da bi zagrebacku biskupiju uzvisio na samostainu nad- 
biskupiju. Brajkovic je naime poslao u  tu  svrhu  (1708)  u Rim papi 


' Troikom  ujjarskc vlade su kosti  Jclene  Zrinske,  Franjc  Rakoczyja  i  Imra 
Thokolyja godine  1906, prcnescnc u Ugarsku u Kosice. 

14 


210 


Klementu XI. kanonika Nikolu Gotala, ali rana smrt biskupova ucini 
kraj ovomu toliko znacainom pregnucu. 

Karlo III. i hrvatska Pragmaticka sankcija. Josipa L naslijedi 
brat mu Karlo III. (1711 — 1740), u dvadeset i sedmoj godini zivota, 
prije toga odredcn za spanjolskoga kralja.  Na glas o bratovoj smrti 
vrati se iz Spanije natrag i ude svecano docekan u Bee (25. januara 
1712.), a onda sazove za 3. aprila krunidbeni sabor u Pozun. U taj 
cas bijase Karlo III.  j e d i n i  muski clan  porodice Habsburske. Po- 
misao na uzasni rat za spanjolsku bastinu napunjala je strahom sva- 
koga  podanika,  ali  i  vladara,  jer  je  zakonom  od  1687.  iznjekom 
receno  da Ugri i Hrvati mogu po izumrcu m u s k e loze Habsburske 
sebi slobodno birati kralja. Pitanje, kako  da  se  uredi  mozda vec i 
skora buducnost, moralo je stoga izici ill  od vladara samoga, ili od 
podanika. Ne moze biti sumnje, da se je  odmah po smrti Josipa I., 
koji  je  ostavio  dvije  kceri,  na  dvoru  pomisljalo  na  bastinstvo po 
z e n s k o j  lozi, u  sto su bill upuceni razni visoki dostojanstvenici. 
Tako se dakle zgodi, da su Hrvati, kad se  na  poziv  zagrebackoga 
biskupa grofa  Emerika  Eszterhazyja, zamjenika odsutnoga 
bana grofa IvanaPalffyja (1704-1732)  u poUtickim poslovima 
kraljevstva, skupise u biskupskom dvoru  u  Zagrebu 9. marta 1712. 
na sabor, uzeli u raspravu i pitanje  o  buducem  nasljedstvu.  To )e 
bilo  stim vaznije,  sto  je  taj sabor  imao izabrati poslamke na kru- 
nidbeni sabor pozunski, kojom su prilikom stalezi redovito izlazili sa 
svojim zeljama i tegobama. 

Iza duljega zivahnoga  raspravljanja zakljuci  sabor  hrvatski  na 
11. marta, „da ce se povjeriti onoj i onakovoj zenskoj  lozi roda 
austrijskoga, koja ce posjedovati ne samo Austriju, nego i Stajersku. 
Korusku i Kranjsku, a stolovati u Austriji," to jest, koja ce kao za- 
koniti nasljednik bastiniti austrijske nasljedne zemlje, koje su se drzale 
p o s j e d o m  porodice  Habsburske.  Taj  je  zakljucak  stvoren  na 
predlog biskupa Eszterhazyja, a podupirali su ga grof Ivan Draskovic 
grof  Franjo  Ks.  Delisimunovic  i  protonotar  Juraj  Plemic  Otocki 
(de  Otok).  Ovaj  zakljucak  hrvatskoga  sabora  objasnili  su  njegovi 
odaslanici u adresi na samoga kralja Karla (15. marta) ovim rijecima: 
.,Kod primanja nase koristi ne ce nas zastrasiti, sto smo dio Ugarske. 
Mi smo doduse, kako zakoni kazu,  zemlje  pridruzene  Ugarskoj, ah 
joj nijesmo podanici. Nekada imah smo  svoje  rodene, a ne ugarske 
kraljeve. Nije  nas  Ugrima  podvrgla  nijedna  s i 1 a, n i- 
jedno  ropstvo,  vec  se  sami  od  svoje  volje  poko- 


211 

rismo ne kraljevstvu, nego kralju njihovu. Njihova 
kralja takoder priznajemo, dok bude gospodar Austrije, 
a ako se zgodi, da to ne moze da bude, ne cemo slusati zamamljivi 
glas slobodna izbora (to jest onoga, sto im ga daje zakon od 1687.), 
niti poruku, kao da smo duzni nerazresivo slijediti 
Ugarsku; slobodni smo, a ne robov i.'" Ovim je saborskim 
zakljuckom (clanak VIL), obicno s pravom zvanim hrvatska Prag- 
maticka sankcija, jasno izrazeno, da drzavna zajednica izmedu 
Hrvatske i Ugarske stoji u licnosti vladarovoj : dok oba kraljevstva 
imadu jednoga istoga vladara, opstoji drzavna zajednica medu njima, 
cim nestane toga uvjeta, tada o njoj vise ne moze da bude govora. 
Kad se potom sabor razisao, podose kao zasebni odaslanici 
hrvatskih staleza u Bee biskup grof Emerik Eszterhazy, grof Ivan 
Draskovic i protonotar Juraj Plemic Otocki te predadu u audijenciji 
{24. ili 25, aprila) kralju Karlu saborski zakljucak (clanak VIL). Vec 
drugi ili treci dan poslije toga (27, aprila) sastala se tajna konfe- 
rencija (secretior conferentia) glavnih kraljevih austrijskih po- 
uzdanika, da povedu o torn po Karlovu nalogu raspravu. Konferencija 
prihvatila je hrvatski saborski zakljucak i izrazila zelju, da se njime 
pokusa djelovati na ugarske staleze, da i oni nesto slicno stvore. 
Nato bi izraden koncept, kojim kralj Karlo „odobrava, prihvaca i 
potvrduje" (probamus, acceptamus et confirmamus) hrvatski „dekret", 
a pored toga zajamcuje Karlo kraljevstvu hrvatskomu u ime svoje i 
svojih nasljednika postivanje i vrsenje sviju hrvatskih prava. 
No s a n k c i j e konceptu ovoga hrvatskoga saborskoga zakljucka' nije 
Karlo III, potpisao, jer se malo po torn na dvoru odustalo od toga 
iz obzira spram ugarskih staleza, koji su tada  na  saboru u Pozunu 


' Original u drz. arhivu u Becu (citavu adresu donosi K u k u 1 j e v i c. Jura 
Tcgni II. 105 — 107): „No!i deterreat nos a praeconcepto nostro commodo, quod pars 
simus Hungariae. Partes quidem sumus, uli leges loquuntur, annexae Hungariae, non 
autem subditi ; ct natives olim habebamus. non Hungaros, reges : nullaquc vis. nulla 
captivitas nos Hungaris addixit, sed spontanea nostra ultroneaque voluntatc non 
quidem regno, vcrum corundem regi nosmct subiecimus; ipsorum omnino etiamnum 
profitemur regem quamdiu Austriacus fuerit. In contrario autem eventu ne audi- 
amus seducentem libertatis electionem aut electionis libertatem, ncque necessitatcm 
nostri atque indissolubilem post Hungariam sequellam. Liberi sumus non  mancipia." 

• To su bill knez Trautsohn kao predsjednik, grof Wratislav, kancelar, barun 
Seilern i Ivan Buol kao perovoda. 

' Koncept nalazi se u drzavnom arhivu u Bedu : objelodanio ga je K u k u- 
Ijevic, Jura regni II..  109 — 111. 


212 

glasno  bucili  protiv  Hrvata [i  njihova  saborskog  zakljucka.  Mjesta 
sankcije dakle kralj  je  onda  Hrvatima  izdao  (u Becu 16. maja) di- 
plomu, kojom im je pohvalio „djedovsku odanost"  prema c i t a v o ) 
kuciHabsburskoj i zajamcio sva njihova ..prava, privilegijc i slobostinc". 
Medutim je sabor pozunski sastavio inauguralnu diplomu za Karla HI. 
te ga onda svecano  okrunio  (22.  maja).  Sabor  pozunski  ostao je i 
poslije  toga  na  okupu  pokazujuci spram Hrvata veoma  rdavo  ras- 
polozenje.' S tim u svezi stavili  su  ugarski  stalezi prijedlog,  da se 
ponovo uzakoni s 1 o b o d a  izbora  novoga  kralja  (odnosno 
dinastije)  poslije  izumrca  muskoga  roda  Habsburgovaca  i  da kralj 
ugarske staleze dovoljno osigura od svakoga otkinuca  kojega 
d i j e 1 a od kraljcvstva ugarskoga. Videci to Hrvati, iznijese u svoje 
ime pri)edlog, da se uzakoni pravovaljanost svih zakona stvorenih na 
hrvatskom saboru, dojakosnjih i buducih,  bez obzira na to, da li se 
podudaraju s ugarskima ili ne podudaraju. No  prije  negoli je doslo 
do  sankcije  kraljeve svih tih prijedloga,  Karlo  raspusti  sabor zbog 
kuge, koja je tada harala. 

PragmaUcka  sankcija kao  kucni  zakon.  Svojim  saborskim 
zakljuckom  daU  su  Hrvati  Karlu III. inicijativu,  da  rijesi pitanje  o 
nasljedstvu. I odista, godinu dana poslije toga, 19. aprila 1713., pred- 
lozi Karlo u svecanoj sjednici svojih tajnih savjetnika kucni zakon 
o redu nasljedstva u porodici Austrijskoj, pa kako jos nije imao djece, 
to se za onda  jos  racunalo  s  kcerima  Josipa I.,  premda  je  Karlo 
odmah torn prilikom  istaknuo  pravo  primogeniture,  to  jest 
time sacuvao nasljedstvo svojoj eventualnoj potomcadi. Taj se zakon 
zove ..Pragmaticka  sankcija", iU zakon, koji izvire iz moci 
i kompetencije samoga vladara, pa stoga ima da vrijedi zauvijek (lex 
perpetuo  valitura).  Pragmaticka  sankcija  sadrzi  tri  tocke :  prvo, 
da se zemlje i kraljevine roda Habsburskoga  ne smiju nikad dijeliti, 
to jest da pojedine cesti ne smiju  sebi  da  biraju  zasebnoga  kralja 
izmedu  bastinika  Habsburske  kuce ;  drugo,  da  u  tim  zemljama  i 
kraijevinama  po smrti Karla III.,  ako  ne  bi ostavio  sina,  dodu  na 

T^meni zagrebacki kanooik T o m a K o v a c c v i c (t 1724.) izrijekom bi- 
lieii kako su tada Madzari narocito gledali krivim okom biskupa Emenka hsztcr- 
hazyja (koji bijase i sam rodcni Madzar): ..Unde Esterhasii nomen ubique od.osum. 
honor a delractoribus dire laceratus. commota denique tanta indignaho a sacra is 
aeque ac laics viris. ut ill. nihil partum volucrint. nisi quod fccisse non poterant 
Rukopis u arhivu Jugoslav, akademije (Catalogus praesulum Zagrab.ens.um). Obje- 
lodanio Klaic u  ..Vjesniku kr. zem. arkiva"  XIV. (1912). 67. 


213 

prijestolie njegove kceri i zakoniti im potomci po pravu primogeni- 
ture, i trece, izumre li i ta loza, da imadu krunu bastiniti kceri brata 
mu Josipa I. i njihovi potomci, 

Ugarski saber od 1714 — 1715. Poslije proglasenja Pragmatickc 
sankcije Karlo III. opet sazva (za 8, septembra 1714.) u Pozun ugarski 
sabor, da nastavi vijecanjc prekinuto pred dvije godine. Na taj je 
sabor po obicaju poslao i hrvatski svoje poslanike s izricnom uputom, 
da nastoje oko ostvarenja predjasiijih zelja hrvatskih (za sabora od 
1708. i 1712.). to jest u prvom redu prihvat zenskoga nasljed- 
s t V a u porodici Habsburskoj po izumrcu muskoga roda, pa n e- 
kompetentnost ugarskoga sabora u pitanjima nutarnjega 
zakonodavstva kraljevine Hrvatske. AH ugarski stalezi jos uvijek 
nijesu htjeli da prihvate Pragmaticku sankciju, vec zajamcise sebi 
tzak. cl. III.) pravo slobodnoga izbora po izumrcu muske loze Habs- 
burske.' No drugu zelju Hrvata prihvatise ugarski stalezi bez otpora, 
pa tako je ona usla medu zakone kao clanak CXX. od god. 1715. 
Ovaj je clanak odsada dalje jedan od najznatnijih prava 
kraljevstva hrvatskoga i jasan dokaz njegove politicko- 
teritorijalnc samostalnosti. 

Prvi turski rat (1716 — 1718). Skoro poslije razlaza ugarskoga 
sabora zapleo se Karlo III. u veliki rat s Turskom. Da nadoknade 
gubitak, sto ih je stigao Karlovackim mirom, Turci stanu udarati na 
mletacke posjede u juznoj Grckoj i Dalmaciji. U torn nezgodnom po- 
lozaju sklopi Venecija savez s Austrijom, i tako udu zajedno u rat. 
Vrhovni carski vojvoda bijase princ Eugcn Savojski. koji ametom 
pobije Turke kod Petrovaradina (13. augusta 1716.) i Beograda 
tl6. augusta 1717.). Istodobno ratovala je i Venecija u Dalmaciji tc 
osvoji Imotski i prodre u Bosnu i Hercegovinu, dok je banski na- 
mjesnik za vojne poslove 'Ivan Draskovic provalio sa svojom 
vojskom preko Dubice u porjecje Sane i Vrbasa. Poslije beogradskoga 
poraza zatraze Turci mir, a taj bi onda sklopljen u Pozarevcu 
na Dunavu u Srbiji (21. jula 1718.). To je najsjajniji mir. Sto 
ga je ikad sklopila kuca Habsburska. Osim zapadne 
Vlaska do Alute, onda Banata, Beograda i vecega dijela sjeverne 
Srbije dopade Karlu i sva desna obala  Save i Une u Bosni sve do 


' U tekstu zakona izostavljcnc su. bez sumnje n a u m i c c, rijeci „i pridruicnih 
ttrana fpartium annexarum)". to jest, da se to izborno pravo odnosi i na Hrvatsku. 
ved se s a in o spominjc Ugarska. To je odito ucinjeno na zahtjev Hrvata. koji 
nijesu nipoSto htjeli da odustanu od svoga saborskoga dlanka VII. od  1712. 


214 


podnozja planina. Venecija opet stece tim mirom Imotski i onaku 
granicu svoga posjeda, kakovu Dalmacija ima danas prema 
Bosni i Hercegovini. 

Upiruci se na ovaj slavni rat Karlo uze sada velikom energijom 
nastojati, da svojoj kceri MarijiTcreziji (koja se rodila 13. maja 
1717.) osigura nasljedstvo,' Tecajem godine 1720. prihvatile su redom 
Pragmaticku sankciju sve njegove nasljedne zemlje : Donja Austrija, 
Koruska, Stajerska, Kranjska, Gorica i Gradiska, Trst, Rijeka, a onda 
i Ceska. Moravska, Sleska i Tirol ; slijedece pak godine Gornja Austrija 
i Salzburg. AH Karlo je gledao da i kod ostalih evropskih drzava 
osigura nasljedstvo svojoj kceri prihvatom Pragmaticke sankcije. Prva 
ju je priznala Rusija (1727), a onda Engleska, Danska, Holandija, 
Pruska i stalezi njemackoga carstva (1731. i 1732); jedina Saska i 
Bavarska se oprijese. Konacno je priznade i Francuska (1738). 

Ugarska Pragmaticka sankcija (1722). U isto je vrijeme Karla 
pregnuo, da konacno provede prihvat Pragmaticke sankcije i u Ugarskoj. 
U tu je svrhu sazvao sabor u Pozun za 20. juna 1722, U oci toga sastao 
se i hrvatski sabor  u Varazdinu  (1.  juna)  pod  predsjedanjem ban- 
skoga namjesnika grofa Ivana Draskovica, da  bira svoje poslanike i 
da im dade potrebnu uputu, U  ovoj  im  se  kaze, da imadu stititi i 
braniti hrvatska prava, pa i ugarska, koliko se ticu i hrvat- 
skoga kraljevstva, a osim toga da niposto ne smiju odstupiti 
od hrvatskoga saborskoga zakljucka (od 11. marta 1712.) o zenskom 
nasljedstvu kuce Habsburske. Medutim ugarski sabor primi odmah u 
prvoj sjednici (30. juna) bez ikake debate i  jos  prije nego su izne- 
senc  kraljevske   propozicije  Pragmaticku  sankciju  i  u  donjoj  i  u 
gomjoj kuci. U deputaciji, koja je potom  posla  kralju  Karlu, da ga 
o torn obavijesti, bili su uz hrvatskoga bana grofa Ivana Palffyja jos 
i grof Ivan Draskovic, barun Adam Malenic i hrvatski saborski poslanik 
Juraj Czindery.  Tek docnije stihziran je zakljucak  ugarskoga sabora 
u dva zakonska clanka (I. i II. od 1723.), a onda od kralja potvrden. 
U njima „stalezi kraljevine Ugarskc i njoj pridruzenih strana" (to jest 
Hrvatske) prije svega zahvaljuju kralju, sto im je potvrdio prava jos 
prije negoU ga oni za to zamolise i sto je ne samo prihvatio njihov 
zakljucak, da  ima  po  izumrcu  muske  loze  naslijediti 
ugarskukrunuzenska  loza  kuceAustrijske, nego i 
red, kako treba da to nasljedstvo ide. Tako ce bastinica ili bastinik 
' Godine  1716. rodio se Karlu sin  Leopold,  ali  on  umrc  vec  iza  nekoliko 
mjeseci. Uz Mariju Tereziju jos je Karlo imao dvije druge kceri. 


215 

austrijske kuce prema tome redu u sadasnjcm i u svim buducim 
slucajevima biti okrunjena (ili okrunjen) kao nesumnjivi kralj Ugarske 
i njoj pridijeljenih dijelova, kraljevina i zemalja, koji se takoder imadu 
sraatrati kao nerazdruzivi. Podjedno sabor prizna i n e r a z- 
rcsivu svczu s Karlovim austrijskim nasljednim zemljama, a kralj 
njima pravo, da poslije izumrca muskc i zenske loze Ugarska i 
Hrvatska mogu opet birati novoga kralja, Oba ova clanka po- 
stadose sada temeljnim zakonom u odnosu Ugarske 
i Hrvatske s austrijskim zemljama, 

Urcdcnjc Voinc Krajinc i drugi turski rat (1736—1739). Po- 
treba stalne vojske, ali i cesti nemiri, potaknu becko ratno vijece, 
da uredi Vojnu Krajinu kao zasebnu carsku zemlju, ma da 
su hrvatski stalezi jednako zahtijevali, da se ona dokine ili bar stavi 
pod bansku vlast. Uredenje bi povjereno u hrvatskoj Krajini princu 
Josipu Hildburghausenu, a u slavonskoj grofu Ferdinandu Kheven- 
hiilleru (1734), a sa glavnom svrhom, da se iz zemlje dobije za slucaj 
nuzde sto vise vojske. Medutim - i ovo je uredenje bilo samo pri- 

vremeno. 

Pod kraj vladanja uplete se Karlo ponovo u rat s Turskom 
(1736 — 1739). Ali kako princa Eugena vise nije bilo na zivotu 
(.t 21. aprila 1736.), stize njegove vojske poraz za porazom. Dne 18. 
decembra 1739. doslo je onda do mira u Beogradu, po kojemu 
izgubi Karlo u Vlaskoj, Srbiji i Bosni sve, sto je stekao Pozarevackim 
mirom. Sava opet postade medom izmedu Hrvatske i Turske. 

Karlo III. umr'o je 20. oktobra 1740. kao posljednji muski Habs- 
burgovac. 

Vlll. 

Marija Terczija 

(1740—1780). 
Kad je naslijedila oca, bile su joj dvadeset i cetiri godine. Premda 
nitko razborit nije vec davno sumnjao, da ce nju zapasti prijesto. i 
premda nikomu nijesu bile nepoznate njezine odlicne dusevne spo- 
sobnosti. ipak se zacudo nista nije poradilo, da se ona uputi u ne- 
savanje drzavnih posala. Tako ona preuze tesko breme kao pravi 
novajlija. Tjelesna joj se krasota, narocito poslije udaje (12. februara 
1736) za vojvodu Franju Lotarinskoga, sjajno razvila, tako da su le 
suvremenici drzali uzorom zenske Ijepote. Tome se pridruzila zivah- 
nost duha, ostra pronicavost, vjerno pamcenjc, srecna obdarenost, da 


216 

raoze svoje misli u privatnom razgovoru, budi u drzavnom javnom 
zboru lako, sigurno i s uvjerenjem iznositi, pa toplo cuvstvo za slavu 
svoje porodice, skrb za dobrobit podanika, osjecaj za pravo i zakon 
te konacno ziva vjera u Gospoda. 

Nasljedni rat i Trcnkovi panduri. Tek sto je Marija Terezija 
sjela na prijesto, podize se protiv nje pruski kralj F r i d r i k II., 
kojemu se dobrza pridruze jos i Bavarska i Francuska, Tako se za- 
poce austrijski nasljedni rat (1741 — 1748), u kojemu su 
Hrvati i Srbi sudjelovali u velikom broju ne samo kao redovita kra- 
jiska vojska, nego i u dobrovoljackim cetama. Medu ovima narocito 
se isticu Trenkovi panduri, naime oni dobrovoljci, koje je 
okupio oko sebe slavonski vlastelin Franjo Trenk.' Vise godina 
vojevali su oni u Sleskoj, Ceskoj, Bavarskoj i Francuskoj istaknuvsi 
se kao osobito hrabri i smioni Ijudi. Trenkovi panduri nijesu bili svi 
jednako odjeveni, no ipak im je glavno obiljezje nosnje bilo tursko 
u namjeri, da izazove sto vise straha. Da ceta izgleda jos vecma 
„turski", Trenk joj je dodao i takozvanu „tursku bandu", sastavljenu 
od 12 glazbara, mahom frulasa i bubnjara, iz koje se vremenom 
razvise danasnje vojnicke glazbe. Junackim, ali cesto i obijesnim 
djelima po raznim bojistima stece Franjo Trenk mnogo protivnika, 
koji ga ocrnise pred kraljicom, tako da ga stavise pred sud. Taj ga 
odsudi zbog nasilja na dozivotnu tamnicu u Spielbergu (kod Brna), 
gdje vec poslije kratkoga tamnovanja umre (4. oktobra 1749,), Kako 
nije imao djece, bise mu imanja zaplijenjena i docnije razdijeljena 
medu neke dvorske licnosti. 

Postanak danasnje Slavonijc i konacno urcdenjc Vojnc 
Krajine. U vrijeme, dok su panduri vojevali po raznim evropskim 
bojistima, zgodile su se u Slavoniji znatne promjene, Jos na pozun- 
skom krunidbenom saboru (14, maja 1741.) obeca kraljica hrvatskim 
saborskim poslanicima, da ce obnoviti stare istocno slavonske zupa- 
nije i pridruziti ih Hrvatskoj, a rijec svoju odista iskupi 1745. Ob- 
novljene budu zupanija viroviticka, pozeska i srijemska, to jest d a- 
nasnja Slavonija, pa onda sjedinjene s Hrvatskom, dok je 
slavonska Posavina preuredena u Vojnu Krajinu. Obnovljenje i pre- 
uredenje proveo je ban Karlo Batthyany (1742 — 1756) na 
veliku radost  hrvatskoga  naroda,  a  prvi  veliki  zupani  obnovljenih 


' Porodica Trenk je pruska. Franjo se rodio 1. januara 1711. u Reggiu u 
Kalabriji, gdje mu je otac tada bio u austrijskoj sluibi. Kasnije prijede u Slavoniju 
i kupi od becke komore imanja Pakrac, Brestovac i Plelernicu, 


217 

zupanija bijahu: grof Ludovik Patacic od Zajezde (viroviticki), barun 
Marko Pejacevic (srijemski) i barun Ladislav Vayay (pozeski). 

Prosirenje Vojne Krajine na slavonsku Posavinu prouzroci ponovno 
i definitivno uredenje citave Krajine. Taj je posao izvrsio 1746. princ 
Hildburghausen, i to jedino prema novim vojnickim potrebama. Ona 
bi podijeljena na regimente, i to: licku, otocku, ogulinsku, slunj- 
sku, dvije banske (petrinjsku i glinsku), krizevacku, durdevacku, gra- 
disku, brodsku i petrovaradinsku. Uprava jc bila samo u vojnickim 
rukama. Kao sto su se zupanije dijelile na okruzja, kotare i opcine, 
tako su i regimente imale svoje bataljune, kumpanije i opcine. Od- 
nosni casnici (pukovnik, major, kapetan i porucnik) vodili su sve 
poslove, pace i sudacke. Parnice su se vodile besplatno, a prizivati 
se moglo na regimentski sud, onda na generalni auditorijat i konacno 
na dvorsko ratno vijece. Sluzbeni pak jezik bio je njemacki, a tako 
i zakonici. Isto su tako bile i skole njemacke. Potrebe svoje podmi- 
rivala je svaka regimenta iz svoje blagajne te bila financijalno ne- 
zavisna od cijelosti. Svaki je covjek u Krajini bio vojnik od 16. do 
60. godine. Stoga je i mogla Krajina sama podici na noge do 50.000 
momaka. Za rata mora svaki „granicar" (kako se ziteljstvo nazivalo) 
poci onamo, kuda mu se zapovijedalo. U mirno se doba hrani i 
odijeva svaki sam, a u ratu zivi na carski trosak. Vojna Krajina bila 
je u glavnom velika kasarna stalne vojske, uzdrzavana malim troskom. 
Preuredenjc Slavonije. Medutim se zgodi znatna promjena 
s nedavno sjedinjenom Slavonijom. Madzari su naime stali tvrdo- 
korno tvrditi, da su one tri obnovljene slavonske zupanije od Arpad- 
skih vremena sastavni dio Ugarske, a niposto Hrvatske, pa da ih 
stoga treba njoj i vratiti. Kad su se na saboru u Pozunu (18. aprila 
1751.) sastali stalezi ugarski i hrvatski saborski poslanici, iznese vi- 
roviticki podzupan Antun Spisic Japranski prijedlog, da bi unapredak 
sve tri novouredene slavonske zupanije s t a 1 n o siljale svaka po dva 
zastupnika na ugarski sabor, kako su to cinile sve ugarske zupanije. 
Prijedlog je obrazlozio time, sto su slavonske zupanije i onako uredene 
po ugarskom nacinu i sto placaju po istom nacinu porez kao i one, 
pa da je stoga zgodnije, da se broje kao ugarske, a ne kao 
hrvatske. Drugim rijecima, podzupan je Spisic predlozio, neka se 
Slavonija odcijepi od Hrvatske i sjedini s Ugarskom, Ugarski su sta- 
lezi prihvatili taj prijedlog i tako bude on uzakonjen (zak. cl. XXIII. 
[ od 1751.). Uzalud se opirahu hrvatski saborski poslanici dokazujuci, 
I  da je Slavonija oduvijek (osim u tursko doba) potpadala pod ban a 


218 

i bila vazda u upravnoj zajednici s Hrvatskom i Dalmacijom. Teskom 
nuikom ipak izradise, da im se to pravo priznalo, pa tako sve tri 
slavonske zupanije ostadose i dalje pod banskom upravom i sudbe- 
nosti, siljuci uz to jos i na hrvatski sabor svojc zastupnike, dok su 
velikasi, zupani i biskupi (dakovacki, srijemski i pecujski) imali u 
njemu virilni glas i mjesto. 

Scdmogodisnji rat (1756—1763). Uto zapoce Marija Terezija 
s pruskim kraljem Fridrikom II, nov rat, koji se obicno zove sedmo- 
godisnji. I u njemu je ucestvovala i krajiska i banska vojska. Istom 
svrsetkom toga rata povrati se mir, a Pragmaticka sankcija bjese 
potpuno osigurana: unatoc brojnim dusmanima odrza se Marija Te- 
rezija na prijestolu svojih predhodnika. Kod toga stece i narod 
hrvatski i srpski velikih zasluga, koje mu je kraljica otvoreno i javno 

priznala, 

Rcforme; centralizacija. Otkad nastupise mirne godine, Marija 
se  Terezija  uze  sve  to  vecma  zanimati  unutarnjim  prilikama svojc 
drzave. Vec su predhodnici njezini pocevsi od Ferdinanda I. pomis- 
Ijali na to, kako bi iz austrijskih, ceskih, ugarskih i hrvatskih zemalja 
ucinili jednu  jedinstvenu  drzavu;  alisuu torn samo djelo- 
micno  uspjeli,  jer i ako je onaj  stari  pojam  pune  nezavisnosti vec 
davno izblijedio, u s t a v  hrvatski i ugarski jos je postojao, makar i 
okmjen i slabo  uvazen.  Istom od vremena Marije Terezije stalo se 
o  tome  sustavno  i  odlucno  raditi.   Izjednacenje   ceskih   zemalja 
s  austrijskima brzo je  i lako  provela s uspjehom,  dok je ugarski  i 
hrvatski ustav sapinjala samo veoma lagano i oprezno. Godine  1764, 
sazove ona sabor u Pozun (za 17. juna),  da vijeca  o  drzavnim  du- 
govima  nastalim  tecajem  sedmogodisnjega  rata.   Tom  je  prigodom 
izisla  neka  anonimna knjizica,  koja  je  zestoko  napadala  ugarski  i 
hrvatski ustav  zahtijevajuci,  da  se  plemstvo  dobre  volje  podvrgne 
placanju poreza, da se uredi stalna vojska, i tvrdeci, da vladar mozc 
bez privole sabora izdavati zakone.' Zbog te knjizice nastade velika 
uzbudenost,  jer  se  opcenito  drzalo,  da kazuje  ono,  sto se u Becu 
hoce, pa tako se zgodi,  da su ugarski i hrvatski stalezi na tom sa- 
boru u s k r a t i 1 i Mariji Tereziji povisenje poreza u zatrazenoj visini, 
dopustivsi joj samo trecinu. Ozlovoljena time kraljica vise nc sazivasc 
sabora,  vec dojavljivase pojedinim zupanijama ugarskim i hrvatskim 
preko  pat en at a  (naredaba) svoju volju onako,  kako je to cinila 
■  Pisac joj  bijase Franjo Adam K o 11 a r. U Hrvatskoj se u prvi kraj sumnjalo, 
da ju je napisao kanonik Krcelic. 


219 


s austrijskim i ceskim zemljama.  Znajuci,  da  u  svim  politickim po- 
slovima odlucuje visoko plemstvo, kraljica uze naslojati,  da ga pre- 
dobije za sebe.  U tu svrhu utemelji red  sv. Stjepana  (1764),  kojira 
odlikova  neke  ugarske i hrvatske  velikase,  osnova u Becu „There- 
sianum" kao odgojiliste za mladc  plemice,  pace  ona  uredi ugarsku 
tjelesnu gardu, sastavljenu jedino od mladih ugarskih i hrvatskih pie- 
mica. Roditelje pak njihove pozivala je na dvor, gdje ih uze opsipa- 
vati  castima  i  naslovima.  To  je  pocetak  germanizacijc  hrvatskoga 
plemstva  i  otudenja  njihova  narodnim  interesima.  Sada  ostavljaju 
gospoda svoje tvrde gradove i sele u varosi, zeljni zabave i uzitka. 
Tudi jezik, narocito njemacki i francuski, preuzima sve to vise maha, 
a tako i tudi obicaji, nacin zivota i odijevanja. Da predobije i crkvene 
dostojanstvenike,  uze  sebi  dozvolom  pape  Klementa  XIII.  naslov 
„apostolski kralj" (1758), a to ju je oviastilo imenovati najvise crkvene 
dostojanstvenike,  pace  i  kanonike.  Imenovani  nadbiskup ili biskup 
odmah  je  primao prihode svojih imanja, a crkvene funkcije preuzeo 
bi tek onda, kad je njegovo imenovanje  potvrdio  papa.   Od  godine 
1765. postade  kraljicinim  suvladarom sin joj  car  Josip  (okrunjen 
carem  1765.),  muz  osobito  zabrinut  za  velicinu i napredak  buduce 
svoje  bastine,  no  odgojen  u  aristokratskim  slobodoumnim  idejama 
prosvjete svoga vijeka. Mati mu sada predade u samostalnu upravu 
vojnicke i financijalne poslove, dok je zazirala od njegovih reforma- 
torskih ideja u crkvenim i politickim poslovima. Sada bise opravljenc 
i  bolje  izgradene  tvrdave  Gradiska  (na  Savi),  Osijek  i  Petrova- 

radin (1766). 

Hrvatsko kraljevsko vijcce. U ovo vrijeme pada znatna pro- 
mjena u Hrvatskoj, kad je kraljica protiv volje staleza, ali u spora- 
zumu s banom grofom Franjom Nadasdyjem (1756 — 1783) 
osnovala (7. jula 1767.) kraljevsko vijece (consilium regium) za poli- 
ticko-ekonomske i vojnicke poslove hrvatske sa sjedistem u Varaz- 
dinu, otkuda bi docnije (u julu 1776.) preneseno u Zagreb. Ovo vijece 
bijase po svom sastavu i djelovanju slicno jos 1723. osnovanomu 
ugarskom namjesnickom vijecu (consilium locumtenentiale). Na celu 
mu je bio ban kao predsjednik i uza nj sest savjetnika, dva tajnika 
i vise manjih cinovnika. Vijece je izravno izdavalo naloge i zapovi- 
jcdi (primajuci ih cesto iz Bcca) pojedinim zupanijama. pa je tako 
bilo prva hrvatska z e m a 1 j s k a v 1 a d a, jer do tada vodio je sve 
upravne poslove ban s banovcem i hrvatskim saborom. Razumije se, 
sada postade hrvatski sabor ako ne izlisan, a ono ipak mnogo manje 


220 

vazan organ u zemaljskoj upravi, Zbog toga su Hrvati vazda s nekim 
nepovjerenjem gledali u ovo kraljevsko vijece, ma da ih je kraljica 
posebnim dopisom uvjeravala, da je ono ravnopravno ugar- 
skomu i da njime niposto ne misli okrnjiti prava hrvatskoga sabora. 
Uporedo s nepovjerenjem Hrvata isla je potajna radnja Madzara za 
tim, da se hrvatsko kraljevsko vijece podvrgne njihovu namjes- 
nickom vijecu. I tako se odista zgodi, da ga je Marija Terezija ko- 
nacno dokinula (30. jula 1779.), ali ne tako, da bi opet svu vlast 
prenijela na hrvatski sabor, kako su Hrvati zeljeli, vec je ona poslove 
ukinutoga kraljevskoga vijeca predala ugarskom namjesnickom vijecu, 
u koje bijase slobodno doci banu, da dade glas i mnijenje u hrvat- 
skim poslovima. Tako je dakle Hrvatska prvi put pod- 
vrgnuta Ugarskoj i njezinoj vladi, Posljedice ove pro- 
mjene najjasnije se ocitovase kod Rijeke. 

Pripojenjc Rijckc Hrvatskoj. Onaj teritorij, na kojem se spo- 
minje u kasnije vrijeme Rijeka, bio je u X. vijeku nesumnjivo sastavni 
dio drzave hrvatske, buduci da se ona tada sterala sve do usca 
istarske rjecice Rase. Dokle je tako bilo, ne zna se, no stoji, da je 
godine 1139. danasnji rijecki teritorij pripadao knezovima Duinskim 
(Duino je kraj Trsta), dakle je onda bio sastavni dio vojvodine Ko- 
ruske. Odsada dalje sve do 1776. ne povrati se vise rijecki teritorij 
Hrvatskoj, osim kroz kratko vrijeme (izmedu 1337. i 1365.), kad je 
Rijeka (Flumen) bila u vlasti knezova Frankapana z a 1 o z n i m pra- 
vom- Medutim vec 1467. dolazi ona oporukom posljednjih joj gospo- 
dara grofova Wallsee u posjed kralja Fridrika III., ili u posjed 
porodice Habsburske, pa joj ostade sve do 1776. U doba Habsbur- 
skoga gospodstva postade Rijeka zasebnom politicko.Ti oblascu, u 
kojoj je u ime vladarevo upravljao kapetan, a kad su zaplijcnjena 
(1670) primorska zrinsko-frankopanska imanja, uredi becki dvor od 
svega primorja, od Gradeza i Trsta do Senja i Baga posebnu oblast 
zvanu Austrijsko primorje, u kojoj je Rijeka bila od 1712. 
dalje slobodna luka (poput Trsta), to jest grad s posve autonomnom 
gradskom upravom. 

Ovako je ostalo sve do godine 1776., kad se Marija Terezija 
odluci na nagovor sina cara Josipa II,, da „vrati" u interesu Vojne 
Krajine Hrvatskoj primorje, ali tako, da joj istodobno uzme bansku 
Krajinu (s Petrinjom i Glinom). Dvor je dakle imao pred ocima za- 
mjenu zemljista : on uzima (ekskorporira) Hrvatskoj bansku Krajinu, 
a daje ili vraca joj (inkorporira) Primorje. Ovu je svoju misao kraljica 


221 

provela u dva maha: 9, augusta 1776. javi ona Rijcci i hrvatskoj 
vladi (kraljevskomu vijecu) rucnim pismom, da je odlucila, „n e k a 
se grad i luka rijecka opet neposredno utjelovi 
kraljevini Hrvatskoj" (immediate regno Croatiae reincorpo- 
rentur), a 5. septembra 1777. pak sjedini ona s Hrvatskom jos i 
Bakar, Bakarac i Kraljevicu, tako da su samo Senj i Bag ostali u 
Vojnoj Krajini. Od citavoga ovoga teritorija uredena je podjedno jos 
i nova hrvatska zupanija Scverinska sa sijelom u Mrkoplju, gdjc 
je jos iste godine odrzana prva zupanijska skupstina, na kojoj sudje- 
lovahu i dva rijecka zastupnika ; pace naredne je godine odrzana na 
samoj Rijeci skupstina severinske zupanije. Jos prije toga utjelovljena 
je Rijeka pred poscbnim povjerenstvom Hrvatskoj, i to tako, da je u 
politickim i skolskim poslovima podvrgnuta hrvatskoj vladi, a u sud- 
benim u visoj molbi banskomu stolu u Zagrebu. Nato je rijecko gradsko 
vijcce poslalo (4. novembra 1776.) hrvatskoj vladi dopis. u kojem 
izrazi svoju radost, sto je .,u istom slavnom kraljevskom vijecu naslo 
pravoga oca i briznoga savjetnika." 

Medutim je Marija Terezija vracajuci Rijeku Hrvatskoj zazcljela, 
da se i nadalje uzdrzi njezin zasebni polozaj kao slobodne luke u 
interesu pomorske trgovine. Stoga se ona obrati na Rijeku samu i 
hrvatsku vladu, da joj stave prijedlog. Nato predlozi hrvatska 
via da' u sporazumu s Rijekom, „neka se grad Rijeka s ko- 
tarom i nadalje smatra kano odijcljeno svetoj 
krunikraljevincUgarske pridruzeno t i j e 1 o (sepa- 
ratum sacrae regni Hungariae coronae adnexum corpus)." Poslije toga 
izdala je kraljica gradu Rijeci diplomu dne 23. aprila 1779., kojom 
se ureduje ona zamisljena rijecka autonomija, a u kojoj je ona d o- 
slovno ponovila navedene rijeci iz prijedloga hrvatske vlade, koji je 
takoder isao za tim, da se Rijeka odlikuje nekim zasebnim autonomnim 
polozajem. Prema tomu dakle imala se Rijeka smatrati s obzirom na 
njezinu autonomiju, a u skladu s onim kraljicinim rijecima, samo zasebnim 
dijelom zajednicke ugarsko-hrvatske krune, a da kraj toga nijc 
bila jos izlucenaiz teritorija kraljevstva hrvat- 
skoga. AH kad je maio potom kraljica dokinula hrvatsku vladu, 
bude i Rijeka podredena ugarskom namjesnickom vijecu. Na tome 
su  Madzari  docnije  zasnovali  mnijenje,  kao  da  je Marija Terezija 


' Prijedlog je izradio njezin  clan Nikola  Skrlec  Lomnicki u sporazumu s Jo- 
sipom Majlathora. zupanom severinskira i prvim gubcrnatorom rijedkim. 


222 

Rijeku 1779. utjelovila neposredno Ugarskoj, nakon sto ju je toboze 
izlucila iz teritorija kraljevstva hrvatskoga. 

Marija Terezija umrla je 29, novembra  1780., ostavivsi dva sina 
Josipa i Leopolda. 

IX. 
Car Josip 11. 

(1780—1790). 

Opca karakteristika Josipova vladanja. Kad je Marija Terezija 
umrla, bjese njezin sin Josip — prvi nas vladar iz kuce Habsbursko- 
Lotarinske — vec davno njemacko-rimski car, a naslijedio je ugarsko- 
hrvatsko prijestolje na  osnovi  prava  o  nasljedstvu,  Nastup  njegov 
primise  svi  potisteni  drustveni  slojevi  novim  nadama, ali vladajuci 
razred sa zabrinutoscu i nepovjerenjem. Josip II. nije bio nov covjek ; 
jos kao prijestolonasljednik jasno je pokazao, da u njemu zivi drugi 
duh, negoli u njegovoj majci. Javno je  mnijeaje  dakle moglo slutiti, 
da promjena na prijestolju taj put znaci i  promjenu sistcma, 
ma da se tada jos nije nista zgodilo, pace novi je vladar reskriptom 
od 30. novembra 1780. uvjeravao ugarske i hrvatske  staleze, da ce 
njihova prava postivati.  Sta vise, nekc  su  se  ugarske oblasti uzele 
spremati za sabor i krunisanje, koje su toboze occkivali za 25. juna 
1781.; ali vec u najskorije vrijemc  sve  je  poslo drugim putem. Jo- 
sip  II.  htjede  i  Ugarskoj  i  Hrvatskoj  da  ostanc 
c a r e m s teznjom, da dovrsi posao, sto ga je zapocela njegova mati. 
Kad je stupio na prijestolje, bilo mu  je  40 godina,  i  premda je na 
njegov odgoj otac njegov, prosvijetljeni car Franjo, imao snazna utje- 
caja, dusevno je Josip ipak  vise  slicio  materi,  na koju  je  sjecao i 
svojom spoljasnjoscu. Bjese pristao muz,  zdrav i dobrih manira, ma 
da nije bio tako snazne tjelesne grade, da bi bio mogao stalno pod- 
nositi tegobe prekomjerna rada. Pa ipak htjede car tako reci vjecno 
raditi,  provodeci  osam  do  deset  sati u ozbiljnom,  teskom i  umor- 
nom radu,  iz  kojega  bi onda rado pribjegao u drustvo obrazovane 
gospode i gospoda. I sam bio je duhovit, saljiv i satirican, pace zbog 
nesmiljene njegove iskrenosti i volje za zabadanje  drzala ga je mati 
„covjekom bez srca". Inace bjese mu uzorom  prakticki pruski kralj 
Fridrik II., za kojim se povodio  u svemu,  I Josip II.  kazivao je za 
sebe, da je prvi cinovnik drzave i da je dobar vladar samo 
onaj, koji je pravi pravcati upravni cinovnik, sto ne daje samo upute 


223 

i smjerove, nego se i sam bavi svim poslovima, u sve se mijesa i o 
svemu nastoji da bude licno obavijesten. Iza vijekova Josip II. prvi 
je habsburski vladar, koji je stupio u neposredni licni dodir 
s V o j s k o m. Nije doduse postao vojskovodom, ali spoljasnjoscu 
postade vojnik: zbacio je spanjolsku nosnju svojih predaka i stalno 
uzeo oblaciti vojnicko odijelo. Od tudih i novih ideja uzeo je, kao i 
mati njegova, samo ono, sto je sluzilo njegovim vlastitim ciljevima i 
carskomu sistemu, kojemu je doduse modernizirao oblik, ali neoste- 
ceno sacuvao jezgru. Iz ideje carske neogranicene vlasti, koja stoji 
nad svim zakonima, kao i iz iskrene skrbi za dobrobit podanika, 
potekla su sva njegova djela, reforme i borbe s crkvom i sa sta- 
lestvom, koje je politicki htio unistiti, ali je ipak zclio, da se uzdrzi 
premoc aristokracije u drustvu, 

Jos u  19. godini porodi mu se u  glavi  misao, da ce, kad stupi 
na prijesto, sebi  pribaviti  od  svojih  zemalja  neogranicenu  vlast na 
deset godina, pa da ce u to vrijeme bez njihova sudjelovanja provesti 
sve svoje namjere. Kad je sjeo na prijesto,  nije  vise trazio nicijega 
ovlastenja,  vec  je  poceo  raditi  po svom uvjerenju. Ucinio je dosta 
korisna, valjana i blagotvorna, te je prvi  habsburski  vladar, koji  je 
htio  da  apsolutizmu  podade   plemenitiji  moralni  sadrzaj  i  da  mu 
ucijepi pojam duznosti  spram  podanika.  On  htjede  da  ucini  svoje 
narode  bogatima  i  kulturnima,  doduse ne toliko poradi njih samih, 
koliko za to, da otvori obilnija vreJa prihoda svojoj spoljasnjoj osva- 
jalackoj politici, Konacna  pak  svrha  njegovih  djela  bijase  u j e d i- 
njenje  i  stopljenje  svih  habsburskih  zemalja  u 
jednu  zasebnu  njemacku  drzavu, paje stoga sve svoje 
reforme i prosudivao prema tome, koliko  odgovaraju ovoj konacnoj 
svrsi i koliko mu povecavaju financijalna i vojnicka pomocna sredstva. 
Sto se tice Ugarske i Hrvatske, car  Josip je kao prijestolonasljednik 
i majcin suvladar po vise puta proputovao obje zemlje (tako Slavo- 
niju  1768., a Hrvatsku  1775. i 1776.)', proucio njihove prilike i upo- 
znao se sa zeljaraa  i  potrebama  puka  i  raznih  drustvenih  slojeva. 
Uostalom odgojiteljem bjese mu u mladosti hrvatski ban grof Karlo 
Batthyany (1742—1756), koji ga je uputio ne samo u razne voj- 
nicke poslove, nego napose jos i u hrvatske i ugarske politicke prilike. 
Dobru volju za ove  zemlje  pokazao  je  jos kao  mladid rekavsi,  da 
trcba unapredivati pucanstvo, obrt, trgovinu i nastavu, i to tako, da 


' U Zagrcbu bio je car Josip II. 24. aprila 1775.. drugi put do§ao jc 24. juna 1786. 


224 

se ukloni bojazan, kao da ih hocc lisiti privilegija. Pace on je katkada 
govorio, kako zeli da pode stopama kralja Matijasa I. Korvina, e  bi 
stekao pridjev „pravednoga". Da su mu namjere bile plemenite i da 
od vremena Matijasa 1. nije bilo na prijestolju vladara, koji bi dobrobit 
svojih podanika  nosio  na  srcu  s  vise  mara i ozbiljnosti, o torn ne 
moze da bude sumnje. Samo je sve ono, sto  je  stvorio  ili  htio da 
stvori, imalo  da  sluzi  tudinskoj  svrsi,  to  jest  stopljenju  Ugarske  i 
Hrvatske s austrijskim zemljama, a time je dosao u najzescu opreku 
s najsvetijim osjecajima onih, koji su u tim pofrancuzenim, ponijem- 
cenim i polatinjenim zemljama jos ostali dobri rodoljubi. Josip naimc 
htjede da  dade  potistenim  slojevima  slobodu,  ali u zamjenu da im 
oduzme sve ideale ; to je tragika njegova zivota.  Dosao  je u sukob 
s takovom silom, koja je za vladanja njegove matere bila  jos slaba, 
ali mu se sada vec opirala, pa ga konacno uz pomoc medunarodnih 
prilika i oborila. Ta sila bjese narodna svijest, a ne stalestvo, 
koje je jos Marija Terezija sapela, a Josip drzao vec mrtvim, Kako 
znamo,  Marija  Terezija  nije  vise  poslije  1764.  sazivala  pozunskih 
sabora, a sve je reforme provodila bez sudjelovanja staleza. Sada su 
se javljali pisci, koji su u raznim varijacijama raspravljali teoriju no- 
voga apsolutizma. Pisali  su,  da  je krunisanje  puka  ceremonija,  da 
kraljevska zavjernica kralja ne veze, da  je sabor stetan po drzavu, 
privilegiji i prava plemstva da ne vrijede, a vladarova je duznost, da 
ih ukine, Ovakim naucima  bjese  zasicen  zrak,  u  kojem  se  kretao 
car Josip. Sirili su ih ne  samo  polusluzbeni organi, i nije samo ve- 
likasko drustvo tako mislilo, nego i gdjekoji nizi Ijudi jakih ambicija. 
Pod ovakim utjecajem odrastao  je  prijestolonasljednik Josip,  a kad 
je dosao na prijestolje, ubrzo je zaboravio,  da bi  se imao krunisati 
i poloziti zakletvu na zakone Ugarske i Hrvatske. Njegova ga okolina 
uvjeravase, da kao  n a s 1 j e d n i  kralj ne treba da se kruni. Sama 
jc on u ovom pitanju postenije  misho  od  svojih  savjetnika,  koji su 
dokazivali, da krunidbena zavjernica  kralja  ne  veze,  pa  bas  zato, 
sto je svetost zakletve  uzimao  ozbiljno,  nije  se  dao krunisati.  No 
dobrza je predvidao, da ce mu zbog toga i najbolje njegove namjere 
naici na zestok otpor. Ipak se  nadao  uspjehu,  imajuci  pred  ocima 
tri okolnosti :  prvo,  r a z m i r i c e  izmedu  katolika i protestanata u 
Ugarskoj, onda izmedu velikasa i nizega  plemstva i u Ugarskoj i u 
Hrvatskoj; drugo, b u n u, koja je imala da bukne  medu  kmetovima 
protiv plemstva;  trece,  vojsku  pod  oruzjem,  Ohrabren ovim na- 
dama zapoce Josip odmah po nastupu na prijestolje da izvodi svoje 


225 

d a V n o promozgane osnove. Mogao je racunati na velik broj ugar- 
skih i hrvatskih velikasa, pa mu stoga nije bilo potrebno, da se po- 
sluzi tudincima, 

Crkvene reforme. Svoj rad zapoce ondje, gdje hi bio po nje- 
govu misljenju najnuzniji, naimc na polju crkvene politike. 
Kod toga bila mu je glavna svrha, da podvrgne katolicku crkvu 
drzavnoj vlasti i da zblizi pojedine konfesije. Odmah poslije nastupa 
upozori ugarsku dvorsku kancelariju, da u vjerskim stvarima postupa 
liberalnije. Vec je onda bio doduse odlucio, da ce protestante uciniti 
ravnopravne s katolicima, ali ipak tako, da time katolicka crkva nc 
trpi stete. Plod toga bijase 25. oktobra 1781. izdani patent o 
vjerskoj toleranciji, kojim objavi svim oblastima, da prosiruje 
siobodu vjeroispovijedanja i jednakost prava na clanove sviju konfesija. 
Ova im naredba daje pravo, da obnasaju svc javne sluzbe, pace da 
dolaze na sveucilisne i druge velikoskolske katedre, omogucuje im 
osnivanje crkvenih opcina i dopusta prijelaz na protestantizam. Car 
sam rece, da tim patentom zeli postici „bratsku slogu medu pucan- 
stvom drzave razlicitih vjera", Njime su sada stekli i Zidovi punu 
ravnopravnost. Sada su osnovane njihove crkvene opcine i podignute 
skole pod nadzorom oblasti ; dopusteno im bjese, da se bave obrtom, 
da se oblace kao i drugi, ali im je car nametnuo njemacki jezik, zabra- 
nivsi hebrejski, i njemacka prezimena.' I grcko-istocni Srbi i Grci 
osnovase sada (1786) u Zagrebu svoju vjersku opcinu i parohiju, 
vodeci vec od 1788. dalje svoje matice crkveno-slavenskim je- 
zikom, a 1793, otkupise od gradske opcine crkvu sv, Margarete, koju 
slijedece godine posvetise kao svoju crkvu sv. Preobrazenja, 

Uporedo s naredbom o toleranciji proveo je car Josip i u kato- 
lickoj crkvi dalekosezne promjene, kad ju je na osnovi patronatskoga 
prava stavio pod utjecaj drzave naredbom zvanom „ius placeti" 
(30. marta 1781.) odredivsi, da se spisi papini upravljeni na ugarsku 
i hrvatsku crkvu smiju proglasiti samo onda, ako su prije toga stekli 
vladarovo odobrenje. Pored toga zapoceo je mnogo vecih i manjih 
reforama, stavljajuci sve vise u sluzbu drzave katolicki kler, Zasebnim 
je naime naredbama  normirao  crkvene  obrede,  blagdane, ophode i 


' Pravnik Irabro Domin kaze za 2idove : „Niti videti se dati vu horvatske 
i ilavonske zemlje tja do Jozefa II. ni ira bilo slobodno"; up. B r e sz t y e n s zk i, 
Izraelicani i vrscnje patronatskoga prava. Zagreb 1890.. str. 6. Prva zidovska opdina 
podignuta je u Varazdinu oko 1785., a u Zagrebu tek 1806. Prije toga dolazili tu 
■amo prolazno u zemlju trgovine radi. 

15 


226 


postove, pa se konacno stao mijesati i u porodicnc i privatne prilike'. 
I tako se u torn sitnom radu razdrobio njcgov siroki vidokrug i pro- 
misljeni sud, pobudujuci protiv sebe  ogorcenje  pobozne mase. a ,z- 
rugivanje s protivne strane zbog pretjeranosti. Sam Fndnk II pruski 
porugljivo ga je nazivao ..fratrom sakristanom". Ove reforme bile su 
razlogom, da je pocetkom 1782.  posao u Bee sam papa Pio VI.. ne 
bi li cara odvratio s toga puta. No ma da je ovaj  pos)et izazvao u 
ciieloj Evropi ogromnu senzaciju, ipak  nije  urodio  nikakim plodom, 
ier ie Josip i dalje  isao  svojim  putem.  Raskrstio  se  s  postupkom 
svoje matere, koja je visoka crkvena  dostojanstva dijelila clanovima 
velikaskih familija. pa je davao ta mjesta. kako sam rece, samo ..prema 
sposobnostima i cistom moralu." Da izmedu biskupa i njihovih v,er- 
nika nastane intimniji saobracaj, nije trpio. da koji biskup uziya vise 
beneficija.  Stoga  je  dao  (1784)  popisati  dohotke  visokoga  klera  i 
ostale  crkvenc  imovine  svjetovnoga i redovnickoga svecenstva.  Uz 
obilne crkvene prihode imao  je  visoki kler  i  bezbroj  javnih  cash; 
dotovo  svaki  biskup  u  Ugarskoj  bijase  jos  i  veliki  zupan,  a  kod 
dvorske kancelarije bijase barem jedan, kod vlade (ugarske i hrvatske). 
banskoga suda i drugih mjesta takoder vazda po jedan ili vise clanova 
visokoga klera, koji su svi za te sluzbe  dobivali placu.  To  je sada 
dokinuto s motivacijom, da svecenik imade ostati samo ono, sto jest, 
naime svecenik. Buduci da se  za  siromasno  nize  svecenstvo  nitko 
nije  brinuo,  car  odluci  da ce mu posvetiti posebnu paznju. Dao je 
dakle popisati dohodak zupnika i istraziti, gdje treba da se podignu 
nove zupe i  kapelanije.  Kad  je  taj  popis  iznio  znatne  brojeve   a 
dusobriznici poslase molbenice, da im se odredi bar minimum dohotka, 
car se odlucio na veoma sudbonosan korak. Za provedbu te osnovc 
trebalo je mnogo novaca, a car ih je odlucio tako namaknuti,  da je 
po primjeru Isusovackog  reda  (1773)  dokinuo  sve  muske  i  zenske 
redove, koji se nijesu bavili  njegovanjem  bolesnika  ili  nastavom, a 
onda  imovinu  njihovu  zaplijenio (1782). Sada  bise  dokinuti cuvem 
pavlinski  samostani  u  Lepoglavi  i  Remetama  (1784),  pa Klarisa u 
Zagrebu  (1782)  i  toliki  drugi  sirom  Hrvatske  i  Slavonije.  Golemu 
imovinu njihovu preuze  ugarsko  namjesnicko  vijece i upotrebi je u 
svrhe fonda vjerozakonskoga (cassa parochorum) i naukovnoga (fundus 

1 On je, primjcrice, izdao naredbu. kojom se zabranjuje zenama nositi steznik 

''   '^  ^Vo torn je popisu prihod zagrebackoga biskupa  lada  iznosio 20.000  forinti. 
« Za Ugarsku i Hrvatsku racunalo se da treba 950 novih zupa i 559 kapelamia. 


227 

studiorum). I odgoj svecenstva takoder stavi car pod drzavni nadzor 
osnovavsi u tu svrhu generalno sjemeniste ; takovo bi osnovano za 
Hrvatsku u Zagrebu (1784), no dobrza ga dokine i odredi, da pe- 
stansko ima da sluzi za cijelu Ugarsku i Hrvatsku. 

Politicke rcformc- Od politickih reforma car je najprije pokusao, 
da dokine kmetstvo, i to samo u Erdelju, ali odgovor bjese otvorena 
buna onamosnjih Rumunia. To iskustvo navedc cara na misao, da se 
kmetstvo moze dokinuti tek poslije reorganizacije uprave, koja mu je 
veoma smetala vec kod prvih crkvenih reforama, Ustavnim putem, naime 
uz suradnju sabora, toga ne htjede da ucini, ne toliko sto se plasio 
otpora staleza, koliko zato, sto je u njemu prevladalo misljenje, da 
se citav staleski sistem i staro zakonodavstvo 
ima dokinuti. Osobito je mrzio zupanije, jer su one njegove 
naredbe ucinile predmetom „ekspedicije", a ne „egzekucije", to jest 
samo primale, a ne proglasivale i provodile. Stoga odluci (1783), da 
ce ugarske i hrvatske javne casti podijeliti Nijemcima i drugim tu- 
dincima, a domace cinovnistvo premjestiti u austrijske zemlje, pa ca 
u Bclgiju. U torn raspolozenju obarao je sve, sto mu je stajalo na 
putu, jer je to razaranje i inace odgovaralo njegovu konacnom poli- 
tickom cilju, ideji jedinstvene monarhije. Stoga je vladu usredotocio 
u Becu, dok je u pojedinim zemljama htio da ima tek zemaljske 
vrhovne oblasti, koje su imale da rade pod vodstvom centralne becke 
vlade. U duhu toga sistema dade premjestiti krunu sv. Stjepana u 
Bee, smatrajuci je jednostavnom starinom, kojoj je mjesto u muzeju. 
Stoga je i smjesti (1784) u carsku riznicu medu ostale krune, sto su 
se ondje cuvale. Na taj glas nasta siino uzbudenje u Ugarskoj i 
Hrvatskoj, ali car ne mareci za sve to pode dalje svojim putem. 
Prije svega naredi (26, aprila 1784.), da ce ubuduce njemacki 
j e z i k biti sluzbenim u citavoj drzavi, a dvorska kancelarija, komora 
i ugarsko namjesnicko vijece imadu vec od 1. novembra njime ure- 
•dovati; od 1786. pocevsi postaje on uredovnim u svim zupanijama, 
ugarskim i hrvatskim, a poslije dalje tri godine vise nitko ne moze 
da bude ni cinovnik ni svecenik, koji ga ne zna, Na tu naredbu 
skocise listom sve ugarske i hrvatske zupanije i ulozise zestok pro- 
5vjed. Sada je dosao red na njih, a zamislio ih je tako preudesiti, da 
^e one morati tocno i strogo provoditi reforme „bez obzira na proslost 
i sadasnjost". Najprije premjesti namjesnicko vijece u Budim, sjedi- 
nivsi s njime vrhovnu financijalnu oblast, naime ugarsku komoru. 
Potom razdijeli (1785) Ugarsku i Hrvatsku na deset okruzja (circjlus), 


228 


od kojih se svako sastojalo od nekoliko zupanija. Tom prilikom budu 
Hrvatska i Slavonija raskinute, jer  je Slavonija  potpala  pod Pecuh, 
dok je Hrvatska sacinjavala sa sijelom u  Zagrebu  zasebno okruzje, 
Na  celu  je  svakomu stajao kraljevski povjerenik (director), a taj je 
imenovao podzupane, dok je ostale cinovnike i dalje birala zupanijska 
skupstina,  no  kraljevski  ih  je  povjerenik  mogao  svrgnuti  ili  za- 
mijeniti  drugima,  kadgod  je  htio.  Sada  je  banska  cast  postojala 
samo  po  imenu,  jer  grof  Franjo  Balassa  deGyarmath 
(1785—1790)  bijase  zapravo  carev povjerenik vladajuci nasilno bez 
sabora. Kad je ovako iz temelja preudesio upravu, dokine car Josip 
(25. augusta 1785.) kmetstvo u Ugarskoj i Hrvatskoj. Zauvijek je 
sada izbrisano ime kmet, koji mogase slobodno seliti i zeniti se bez 
privole vlastelina, uciti zanat, polaziti skolu, birati zvanje i slobodno 
raspolagati  svojom  pokretnom  imovinom.  Nitko ga vise nije mogao 
otjerati sa zemljista ili siliti na rabotu. To je doduse velik napredak 
spram dotadanjega stanja, ali ipak jos ne ucini bivsega kmeta v 1 a s n i- 
k o m zemljista, Drugi znatni momenat u preustrojstvu uprave bijase, 
da je sudstvo  odijeljeno  od  uprave,  a kr.  slobodni  gradovi  da su 
uvrsteni  u  novi  sudstveni  sistem.  Nadalje  je  car  dokinuo  smrtnu 
kazan i torturu te uopce  popravio  i  ubrzao  sudski  postupak.  Pre- 
ustrojstvo uprave  i  pravosuda  htjede  car  da  dovrsi  poreznom 
r e f o r m o m,  to  jest ozivotvorenjem  opce porezne  duznosti. U tu 
je svrhu odredio, da se popise pucanstvo i tocno izmjeri zemlja (1788), 
sto je izazvalo velike nemire u Ugarskoj i Hrvatskoj, i samo je bra- 
hijalnom silom uspjelo obaviti posao/ Medutim za Hrvatsku jos je od 
presudne vaznosti, kad je car dokinuo (20.  marta  1786.) severinsku 
zupaniju;  torn je prilikom njezin sjeverni dio  (to jest Gorski kotar) 
pridijelio zupaniji zagrebackoj,  a od svega primorja uredio zascbnu 
oblast zvanu  Ugarsko  primorje  (littorale Hungaricum),  koje 
se sastojalo  od  tri  kotara :  rijeckoga,  bakarskoga i vinodolskoga,  a 
upravljao je njime rijecki gubernator,  Sada  su  na  Rijeci  bile  dvije 
oblasti:  gubernij za trgovinu i zdravstvene poslove i gradsko vijecc 
za  upravne.  Obje  pak  bile  su podvrzene ugarskoj vladi,  jedino u 
s u d b e n i m poslovima jos je i sada vrijedio kao sud vise molbe z a- 
g r e b a c k i okruzni stol, koji je zamijenio od cara Josipa 1787. do- 
kinuti banski stol (do 1790.). 

Turski rat i slom carcvih rcforama. Ipak  je najveci dio svih 
tih naglo izvodenih reforama ostao konacno  bez  uspjeha, i to zbog 
1 Po torn je popisu imao Zagreb 7000 dusa. 


229 

nesrecne spoljasnje politike careve. Pored holandijskih i pruskih za- 
pletaja najkobniji je svakako turski rat (1787 — 1791), u koji sc 
Josip upustio kao saveznik ruske carice Katarine II., koia naumi 
Turke protjerati iz Evrope, Tom prilikom imale su Josipa zapasti 
Srbija, Bosna i Hercegovina.' Uza sve to, sto je car sabrao veliku 
vojsku (245.000 pjesaka, 36.000 konjanika i 900 topova) i sto su mu 
se pridruzile ustase po Srbiji, Bosni i Hercegovini, pace i Crna Gora, 
a carski general Laud on zauzeo Beograd (8. oktobra 1789.), vojna 
nije uspjela. Zbog toga trebalo je namaknuti novaka i ziveza za 
dalji rat, /nasto se car nade prinudenim, da napusti uredenje okruzja 
i sazove stare ugarske i hrvatske zupanije u skupstine. Na tim se 
skupstinama stalo bucno zahtijevati saziv sabora, pace carski cinov- 
nici bise otjerani, a njemacki jezik dokinut. Zemlja je stajala 
na pragu potpune bune, Kad to vidje car, koga je slomila 
teska bolest, sto ju je zadobio na srijemskom mocvarnom taboristu, 
izdade najprije (18, decembra 1789.) naredbu, kojom obeca saziv 
sabora, a deset dana kasnije (28. decembra) vrati posebnom 
naredbomUgrima iHrvatima ustav, kaki je zatekao u 
onaj cas, kad je stupio na prijestoljc ; izuzeti bise od toga samo 
patent o toleranciji i dokinuce kmetstva. Osim toga car jos obeca, 
da ce diljem godine 1790. sazvati krunidbeni sabor i izdati 
krunidbenu zavjernicu. Da se vidi ozbiljnost njegove nakane, dade 
odmah otpremiti krunu sv, Stjepana u Ugarsku, gdje je velikim vese- 
Ijem i slavljem docekana. I u Hrvatskoj bijase radost s vracena ustava 
opcena, a uveca ju jos i bijeg bana Balasse iz Zagreba, „ispred bijesa 
mladezi", kako kazc suvremeni grof Adam Orsic. Medutim dan prije, 
negoli je kruna sv. Stjepana stigla u Budim, umre car Josip II. (20. 
februara 1790.). 

:x. 

Nutarnje stanje kraljcvstva hrvatskoga 

(od 1526. do  1790). 

Imc i grb. Sve do druge polovice XVI, stoljeca jos su sc raz- 
likovala oba upravna teritorija: r e gnum Dalmatiae et Croatiae 
i regnum Sclavoniae. No potkraj istoga vijeka stopise se oni u 
jednu politicko-upravnu cjelinu kao regnum Dalmatiae, Croa- 
tiae et Sclavoniae, a taj se diplomatski naziv odrza sve do 
danas.  Sada je ime  Hrvatska  prencseno  jos i na citavu sredo- 


230 


vjecnu Slavoniju do Drave, u koliko njome nije nekoc vladao Turcin, 
a pod Slavonijom stao se razumijevati sav ostali teritorij daljc 
na istok sve do Zemuna. U isto vrijeme (u XVI. i XVII. vijeku). 
nosila je ime Dalmacija senjska (uskocka) kapetanija, naime 
hrvatsko primorje od usca Zrmanje sve do Bakra, pa Vinodol, Prozor, 
Otocac i Brinj u unutrasnjosli.' Ocito se islo za tim, da bi se oprav- 
dao naziv „Dalmacija, Hrvatska i Slavonija." U ovo doba nasta i 
u kraljevskom naslovu vazna promjena u toliko, sto je Ferdinand I. 
oko godine 1529. uvrstio u nj jos i Slavoniju (Hungariae, Dalma- 
tiae, Croatiae, Sclavoniae rex), a tako osta stalno do danas. 
Ferdinand L bez sumnje htjede da time u doba borba s kraljem 
Ivanom Zapoljskim, koji je bas u Slavoniji (in regno Sclavoniae) imao 
jaku stranku, vidljivo pokaze svoje zakonito pravo i vlast, 

Kao grb uze sjedinjeni hrvatsko-slavonski sabor (od septerabra 
1558.) upotrebljavati onaj, sto ga je kralj Vladislav II. jos 1496. po- 
tvrdio Slavoniji, naime kunu u bijegu izmedu dviju rijeka (Drave i 
Save) sa zvijezdom (Marsom) u znak hrabrosti. Ovim se grbom kao 
zemaljskim (sigillum regni) sabor hrvatski sluzio sve do godine 1847., 
dok je zasebni hrvatsko-dalmatinski sabor do jula 1558. (kad se po- 
sljednji put sastao u Stenicnjaku) upotrebljavao kao „ sigillum regni" 
hrvatski. to jest srebrne i crvene kocke. Buduci da su hrvatski sta- 
lezi dosh u Slavoniju k slavonskima, sasvim je razumljivo, da su 
onda i prihvatih njihov dojakosnji grb kao „zemaljski". Ali zato 
nijesu zaboravljeni ni hrvatski ni dalmatinski, a 1616. nalazimo ih 
sva  tri zajedno na taliru kralja Matijasa II. 

Granicc kraljevstva hrvatskoga nijesu ni u to doba bile stalne. 
Najuze bijahu pocetkom XVII. vijeka, a odoada stale su se uz 
srecne ratove s Turcima sve to vecma siriti. Najvece prostranstvo 
stigose obnovljenjem i sjedinjenjem triju slavonskih zupanija (1745) 
pa uredenjem scverinske (1776). Sada se Hrvatska sirila od mora 
do Iloka, dijeleci se na sedam zupanija: severinsku (danas zapadni 
dio modrusko-rijecke bez Senja), zagrebacku, varazdinsku, krize- 
vacku, pozesku, viroviticku i srijemsku, kojima su granice otprilike 
odgovaralc danasnjima, izuzevsi dasto juzne dijelove, koji su pripali 

' Gl. o torn zak. cl. XXXII : 15% (Kukuljevic, lura regni. III. 43). Lopasid 
Spom. hrvat. Krajine II. 344 i V a 1 v a s o r, Ehre IV. 79. 
- Gl. gore str.  182. 
" Izraza  ,.reliquiae reliquiarum olim regni Croatiae" nestaje iz saborskih zapis- 

nika poslije Karlovackoga  mira. 


231 

Krajini. Ostatak zemlje do Zrmanje (danasnja licko-krbavska zupa- 
nija), Une i Save do Zemuna pak Dunavom do Petrovaradina, sa- 
cinjavao je Vojnu Krajinu, koja u upravnom obziru nije pripa- 
dala Hrvatskoj. 

Narod. I u narodnosnom pogledu nastale su u to doba znatnc 
promjene. Ma da je golemo mnostvo Hrvata tijekom XVI. stoljeca 
ostavilo ugrozenu svoju domovinu, narocito danasnju sjevernu Dal- 
maciju, Liku, Krbavu i Pounje, odselivsi se u zapadnu Ugarsku i u 
Austriju, a neki ca u Moravsku i u juznu Italiju, ipak bijahu 
Hrvati i sada glavni elemenat u zemlji, i to ne samo u slobodnoj, 
nego znatnim dijelom i u pokorenoj turskoj Hrvatskoj. Uz njih sjedili 
su u XVII, i XVIII. vijeku mnogobrojni doseljcnici, koje iz turskoga 
doba, koje iz doba njemacke prevlasti. U prvom su to redu S r b i 
(Vlasi, Valachi, Rasciani sive Servian!, Sirfen), koji naselise vecim 
dijelom svu hrvatsku Krajinu, onda Slavoniju i Srijem (narocito 
1690. i 1737.). U onim stranama, gdje nije bilo Vojne Krajine i gdje 
nikad nijesu Turci vladali, a tako i u stranama podalje od turskoga 
susjedstva (kao u hrvatskom Zagorju i juzno od Zagreba do Kupe), 
nije bilo Srba. Nadalje napucise gradove narocito u Slavoniji N ijemci, 
ili kao obrtnici i trgovci, ili kao casnici i sluzbenici. Ti su se Nijemci 
ponajvise doselili iz juzno-njemackih (ili svapskih) krajeva, tako iz 
gornje Austrije, Moravske i Wiirttemberga. Neki gradovi kao Osijek 
i Petrovaradin u Slavoniji bill su u drugoj polovici XVIII. vijeka 
tako reci cisto njemacki.' Madzari naselise se (od cesti jos u tur- 
sko doba) samo po nekim slavonskim selima uz Dravu i Dunav, a 
Ar ban a si (Klimente) samo u dva sela : Nikincima i Hrtkovcima 
u Srijemu (1737). 

Drustvo se i sada raspadalo na slobodne i ncslobodne Ijude, kao 
u vrijeme prije 1526. Slobodni bill su plemici, svccenstvo i gradani 
po kr. slob, gradovima. Plemstvo se dijelilo u velikasc (magnate) i 
nize plemstvo. Staro prekogvozdansko hrvatsko plemstvo vecinom 
je za turskih ratova ili izumrlo ili se iselilo u Ugarsku i Austriju. 
U Ugarskoj dobise iznajprije pridjev Horvath (cognomine Chrovatus), 
pridrzavsi pravo svoje ime (tako Horvath-Petricevic), no docnije ga 
zanemarise, pa je ponajvise ostalo samo Horvath. Isto su tako i 
u  Austriji  zvali  hrvatske  iseljenike  Krabat   (genannt  Krabatli), 

' Ncito prije 1777. proSao je Slavonijora uccni Saksonac Taubc; on kaze u 
svom djclu o Slavoniji (Bcschreibung Slavoniens I. Leipzig 1777. str. 63); .,Zu 
Esseck und Peterwardcin horet man fast nichts als deutsch". 


232 


samo  sto  se ovdje  brzo  zaboravio  taj  dodatak,  a  ostalo je pravo 
ime, obicno pravopisno  izobliceno (tako  Kollonitsch). No pored ise- 
Ijenika isticu se u Hrvatskoj novoga vijcka i neki doseljenici,  Jos u 
pocetku  XVI.  vijeka  razgrani  se  u  Slavoniji  madzarska  porodica 
Erdody,  kad  je  kardinal i ostrogoaski  nadbiskup  Toma  Erdody 
(t 1521.) ostavio sinu brala Nikole  Petru  golema  svoja  slavonska 
imanja, narocito Jastrebarsko i Moslavinu  (odatle pridjev  d c  M o- 
noszlo). Ovaj je Petar praotac  hrvatske  grane  ove porodice, 
a vec istoimeni sin njegov, docniji ban Petar Erdody,  stece jos Ce- 
sargrad i druga imanja, dok je njegov sin ban Toma Erdody postao 
(1607)  nasljednim  zupanom  varazdinskim.  Ta  je  cast 
potom ostala u rukama  ove  porodice  sve do 1845.  U XVIL vijeku 
doseli se u Slavoniju i obitelj Ranch,  podrijetlom iz Erdelja/ Me- 
dutim poslije Karlovackoga  mira  dvor je obdario golemim imanjima 
u oslobodenoj  Slavoniji  mnogc  stranc  plemice,  a neki su ih stekli 
i kupnjom od austrijske  kcmore.  Sada dode u posjed  kneza  Livija 
Odeschalchija  ilocko  vlastelinstvo  (1697),  i  to  kao  zasebno 
.,hercestvo  srijemsko"   (ducatus  Sirmii),  unatoc  zivomu  prosvjedu 
hrvatskoga sabora. Viroviticko vlastelinstvo dobio je grof Cor dona, 
ali ga docnije (1745) prodade barunu Marku Pejacevicu, Valpovacko 
i petrijevacko stekao je barun P r a n d a u ;  nasicko grof 0 d o y e r 
(ali ga njegova udovica prodade  (1732)  barunu  Josipu  Pejacevicu), 
orahovacko barun Marko Pejacevic  (ali ga 1742. prodade Dimi- 
triju Mihajlovicu);  siracko (docnije daruvarsko) grof Jankovic,' a 
vukovarsko  grof  Eltz  iz  Mainza.  U  XVIII.  vijeku  doselise  se u 
Hrvatsku i baruni K u 1 m e r i  iz  Stajerske pa grofovi  S c r m a g e 
iz Francuske  (iz  Besan(;on-a).  Svi su ti strani  rodovi,  prije  negoU 
su mogli vrsiti plemicka prava na tlu kraljevstva hrvatskoga,  trebaU 
da steku od hrvatskoga sabora indigenat i inkolat, to jest, da 
ih sabor proglasi i prizna urodenim pleraicima. 

Inace bijase zivot neplemenitih Ijudi i sada isti kao u doba prijc 
1526., a tako je ostalo sve do urbara Marije Terezije i Josipa IL, 
ali to bjese u glavnom samo privremeno olaksanje, 

» Kralj Ferdinand ucini plemicima sibinjske gradane Levina. Jurja i Blaza 
s pridjevkom de Nyek 28. maja  1557. Barunom postade 6. apr. 1763. Pavao Rauch, 

krajiski pukovnik. n   j u i^ j 

2 Kroz sav srednji vijek i kasnije zvao se danasnji Daruvar Podbor,c. Kad 
tude sagradi grof Jankovic kastel. dade mu po z d r a 1 u. sto ga je imao u grbu. 
ime Daruvar (daru madz. zdral). a po njemu se onda tako nazva i mjesto. 


233 


Katolicka  crkva.  U crkvenom  obzirii  preturila je Hrvatska u 
to doba mnoge nevolje i silovite promjene. Tecajem XVI. vijeka nc- 
stalo je srijemske, kninske' i modruske biskupije, Senjska je bijedno 
zivotarila  uz  more,  a  s  opsegom  zagrebacke  biskupije  gotovo se 
podudarao i opseg  „ostataka" Hrvatske.  Hrvati su uza sve nevolje 
ipak ostali  vjerni  vjeri svojih  otaca,  koja im bijase stit i najuzvise- 
nija obrana i nada u borbi  za  opstanak.  Poslije  oslobodenja Like i 
Krbave, Pounja i Slavonije moglo se opet pomisljati na neku obnovu 
staroga  stanja,  Tako  je  Hrvatska  u  XVIII.  vijeku  obuhvatala  pet 
biskupija. Senjska  sterala se (kao danas) po svem primorju, Lici, 
Krbavi i po citavoj zemlji do Kapele.  Zagrebacka  (kao danas) 
prosirila se do  Une i u  Slavoniju  do  Nasica,  Vocina,  Orahovice i 
Pozcge.  Bosansko-dakovacka  obuhvatase  Dakovo i okolicu 
(Dakovstinu).  Pecujska  zapremase najveci dio Slavonije od Do- 
njega  Miholjca,  Valpova,  Cepina  i  Vinkovaca  sve  do  Vukovara, 
2upanje  i  Morovica.  Sri j em ska  okupila  je  oko  sebe  ostatak sa 
Zcmunom i llokom, a s Petrovaradinom kao sredistem. Nu pod kraj 
XVIII.  vijeka  prosiri  se  dakovacka biskupija  gotovo  po  citavoj 
Slavoniji na racun pecujske,  koja bi ogranicena na jedan dio Podra- 
vine izmedu Valpova i Cepina  (kao  danas),  a  1773.  primi u se jos 
i biskupiju  srijemsku  poslije  njezina  dokinuca.  Otada  nosi  njezin 
biskup naslov  bosansko-dakovacko-srijemskoga.  Od  redova  najvise 
ih je propalo  za  turske  prevlasti,  a  odrzase se samo  Franjevci, 
narocito u Slavoniji,  gdje  su  dugo vremena  (a od cesti jos i danas) 
imali  zupe u svojim  rukama  kao u tursko doba,  pa  Isusovci  po 
nekim gradovima,  tako u Zagrebu,  Varazdinu,  Pozegi i Osijeku do 
dokinuca reda (1773). Drugi neki preostali redovi, narocito za hrvat- 
sku prosvjetu toliko zasluzni Pavlini i Dominikanci od muskih, 
a  Kl arise  od  zenskih,  bili  su  dokinuti  za  vladanja  Josipa  II. 
Novi  kalendar pape Grgura XIII. uveden je u Hrvatskoj nalogom 
kralja  Rudolfa  u  februaru  1584.,   ali  s  provedbom  islo  je  veoma 
tesko. Stoga kad je pozunski sabor  1587.  stvorio zakonski clanak o 
upotrebi novoga kalendara u Ugarskoj  (zak. cl. XXVIII : 1587), ucini 
to i hrvatski  (u  Zagrebu  24.  jula  1588.)  zaprijetivsi  se globom  od 
200  for.  onima,  koji  bi  se jos i dalje  drzali  staroga  kalendara. U 
turskoj Slavoniji i Bosni uveden je novi kalendar medu katolike tek 
u prvoj polovici XVII. vijeka nastojanjem Franjevaca, ali samo poslije 

' Naslov  se  odrzao  sve  do  danas.  U  prvi kraj  bio je kninski  biskup  opat 
topuski, tako Andrija Tuskanic (gl. gore str.  168.) 


!34 

teskih napora, buduci  da su ih Turci i grcko-istocni  Srbi u narodu 
crnili, da toboze „sire novu vjeru". 

Protcstantizam.  Pored sve paznje hrvatskoga klera i plemstva 
ipak se i po Hrvatskoj stade siriti protcstantizam.  U  prvoj polovici 
XVI. vijeka nema niu traga, istom u drugoj polovici nalazimo pnvr- 
zenika njegovih medu Hrvatima,  poglavito medu plemicima i grada- 
nima. S tim je pokretom u svezi stajerski barun  Ivan  Ungnad, 
koji je dulje vremena bio zapovjednik  hrvatskc i slavonske Krajine. 
Pod starost preseli se u Wiirttemberg i osaova u Urachu kraj Tubin- 
gena stampariju s latinskim, glagolskim i cirilovskim pismenima, izda- 
vajuci  na slovenackom i hrvatskom jeziku crkvene knjige po nauku 
protestantskom.  Uza  nj  pristade  osnivac  slovenacke  knjizevnosti 
Primoz  Trubar,  Istranin  Stjepan  Konzul,  Antun  Dalmatm  i  umni 
Matija  Frankovic  (Flacius  lUyricus),  koji su na tim  knjigama radili. 
No  glavna  pomoc  i  potpora  dolazila  im  je  od  samoga  kraljevica 
Maksimilijana, jer on bijase tada veoma sklon novoj vjeri. Misao im 
je  bila  prosiriti  protestantizam  po  cijelom  Balkanskom  pcluotoku, 
pace i medu Turcima.  buduci  da  se  hrvatskim jezikom govori „svc 
do Carigrada", kazivahu oni.' I odista, protestantskih se knjiga veoma 
mnogo  rasirilo  medu  Hrvatima,  Novoj  su  se  vjeri odazvali i  neki 
velikasi, kao ban Petar Erdody, sigetski junak Nikola Zrinski, a na- 
rocito sin njegov Juraj, koji osnova u medumurskom Nedeliscu stam- 
pariju, pa i susjedgradski silnik Franjo Tahi umr'o je kao ..heretik". 
Nova  je  vjera nasla  i privrzenika medu gradanima,  narocito u Za- 
grebu,  Koprivnici i Varazdinu.  Glavni  razlog toj  pojavi valja ipak 
traziti u torn,  sto  se protestantizam sluzio hrvatskim umjesto latin- 
skim jezikom.  Protiv njega dobrza ustade katolicki kler,  a narocito 
zagrebacki biskup Simun Bratulic, dozvavsi Isusovce u Hrvatsku. 
Kleru se pridruzise i stalezi,  a onda se i sabor digao protiv „here- 
tika" velikom zestinom i ogorcenjem (1604), isposlovavsi konacno za 
Hrvatsku  zakon,  kojim bjese jedino crkva katolicka priznata kao 
dopustena  na  hrvatskom  tlu.^  Stoga su ugarski stalezi,  kad  uzese 
nastojati da protestantizmu pribave i u Hrvatskoj ravnopravnost, na- 

'^ Gl.  K o s t r e n c i c :  Urkundliche  Beitrage  (1559—1565)  Bee 1874.. str. 2. : 

Dieselb  (sc.  Crobatisch  sprach)  ist  ersehen  und  befundcn. dass die durch  ganz 

ibalmatien  nach  dem  Adrianischen  meer,  dergleichen  durch  Krobaten.  Wossner 

(-  Bosna).  Sirffey (- Srbija) und derselben ort pis auf Constantinopel verstandig 

und genugsam sei". 

^ Gl. o torn gore str. 188. 


235 


isli kod Hrvata na zestok otpor, pace na pozunskom saboru (1608) 
rece grof Toma Erdody, izvukavsi mac: „Ovim macem iskorijenit 
cemo-tu kugu, ako nam stupi na vrata ; jos imamo tri rijekc, Savu, 
Dravu i Kupu; jednu cemo tim novim gostima dati da piju". I odista 
energicnoj akciji hrvatskoga sabora i dozvanih Isusovaca brzo je 
uspjelo unistiti u klici novu vjeru. Ipak ostavi ona nesto korisno iza 
sebe: na njezinoj se osnovi poce razvijati kaj- 
kavska  hrvatska  knjizevnost. 

Grcko-istocna crkva. Njoj su pripadali doseljeni Srbi. U nji- 
hovu doseljenju u hrvatskc zemlje valja razlikovati dva nacina. U 
starije vrijeme (u XVI. i XVII. vijeku) dolaze jedni iz bosanskoga 
pasaluka, ili ostadosc u njemu poslije izgona Turaka, a doveli su ih 
amo Turci iz juzne Srbije i sjcverne Makedonije kao raju, da im 
obradjuju zemlju i sluze kao pljackasi (martolozi'), jer su seljaci i 
drugi nizi slojevi u sredovjecnoj Srbiji radosno primili Turke kao 
osloboditelje svoje od teskih gospodskih poreza i drugih tereta. Ti 
su Srbi,  —  u spomenicima ponajvise zvani Vlasi,   —  napucili sje- 


' Taj naziv tumace jedni od grckog   (ip|xapxa>X6« -- oboruzan krscanski slrazar 
na Krajini. a drugi (s manje uspjeha) od ditaptwXoc  ^  grjesnik, lupez. palikuca. 

' Na  tu  su  vaznu  cinjenicu  upozorili srpski  historici  Mijatovic.  Stanojevic i 

Vukicevic. 

' Medu tim je Srbima bez sumnje bilo i takih. koji su podrijetlom bill Vlasi. 
to jest Rumunji, a uz to jos i potomcadi razlicite druge balkanske raje. Ali tad a 
(u XVI. i XVII. vijeku) svi su oni vec odavna bili p o s r b 1 j c n i. kako to 
nesumnjivo joi i danas dokazuje njihov bujni i cisti jezik (bez ikakih vlaskih 
[rumunjskih] rijeci). a onda i' znacajni tip. Ovaj sc snazni dokaz ne da i ne moie 
nikakim doskocicama obici. a jos se manje raoze o z b i 1 j n o uzeti. da je upravo 
ova g 1 a V n a p o j a v a. naimc jezik i tip, posljedica doscljenja u hrvatske zcmljc. 
Mijcsati Srbe-Vlahe (od XVI. do XVIII. vijeka) sa sredovjecnim hrvatskim -Vlasiraa 
(gl. gore str. 153.) pogrjcsno je, jer osim sto su i oni Vlasi bez sumnje po prirodi 
same stvari morali dijeliti sudbinu ostalih Hrvata, to jest ili su izginuli za bojeva, 
ili su sc iselili, oni nam se javljaju u spomenicima kao k a t o 1 i c i i c a k a v c i. 
Tome nasuprot historijski spomenici vec sredinom XVI. vijeka zovu ovc Srbe 
..Rasciani sive Serviani atque Valachi", njemacki ..Sirfen" (L a s z o w s k i, Habs. 
spom. II, 409. 411; § i s i c. Sab. spisi III. 163); a Slovenac KuripcSic (1532) 
prolazeci Bosnom kaze. da tamo ima pored katolika (..die alten Wossner") i muslima 
(..die rechten Turggen") jos i ..SurHen (= Srbi), die nennen sie Wallachen und wir 
ncnncns Zisttzn (= Ciei) oder Marthalosea. Die khamen von dem ort Smedravo 
(= Smcderevo) und Khriechisch Weissenburg (- Beograd) und habcn Sanndt Pauls 
glauben (= grc. ist.)" (gl. Itinerarium, izdanjc grofice Lamberg-Schwarzenbcrg. 
Innsbruck 1910.. str. 34—35). Kako se dakle moze doci na misao, da su tck u po- 
lovici  XVII.  vijeka  zagrebacki  svccenici  toboze  prvi  slali  identificirati Vlahc  sa 


236 

vernu Dalmaciju, danasnju zapadnu Hrvatsku i Bosnu, Pounje i Sla- 
voniju do Dakovstine i Osijeka. Drugoga su znacaja seobe Srba pod 
kraj XVII. i u XVIII. vijeku pod vodstvom dvojice patrijarha, Arse- 
nija Crnojevica (1690) i Arsenija Joanovica Sakabente (1737), jer se 
one zbisc pod zastitom carskc vojske, a cilj im bijase juzna Ugarska, 
Srijem i istocna Slavonija. 

Prvo crkveno uredenje doseljenih Srba unutar granica turskoga 
■carstva bijase vezano jedino uz manastire. Najvise ih je bilo po 
Fruskoj gori u Srijemu, kao Hopovo i Krusedol, podignuti jos po- 
cetkom XVI. vijeka od posljednjih srpskih despota, pa Ravanica i 
Grgetek ; onda u Hrvatskoj Rmanj na Uni, u Dalmaciji Savina (Herceg 
Novi) i Arhandelovac na Krki, dok se u Bosni pominje Papraca ne- 
daleko od Zvornika. Prema tome bijase kler u to doba jedino kaluderski. 
Godine 1557. uskrisena je jos oko 1460. propala srpska pecka pa- 
trijarsija, a torn su joj prilikom podvrgnuti svi pripadnici grcko- 
istocne crkve po svim zemljama sjeverozapadnoga dijela Balkanskoga 
poluotoka, gdjegod je vladao Turcin, Prvi patrijarh obnovljene pecke 
patrijarsije bjese M a k a r i j e, rodeni brat velikoga vezira Mehmeda 
Sokolovica. On osnova dvije episkopije : pozesko-cernicku u mana- 
stiru Orahovici za Slavoniju i dabro-bosansku u Sarajevu za ostali 
dio bosanskoga pasaluka, naime za Hercegovinu i Bosnu, pa za 
Hrvatsku i Dalmaciju, u koliko su te zemlje bile u turskoj vlasti. 
Turci pomagahu vladike, pace oni su kadikad u sporazumu s njima 
nagonili i katolike, da ih priznadu svojim glavarima, narocito u doba, 
dok ie katolicki Bee bio voda u turskim ratovima.' 


Srbima (gl, ..Hrv. Prosvjcta" 1916., str. 67—68). toga ja ne razumijem. Istina je, da 
je u izvprima od XVI. do XVIII. vijeka naziv V 1 a s i obicajniji, ali i oni pomenuti 
podaci (a takovih ima jos vise za XVI. vijek) dovoljni su, da se vidi, da su Hrvati 
u Habsburskoj Hrvatskoj vec u XVI. vijeku dobro znali za pravopodrijetlo 
tih ..Vlaha", i da oni nijesu isto, sto i sredovjecni hrvatski Vlasi. Cesca upotreba 
imena Vlah dakle znaci samo upotrebu o b i c n i j e g a naziva. Bas to i jest razlog, 
da su se i oni s a m i tako zvali, kad su se obracali na one, kojima su bili pod tim 
imenom bolje poznati, dok stil i sastav pisama njihovih takoder pokazuje sve forme 
onoga nacina pisanja, kako su onda pisali oni, kojima salju svoje molbe. Jesu li 
Srbi tada imali jacu ili slabiju n a r o d n u svijest (u modernom smislu), to je sasvim 
sporedno. a nimalo podobno, da igra ma kaku ulogu. kad treba odgovoriti, tko 
su ti ..Vlasi" historijskih spomenika. U to se doba uopce jos ne moie govoriti o 
narodnoj svijesti ni kod drugih naroda. a narocito kod nizih slojeva. 

• Gl. o torn PyBapau,, ..0 nehkH.M naxpHJapciiMa" (Zadar 1888.) str. 79.: „TaKaB 
ce nocxynaK Hauiiix B.iaaiiKa h narpiijapaxa HHkaKO npaBAarii ne as". 


237 


Oko godine  1598, (za velikoga turskoga rata)  preseli se po do- 
govoru  s  gradackim  nadvojvodom  Perdinandom  vladika  Vasilije  iz 
Orahovice  u  varazdinski  generalat  i  utemelji  manastir  Marcu  kod 
Cazme, da bude episkopska rezidencija. To je prva episkopija 
grcko-istocne   crkve   u   krscanskoj   (slobodnoj) 
Hrvatskoj. Desetak godina poslije toga prijede Vasilijev nasljednik, 
vladika Vratanja, na u n i j u  priznavsi zagrebackoga biskupa svojim 
metropolitom. Toga unijatskog vladiku potom je proglasio nadvojvoda 
Ferdinand vladikom za sve  grcko-istocne vjernike u opsegu tadanje 
hrvatske i slavonske Krajine ; no  vecina  Srba slabo se odazvala toj 
odredbi,  ostavsi i dalje u tijesnoj svezi s peckim  patrijarhom.  Tako 
je  bilo sve  do velike  seobe  peckoga patrijarha Arsenija Crnojevica 
(1690),  kojom  se  prekinuse  sveze  izmedu  onih  Srba,  koji su ostali 
turski podanici, i onih u vladanju Habsburgovaca, pace Turci dokinu 
1766,  srpsku  pecku  patrijarsiju  i  podvrgnu  je  grckoj  carigradskoj 
(vasiljenskoj).   Patrijarh  Arsenije  Crnojevic  provede  odmah  prvu 
crkvenu organizaciju doseljenih Srba u krscanskoj Hrvatskoj i Ugar- 
skoj,  Sada  bude  za  hrvatsku  Krajinu  osnovana  gornjo-karlovacka 
episkopija, koja bi doskora (1713) podijeljena na dvije : na karlovacku 
i  kostajnicku,  Prvoj  bijase  rezidencija  iznajprije  manastir  Gomirje 
(kod  Ogulina),  a  od  1721, Plaski,  dok  su vladike druge episkopije 
najprije sjedili u manastiru  Komogovini  (nedaleko od Kostajnice),  a 
onda u samoj Kostajnici. Godine  1771. bi kostajnicka episkopija do- 
kinuta i za  cijelu  hrvatsku  Krajinu  (karlovacki  generalat)  uredena 
kao jedina karlovacka,  kako je i danas,  sa sijelom u Plaskom,  dok 
su varazdinski generalat i banska  (civilna) Hrvatska  pripale episko- 
piji, kojoj je rezidencija bila u Pakracu jos od  1705.,  a tako ostade 
sve do danas. Metropolitu (patrijarhu) bi dodijeljena srijemska episko- 
pija s prvim sijelom u manastiru Krusedolu, a od  1719. dalje u Sri- 
jemskim Karlovcima, kako je i danas,  Godine  1751, dobio je karlo- 
vacki metropoHt naslov  srpskoga  patrijarha  i podjedno bi 
postavljen  crkvenom  glavom  nad  cijelim  klerom i narodom  grcko- 
istocnoga zakona i srpske narodnosti u Hrvatskoj,  Slavoniji i Ugar- 
skoj. Prihodi patrijarhovi bili su veoma znatni, narocito otkad mu je 
predano vlasteHnstvo Dalj (kod Osijeka), a birao ga je srpski crkvcni 
sabor sastavljen od 25 svecenika, 25 vojnika i 25 gradana. Izbor bi- 
jase  Slobodan i nije trebao vladarove  potvrde.   Svecenstvo obrazo- 
valo se u manastirima, a samo neki vrsniji mladici poiazili su bogo- 
slovne nauke u Rusiji. 


238 


Kako vidjesmo, pocetkom XVII. vijcka uze se medu pripadnicima 
grcko-istocne crkve siriti u n i j a s Rimom, narocito radom zagrc- 
backih biskupa. Tada je presao marcanski vladika Vratanja s mnogo 
naokolna naroda na uniju, no ostali sc krajevi nijesu tome pridruzili. 
Tek oko 1770. prosirila se unija jos i na 2umberak. Iz Marce pre- 
nesena  je  kasnije  (1777)  unijatska  biskupija  u  Krizevce,  gdje je i 

danas- ^ 

Ban. Na celu uprave, sudstva i vojske, dakle stozer ustava i 
samostalnosti, bjese i u to doba ban hrvatsko-dalmatinsko-slavonski, 
od godine 1596. dalje redovito samo jedan, a prije toga gdjekad 
po dva. Sve do pod kraj XVIIL stoljeca ban ne bijase nikomu dru- 
gomu podlozan, vec ravno kralju, pa otale ga cesto zovu jos i pro- 
rex, potkralj. Bana je u ovo doba cesto preporucio hrvatski sabor 
kralju, i to tako, da je sastavio spisak od nekoliko uglednijih licno- 
sti i onda zamolio kralja, da jednoga od njih imenuje. Jos 1756. kaze 
hrvatski sabor za ovo preporucivanje, da je to „prastari obicaj, koji 
se doslije odrzao".' Prava banska bila su i sada „de iure" kao i 
prije, ali su se sve vise umanjivala. Vec je za Maksimilijana prestalo 
(1567) pravo banovo, da saziva sabor, kad je on to smatrao za 
potrebno (ex edicto bani), vec je to otada mogao ciniti jedino na 
izravni  nalog  kraljev  (ad mandatum  caes.  et regiae  maiestatis  ex 

■■ Zakljucak saborski (clanak XVII : 1756) glasi :Antiquissimoatquchac- 

tcnusinquibusvis  vacantiac  banatus  casibus  observato  usui 

insistentes domini status et ordines, in m o d c r n a quoque o f f i c i i b a n a 1 i s  per 

suae exc. d. comiti mareschalli  Caroli  Batthyan  resignationem  enata  vacantia 

solitam  successoris  bani  c o m m e n d a t i on e m  i n t c r m i 1 1 e n d a m 

non putarunt  domini  status  et  ordines;  eandem  tamen  in  aliqualem   gratitudmis 

contestationcm  praefatae  suae  exc.  scriptis eo fine  Uteris ita  detulerunt,  ut quem 

sua  excellentia  iudicaverit.  eum  nomine  dominorum  statuum  et  ordi- 

num  suae  maiestati  sacratissimae demisse  commendarc  non dedignetur". 

(U kr  zem. arhivu u Zagrebu ;  Prot. congr. IX. 320).  Stalezi  se  hrvatski dakle ne 

odricu ni ovaj put svoga prava. da kralju preporuce novoga bana. vec ga samo s oso- 

bitih razloga prenose na bana. koji odstupa. Kad se po smrti  cara Josipa II. sastala 

zagrcbacka  zupanijska  skupstina  2.  marta  1790.,  zahtijevala  je.  da  se  ban  grof 

Balassa svrgne  ..quod  praenominatus regni huius banus Franciscus utpote comes a 

Balassa   non   proponente  eundem  r e g n o  -  quod tamen  moris antehac 

fuisse ex regnicolaribus actis (t. j. saborskih spisa) compertum est - d en o m i n at u s 

fuerit.  adeoque  vel  hoc  facto  illegalis  banus  sit"  (original  u  arhivu 

zupanije Zagreb.); dakle je skupstina smatrala grofa Balassu nezakonitim banom. 

jer je imenovan bez preporuke kraljevstva (sabora). Gl. o tom Klaic. Kandidacija 

(commendatio)  bana  po  hrvatskom  saboru od 1527-1848.  u  ..Vjesniku  kr.  zem. 

arkiva" X (1908).  166—196. 


239 

delicto bani). Znaci banske casti bijahu zastava (banderium) kao 
simbol vrhovne vojnicke vlasti u Hrvatskoj, a dobivao ju je kod 
inslalacije od kralja po njegovim komisarima, onda z t z I o kao 
simbol sudackc i upravne vlasti,' Samim imenovanjem kraljevim 
hrvatski stalezi jos nijesu drzali da imadu bana, jer za njih bijase 
glavni cin svecana instalacija pred saborom, Drzeci u des- 
nici zezlo, a u Ijevici zastavu i stojeci na uzvisenijem mjestu, ponaj- 
vise u crkvi sv. Marka u Zagrebu, novi je ban pred sabranim sta- 
lezima izgovarao prisegu, koju mu je citao kraljev povjerenik. Sve 
do 1756. bijase obicaj, da su stalezi poslije toga banu votirali u ime 
zemlje dar, obicno u novcu, ali odonda to prestade, Ovaki dar 
votirali su inace stalezi u oci krunisanja i novomu vladaru. Poslije 
instalacije ban bi sebi sam odabrao b a n o v c a' (vicebanus), a taj 
je onda na saboru polozio prisegu. Banovac mogao je da bude samo 
domaci sin i plemic, a niposto stranac, makar i imao posjeda u 
Hrvatskoj ili Slavoniji. Redovito je to bio zupan zagrebacki ili krize- 
vacki, no otkad su zupanije 1756. preudesene po ugarskom uzoru, 
stalo se to napustati. Banovac bjese zavisan jedino od bana te se 
poslije banova odstupa ili smrti takoder morao odreci svoje casti. 
Cesto se zgadalo, a narocito u XVIII. vijeku, da nije bilo bana, vec 
samo od kralja imenovani z a m j e n i k banske casti (locumtenens), 
ali hrvatski su se stalazi vazda opirali takovoj neustavnoj novotariji. 

Saber. Jos u pocetku ovoga doba sastajala su se po dva sa- 
bora, zaseban hrvatski i zaseban slavonski. Medutim teritorijalno 
opadanje Hrvatske i seljenje hrvatskoga plemstva u Slavoniju ucini 
nuznim, da su se stalezi hrvatski i slavonski uzeli sastajati na zajed- 
nicko raspravljanje (prvi put u Zagrebu u junu 1533.) pod predsje- 
danjem zajednickog bana, a doskora se sasvim stopise oba sabora 
u jedan hrvatsko-dalmatinsko-slavonski (od 1558. dalje). Saboru je 
vazda predsjedao ban ili njegov zamjenik, obicno biskup zagrebacki, 
ali nema primjera, da je saboru predsjedao banovac. Na sabor 
dolaze u to doba svi prelati i velikasi, kojc treba ban da zasebnim 
pozivnicama pozove (per littcras banales), dok se nize plemstvo po- 
zivalo po zupanijama,  koje su tada izabrale  svoje  zastupnike, take 


' Oba ova simbola (zastava i zezlo) jos se i danas mogu vidjcti na ^robu bana 
Tome ErdOdyja (t u jan. 1624.) u lijevoj ladi stolne crkve u Zagrebu (gledajuci 
s glavnoga zrtvcnika). 

^ Rijcc  podban  novoga je postanja. 


240 


da se nikad nije zgodilo,  da bi na sabor  dosle  velike  skupine ma- 
loga plemstva. narocito seljackoga. Odsutni velikasi i njihovc udovice 
dali su se zastupati  po  zamjenicima,  kao  sto je bilo i u Ugarskoj ; 
ovi su  zamjenici imali na saboru samo mjesto, ali ne i glas. Nadalje 
slali su na sabor svoje zastupnike  kaptoli i kr.  slobodni  gradovi, a 
od 1776, dolazio je rcdovito sve do 1847. na hrvatski sabor i rijecki 
gubernator.  Sabor se sastajao  ponajvise  u  Zagrebu,  no  gdjekad i 
drugdje, tako u Varazdinu, Krapini,  pace 1737. i u taboru na rijeci 
Glini.   U  hrvatskim  spomenicima   toga  doba  obicno  se  nazivlje 
stanak  i  spravisce,  au latinskim sluzbenim spisima  r e g n i 
conventus,  dieta  i  generalis  congregatio, dakle bas 
onako kao i ugarski,  Docnije prozvase  Ugri svoj sabor  c o m i t i a, 
no Hrvati ostadose kod svojih naziva. Svi su clanovi sabora redovito 
sjedili  Zajedno za stolovima, i to  po  nekom  stalnom  redu,  koji je 
uzimao  obzira na visi ili nizi polozaj prisutnih ;  samo 1621. i 1709. 
vijecaU su velikasi i prelati  za sebe,  odijeljeni od nizega  plemstva, 
ali to je bilo iznimno. Sabor hrvatski vodio je citavu upravu Hrvat- 
ske,  a  uza  to  se  bavio i novacenjem i uredenjem  vojske  sve  do 
Josipa  II.,  raspravljao o porezu,  koji je isao kralja (dica) i za do- 
mace potrebe  (pecuniae fumales), i odredivao  sve nuzno za obranu 
kraljevstva. Na sabor je redovito kralj siljao svoje komisare, po dva 
ili vise njih, koji bi prije svega iznijeli  kraljevske  prijedloge  stale- 
zima na raspravu i prihvat;  no nije  rijetko bilo,  da  su stalezi koji 
od ovih prijedloga ili otklonili,  ili preinacili prema svojim prilikama. 
Poslije toga stalezi iznose pred kraljcve komisare svoje zelje i tegobe, 
moleci kralja,  da ih uvazi.  Zakljucci  sabora  (articuli)  podastrti su 
poslije toga kralju na  potvrdu  (sankciju),  a to je onda kralj ucinio 
na isti nacin kao i s onima ugarskoga sabora. Najprije naime obzna- 
njuje kralj u  uvodu  (u svecanoj formi izdana spisa), da je primio 
zakljucke hrvatskoga sabora s molbom  staleza,  da ih potvrdi, onda 
se donosi doslovni  t e k s t  zakljucaka,  a konacno u  z a k 1 j u c k u 
kaze kralj, da sve ove zakljucke potvrduje  (authoritate nostra regia 
acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus),' 

1 Tvrdnja. da hrv. saborski clanci nijesu trebali da budu sankcionirani. velika 
je zabluda. jer bi tako sabor hrvatski bio snizcn na obicno upravno tijclo, kao sto 
su iupanijske skupstine. koje nijesu mogle stvarati zakona. kojih n c m a bcz kra- 
ljcve sankcije. Sacuvalo se mnostvo ovako sankcioniranih hrvatskih saborskih za-^ 
kljucaka ili zakona. Samo oni zakljucci. koji su se ticali nekih domacih neznatnifih. 
potrcba, nijesu slani na  sankciju. 


241 

Ali i mimo sabora i bez njegove privole mnogo je toga u to 
doba, narocito u XVIIl. vijeku, uvedeno u Hrvatskoj, tako urbar 
Marije Terezije, razne preiaake u Krajini i sve reforme Josipa II. 
Slabljenju saborske kompetencije bijahu katkada krivi stalezi sami, 
Godine 1685., za velikoga turskoga rata za oslobodenje, preinacisc 
stari nacin hrvatske uprave time, sto su zakijuciii, da u slucaju, ako 
se sabor ne bi mogao sastati, buduci da se plemstvo nalazilo na 
bojnom polju, moze ban, ili njegov zakoniti zamjenik biskup zagre- 
backi, sa sestoricom svjetovnjaka i duhovnika odrediti ono, sto drzi 
potrebnim, Tu sestoricu imao je samo ban pravo imenovati. Tako 
nastadose banske konferecije, koje su imale jedino upravnu 
vlast, ali ne i zakonodavnu.  Medutim  vec  1701. bise  dokinute, 

Za obavljanje nuznih i presnih posala kod kralja drzali su hr- 
vatski stalezi u Becu stalnoga dvorskoga agenta (agens auli- 
cus), koji je imao nastojati oko uspjesnoga rjesavanja saborskih 
zakljucaka, sto ih je kralj imao potvrditi i odobriti, a i oko drugih 
vaznih posala po Hrvatsku. Osim toga sluzio se sabor i svecanim 
poslanstvima (legatio regni), koja bi izabrao iz svoje sredine; tako 
su 1712, nosila trojica (biskup Emerik Eszterhazy, grof Ivan Draskovic 
i protonotar Juraj Plemic Otocki) kralju Karlu III, saborski zakljucak 
o priznanju zenske habsburske loze, ili hrvatsku Pragmaticku sankciju. 

Uz bana najvazniji je clan sabora protonotar kraljevstva, koga 
je sabor birao, a ban potvrdivao. On je dakle bio povjerenik staleza, dok 
je banovac samo povjerenik banov. Protonotarova je duznost bila, da 
cuva pecat kraljevstva i banov, odatle su ga i zvali „cuvarom pecata" 
(sigillorum conservator), te kljuceve zemaljskoga arhiva, u kojem su se 
spremali „privilegiji kraljevstva". U starije vrijeme cuvali su se spisi 
kraljevstva redovito kod kaptola zagrebackoga ili u crkvi sv, Stjc- 
pana u Zagrebu, Tek 1643. nabavio je protonotar Ivan Szak- 
m a r d i jaku hrastovu skrinju s umjetnom bravom za cuvanje spisa. 
Kao zasebni ured ureden je hrvatski zemaljski arhiv tek u pocetku 
XIX. vijeka. Kad bi ban umr'o ili se odrekao casti, protonotar jc 
imao javno prelomiti njegov pecat, da nitko ne uzmogne krivotvoriti 
sluzbenih isprava. Pored toga bijase protonotar na saboru biljeznik, 
a nijedan saborski zapisnik nije bio ovjerovljen bez njegova potpisa 
(s obicnom formulom : lecta per me prothonotarium regni). Konacno 
bjese i protonotar vazna sudska licnost, jer je u odsutnosti banovoj 
predsjedao  banskomu  sudu,  od kojega se moglo  prizivati na kralja 

16 


242 


ili na dvorski sud. Protonotara zamjenjuje od sabora izabrani v i c e- 
protonotarius,  obicno jedan, rjede po dva. 

Vec je receno. da je u vrijcme prije  1526. (i to nekako od prvc 
polovice XV. vijeka) samo Slavonija slala svoje poslanike na ugarski 
sabor (nuncii  ili  oratores  rcgni Sclavoniae), ali Hrvatska 
nikad.' Kad se polovicom  XVI.  vijeka  oba  sabora  stopise u jedan, 
onda je dasto i taj  sjedinjeni  sabor  redovito  siljao svoje poslamkc 
na ugarski sabor  (solemnes oratores zovu se 1577.).  Koliko ih je 
u starije doba bilo. ne moze se iz spisa vidjeti, no bez sumnje je hr- 
vatski  sabor u to doba  mogao slati na ugarski  poslanika,  koliko je 
htio  jer su oni onamo polazili na zemaljski  trosak.  U XVIII. vijeku 
pokzila  su  redovito  samo tri  poslanika  u  donju  ili stalesku  kucu 
(dva  na  saboru  birana  poslanika i protonotar  kao  stalna  pratnja 
njihova), a jedan u gornju ili velikasku, izabran na hrvatskom saboru 
izmedu staleza (od 1625.).  Ovi hrvatski poslanici, zastupajuci slobodnu 
kraljevinu,  nijesu sjedili  oko  stolova  sabornice  s  ostalim ugarskim 
zupanijskim zastupnicima, nego u procelju na desno uz predsjednika. 
a tako je ostalo  sve  do  1848.  Zastupnici  triju  slavonskih  zupanija 
(od 1751.) sjedili su medu ostalim zupanijskim drugovima, Ti su po- 
slanici dobivali od hrvatskih staleza tocne upute  (instructiones),  sto 
imadu kazati u ime kraljevstva hrvatskoga i sto da traze na obranu 
hrvatskih prava (statuta  municipalia  zovu  se 1715.)  Ovih  su 
se uputa  morali  strogo  drzati, tako da na svoju  ruku  nijesu  msta 
smjeU poduzeti. Uz ove  poslanike  dolaziU su na ugarski sabor,  po- 
slije njegove trajne reforme (1608.), u donju kucu i zastupnici hrvat- 
skih kr. slob, gradova, kaptola i odsutnih velikasa iz gornje kuce, a 
tako i njihovih udovica,  a u gornju ban, biskupi i velikasi hrvatski. 
Donjoj kuci predsjedao je od kralja  i m e n o v a n i personal, a gor- 
njoj p a 1 a t i n. Na ugarskom se saboru raspravljalo istim redom kao 
na  hrvatskom. Najprije bi se iznesH i raspravljaU tocku po tocku kra- 
Ijevski prijedlozi,  a stalezi  su  ih  prihvatih iU otkloniU.  Poslije  toga 
iznijeli  su  ugarski  stalezi  svoje  zelje  i  tuzbe  (gravamina),  koje je 
onda kralj  uvazio ili otklonio.  Konacno su staviU hrvatski  poslanici 
na usta svoga protonotara svoje prijedloge i zelje, kojih ugarski sta- 
lezi nijesu  mogh  zabaciti,  nego  samo  kralj.  Ako  se  koji  prijedlog 
kraljev ih ugarskih  staleza ticao Hrvatske, dali su o njemu hrvatski 
poslanici svoje mnijenje, drzeci se kod toga strogo svojih instrukcija; 

' GL gore str.  157. 


243 

XL slucaju, da ih za koji od iznesenih prijedloga nijesu imali, nijc se 
Tia saboru nista obvezatno moglo zakljuciti za Hrvatsku, Samo 
onaj z a k o n, stvoren na ugarskom saboru, na koji 
■s u privoljeli i hrvatski poslanici, vrijedio je i za 
Hrvatsku. No kod toga nije se sabor obazirao na mnijenja, sto 
bi ih eventualno izrekli oni Hrvati, prisutni na saboru, koji nijesu 
bili hrvatski saborski poslanici- 

Zupanije. U zupanijskom uredenju nastade u to doba znatna 
promjena, kad je ono 1756- preudeseno prema ugarskom uzoru, Na 
<elu svakoj zupaniji stajase veliki zupan (supremus comes), ime- 
novan od kralja, a pripadase po cinu medu velikase kraljevstva. 
Poslove zupanijske rukovodio je podzupan (docnije redovito po 
dva) s ostaHm cinovnistvom, koje je bilo b i r a n o na tri godine u 
veUkoj skupstini ; taj se cin zvao restauracija sve do 1848, I 
podzupani i ostalo cinovnistvo mogU su biti izabrani samo od plem- 
stva doticne zupanije. Zupanija se dijelila na okruzja, a ova na 
kotare ; prvima stajahu na celu veliki suci, a drugima maU suci, u 
isti mah upravni i sudbeni cinovnici. Na njihov se pravorijek mogao 
uloziti priziv na zupanijski sud, a od ovoga na banski. Zupanijske 
su skupstine bile velike ili male ; u veHkima su se obavljali osim 
izbora novoga cinovnistva jos i najvazniji upravni i sudbeni poslovi 
lupanijski, a birali su se i zastupnici (obicno po dva, medu 
njima redovito prvi podzupan] za hrvatski sabor. I zupanijsko 
TJe plemstvo davalo svojim zastupnicima obvezatne instrukcije za 
lirvatski sabor, pa tako je politicki zivot u zupanijama bio u malom 
onaj isti, kao u velikom na saboru, Sve do 1848. smatrale su 
se zupanije najtvrdimbedemom narodne samostal- 
nosti i ustava, a to tim vise, sto su one bile ona egzekutivna 
vlast, koja je izvrsavala unutar svojih granica saborske zakljucke u 
lupravnom, poreznom i vojnickom pogledu, Osim toga ove su se mogle 
sastajati po volji na skupstine, pace u njima i kralju uskratiti posluh, 
ako je od njih trazio stogod, sto je bilo na stetu njihovu ili zemlje. 
To se narocito pokazalo za cara Josipa 11, Politicka snaga zupanija 
lezala je i u tom, sto su bile u medusobnom zivahnom saobracaju, 
siljuci jedna drugoj poslanice i bodreci se na zajednicki istup na 
saboru ili na zajednicki otpor, Vremenom se ovaj saobracaj rasirio 
i na ugarske zupanije, a upravo na njihovoj sloznoj tvrdokornosti 
|vis inertiae) slomilo se sve nastojanje cara Josipa II. 

Sudbenost  bijase  u  to  doba  jos  uvijek  veoma  primitivna sve 


244 

dok je vrhovnim sucem bio sabor ili protonotar, jer kako u XVIIL 
vijeku cesto nije ban boravio u Hrvatskoj, a protonotar obicno jos- 
obavljao i sluzbu pbdzupana, moralo je sve zapinjati. Stoga su sta- 
lezi uzeli kratiti protonotaru, da obavlja jos i koju drugu sluzbu, a 
onda odredise, da se banski sud ima sastajati svake trece godine na 
dvadeset dana. Sve je to bilo razlogom, da je kralj Karlo III. godine 
1723. predlozio na pozunskom saboru, da se u Hrvatskoj uredi za- 
sebni banski sudsa sjedistem u Zagrebu, koji ce izvrsavati ju- 
risdikciju za citav opseg kraljevstva. Hrvatski su stalezi na to pristali, 
a onda su odredili sudbeni postupak toga suda, kojega su se clanovi 
imali birati u saboru na tri godine. Ali sada je nastala raspra izmedu 
hrvatskoga sabora i kralja, tko da imenuje suce, dok konacno sabor 
ne popusti, nasto kralj 1725. imenova clanove banskoga stola 
(tabula banalis), kako se taj sud zvao. Predsjednikom imenovan je 
tada zagrebacki biskup Juraj Branjug, da se u slucaju, kad bana 
ne bi bilo u Hrvatskoj, moze suditi.' Kasnije bio je predsjednikom 
vazda samo ban ili njegov zamjenik, a uza nj bilo je osam prisjed- 
nika (assessores) uz neke nize cinovnike. 

Porczi i dace bijahu i u ovo doba iste kao pocetkom XVI. vi^ 
jeka, naime u prvom redu dica ili contributio regia, koja 
se samo kralju davala u pomoc, pa je stoga plemstvo nije placalo, 
buduci da je ono licno polazilo u rat. Kontribuciju votirao je kralju 
kroz sve vrijeme do Josipa II. samo hrvatski sabor, a iznosila je 
stalno jos od vremena Vladislava II. (od 1492.) polovicu one svote od 
porezne jedinice (porta), koja se imala placati zakljuckom ugarskoga sa- 
bora u Ugarskoj (media dica). Kontribuciju ubirali su po zupanijama zagre- 
backoj, krizevackoj i varazdinskoj napose izabrani ubiraci (dicatores), 
koji su radili pod nadzorom vrhovnoga zemaljskoga blagajnika (exactor 
regni), imenovana od kralja, ali izmedu domacega plemstva. Sabrani 
je novae onda odaslan u Pozun ugarskoj komori. Kako su se njime 
imale podmiriti vojnicke i druge obrambene potrebe u Hrvatskoj, 
cesto se zgadalo, da je neka svota predana po kraljevskom nalogu 
izravno banu. Tri slavonske zupanije placale su (od 1751.) poput 
ugarskih citavu svotu, dakle ne polovicu, te su u torn bile pod 
vrhovnim nadzorom ugarskoga sabora i ugarske vlade. Porez za 
domace potrebe bjese d i m n i c a (pecuniae fumales), koju je hrvatski 
sabor po svojoj uvidavnosti i potrebi odredivao izabravsi za to svoga 

'  Ban grof Ivan Palffy (1704—1732) nije gotovo nikad boravio u Hrvatskoj. 


245 

zasebnoga blagajnika, a placali su je i plemici i kmetovi od „sesijc" 
(to jest 24 jutra oranice i 8 jutara livade) ; obicno su cetiri sesije ci- 
nile jedan „fumus". Racun o ubranom porezu polagao je blagajnik 
saboru, dok se onaj o ubranoj kontribuciji podastirao ugarskoj ko- 
mori, Kr, slob, gradovi placali su mjesto kontribucije taksu, koju im 
je izravno odrcdivao kralj po savjetu ugarske komore ; no cesto ju 
je snizio, ako se pokazalo, da je prcvisoko odmjerena, Dalji kra- 
Ijevski prihod bila je tridesetnica (tricesima, madz. harminczad, 
otale harmica), koju su trgovci placali za unesenu robu. Glavni sla- 
vonski tridesetnicarski uredi bijahu u Nedeliscu u Medumurju i u 
Zagrebu. I tridesetnica cesto se upotrebljavala za podmirenje voj- 
nickih potreba u Hrvatskoj, a onda je imao o torn poloziti zemaljski 
blagajnik racun hrvatskomu saboru. U Vojnoj Krajini nije nitko placao 
poreza, jer su svi vrsili vojnu sluzbu, a bas u tome se u srednjem vi- 
jeku, pa i docnije, i sastojala bitnost oprosta od placanja poreza. 
Vojska. Uza sve uredenje Vojne Krajine, kojom bise znatno 
okrnjena hrvatska prava, ipak je i u to doba u vojnickim poslovima 
banskc Hrvatske ostao glavni faktor hrvatski sabor s banom. Vec 
1537. i 1538. stvorise slavonski sabori u Krizevcima vaznih zakljucaka 
o obrani domovinc odredivsi, da velikasi i plemici imadu na noge 
podici izvjestan broj konjanika i pjesaka te se pobrinuti za kola, koja 
ce za vojskom voziti hranu. Osim toga brinuo se sabor i za utvrde 
i za gradove odredujuci za njihovo uzdrzavanje besplatni kmetski rad 
i potrebni porez, Godine 1558. stavio je Ferdinand I, hrvatskomu 
saboru (17. jula u Stenicnjaku) prijedlog, da stalezi dadu razvaliti 
neke manje utvrde oko Zrinja, ne bi li se tako pristedilo na vojnickoj 
posadi. Ali hrvatski stalezi nijesu htjcli da na to pristanu trazeci 
uporno od kralja, da te gradove opskrbi vojskom, jer bi se padom 
njihovim samo uvecala turska pogibao za Hrvatsku. Poslije toga nikad 
se vise nije sastao zasebni hrvatski sabor. Briga staleza i bana oko 
hrvatske banske vojske trajala je i dalje, kako jasno pokazuje za- 
konski clanak stvoren 1659. na pozunskom saboru, kojim se odreduje, 
da se kraljevina Hrvatska i Slavonija imadu u obrani domovine i 
dalje drzati raznih zakonskih clanaka stvorenih na hrvatskom saboru, 
a narocito onih, koji odreduju, kad neprijatelj provali u zemlju vecom 
silom, da moraju svi velikasi, plemici i drugi drzavljani na zapovijed 
banovu listom ustati na oruzje i skupiti se pod zastavu kraljevsku i 
bansku. Pored toga jos su oni duzni da prema imutku oboruzaju 
izvjesni  broj  svojih  kmetova,  u  velikoj  nuzdi  i  trecinu  njih.   Od 


246 

ove   duznosti   opce   insurekcije   nije   nitko   osloboden^ 
pace  u  velikoj  cc  potrebi  njima  u  pomoc  doci,   nakon   spora- 
zuma  izmedu  krajiskih  generala  i  bana,  i krajiske  cete.  U  ovako 
punoj  samostalnosti  u  vojnickim  poslovima  ostadc  Hrvatska  i  po- 
slije   1715.,   kad   je   na   pozunskom   saboru   uvedena   zakonskini 
clankom stalna  vojska, podijeljena u regimente, jer jc u Hrvat- 
skoj i nadalje ostao  na  snazi  sistem  insurekcije,  to  jest  b a n s k a 
vojska.  Pace  Marija Terezija  napose je  (16. januara  1750.) ponovo- 
potvrdila davno pravo, da Hrvatska sebi bira na saboru zemaljskoga. 
kapetana i potkapetana kao vojvode domacih ceta,  samo je izrazila 
zelju, da se za kapetana bira ban. Tako je ostalo u bitnosti i poslije 
Josipa II.,  jer  je  pozunski  sabor  1808. stvorio zakon,  kojim je po- 
tvrdeno ovo drevno pravo,  a ban je ostao sve do 1867. podjedno i 
vrhovni zapovjednik hrvatskih ceta.  No pored insurekcije davala je 
Hrvatska kralju i novake za stalnu kraljevsku vojsku, Te je novake: 
vazda votirao samo hrvatski sabor,  pace kad je Marija Terezija od 
sabora  zatrazila  novih  momaka  (1758. i 1759.),  on joj je oba  puta 
votirao manji broj od onoga, koji je trazila, I u banskoj Krajini (pe- 
trinjska i glinska regimenta) vrsio je ban vrhovnu upravu jos i onda,. 
kad je ona utjelovljena ostaloj Krajini,  Marija Terezija je naime izja- 
vila (1750), da torn Krajinom ima i nadalje da upravlja ban, koji ce 
imenovati sve casnike osim pukovnika, a toga ce ona imenovati samo 
po banovu prijedlogu, I u doba cara Josipa  provcdene  su neke re- 
forme u Hrvatskoj. Do toga je naime vremena bila u Zagrebu smjes- 
tena samo uprava banske Krajine, no 1783. prenio je Josip H. vrhovno 
zapovjednistvo slavonske Krajine iz Koprivnice, kuda se ono prese- 
lilo iz Varazdina, u Zagreb te ga je zdruzio s vrhovnom  komandom 
banske Krajine, Tri godine iza toga, u augustu 1786., preselio je car 
jos i vrhovno zapovjednistvo hrvatskc Krajine iz Karlovca u Zagreb,, 
sjedinivsi  na  taj  nacin u  jednu  generalkomandu  (u  bivsem. 
isusovackom  samostanu)  sva  tri  krajiska  generalata  u  hrvatskoj 
zemlji. Buduci da tadanji ban-komisar, grof Franjo Balassa,  nije bia 
vojnik, povjereno je vodenje ove generalkomande feldmarsallajtnanta 
barunu Josipu NikoU de Vins (t 1798,).  S njime je doslo dakako a 
Zagreb i mnostvo nizih casnika,  a  ti  su potom sa svojim obiteljima 
najvise pridonijeU, da je njemacki jezik u drustvu zagrebackom uhvatio. 

cvrsta korijena. 

Gradovi.  Kroz sve vrijeme sve do pod kraj XVI. vijeka zivjeli 
su  kr.  slob,  gradovi  u  duhu  svojih  privilegija  iz  XIII,  vijeka.  Vz. 


247 


gradskoga starjesinu ili suca (maior viUae, iudex civitatis, hrv. vesnik, 
rihtar)  birali su gradani izmedu sebe jos osam  (u Zagrebu) ili dva- 
naest (u Varazdinu) priseznika (iurati, iurati cives), koji su sa sucem 
vrsili  sudacke i upravne  poslove.  Taj  se  izbor  redovito  ponavljao 
svake  godinc, itou Zagrebu (na Gradcu) na Blazevo (3. febr.), 
u Varazdinu prve nedjelje iza Martinja (11. nov.),  a drugdjc obicno 
na Durdevo (24. apr-).  Konacno  je  gradanstvo  biralo svake godme 
jo§ i vijecnike ili zastupnike (consiliarii,  viri communes)  njih  po  20 
ili  24.   Ovi  zastupnici  zajedno  s priseznicima  i  „varoskim  sucem" 
cinili  su  „varosko"  vijece,  koje  je  davalo  odredbe  i  vodilo  svu 
gradsku upravu. Medutim pocetkom XVII. vijeka nastade u gradskoi 
upravi i u Ugarskoj i u Hrvatskoj  (Slavoniji)  bitna prom)ena.  Tako 
je grad Zagreb 1609. prihvatio pobudom bivsega  bana  Tome  Erdo- 
dyja. a onda kraljevskoga t a v e r n i k a, novi statut, kojemu je bila 
poglavita  ustanova.  da  se  odsada  bira  mjesto  priseznika dvanaest 
s e n a t o r a  izmedu odlicnijih gradana, koji ce svoju cast vrsiti do- 
zivotno ili bar dok mogu. Suca birat ce opcina i dalje, ali samo jed- 
noga od onih  12 senatora. Na taj se nacin uzese stvarati neke gra- 
danske  privilegirane  i  odlicnije  porodice, u kojih  jc  ruke dospiela 
uprava cesto prelazeci od oca na sina. U prvi se kraj protiv ovoga 
novoga reda podizc zagrebacko gradanstvo, pa je doslo i do krvavih 
sukoba, no statut ne samo da je ostao na snazi, vec je ubrzo nekim 
reformama dopunjen i poostren. Trajao je sve do godine  1850., kad 
je patentom cara Franje Josipa I. zdruzen  sav grad,  naimc Gradec 
i Kaptol s predgradem, u j e d n o upravno tijelo grad Zagreb, kojemu 
stade na celo .n a c e I n i k,  kojega bira svake trece godine gradsko 

zastupstvo. 

Trgovina i obrt bijahu u doba turske prevlasti veoma slabi, a 
prirod zita i stoke jcdva je dotjecao za domace potrebe. Trgovalo 
sc s austrijskim nasljednim zemljama i s habsburskom Ugarskom. 
Poslije izgona Turaka obrati veliku paznju procvatu trgovine kralj 
Karlo III. u svim svojim zemljama. Sada bjese izgradena (1726) po 
njemu prozvana Karolinska cesta od Karlovca do Bakra i Rijeke. a 
uz cestu su naseljcni Hrvati, Kranjci i Cesi- Docnije je izgradena 
cesta iz Karlovca u Senj (1770) po savjelu cara Josipa II., pa otalc 
joj i ime Jozefinska. Tako postade Karlovac jedan od prvih trgo- 
vackih gradova u Hrvatskoj posredujuci promet izmedu pnmorja i 
unutrasnjosti. Sve do Karlovackoga i Pozarevackoga mira nije moglo 
ni govora da bude o trgovini u Slavoniji. Prostrana i dracem obrasla, 


248 

tek tamo amo od nuzde obradena polja sterahu se od Lonje do Ze- 
muna- No ni mirna vremena ne mogose u prvi kraj mnogo pomoci, 
a najvecu stetu cinile su ceste poplave, narocito u Posavini i oko 
Vuke. Tek osnutkom slavonskih zupanija krenulo je gospodarstvo na 
bolje, pa se pocelo trgovati zitom, koje se izvozilo, ponajvise po 
rijekama (u dereglijama), ca u Italiju preko Siska i Karlovca, i u 
Njemacku Dunavom. Znatan prihod imali su slavonski vlastelini od 
krzna mnogobrojne divljaci, a Osijek bijase za to glavno trziste. Na- 
dalje su i guste sume i prasume davale izobilje gradevnoga drva, 
koje se nadaleko izvozilo. Obrt bijase — uz domaci seljacki — sav 
usredotocen po gradovima u Hrvatskoj i Slavoniji, a bavili su se 
njime ponajvise doseljeni Nijemci, narocito u Slavoniji, Oko 1761. 
zapocelo se gojiti i svilarstvo, all je ono bilo ograniceno najvise na 
ncke velikaske spahiluke. 

Skolstvo. Sve do Marije Terezije bilo je skolstvo veoma slabo, 
a jedino neki samostani i biskupska sjcmenista vodili su brigu oko 
naobrazbe mladezi, u prvom redu svecenickoga podmlatka. Prvi visi 
zavod, gimnaziju, osnovali su za sebe P a v 1 i n i u Lepoglavi (oko 
1503,), koju su 1583, otvorili i svjetovnjacima. Docnije imali su Pa- 
vlini u Lepoglavi svoju filozofiju (1656), a doskora i teologiju (1683), 
pace oni su podjeljivali cast doktora (tako 1674. prvi doktor filozofijc, 
a 1715. teologije). Teologiju ucili su kod njih samo njihovi pitomci, 
dok su filozofiju polazili i sinovi susjednih zagorskih plemica. Za 
hrvatsku su nastavu zasluzni i Isusovci, koji su u maju 1607. otvo- 
rili u Zagrebu tik do crkve sv, Katarine i u susjednom samostanu 
Dominikanaca javnu gimnaziju za svjetovnjake, koja je vec 1609, 
brojila 260 ucenika, a 1614, njih 330, Kao nastavak gimnazije (sa sest 
razreda) otvorena je kasnije (1662) filozofija s tri tecaja (logika, fizika 
i metafizika), svaki sa jednim profesorom. Tako se od gimnazije raz- 
vila akademija znanosti, kojoj je kralj Leopold L podijelio 
(23. sept, 1669,) privilegije beckoga sveucilista, a to je onda prihvatio 
i hrvatski sabor (3. nov. 1671,). Leopold podijeli ovoj akademiji ovlast, 
da njezin rektor i profesori mogu one, koji ce poloziti stroge ispite, 
promovirati na doktore, Ali iz nama jos danas nepoznatih razloga 
ovaj privilegij kraljev nije nikad stupio na snagu. Podjedno je vre- 
menom podignut i teoloski fakultet u toj akademiji, a pocelo se pre- 
davati najprije kanonsko pravo (1727), a onda u tri tecaja citava 
teologija (1746). Po raspustu reda (1773) dospjese gimnazija i akade- 
mija u driavne ruke, a onda bi teoloski fakultet sjedinjen s biskup- 


249 

-skim sjemenistem zagrebackim. Osim u Zagrebu Isusovci su jos po- 
digli gimnazije u Pozegi (1698—1773), Varazdinu (1678 — 1773) i Osijeku 
(1766 — 1773). Sva ta ucilista tadanje Hrvatske bila su podignuta po- 
glavito potporom i legatima mnogobrojne duhovne i svjetovne hrvatske 
gospode. Od Isusovaca preuzese gimnazije neko vrijeme Pavlini, a 
onda po raspustu reda (1783) F r a n j e v ci. Pucke skole, rastresene 
po zemlji, bile su takoder pod okriljem svecenstva, navlas zupnika. 
One su se sluzile knjigama stampanim na kajkavskom narjecju u 
Zagrebu i Varazdinu. Skolstvo je najboije cvalo, dok je bilo u rukama 
Isusovaca i Pavlina, ali po dokinucu ovih redova spade na niske 
grane. 

Ni u isusovackoj ni u pavlinskoj akademiji nijesu se predavali 
pravni nauci. Stoga su hrvatski mladici polazili sveucilista u 
Ugarskoj, Becu, Gracu, Bologni, Padui i Krakovu. Tek 1769. osnovana 
bi odredbom Marije Terezije i nastojanjem kraljevskoga vijeca prva 
javna skola „za politicke i kameralne nauke" (studium politicum — 
camerale) sa sjedistem u Varazdinu, jer su tada ondje stolovali ban 
i hrvatska vlada, a s njemackim nastavnim jezikom (1770 — 1773). 
Medutim preseli se ova skola 1773. u Zagreb, gdje joj je u isuso- 
vackoj akademiji odredena posebna dvorana. Kad je Marija Terezija 
1776. osnovala zagrebacko skolsko okruzje (districtus studiorum Za- 
grabiensis), pod koje je podvrgla citavo skolstvo u gradanskoj Hrvatskoj 
i Slavoniji s vrhovnim ravnateljem na celu (superior regius studiorum 
et scholarum director), onda je osnovana i kraljevska akade- 
m i j a Zajedno s glavnom gimnazijom u Zagrebu. Ova akademija 
bjese od sada do 1850. jedini visi zavod u Hrvatskoj i Slavoniji 
obuhvatajuci tri fakulteta : bogoslovni (koji i dalje ostade pod krovom 
biskupskoga sjemenista), pravoslovni i mudroslovni. Kad je onda 
1850. dokinut mudroslovni fakultet, jer su njegovi nauci preneseni u 
VII. i VIII. razred reorganizirane gimnazije, preostade jedini pravo- 
slovni kao „Kr. pravoslovna akademija".' Tek 1874. otvoreno je onda 
danasnje hrvatsko sveuciliste. 

Da je u to doba procvala hrvatska literatura i u Dalmaciji i u 
banskoj Hrvatskoj i Slavoniji pa i u samoj turskoj Bosni, sve je to 
poznato iz povijesti hrvatske knjizevnosti, a ovdje cemo samo nagla- 
siti, da bas u tomu imamo jasan znak vecega kulturnoga stepena, ali 


' Teoloski  je  fakultet  dokinuo  jo§  car  Josip  II.,  a  poslije je ograni£en  na 
biskupsko sjemeniste. 


250 

i sve to jace narodne svijesti. Visi stepen matcrijalne kulture poka- 
zuje i procvat znanosti i umjetnosti, kojih su sve grane imale i 
odlicnih svojih zastupnika u narodu hrvatskom, narocito graditeljstvo^ 
kiparstvo i slikarstvo. 

Mletacka Dalmacija 

(1420—1797). 

Tcritorijalnc promjcnc. Ime i pojam danasnje Dalmacije u naj- 
tjesnoj jc svezi s mletackim vladanjem, jer kakogod se ono sirilo na. 
obali Jadranskoga mora i po unutrasnjosti (Zagorju), take se prosiri- 
valo i ime  Dalmacija.  Izuzetak  od  toga  cini teritorij republikc 
dubrovacke od Stona do ulaza u Boku Kotorsku, koja se zvala mle- 
tacka Albaniia (Albania Veneta).  Bas za to,  da Mleci i Dubrovnilc 
ne budu susjedi, izradi republika dubrovacka kod sklapanja Pozare- 
vackoga  mira  (1718),  da  je  Turskoj  tom  prigodom  ustupljen uzan 
komad zemljista uz sjevernu i juznu granicu njezinu, a to su Klek 
na sjeveru, a S u t o r i n a na jugu. Time se Hercegovina pruzila na 
dva mjesta do mora, a tako onda ostade sve do danas. Godine 1420. 
imala  je  Venecija  u  svojoj  vlasti  sve  primorskc  gradove  i  otoke 
(acquisto vecchio),  a docnije stekla je mirom Karlovackim  (acquisto 
nuovo) i Pozarevackim  (acquisto nuovissimo) svu zemlju danasnjega 
opsega Dalmacije od Velebita i Dinare do rijeke Neretve (ili Kleka), 
i Boku  Kotorsku.  U  toj  su  zemlji. i sada  najbrojnije  ziteljstvo bilt 
H r V a t i, navlas na otocima i po kopnu izuzevsi primorske gradove 
Zadar, Trogir i Spljet i one po otocima Rab,  Osor,  Starigrad,  gdjc 
ima mnogo T a I i j a n a plemica i gradana, koji' se tude naselise po- 
najvise za  mletackoga  mnogovjekog vladanja.  Uz Hrvate i Talijane 
isticu se jos i  S r b i,  naseljeni poglavito u porjecju Krke od Kmna- 
do Skradina u doba turskoga gospodstva,  Godine  1726. doselise se- 
neke arbanaske porodice iz skadarske okolice u mjesto Arbanas^ 
(Borgo Erizzo) kod Zadra. 

Uprava. Dalmatinska je uprava bila u rukama nekolicine mle- 
tackih cinovnika, kojima bijase na celu p r o v i d u r (proveditore ge- 
nerale), koji se svake trece godine mijenjao. Za ovu se sluzbu na- 
tjecalo mletacko plemstvo, jer je bila casna i unosna, Providur jc 
vladao poput nezavisna vladara imajuci dvor u Zadru, sjajnu tjelcsnu- 
strazu i odijelo nalik na duzdevo. Kad bi ga dalmatinski seljaci sre- 
tali, padali bi iz pocitanja pred  njime  na  koljena.  Vlast  bjcse  mu 


251 

neogranicena, a podjedno bijase on i posljednja molba za sud, finan- 
cijc, vojsku, pace i crkvu. Kako je narod hrvatski zvao duzda mle- 
tackoga p r i n c i p o m, rado je nazivao mletacku Dalmaciju izmedu 
Velebita, Dinare, Neretve i mora Principovinom. 

Mletacka  Dalmacija  bijase  podijeljena  na  okruzja  (distretto), 
kojima stajase na celu od providura imenovani k n e z (conte), Knezu 
uz  bok  stoje dva cinovnika,  kancelar  (cancelliere)  za sudbene 
poslove  i   camerlingo  za  financijalne,   Inace   bjese  mletacko 
cinovnisto  malobrojno  i  tako  slabo  placeno,  da  je  bilo  prisiljeno 
od  sabranoga  poreza i drugih  javnih  daca  uzimati  na  stetu  mle- 
tacke   republike.  Tako je kancelar imao  na  godinu  60  for,,  a tro- 
sio je 4000 for. Medutim  porezi  nijesu  bill preveliki,  jer republika 
gospodarica nije htjela da raspirujc  nezadovoljstva u tesko stecenoj 
Dalmaciji. Placali su ih jedino seljaci, jer su plemici i gradani i ovdje 
bill oprosteni ne samo od svakoga poreza, nego i od svih daca. Svaka 
gradska  opcina  imala  je  i  posebni  svoj  statut,  tako  da  u  torn 
nema  jedinstvenosti  u  Dalmaciji.  Isto  su  se  tako  razilazili utezi i 
i mjere od mjesta do  mjesta.  Upravu  opcinsku  podijelise  plemici i 
gradani,  koji  su  se  skupljali  na  skupstine,  gdje  se raspravljalo o 
opcinskim poslovima. U nekim su se opcinama sastajali samo plemici 
na skupstine, a u nekim imali su i gradani svoje zasebne skupstine. 
Civilne i kriminalne poslove vodio je gradski  (opcinski) knez, a po- 
licajne vrsili su veliki i mali suci. Seljaci su se sastajali u b r a t o v- 
s t i n a m a u skupove, na kojima su raspravljali o svojim potrebama. 
Inace  bio  je  svakomu  selu  na  celu  za  civilne  i  vojnicke  poslove 
glavar  zvan  harambasa,  Za  vrijeme mira cinili su seljaci neke 
cete,  a zvali su se panduri.  Duznost  im je bila  paziti  na  kretanje 
pogranicnih  bosanskih  Turaka,  a kod  kuce  bdjeti  nad  sigurnoscu. 
Svako  je  okruzje  imalo  tada  svoga  pukovnika,  a  uza nj kao 
nizc  casnike  serdare  i  harambase.  Otocani  sluzili su jedino 
u  mletackoj  mornarici.  Vojnici  dalmatinski  zvali  su  se  u  Veneciji 
Schiavoni,  a  znalo  ih  je  biti  do  60.000  momaka,  mahom do- 
brovoljaca. Talijanski  jezik  gospodovao je samo u gradovima dajuci 
im sasvim talijanski tip, a inace je sve bilo hrvatsko. 

T r g o V i n a bila je sva u rukama mletackim, tako da se osim 
vina sva roba, sto se izvozila iz Dalmacije, morala najprije dovazati 
u Veneciju, a tek onda dalje ; isto tako morala je Dalmacija sve 
svoje potrcbe dobavljati iz Venecije. Valjanih cesta nije bilo za cije- 
log  mletackog  vladanja,  a  isto  tako  nije  mletacka  vlada  nikakih 


252 

skola podizala,  pace ona je u torn smetala i samomu  kleru,  kad je 
htio da pomogne toj narodnoj potrebi. 

Crkvcnc prilikc. Katolicki kler bijase u to doba u Dalmaciji 
veoma brojan, a pripadao je dvjema nadbiskupijama : zadarskoj i 
spljetskoj, podijeljen na deset biskupija, od kojih su neke bile veoma 
malene, kao osorska, pod kojom su bile cetiri zupe s 6-000 dusa. 
Pored svjetskoga se klera isticu jos pozrtvovni i u narodu osobito 
ugledni Franjevci s brojnim samostanima, narocito na otocicu Visovcu 
u rijeci Krki, pa u Kninu i Sinju. Za turskoga vladanja naselilo se 
u Dalmaciji i grcko-istocnih Srba, koji bjehu u to doba podvrgnuti 
dabro-bosanskomu metropoliti u Sarajevu. All kad Mlecani prosirise 
svoju vlast u zemlji, podlozise pripadnike grcko-istocne crkve ona- 
mosnjim katolickim biskupima, koji su i njihove parohije sluzbeno 
pregledavali, svecenike njihove redili i namjestavali. U to doba pri- 
padnici grcko-istocne crkve polaze katolicke crkve, a i katolicki ih 
svecenici sahranjivahu, Tek polovicom XVIII. vijeka bi im dopusteno 
sagraditi koju crkvu po svomu obredu. Pored svega toga ipak se 
odrza nekako manastir Arhandelovac na Krki, sredistc Srba u sjc- 
vernoj Dalmaciji, i episkopija u Kotoru u juznoj, Na teritoriju repu- 
blike dubrovacke uopce nestade sasvim pripadnika crkve grcko- 
istocne, jer ih njezina vlada nije htjela trpjeti, Tako je ostalo sve 
do pada mletacke republike (1797). Tek za francuske vladavine i 
njezine bastinice austrijske bise uredeni crkveni odnosi pripadnika 
grcko-istocne crkve u Dalmaciji. 


253 


Kronoloski pregled dogadaja trecega doba. 


Godina 

Hryatska 

Ostale zemlje 

1527. 

1. Jan. Hrvati izabrase Ferdinanda 

1526. 11. nov. Ugri okrunise Ivana 

svojim  kraljcm  na  Cetinu,  a 

Zapoljskoga kraljem. 

6. Jan. Hrvati u Slavoniji Ivana 

1526.  16. dec. Ugri izabrase Fer- 

Zapoljskoga. 

dinanda kraljem. 

poc, 1528. 

Pad Jajca i Banjaluke. 

1529. Turci pod Becom (prvi put). 

1537. 

Pad Poiegc i Klisa. Poraz Katzia- 

1532. Nikola Jurisid u Kisegu. 

nerov kod Gorjana. 

1538. Veliko-Varadinski mir. 
1541. Ugarska razdijeljena  u  tri 

dijela. 
1566. Nikola Zrinski u Sigetu. 

1573. 

Seljacka buna. 

1579. 

Osnutak Karlovca. 

1593. 

Bitka kod Siska. 

1606. Becki i Zitvatorocki mir. 

1618. — 1648. Tridesetgodisnji rat. 
1664. Bitka kod sv. Gottharda i 
Vasvarski mir. 

1671. 

Smrt  Petra   Zrinskoga  i  Frana 
Krste  Frankopana  u  Wiener- 

Neustadtu, 

1683.  Turci  pod  Befiom  (drugi 

put). 
1687. Pozunski sabor : kuca Habs- 

burska  postaje  u  Ugarskoj  i 

Hrvatskoj nasljedna po primo- 

genituri. 

1690. 

Doseljenje Srba u Srijem. 

1699. Karlovacki mir. 

1712. 

Hrvatska Pragraaticka sankcija. 

1713. Karlo III. proglasuje Prag- 

maticku sankciju. 
1718. Pozarevacki mir. 
1722, Ugarska Pragmatidka sank- 

1745. 

Obnovljenje  i  utjelovljenjc  Sla- 
vonijc Hrvatskoj. 

cija. 

1751. 

Osnovana  srpska  patrijarSija  u 

Karlovcima. 

1756. — 1763.  SedmogodiJnji rat. 

1767. 

Osnutak hrv. kraljevskoga vijcda. 

1776. 

Rijeka povracena Hrvatskoj. 

1779. 

Hrvatsko  kraljevsko  vijecc  do- 

1781. Patent o toleranciji. 

kiouto. 

1785. Dokinude kmetstva. 

V 

Cetvrto doba 

od 1790. do danas. 

Kraljevi iz kuce Habsbursko-Lotarinske, 

I. 
Leopold IL 

(1790—1792). 

ladanjc Marije Terezije, a jos vise cara Josipa II., zamasnc 

su epohe, u kojima se odvaja od feudalne moderna Habs- 

burska monarkija. Teorije o „prosvijctljenom apsolutizmu", 

^^,_^.^,^ kojima bjese car Josip tako gorljivim  apostolom,  bile su 

uzrokom onom politickom i narodnom  pokretu,  koji postade osnov- 

nom  idejom,  sto  je  odsada  dalje  zanosila  sve  zemlje i narode od 

Krkonosa do Save i mora, pa od Alpa do donjcga Dunava i Karpata. 

Leopold II. Cara Josipa II,, koji nije ostavio djece, naslijedi na 

prijestolju  mladi  brat  Leopold  IL  (1790-1792),  jos  od  godine 

1765. veliki vojvoda Toskanski, a na dobru glasu kao vladar mudar 

i zauzet za dobrobit narodnu.  Premda je i on  bio  racionalist i slo- 

bodoumnik (otale opceno zvan „filozof") i provodio u Toskani znatne 

drzavne i crkvene reforme, ipak se kod toga nije masao one silovi- 

tosti, brzine i samovolje kao Josip II. u svojoj drzavi, vec je sve to 

cinio u sporazumu sa  svojim  podanicima i glavnim  im  predstavm- 

cima. Vladanje samo u Habsburskoj  monarkiji preuze u vrlo teskim 

prilikama : bastinio je od brata  Josipa u jednu ruku nedogledan rat 

s Turskom,  a  u  drugu  tesko  ogorcenje  novih  podanika,  narocito 

Madzara  i  Hrvata,  Stoga mu je bila prije svega poglavita briga, da 

drzavu svoju spase od sudbonosnih kriza, 

Saziv sabora u Budim. Jos iz Firence porucio je Madzarima i 
Hrvatima, da ce svoje vladanje  zapoceti  sazivom  sabora i krunisa- 


255 

cjem, a tek sto stize u Bee, odmah treci dan (14, marta 1790.) izdadc 
na njih proglas, u kojem im objavi, da je po smrti bratovoj primio 
prijesto ugarsko-hrvatski na osnovi zak. cl. I, i II. od 1723, (naimc 
ugarsko-hrvatske Pragmaticke sankcije) i da ce staleze ostaviti u 
njihovim pravima i slobostinama, sto im daju ustav i zakoni; poradi 
toga potvrduje Josipov proglas (od 28. januara 1790.) uz dodatak, 
<la ce o onim reformama, kojih car nije povukao (a to su edikt o 
toleranciji i onaj o dokinucu kmetstva), saslusati mnijenje sabora, 
koji sazva nekoliko dana docnije (29. marta) za 6. juna u Budim sa 
zadatkom, da izabere palatina, sastavi kraljevsku inauguralnu di- 
plomu, primi kraljevsku prisegu i ovrsi svecano krunisanje. Uporedo 
s nastojanjem oko primirenja Ugarske i Hrvatske tece i diplomatsko 
djelovanje Leopoldovo, da dode do mira s Turskom, jer unatoc 
pobjedama Laudonovim i osvojenju Beograda i Smedereva nije bilo 
nade u trajni uspjeh, buduci da je takmica Pruska ponudila sul- 
ianu Selimu III. navalni savez, pace na proljece 1790, stajase njezina 
vojska tik austrijske granice. To drzanje snazne Pruske prisili 
Leopolda na prihvat konvencije utanacene u Reichenbachu (u pru- 
skoj Sleskoj) : Leopold se obavezao, da ce odmah s Turskom sklo- 
piti primirje i prekinuti savez s Rusijom, a Friedrich Wilhelm II. 
posredovati sastanak mirovnoga kongresa. 

Poruka Leopoldova primirila je doduse Madzare i Hrvate, no 
uza sve to ogorccnosti protiv netom minuloga samovoljnog vladanja 
Josipova nije nestalo, pace vijest o carevoj smrti pozdravljena bi 
velikim ushitom, jer se u prvi kraj opcenito drzalo, kao da je sada 
nestalo svake pogibli po ugarski i hrvatski ustav, Karaktcristicna je 
u tom obziru izjava hrvatskoga velikasa baruna Ignjata Magda- 
len i c a, koji rece, da je neustavnim vladanjem Josipovim utrnula 
zakonska moc Pragmaticke sankcije od 1722, i time prekinuta veza 
izmedu dinastije i narodji (filum interruptum successionis), 
pa tako da su Ugri i Hrvati u pravu, da sebi biraju novu dinastiju' ili 


' U lorn je obziru veoma znadajna brosira, sto ju je napisao pod svojim 
imenom tadanji pestanski sveucilisni profesor Karlo Koppi: „Jus eleclionis 
quondam ab Hungaris exercitum. Historia stirpis Arpadianae. Viennae (s. d.)". Na 
kraju prcdgovora datirana je ovim rijecima : „Scribebam Pestini in ipso comitiorum 
sollemni aditu 6. juni 1790.". U toj brosuri dokazuje Koppi, da francuska porodica 
vojvoda C r o u y (familia ducum Croviacorum) izravno potjece od Arpadovaca. i 
to toboze od kralja Stjepana IV. (1163—1165) ili njegova (inacc u vjcrodostojnim 
historijskim izvorima nepoznata) sina Marka. 


256 


da utvrde s Leopoldom novi  ugovor i novu inauguralnu  diplomu, u 
kojoj ce biti ustav i suverenost drzave, kao i prava staleza jasnije i 
izrazitije  istaknuta  negoli  dosada.  No  mnogo  je  znatnija  od  ovoga 
casovitoga  i  pojedinackoga  drzavnopravnog  domisljanja  nenadana 
krepka  provala  narodnoga  osjecaja  i  kod  Madzara  i  kod 
Hrvata.  „Madzarsko  (i hrvatsko) plemstvo obuze ujedared neka pa- 
triotska  vrtoglavica,  pa su svi htjeli  da  budu patriot!,  — kaze su- 
vremeni Hrvat  grof  Adam  Orsic  —  dali su sebi krojiti haljine 
po staromadzarskom nacinu, a i zene uzese oblaciti odijela madzar- 
skoga kroja s krznom, a na glavu stavise cako ;  nitko ne htjede da 
inace govori negoli madzarski,  a u  Hrvatskoj  hrvat ski". Oni 
su dakle protiv carevih politickih novotarija potrazili oslona u starim 
uspomenama ugarsko-hrvatske drzavne nezavisnosti, a protiv germa- 
nizacije u preporodu  narodnosti i narodnoga  jezika.  Medutim  Ma- 
dzari su isli mnogo  dalje od Hrvata:  vec  sada su smatrali najjacim 
stitom protiv eventualnih ponovnih pokusaja germanizacijc samostalnu 
madzarsku  drzavu  sa cistim madzarskim  narodnim obiljezjem.  Kao 
sto ima samo jedan Bog i jedan kralj, govorahu, tako treba da bude 
sama jedna drzava, jedan narod i jedan jezik od Karpata do Adrije, 
— to bijase politicka ideja Madiara u to doba, a takovom ostade za- 
pravo u bitnosti  sve  do  danas,  Madzari su dakle  posve  poprimili 
ideju  cara  Josipa U. ;  oni  su  samo  zamijenili  jedinstvenu  Austriju 
jedinstvenom   Madzarskom,   a  njemacki  jezik  madzarskim.  Hrvati 
su  opet  prihvacali  doduse  misao  o  samostalnoj  ugarsko-hrvatskoj 
drzavnoj zajednici, ali ono trazeno jamstvo nalazili su u „stoljecima 
posvccenom" latinskom jezik u, koji im je i jednima i drugima 
vec odavna bio drugim materinjim. 

Hrvatski saber od 1790. Pod utjecajem ovakih politickih po- 
gleda sastade se iza petgodisnje stanke velika skupstina zupanije 
zagrebacke (2. marta) i upravi na ugarsko namjesnicko vijece pred- 
stavku s molbom, da se sazove hrvatski sabor, koji ce izabrati 
protonotara, onda da se imenuje ban, za koju je cast preporucila 
grofa Ivana Erdodyja. Na shjedecu skupstinu, 15. aprila, dosao je i 
veliki zupan zagrebacki Nikola Skrlec vrativsi se iz Ugarske. 
Obavivsi restauraciju zupanijskoga cinovnistva izrece vrlo znacajan 
govor. Ponajprije sjeti plemstvo nemilih dogadaja proslih godina, 
naime, kako je ukinuta cast velikozupanska, pogazeni bili zakoni, 
uvedene tudinske uredbe i ..egzotican jezik" ; no podjedno istaknu, 
da se zapravo  takove  teznje  egzekutivne  vlasti  pokazase  vec  od- 


257 

vremena Karla III., tako da se stvorio pravi sistem mimoilazenja 
vlasti legistativne ili sabora. „Zato treba — rece — da s e n e- 
razresivom vczom sjedinimo s Ugarskom; onda nc 
ce vise vlast egzekutivna moci prelaziti svojih gra- 
n i c a." I odista, kad se malo zatim 12. maja sastao u Zagrebu hrvat- 
ski sabor pod predsjcdanjem novoga bana grofa Ivana Erdodyja 
(1790 — 1806), nakon slo je Josipov komisar grof Franjo Balassa dao 
ostavku', zakljucio je, da se ima za Ugarsku i Hrvatsku obrazovati 
zajednicka vlada, koja ce pomnjivo paziti i bdjeti, da se nista 
ne zgodi, sto bi bilo u protimbi s ustavom i zakonima Ugarske i 
Hrvatske ; a takav odnosaj izmedu Ugarske i Hrvatske ima potrajati 
sve dotle, dok se nalrag ne osvoje oni dijelovi Hrvatske, sto ih sada 
drze Turci i Mlecani,' tako da se uzmogne naci na okupu dovoljan 
broj zupanija za uredenje posebnoga politickoga dikasterija (vlade) ; 
sve dotle pak neka ovo sest zupanija' prima naloge od ugarske 
vlade". Time su dakle Hrvati onaj neustavni cin M a- 
rije Terezije od 1779. sami na svom saboru sankci- 
o n i r a 1 i- Pored toga zakljuci hrvatski sabor jos i to, da se daca za 
uzdrzavanje vojske (contributio, dica), koja se ravno daje kralju, mora 
ubuduce raspraviti i prihvatiti, ali odjelito od ugarske ratne dace, 
jedino na ugarskom saboru i nigdje drugdje. 

Budimski sabor. S ovakvim zakljuccima posli su potom hrvat- 
ski poslanici na sabor u Budim ; bili su to Nikola Skrlec za 
gornju (velikasku) kucu, a Adam Skrlec (sinovac Nikolin) i Fra- 
njo Bedekovic za donju (zastupnicku). U uputi, koju im dade 
hrvatski  sabor,  jos  im  je  nalozeno,  da  se  imadu  u  opcenojavnim 


' Suvremeni grof Adam Orsic zabiljezio je u svojim memoarima o odla- 
sku grofa Balasse iz Hrvatske ovako : „Uber den Commissarius und Banus Balassa 
schrie man auch stark. Hatten nicht cinige bescheidene Manner die Jugend von 
Excessen abgchalten, so wiirden sic selben gemisshandelt haben; 
darauf ging er auch davon, legtc seine Charge nieder und kam nicht mehr" (K u- 
k u 1 j e V i c,  Arkiv X. 262). 

' Pod tim su krajevima Hrvati t a d a razumijevali zapadni dio danaSnje Bosne 
od Vrbasa s Jajcem ili tada zvanu Tursku Hrvatsku, zapadnu Herccgovinu s Lju- 
buskim ili Tursku Dalmaciju, i mletacku Dalmaciju do Neretve. Dubrovnik postojaSe 
jos kao samostalna rcpublika, a Boka Kotorska zvala sc mlctacka Albanija. Tek 
1815. protegnulo sc ime Dalmacija jos i na njih. 

' Zagrebacka (koja je tada obuhvatala poslijc dokinuca scvcrinske (1787) i 
Gorski kotar), krizcvacka, varazdinska, viroviticka, pozcska i srijemska, dakako 
bez \^jne Krajine u Posavini. 

17 


258 

poslovima pokorovati vecini g 1 a s o v a, ali ipak tako, da time 
ne budu povrijedena posebna prava kraljevine Hrvat- 
s k e, dok su se u pitanju stjecanja gradanskoga prava protcstanata 
u Hrvatskoj imali strogo drzati starih hrvatskih zakona, koji toga ne 

dopustahu. 

Medutim budimski je sabor odmah posao takim putem, kakovom 
se Hrvati nijcsu nadali.  Vec u prvoj sjednici (11. juna) zapodjenuse 
madzarski  zastupnici u donjoj  kuci  raspravu o madzarskom  jeziku 
iduci za tim, da se njime  ne  samo  raspravlja  (sto  su  oni vecinom 
odmah  i  cinili),  vec  da  se  i  vodi  dnevnik  saborski  (diarium) 
kao  original,  dok  bi  latinsko  izdanje  bilo  tek  neautenticni  pri- 
jevod.  Protiv  toga podignu svoj glas  oba hrvatska zastupnika, pace 
Bedckovic  izjavi  privatno  istoga  dana,  da  ne  moze  pristati 
uz madzarski- jezik,  „jer je narod  hrvatski isto  tako  korjenit kao i 
madzarski,  a  bila  bi velika  sramota,  da vremenom  izgubivsi  svoj 
(hrvatski) jezik prestane biti  zasebnim narodom i postane slugom 
Madzara"/ Iza ponovne rasprave sjutradan donja kuca konacno za- 
kljuci,  da se ima uz  madzarski  tekst saborskoga  dnevnika  napose 
izdavati  i  latinski  kao  autentican  prijevod,  a  oni,  koji  ne znadu 
madzarski, neka govore latinski, Poslije toga doslo je na red glavno 
pitanje ovoga sabora : krunisanje  novoga kralja,  a s time  podjedno 
i rasprava  o  inauguralnoj  diplomi,  koju  je  trebalo  sastaviti  prije 
krunlsanja.  Vecina je sabora htjela  zavjernicu  imati  tako,  da se u 
nju stavi sve ono, sto bi moglo posve zajamciti neodvisnost Ugarske, 
a reforme  da se provedu u skladu sa staleskim privilegijima.   Ras- 
prava se otegla punih sest nedjelja, a da sabor jos uvijek nije pozvao 
Leopolda  u  svoju sredinu.  No kralj  je to  naumice sve dosada do- 
pustao,  zeleci  da  se  stalezi  najprije  primire,  a onda  se rijesi na 
odlucan istup.  Dne 20.  jula javi im preko  ugarskoga kancelara, da 
nikako nije voljan prihvatiti  n o v e  diplome,  vec iH onu Karla IIL, 
ili onu Marije Terezije, a to je u svom p i s m e n o m odgovoru po- 
novio jos i onoj saborskoj d e p u t a c i j i,  sto je dosla preda nj, da 
ga  pozove  na  krunisanje  (2. augusta).  Nato  sabor  odluci,  da  ima 
posebni odbor sastaviti kombiniranu diplomu od one Karla III. i one 
Marije Terezije, ali Leopold, da smeksa stalezc, dopusti sada juzno- 
ugarskim i hrvatsko-slavonskim krajiskim  Srbima  crkveni  sa- 

'Ove je rijeci Bedekovic kazao Madzaru Josipu Keresztesiju, koji 
ih je i zabiljezio u svom dnevniku (K e r e s z t e s i. Magyarorszag polgari es egy- 
hazi kozcletebai a XVIlI-dik szazad vegcn. Bdpst 1882, 255). ^ 


259 

bor, koji se sastao u Temisvaru (1. septembra), Na torn saboru 
^akljuce sakupljeni Srbi na poticanje nekih prisutnih v o j n i c k i h 
licnosti, da se Leopold zamoli, da im dade posebni srpski teritorij 
(Banat) kao vojvodinu a s despotom na celu, posebnu 
srpsku dvorsku kancelariju u Becu, posebne srpske urede za rjesavanje 
■civilnih i crkvenih posala i posebni srpski sabor. Vec 17. septembra 
odgovori Leopold Srbima, da je rado pripravan ispuniti im zelje i 
da se raduje, sto srpski sabor tako razborito vijeca ; svakako 
ce im u najskorije vrijeme urediti „ilirsku" dvorsku kancelariju,* 

Medutim je budimski sabor nastavio svoja vijecanja i donio pri- 
jedlog, dase madzarski jezik postepeno uvede kao 
sluzbeni u sve urede. Tomu se prijedlogu oprijese Hrvati, 
i to ne samo oni u donjoj kuci, vec i clanovi gornje kuce, na celu 
im ban grof Ivan Erdody i zagrebacki biskup Maksimilijan Vrhovac. 
Ban izjavi, da ce se na taj nacin oba kraljevstva zavaditi, jer jedno 
hoce da drugome nametne zakon,-' dok biskup Vrhovac naglasi, da 
je u jednoj drzavi, gdje imade vise naroda, upravo nedostojno i ne- 
pravedno, kad jedan narod hoce da nametne drugomu svoj jezik; 
kad Madzari tako rade, onda im je pred ocima jedino to, kako bi 
Hrvate uklonili od zajednickih drzavnih posala, tako da uz- 
■mognu ostati sami. Paralelno s debatom o madzarskom jeziku uze 
sabor u pretres i pitanje o gradanskom pravu protestanata. Vecina 
madzarskih zastupnika i velikasa bila je za to, da im se ovo dade 
i u Hrvatskoj, no ban se tome usprotivi rekavsi, da protestantima 
nema mjesta u Hrvatskoj i Slavoniji na osnovi starih hrvatskih za- 
kona i kraljevskih potvrda (pocevsi od 1608.), Sada uzese Madzari 
tvrditi, da se ove potvrde ne ticu i S 1 a v o n i j e, vec samo 
Hrvatske. gdje toboze nema mjesta banskoj vlasti; ali ih Hrvati od- 
bise dokazujuci, da je Slavonija od vajkada pod banom. Energicki 
]e istup Hrvata bio uspjesan : madzarski jezik i gradansko pravo 
protestanata ostadose ograniceni na Ugarsku, Uto je saborski odbor 


' Leopold je osnovao ..ilirsku dvorsku kancelariju" 20. februara 1791. i stavio 
joj na celo bivsega hrvatskoga komisara i bana grofa Franju Balassu; ali je nasljed- 
nik njegov Franjo I. dokine vec 1792. zak. cl. X. stvorenim na saboru u Pozunu. 
Poznato je, da su na dvoru u Becu doseljcnc Srbe od 1690. dalje ^azivaii u sluzbe- 
nitn spisima „Iliri". 

* Ocito ima poznata krilatica „Regnuni regno non praescribit le- 
i c s" odatle svoj postanak. Samo grijeskom je tradicija (nigdje zabiljczena u starije 
vrijeme) voli pripisivati banu Tomi Erdodyju 1 1584 — 1595 i 1608 - 1614 t 1624.). 


260 

dovrsio zakljucenu kombiniranu inauguralnu diplomu te jc podastre 
(20. septembra) Leopoldu, ali kralj jc vrati uz ponovnu izjavu, da 
ne prima druge diplome, vcc ili onu Karla III. iU onu Marije Tere- 
zije. Videci sabor postojanost kraljevu, a saznavsi suvise jos i za 
zakljucke srpskoga temisvarskoga sabora, koji ga osupnuse, popusti 
i prihvati nakon zestoke rasprave kraljevu odluku. I tako je kralj 
Leopold svladao otporni duh budimskoga sabora i zakazao krunisanje 
za 15. novembra u Pozunu, kuda je potom i sabor premjestio svoja 
vijecanja. 

Pozunski sabor. Dne  10. novembra otvori Leopold uz obicajne 
ceremonije  sabor  i  predade  mu  svoje  kraljevske  propozicije.  Vec 
treci  dan  (12. novembra)  sabor  je  jednodusno, i ne  otvorivsi  kra- 
Ijevski otpis,  koji je sadrzavao imena kandidata,  izabrao palatinom 
cetvrtoga Leopoldova sina nadvojvodu  A 1 e k s a n d r a/  a onda je 
prihvatio po kraljevoj zelji kao inauguralnu diplomu onu Marije Te- 
rezije i  svecano  okrunio  15. novembra  1790. Leopolda  krunom sv. 
Stjepana.  Poslije  toga  sabor  se  zabavio  temeljnim  drzavopravnim 
pitanjima,  modernim reformama  i  zeljama  i tegobama  svojim.  Kod 
toga  je  Leopold  odlucno  zastupao  napredni  duh  novoga  vremcna 
htijuci,  da  se  reforme  i  njihovi  blagotvorni  utjecaji  po mogucnosti 
protegnu na  cijelo  pucanstvo u Ugarskoj i Hrvatskoj.  Ali stalezi 
su  pokazali  samo  u  drzavopravnim  pitanjima  velikoga  interesa  i 
paznje, dok su u pitanju reforama zastupali zasukano misljenje, kao 
da je toboze stari feudalni ustav sasvim dobar i da se u njemu kn]u 
mudri zakoni za sve, samo sto oni jos nijesu provedeni. 

Prvi se drzavopravni zakonski clanci pozunskoga sabora od 
1790/91. odnosahu na Leopoldovo krunisanje i bastinsko pravo nje- 
govih nasljednika na temelju Pragmaticke sankcije od 1722., onda 
na kraljevsku zavjernicu, prisegu i stalno odredeni rok od sest mje- 
seci za novoga kralja po smrti njegova predhodnika, na izbor pala- 
tina nadvojvode Aleksandra, na cuvanje krune sv. Stjepana u Bu- 
dimu, koja se vise nikad ne smije iz zemlje odnositi. No najvazniji 
je de'seti clanak, u kojem kralj priznaje i obvezuje se U g a r s k u i 
Hrvatsku smatrati posve nezavisnom drzavom. 
Nadalje izjavljuje kralj, da Ugarskoj i Hrvatskoj davati zakone ili 
ih dokidati  i tumaciti  moze  jedino  zakonito  o k r u n j e n i  kralj  u 

' Kralj Leopold imao jc desel sinova. od kojih poljecu danasnje grane vlada- 
juce dinastije. 


261 

sporazumu sa stalezima sabranim na s a b o r u, pa se stoga obvezuje 
za  scbe i svoje  nasljednike,  da  se  vise  nikad  ne  ce  Ugarskom i 
Hrvatskom vladati dvorskim naredbama ili patentima, pace  ovakove 
spise  nijesu  oblasti  (ugarske  i  hrvatske)  duzne  primati.  Sabor  se 
ima sastajati barcm svake  trece  godinc, no moze se i prijc, 
ako to opce dobro zahtijeva, Clankom se XIV, odreduje, da u Ugarskoj 
ima  da  bude  vrhovna  politicka  obiast  ugarsko namjesnicko vijece, 
koje je posve nezavisno od beckih oblasti i izravno podlozeno kralju. 
Tudinski se nikaki jezik ne smije uvoditi kao sluzbeni,  dok se  z a- 
s a d a odmah uvodi madzarski jezik u gimnazije, akademije (pravne 
i Hlozofske) i na sveuciliste ; kod oblasti ugarskih neka se z a s a d a 
jos ureduje u latinskom jeziku,  Isto tako ne moze kralj samovlasno 
traziti  novaka  za  vojsku,  ni  hrane  ni  novaca,  vec  se  sve  to ima 
izvrsiti  jedino u sporazumu  sa  stalezima  na  s a b o r u,  a  narocito 
ratna daca (ili kontribucija) ima se od sabora do sabora tocno odrediti, 
Ovim zamasnim clancima bjese po misljenju na saboru prisutnih ve- 
likasa i plemica ustav osiguran,  pa  se  onda preslo na pitanje refo- 
rama.  No poslije odulje rasprave stalezi zakljuce,  da  se ono  skine 
zasada  s dnevnoga  reda i da  posebno  izabrani  odbor ima najprije 
izraditi o tome opsezan izvjestaj i podastrijeti  b u d u c e m  saboru, 
koji ce ga onda uzeti u raspravu;  jedino clanak,  kojim se dopusta 
kmetovima i seljacima  slobodno  seljenje,  bio  je  iza burne rasprave 
prihvacen. 

Kad se potom preslo na „zelje i tegobe", dosli su na red 
H r V a t i. Dne 3. decembra procita hrvatski saborski protonotar 
Donat Lukavski u donjoj kuci zelje Hrvata, a medu njima i onu, da 
zupanije zagrebacka, krizevacka i varazdinska i nadalje ostanu 
pod ugarskim kraljevskim namjesnickim v i j e c e m, 
kako je to odredila jos 1779. kraljica Marija Terezija, samo mole, da 
se u vijece uzmu razmjerno i sinovi kraljevine Hrvatske, a tako i 
banu da se dade u njemu mjesto i glas, ali autonomni poslovi 
hrvatski imadu se i odsada dalje raspravljati i rjesavati jedino na 
hrvatskom saboru. Druga se zelja Hrvata ticala hrvatske ratne 
dace, za koju hrvatski stalezi mole, ,.buduci da je vec uredena po 
nacinu ugarske manipulacije", da se ni unaprijed ne moze nigdje 
drugdje raspraviti ni povisiti, osim na zajednickom saboru, ali ipak 
zasebno od ugarske ratne dace. Sabor prihvati poslije znacajne ras- 
prave oba prijedloga, a kralj ih onda potvrdi. To su zakonski clanci 
LVIII. i LIX.   Stvorivsi tako  74 zakonska  clanka  sabor se konacno 


262 

razisao. Dne 13. marta 1791. dosao je Leopold u Pozun, sankcionirao- 
sve zakonske clanke zajedno, a onda sabor zakljucio uz obicajne 
ceremonije. 

Hrvatski sabor od 1791. Vrativsi se u Zagreb ban Ivan Erdody 
sazove sabor za 7. juna 1791., koji primi iza nekih prigovora izvjestaj 
hrvatskih poslanika na znanje, a tako i zakonske clanke stvorene na 
pozunskom saboru, a onda jos zakljuci, da se imade na puckim i 
srednjim skolama u Hrvatskoj i Slavoniji uciti madzarski jezik 
kao neobligatan predmet, to jest da ga uce oni, koji drze, 
da ce od toga imati koristi. Prvi ucitelj madzarskoga jezika na puckoj 
skoli dosao je vec u oktobru 1791. u Zagreb, a slijedece godine bilo 
ih je jos i u Varazdinu i u Pozegi. Na gimnazijama ucio se po dva 
sata u tjednu, a ujedno je izdana i gramatika madzarskoga jezika 
napisana kajkavskim narjecjem. ^ I 

I tako se konacno dovrsi politicki rad, sto se skupio oko saboraj 
od  1790,/91. Sabor budimsko-pozunski pokazao je prije svega Hrvat^ 
kao zavisne od madzarske saborske vecine u takozvanim zajednickim 
poslovima.  No kud i kamo  znatniji  bijahu  zakonski  clanci LVllI. i 
LIX., kojih dalekosezne posljedice bez sumnje tadasnji stalezi hrvatski 
nijesu jos mogli dokuciti, premda su ih mnoge bistrije glave nasluci- 
vale.  Skora ce buducnost  pokazati,  da  je  njima bio zadan osobito 
tezak udarac hrvatskoj samostalnosti kao posebnomu kraljevstvu, i to 
s toga, sto  je ubrzo po  shvacanju  Madzara  nestalo  ravnopravnosti 
izmedu  Ugarske i Hrvatske ;  Hrvatska  uzela  se  malo  po 
malo  shvacati  u  sluzbenoj  praksi i  u  politickom 
zivotu  kao  sastavni  dio  Ugarske.   Udarac  bjese  to 
tezi,  sto  je  ugarsko  kraljevsko  namjesnicko  vijece,  kojemu  je  od 
1790.  sve  do  1848.  stajao  na  celu  vazda  jedan  nadvojvoda, 
sebi prisvojilo svu poUticku vlast, pored koje su ban i sabor hrvatski 
posve iscezavaU.  I odista,  odsada unaprijed sastajao bi se hrvatski 
sabor samo uoci zajednickoga na nekoliko dana s jedinom politickom 
zadacom, da izabere poslanike za gornju i donju kucu i da im dade 
upute,  a  poslije  zajednickoga  sabora  opet bi  se sastajao,  da primi 
izvjestaj  svojih  poslanika na znanje i da  proglasi  na  ugarskom  sa- 
boru stvorene zakonske clanke.  Drugim rijecima:  odsada unaprijed 
do 1848. za povijest naroda hrvatskoga od vece je vaznosti i bitnosti 
ono, sto se dogada na dugotrajnim pozunskim saborima, negoU ono, 
sto se u dan dva stvorilo u ogranicenoj kompetenciji hrvatskoga sa- 
bora. Razumije se, da je padom kompetencije hrvatskoga sabora spala 


263 

i vlast njegova predsjednika, bana hrvatskoga, na stepen egzckutivnog 
organa ugarskoga namjesnickog vijeca. 

Kralj Leopold nije se dugo. nauzivao plodova svoje diplomatske 
vjestine. Uglavivsi s Turskom mir 4. augusta 1791, u Svistovu (na Du- 
navu u Bugarskoj), kojim vrati sultanu Selimu III. sva osvojcnja u Srbiji, 
a pridrza same Staru Orsavu na Dunavu, Dvor na Uni, Dreznik, Pe- 
trovo selo, Lapac i Srb u danasnjoj Hrvatskoj, te sklopivsi s Pruskom 
savez (u februaru 1792.) protiv revolucionarne Francuske na spas 
svoga surjaka kralja Ludovika XVL, umrijc nenadano na kozicama u 
Becu  1. marta  1792. 

II. 
Prvo doba vladanja Franjc L 

(1792—1815). 

Znacaj Franjc I. Leopolda II. naslijedi na prijestolu najstariji 
sin Franjo I. (1792 — 1835), koga jc jos kao mladica stric car Josip II., 
ne imajuci sam djece, pozvao na becki dvor, da ga valjano odgoji 
za buducega vladara. Kad je nastupio vladanje, bile su mu dvadeset 
i cetiri godine. Kao da nije bio sin liberalnoga Leopolda II., vec 
konzervativnoga Leopolda I., Franjo bjese vazda za svoga dugog 
vladanja u ostroj protimbi ne samo s naprednim duhom svoga vre- 
mena, nego i sa modernim pravcem ocevim, Ideja carskoga 
apsolutizma svega ga je prozimala kao nekoc njegove habsburske 
pradjedove, dok je od strica cara Josipa naucio jos nenavidjeti i po- 
liticki utjecaj staleza, Taj se pak osjecaj pod dojmom krvavih doga- 
daja francuske revolucije razvio u krajnju ogorcenost spram svake 
novotarije i svakoga modernoga nastojanja; politiku njegovu vodila je 
dosljedno tome samovolja. Inace bjese gorljiv katolik i uzoran muz i 
otac u svojoj porodici, sutljiv i ozbiljan, gvozdene ustrajnosti i volje, 
neumorne marljivosti i savjesnosti u drzavnim poslovima. Dugotrajno, 
cetrdesetitrogodisnje vladanje njegovo dijeli se na dva razlicita doba. 
U prvo je doba (1792 — 1815) Franjo I, u neprekidnom ratu s* fran- 
cuskom revolucijom i s Napoleonovim carstvom, dok u drugo doba 
(1815 — 1835) vlada doduse mir na granicama njegove drzave, ali je 
on zato u sporu sa svojim podanicima potiskujuci slobodoumne nji- 
hove teznje. 

Pocetak Franjina vladanja. Tek sto je Franjo I. sjeo na prije- 
stolje, navijesti mu Francuska rat,  Stoga je bilo nuzno, da se dade 


261 

sto prije  krunisati i da se obrati  na  ugarske i hrvatske staleze, da 
mu dadu novaka i izvanrednu  ratnu  dacu.  Krunisanje je obavljeno 
potom uobicajenim  sjajem  (6. juna  1792. u Budimu),  nasto je sabor 
udovoljio kraljevim zeljama glede ratnih potreba, a Franjo je za uz- 
vrat sankcionirao zakon,  kojim se uvodi u ugarske skole madzarski 
jezik  kao  obligatni  predmet,  a  u hrvatske kao  neobligatni/  sto  je 
onda  primio do znanja i hrvatski  sabor  (11.  augusta).  Slijedece su 
godine ispunjene  teskim ratovima  s francuskom  revolucijom.  Stoga 
su u to  vrijeme u javnom  zivotu  prevladavale  vojnicke  potrebe,  a 
pitanje o unutarnjim  reformama bilo je potisnuto u pozadinu,  te su 
Ugarska i Hrvatska opet dosle pod neograniceni utjecaj Beca. Tomu 
je najvise pridonio  strah  od  francuskih  revolucionarnih  ideja,  koje 
su ispunile uzasom i kralja Franju i konzervativno  ugarsko i hrvat- 
sko plemstvo.  Buduci  da  je  ognjiste  tih  ideja  bila  literatura,  zace 
sada u citavoj  drzavi hajka  protiv  knjizevnika i svih onih,  za koje 
se drzalo,  da  su  natrunjeni  modernim  idejama.  Zrtva  ovoga  duha 
vremena bijase opat Ignjat Martinovic,' koji se u Pesti s nekim 
drugovima u tajnom — ali inacc bezazlenom i neopasnom — drustvu 
zagrijavao  za  demokratske  francuske  ideje  o  „pravima  covjeka". 
Budimsko  kraljevsko  vrhovno  sudiste  ipak ga je odsudilo  na smrt 
„radi uvrede velicanstva", koju je onda s nekoliko drugova prepatio 
na budimskoj poljani  (20. maja 1795.) uz odobravanje  gotovo citave 
Ugarske i Hrvatske,  a narocito  plemstva i svecenstva.  Taj se kon- 
zerv^tivni duh snazno odrazavao i na novom saboru, sto ga je kralj 
sazvao u Pozun (za 6. nov.  1796.), a na kojem su stalezi kralju vo- 
tirali dopunjenje vojnickih potreba i izabrali palatinom kraljeva mla- 
dega brata nadvojvodu Josipa (1796—1847), jer mu je brat palatin 
Aleksandar Leopold nenadano umr'o, 

Francuski ratovi i propast Venccijc. Vec u vrijeme ovoga 
sabora francuske su se cete pogibeljno priblizavale Becu poslije 
visegodisnjega ratovanja. Kako je poznato, stoljetne nepravde i bes- 
primjerni drzavni dugovi uzrocise u Francuskoj krvav pokret poznat 

' Zak. cl. VII: 1792.: „annuente sua maicstate regia decernunt status et ordi- 
nes, ut studium linguae Hungaricae intra fines regni eiusdem dcinceps sit 
studium ordinarium... in partibus autem adnexis maneat stu- 
dium  e X t r a o r d i n a r i u m." 

- Martinovic, potomak jedne u Ugarsku 1690. doseljene srpske porodice, 
komu se otac pokatolicio kao uuslrijski casnik, rodio sc 20. jula 1755. u Pesti. On 
je  tad a  (1795) bio vec potpuno pomadzaren. 


265 


pod  imenom  „revolucije",  a  jer se  becki  dvor  zauzimao za kralja 
Ludovika XVL, muza Marije Antoanete, kceri Marije Terezije, navi- 
jeste kolovode francuske revolucije kralju Franji rat (20. apr, 1792,). 
U ovom prvom petgodisnjem ratu (1792—1797) sudjelovali su Hrvati 
i Srbi krajisnici u znatnom broju ;  vojevali su na raznim bojistima u 
sjevernoj Italiji, Nizozemskoj i Njemackoj, a napose iskazasc se 1796. 
rijetkim junastvom. Tada je imao na sjeveroitalskom bojistu vrhovnu 
komandu na francuskoj strani general  Napoleon  Bonaparte. • 
Izrijekom  treba  istaknuti  hrabru  navalu  lickoga  pukovnika  Josipa 
Vukasovica na Dego (15. apr.) i trodnevnu (15.,  16. i 17. nov.) heroj- 
sku obranu mosta preko rjecice Alpone kod sela A r k o 1 e  (jugois- 
tocno  od  Verone).  Konacno  su  se  ipak  morale  austrijske  vojske 
povuci  ispred Francuza,  koji  prodrijese sve do  Ljubna  (Leoben) u 
sjevernoj  Stajerskoj.  Sada  se skloni  kralj  Franjo  na  mir,  pa  tako 
uglavise njegovi opunomocenici s generalom Napoleonom Bonapartom 
u Ljubnu  osnovne  tocke  buducemu  miru  (18, apr.  1797.). Napisane 
i potpisane  bjehu  dvije  isprave,  jedna  za javnost i jedna  tajna, U 
tajnoj se ispravi kaze, da Austrija dobiva u zamjenu za Lombardiju 
od Venccije medu  ostalim  zemljama  jos  i  Istru,  Dalmaciju,  Kvar- 
nersko otocje i Boku Kotorsku. Buduci da se Napoleon obavezao, da 
ce  na  to  prisiliti  mletacku  republiku,  izazva  pod  raznim  izlikama 
s njome  ostar  spor, a taj se  svrsi  dokinucem i padom starodrevne 
..vjerenice  Jadranskoga  mora"  (12,  maja  1797.).  Padom  repu- 
blike  mletacke  prestade  zauvijek  i  njezino  vla- 
danje  na  hrvatskom  primorju. 

Dalmacija dolazi u vlast kralja Franjc i trazi sjedinjcnjc 
s Hrvatskom. Glas o nenadanom padu mletacke republike, kojom da 
su toboze zavladali „jakovljevci i cifuti iliti zudije", tako se bolno dojmi 
njezinih bijednih podanika u Dalmaciji, da su u tili cas po cijeloj 
zemlji, a narocito u Sibeniku, Trogiru i Spljetu, sredinom juna buk- 
nuli medu seljastvom i nizim gradanskim slojevima nemiri i neredi 
svake ruke. Sasvim je dakle prirodno, da se u taj cas sva briga 
dalmatinske inteligencije kretala oko pitanja, kako da se sto brze 
ucini kraj anarhiji u zemlji. U ovakim krizama vazda prcuzimlju 
historijske tradicije i narodne tendencije odlucnu ulogu vodilju, pa 
tako se razbudi sama od sebe medu obrazovanim plemstvom i sve- 
censtvom, a onda i kod ostaloga puka svijest o historijskoj zajednici 
Dalmacije s Hrvatskom: bivsa se mletacka Dalmacija 
sada  upravo  sva  jednodusno  izjavi   za  s j e d i n j e- 


266 

nje s Hrvatskom. Na celu su tome pokretu bili Spljecani conte 
Draganic-Vrancic i nadbiskup Cippico, makarski biskup Blaskovic, 
onda Franjevac Andrija Dorotic i pravoslavni generalni vikar Gera- 
sim Zelic. Vec oko 17. jula posla je svecana deputacija Dalmatinaca 
put Beca, da se pokloni u ime zemlje Franji I, s molbom, da kao 
ugarsko-hrvatski kralj primi Dalmaciju natrag pod svoju vlast. Kad 
ova deputacija stize u Senj, sastane se s krajiskim pukovnikom 
Kazimirom, koji je uze uvjeravati, da joj nije potrebno da pode do 
Beca, buduci da ce vec do koji dan stici u Dalmaciju carska vojska 
tc joj vratiti mir i red. Uza to se pukovnik Kazimir obavezao depu- 
taciji, da ce otpremiti u Zagreb grofu Ivanu Erdodyju kao banu 
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije njezinu adresu za sjedinjenje 
s Hrvatskom, upravljenu na kralja. Sporazumjevsi se tako s pukov- 
nikom, deputacija polozi na njegove ruke prisegu vjernosti kralju 
Franji i vrati se natrag sireci Dalmacijom glas o skorom dolasku 
carske vojske. I odista, 5, jula 1797. prispje u Zadar carski general 
Mato Rukavina (iz Trnovca u Lici) sa 4.000 momaka, Hrvata 
krajisnika, i vise topova na 72 broda, pa bi docekan urnebesnim 
klicanjem naroda. Jos istoga dana izdao je Rukavina proglas na 
narod, u kojem mu je zajamcio sva stara prava i slobostine zemlje, 
a onda je skinut mletacki barjak i razapet carski. Ovako zanosno 
docekase Rukavinu i ostali gradovi i manja mjesta uz obalu i po 
otocima, dok je unutrasnju Dalmaciju od Knina do Imotskoga 
obasao s istim uspjehom pukovnik Kazimir. I Rukavina i Kazimir 
naidose svagdje u zemlji ne samo na zanos narodni, nego i na snazni 
pokret za sjedinjenje s Hrvatskom, o cem je general i obavijestio 
ministra spoljnih posala na beckom dvoru Franju Thuguta poslije 
svoga povratka u Zadar. Ali ovaj pokret za sjedinjenje ne nade kod 
njega odziva, jer da „poradi sadasnjega stanja stvari ne moze da 
bude ni govora o sjedinjenju ili slicnim rjesenjima". Medutim sve je 
to bilo samo povodom, da se ministar Thugut pozurio, da sto prije 
imenuje za Dalmaciju zasebnoga carskoga komisara, a zemlju pod- 
vrgne izravno beckoj centralnoj vladi, jer mu se general Rukavina 
kao prijatelj ideje sjedinjenja s Hrvatskom nije cinio zgodnim za 
gradansku upravu. Uto je Rukavina dovrsio i okupaciju Boke 
Kotorske (mletacke Albanije), u kojoj je takoder bilo nemira poslije 
pada mletacke vlasti, a kad se onda vratio u Zadar, predani su mu 
vojnicki poslovi Dalmacije, Gradansku pak upravu preuzeo je carski 
komisar grof Raimund Thurn, dobivsi uputu od ministra Thuguta, da 


267 


iina „nezgodnoj zclji Dalmatinaca", da se sjedine s Hrvatskom, slati 
na put. Grof Thurn uze odista odmah djelovati u torn smislu : on 
poce podupirati i jacati talijanski elemenat na stetu hrvatskoga, jer taj 
se nije odusevljavao za sjedinjenje. Skoro potom sklopi kralj FraDJo 
s Francuskom definitivni mir u Campoformiju (nocu od 17. na 
18. oktobra 1797,), kojim mu je Dalmacija potpuno predana u vlast. 
No prvo austrijsko vladanje u Dalmaciji (od 1797. do kraja 1805.) 
nije se u bitnosti mnogo razlikovalo od mletackoga, pridrzavsi sve 
uredbe, sto ih je zateklo, a izuzetak cine tek neke reforme u skol- 
stvu i u sudovanju. 

Postanak austrijskc carcvinc i pozunski sabor od 1805. Mir 
s Francuzima nije dugo potrajao, jer vec poslije dvije godine doslo 
je do drugoga rata (1799—1801), a dobrza i do trecega (1805), ali 
oba rata, narocito ovaj od 1805., svrsise nepovoljno po carsko oruzje, 
jer je Napoleon, — koji je medutim proglasen nasljednim carem 
Francuza (20. maja 1804.), — potukao u „trocarskoj" bitki sjedinjenu 
austro-rusku vojsku kod Slavkova (njem. Austerlitz, u Moravskoj, 
2. dec. 1805.). Posljedica bijase, daje Franjo morao mirom 
u P o z u n u (26. dec.) odstupiti Napoleonu Dalmaciju. 
Jos poslije prvoga rata sastao se u Pozunu sabor (u maju 1802,), na 
kojem su sabrani stalezi, nakon sto su kralju votirali nove ratne 
potrebe, iznijeli na prijedlog hrvatskih poslanika pred kralja zelju, da 
se novostecena Dalmacija sjedini s Hrvatskom; no ona ostade neu- 
vazenom. Skoro potom nastupila je vazna promjena u kraljevu naslovu. 
Videci, da Njemacka sve vise dolazi pod francuski utjecaj, uze 
Franjo nasljedni carski naslov a u s t r i j s k i (10. aug. 
1804,), a poslije dvije godine (16. aug. 1806.) odrece se izbornoga 
naslova rimskoga cara, cim je zauvijek dokinut taj drevni naslov. Vaznu 
ovu promjenu javio je Franjo (17. aug. 1804.) Ugarskoj i Hrvatskoj 
rijecima, da novi naslov sluzi samo za uvecanje sjaja i dostojanstva 
citave monarkije i da ne dira u integritet, prava, zakone i ustav 
Ugarske i Hrvatske. Uistinu nastala je novim naslovom znamenita 
promjena; njime je postala nova drzavopravna tvorba, carevina 
A u s t r i j a, koja je odsada nastojala, da ozivotvori novom i svjezom 
snagom stare teznje centralizma. Drugi put sastao se sabor u Pozunu 
posred rata s carem Napoleonora (u oktobru 1805.). Votiravsi kralju 
sve, sto je bilo nuzno za ratovanje, ugarski su stalezi gledah, da 
dadu sto vise maha madzarskomu jeziku zakljucivsi, da se ima uvesti 
malo  ne  u  sve  ugarske  urede,  a  onda  zazelise,  da se uvede i u 


268 

hrvatske skole kao obligatni predmet, jer su imali pred ocima, da ga 
onda zakonom uvedu i u hrvatske urede. AH kod toga prijedloga 
naidose Madzari na jak otpor hrvatskih poslanika, pace zagrebacki 
biskup Maksimilijan Vrhovac izjavi u gornjoj kuci, da ce se 
i Hrvati povesti za primjerom Madzara i uvesti u svoje urede „svoj 
i 1 i r s k i j e z i k", naime stokavsko narjecje. Stoga je zakonski clanak 
(IV: 1805) ostao ogranicen samo na Ugarsku (infra limites regni Hun- 
gariae). Kad se poslije toga sastao hrvatski sabor u Varazdinu (28, 
nov.), primi s pohvalom do znanja drzanje svojih poslanika stvorivsi 
zakljucak, „da u ovim kraljevinama i u njihovim poslovima juridickim 
i politickim nikad ni u jedno doba nema biti madzarski jezik, niti 
ikaki drugi, sluzbenim, nego samo latinski", 

Francuska uprava u Dalmaciji; Visko Dandolo.  Car je Na- 
poleon trazio kod sklapanja mira u Pozunu Dalmaciju za sebe najvise 
s toga, sto se mislio okoristiti njezinim strateskim polozajem u even- 
tualnom ratu s Rusijom, racunajuci, da bi mu vojske, prolazeci preko 
turskoga  kao  prijateljskoga  i  saveznickoga  zemljista,  lako  moglc i 
s juga udariti. Ali Rusi su znali za Napoleonove osnove, pa su stoga 
gledali, da Francuze maknu iz Dalmacije. Tako se zgodi, da su Fran- 
cuzi,  kad su u februaru  1806. pod vodstvom  generala Molitora za- 
posjeli sjevernu Dalmaciju do Neretve, nasli u martu Boku Kotorsku 
u rukama Rusa i njihovih  savcznika  Crnogoraca.  Iz  Boke  zauzmu 
Rusi otok Korculu,  a nastojahu, da i dubrovacku republiku privuku 
na svoju stranu, jer se za nju otimahu i Francuzi, Senat dubrovacki 
odluci se konacno poslije dugoga oklijevanja  za  Francuze i dopusti 
im prolaz kroz svoje zemljiste u Boku, jer Francuzi nijesu raspolagali 
nikakim ratnim brodovljem.  Dne 26. maja 1806, pojavi se pred Du- 
brovnikom  general  Lauriston  s  1500 Ijudi i zamoli senat,  e  bi  do- 
pustio, da mu se cete u gradu odmore. Cim mu Dubrovcani otvorise 
gradska vrata, zauzme Lauriston po Napoleonovoj uputi gradske kule 
i ucvrsti se u njima, Tako  svrsi  republika  dubrovacka 
poslije  tisucljetne  slobode,  a  samo  kratko  vrijeme  iza 
svoje  vjekovne  suparnice  u  lagunama,  Dubrovnik  ostade  odsada 
francuski unatoc svemu naprezanju Rusa i Crnogoraca, kojima ostade 
u vlasti samo Boka i Korcula, Nato predade Napoleon vojnicko za- 
povjednistvo u Dalmaciji vjestomu generalu Augustu Marmontu, 
a civilnu upravu umnomu ali tastomu Mlecaninu Visku Dandolu, 
koji stece za kulturni napredak Dalmacije u razmjerno kratko vrijeme 
neprolaznih zasluga. 


269 

Tek sto stize u Zadar, izdade Dandolo (10. jula) na pucanstvo 
javni proglas na talijanskom i hrvatskom jeziku, u kojem mu 
objavi, da ga medu njih vodc „ciste i postene misli", Brzo i pravedno 
sudovanje, valjana i dobra uprava na osnovi zakona i dobrohotnosti, 
podupiranie i pridizanje poljodjelstva, obrta i trgovine, „sve su to 
stvari — oglasi on — koje mi najvise stoje na srcu". Dandolo jc 
odista rijec svoju iskupio preporodivsi u malo godina Dalmaciju od 
sredovjecnoga mrtvila na bujan pomladeli modern! zivot. Prvo 
obiljezje preporoda zanemarene Dalmacije bjese tjednik „I I r e g i o 
Dalmata — Kraljski D a I m a t i n", prve hrvatske novine, 
od kojih je prvi broj izisao u subotu 12. jula 1806. na talijanskom i 
„arvackom" jeziku. Onda proputova Dandolo u septembru zem- 
Iju, da se upozna s njezinim potrebama. 

Srediste cjelokupne uprave s talijanskim kao sluzbenim jezikom 
bijase zemaljska vlada sa  sijelom  u  Zadru,  zvana  providurija 
(la proveditura generale), kojoj stajase na celu  providur (prove- 
ditore generale). Medutim Dandolo nije bio samostalan upravitelj, vec 
podvrzen  talijanskomu   potkralju  Eagenu  Beauharnaisu 
kao  svome  neposrednom  glavaru',  dakle  je  odsada  D a 1 m a c i j a 
bila sastavni  dio  kraljevine  Italije. Providurija raspa- 
dala se na sest odjela (divisioni), kojima su bili vrhovne glave odjelni 
predstojnici,  i  to  za  pravosude,  unutarnju  upravu,  financije, vojne 
poslove, nastavu i racunovodstvo. Pored ovih jos su imenovana i dva 
nadzornika,  policajni  i  vojni.   Svima  je  ovima  neposredni  sef  bio 
glavni  tajnik  (segretario generale),  desna  ruka  providurova  i 
njegov zamjenik u potrebi.  Zemlja je razdijeljena  na  cetiri  o k r u- 
z j a  (distretti),  i  to  na  zadarsko,  sibenicko,  spljetsko  i  makarsko, 
kojima su upravljali  d e 1 e g a t i.   Okruzja raspadala su se na  k o- 
t a r e (cantoni) s vicedelegatima na celu, a kotari na opcine, kojima 
je upravljala opcinska uprava i vijece s nacelaicima (podesta) u gra- 
dovima,  a  starjesinama  (anziani)  po  selima.  Kod  izbora  pojedinih 
^lanova uprave i vijeca  nije se kao nekoc pazilo na drustvene raz- 
like i privilegije, vec jedino na sposobnost.  Kad je 1807. poslijc mira 
izmedu Napoleona i Rusije u Tilzi  (7. jula)  Francuskoj  predana jos 
i  Boka  Kotorska,  a  p6  godine  dana  docnije  konacno  ukinuta 
republika  dubrovacka  (31. Jan.  1803),  dobile  su  one za- 
sebnoga  glavnoga  providura,  Dominika  Garagnina,  kojemu 

' Talijanski kralj bjese Napoleon  sam. 


270 

bise podredena cetiri okruzja ili delegata (Cavtat, Ston, Lopud i 
Kotor) i dva kotara ili vicedelegata (Erceg-Novi i Budva) s vise 
seoskih opcina, Kao savjctujuce vijece, ane kao sabor, 
ma da ima s njime neke slicnosti, stajalo jc providuru o bok glavQo 
vijece dalmatinsko (consiglio generale della Dalmazia), sastavljeno od 
48 clanova. Prve je clanove toga vijeca imenovala vlada sama izmedu 
Ijudi inteligentnih i imucnih ; i to iz svakoga kotara po jednoga ili 
vise njih, vec prema broju zitelja, a docnije bi svake godine, nakon 
sto bi dvanaest njih istupalo, preostalo vijece predlozilo vladi spisak 
onih Ijudi, za koje je drzalo, da treba da u nj udu ; izmedu ovih 
vlada bi onda izabrala one, koje je htjela. Vijecu je predsjedao 
providur, a raspravljalo je o zemaljskim i narodnim potrebama ; 
zakljucci bi stekli valjanost tek poslije potvrde providurove. 

Sudstvo, posve odruzeno od uprave prema modernim nacelima, 
sacinjavali su prije svega mjesni ili pomirbeni sudovi (iudici locali o 
di pace, 22 njih), i to ne samo po svim sijelima pojedinih okruzja i 
kotara, nego i po svim vaznijim omanjim mjestima, U Zadru i u 
Spljetu bjehu uredeni sudbcni stolovi (tribunali) kao prizivni 
za mjesne i kao prva molba za sve civilne i kriminalne parnice, a 
tako docnije i u Dubrovniku. Nadalje je osnovano u Zadru p r i- 
zivno sudiste (corte d' appello) za sudbene poslove, dok je kao 
vrhovno prizivno i kasaciono (ukidno) sudiste odredeno ono 
u Milanu (tribunale di cassazione), U prvi se kraj pomisljalo kod 
svih sudova potpuno uvesti francuske zakone („Code Napoleon" i 
druge), no ubrzo se pokazalo, da bi to bilo upravo neprovedivo zbog 
narodnoga shvacanja i obicaja, narocito u posjedovnim, bastinskim 
i zenidbenim poslovima. Stoga bise pored francuskih pridrzani 
i neki austrijski i mletacki zakoni s uputom, da se prilagode, gdjegod 
je to bilo mozno, francuskima, aH vazda da vrijedi kao pravilo, da 
su pred sudom sve stranke i svi stalezi jednaki. Sada bi ukinuta 
tortura i batinanje, a smrtna se kazan izvrsivala samo sijecenjem 
glave (gilotiniranjem), pace i tamnice se preobrazise u mjesta dolicna 
covjeka. Uvedeni bjehu i branitelji u kriminalnim i odvjetnici u civil- 
nim parnicama. 

Kad je Dalmacija dosla pod francusku vlast, vrijedio je u njoj zakon 
(lege Grimani od 1756.), prema kojemu nijesu bili seljaci u dalma- 
tinskom Zagorju, stecenom od mletacke republike Karlovackim (1699) 
i Pozarevackim mirom (1718), vlasnici onoga zemljista, na kojem su 
zivjeli te ga obradivali, vec samo dozivotni pravouzitnici u izravnom 


271 

Tnuskom koljenu, placajuci desetinu od prihoda. Ovom je ncpravcdnom 
stanju Napoleon ucinio kraj, ukinuvsi po savjetu Dandolovu (4. sept. 
1806.) taj zakon. Sada bise oni seljaci proglaseni vlasnicima, ali de- 
setina ostade i nadalje kao p o r e z davan u prirodu. Da se narod 
sto bolje uputi u obradivanje tla i u obrt, odluci se Dandolo podi- 
zati zasebne skole podjeljujuci za tu svrhu novcane nagrade dobrim 
ucenicima. Podjedno dozva iz Italije gospodarske vjestake, da putu- 
juci po zemlji narod poucavaju u ratarstvu, vrtljarstvu i vocarstvu. 
Da se pridignu sume, zabrani providur pod prijetnjom ieskih globa i 
kazni zapaljivanje ili krcenje njihovo te izvozenje goriva kao i gra- 
devnoga drva bez oblasnoga dopustenja, dok su pojedine opcinc 
morale svojc „dubrave" ograditi zidom za obranu od koza i tatova. 
Nadalje isposlova kod vlade u Milanu slobodno sadenje duhana svih 
vrsti, raspisa novcane nagrade do 500 i 800 franaka za one, koji bi 
ovecu kolicinu krumpira nasadili ili uzgojili mladu sumu. Groznicavom 
je zurbom stao isusivati nebrojene mocvare, dao kopati fcrunare pitke 
vode i graditi u pojedinim mjestima krusne peci, Svim je sredstvima 
pomagao u zemlji konjogojstvo i stocarstvo te u mjesta okuzena od 
zivotinjskih bolesti, narocito uz bosansku granicu, slao vjestake ve- 
terinare, da pomognu narodu. Sto vise, u svom je organu „Kraljskom 
Dalmatinu" upozoravao na bogatstvo Dalmacije rudama, izrijekom na 
zeljezo, ugljen, asfalt i mramor davsi najprije zemlju ponovo prouciti 
u tom pravcu od strucnjaka. S tim je u svezi poticao Dandolo osnivanjc 
tvornica, narocito papira, zeljezne robe, sapuna ; no sve je to ostalo 
bez praktickih rezultata uza sve to, sto je obecao znatnu drzavnu 
pripomoc. Da podigne trgovinu, osnova trgovacku komoru u Spljetu, 
uredi redovitu postu ne samo po Dalmaciji, vec i s ostalim svijetom, 
otvori redovite sajmove po Zadru, Spljetu, Sibeniku i Makarskoj, 
snizi znatno carinu na tri glavna dalmatinska produkta, ulje, vino 
i ribu, a uza to jos se vino smjelo slobodno izvazati ne samo iz 
jednoga mjesta u drugo, nego i u Italiju. Osim sto je izdao stroge 
naredbe protiv lihvarstva, uvede providur uredbe korisne po javno 
zdravstvo, kao sto su cijepljenje kozica kod djece, otvorenje javnih 
bolnica, i izda strogu zapovijed, da se mrtvaci smiju zakapati je- 
dino u javnim grobljima izvan mjesta, dok su se stranci morali, prije 
nego se iskrcaju iz lada, podvrci lijecnickom prctrazivanju. Ovo bla- 
gostanje, a narocito trgovacki promet, imale su poduprijeti mnogo- 
brojne majstorski izgradene ceste, koje su svu zemlju vezale s glavnim 
mjestima ne samo uz  primorje,  nego i u unutrasnjosti.   Od  rimskih 


272 


vremena nijc bilo tolikoga broja izgradenih  cesta  u  Dalmaciji,  a  nx 
tolikoga opcena blagostanja kod svih slojeva naroda. 

Razumije se, da sve te troskove nije Dalmacija sama mogla sno- 
siti.  pa stoga se Dandolo i obracao na  Italiju,  gdje su mu kroz tri 
godine dali preko tri milijuna franaka. pace jedne je godine odusev- 
Ijeni Dandolo u korist svoje  pokrajine  dao  o d  s v o g a  do  10 000 
franaka. Inace je providur podnosio godisnje izvjestaje o dalmatinskom 
proracunu u Milan, gdje su mu  davali  sankciju. Prihode su slvarali: 
1. d e s e t i n a, koja se davala u prirodu nakon sto su oblasni organi 
procijenili prihod posjednikov;  s tim u svezi dao je Dandolo sagra- 
diti velike javne hambare za zito i druge plodine,  jer utrzak njihov 
bjese glavni dio zemaljskoga prihoda ;  2. t r a v a r i n a (erbatico) za 
pasu  stoke  po  inace  neobradenim  predjelima gorovite Dalmacije u 
unutrasnjosti, a davala je znatan prihod gotova novca;  3. solane 
kao monopol,  a narocito one na otoku Pagu,  koje bise usavrsene i 
povecane,  tako  da  su  davale  preko  cnilijun  litara  soli vise negoli 
prije i 4.  carina  od robe,  sto se donosila na  trg,  a narocito sa 
strane. Inace je po Dalmaciji od starine jos kolao mletacki, austrijski, 
talijanski,  dubrovacki,  pace i turski novae,  sto je sve bilo na stetu 

trgovine. 

Narocitu je paznju Dandolo posvetio skolstvu, jer dosavsi u 
Dalmaciju nije zatekao gotovo nijedne skole, osim amo tamo po gra- 
dovima i po vecim mjestima. Skolska njegova osnova (objelodanjena 
5. maja  1807.) bijase ova:  u Dalmaciji ce se podici uz licej sveuci- 
lisnoga karaktera u Zadru jos s e d a m  g i m n a z i j a (i to u Zadru 
Sibeniku,  Trogiru,  Spljetu,  Makarskoj,  Hvaru i Krku),  a  onda 19- 
puckih skola po svim vaznijim mjestima za djecake i 14 njih za dje- 
vojcice. Ovim se skolama pridruzuje 8  o b r t n i h  za kovace i sto- 
lare po nekim vecim  mjestima  na  primorju i u unutrasnjosti,  onda 
dvije  „akademije" u Zadru i Spljetu, i 4 seminara za odgoju svece- 
nika u Makarskoj,  Spljetu,  Zadru i Osoru.  Jedne ce od ovih skola. 
uzdrzavati vlada. a druge opcine gradske i seoske.  U liceju zadar- 
skom,  kao  najvisem  ucevnom  zavodu,  ucit ce se crtanje,  logika  r 
mctafizika,   naucno  ratarstvo,  prirodopis,   kemija  i  farmaceutika, 
prirodno  pravo  (diritto  di  natura)  i  medunarodno  pravo,  rimske 
institucije,  civilno  pravo  na  osnovi  ..Code  Napoleon",  kriminalno 
pravo i postupnik  (procedura  criminale),  anatomija  i  kirurgija, pak 
patologija i klinika (ranarstvo).  Poslije  dovrsenih  nauka i polozenih 
ispita bit ce slusatelji liceja osposobljeni  za  kirurge nizega stepena. 


273 

Ijekarnike, odvjetnike, javne biljeznike, graditelje i zemljomjere, U 
gimnazijama ucit ce se talijanski, latinski, retorika, geografija, osnovne 
stvari iz povijesti i matematike. U muskim puckim skolama ucit ce 
se citati, pisati, cetiri osnovne vrsti racuna i tumacit ce se „nauk 
cudoredni" (catechismo morale), Svaki glavar porodice duzan je slati 
bar jednoga od svojih sinova, necaka ili sirocadi u osnovnu skolu 
pod prijetnjom globe od 6 franaka mjesecno u korist skola. U puckim 
su skolama za djevojcice poucavale uciteljice u citanju, pisanju, 
obicnom racunanju i u „prvim zenskim radnjama". Vecina je ovih 
zamisljenih skola ubrzo stupila u zivot, tako narocito licej u Zadru, 
koji bjese smjesten u dokinutom samostanu sv, Krsevana (otvoren 
16. nov, 1807.), a djelovalo je u njemu sedam profesora s rektorom 
na celu, ponajvise domaci uceni redovnici, Gimnazije nijesu bile sve 
u jedan mah otvorene, vec prema prilikama neke prije, a neke po- 
slije ; ali jos prije 1810. svih je sedam gimnazija privedeno u zivot. 
Pucke skole pocele su odmah 1806. — 1807. djelovati. Iz ovih je skola, 
narocito iz liceja, izlazilo dalmatinsko cinovnistvo, ponajvise sudacko, 
ali u rodnom kraju nije nitko smio sluziti. Dandolo je konacno 
uredio jos i pitanje grcko-istocne crkve, kad je na njegov prijedlog 
Napoleon (19. sept. 1808.) potvrdio episkopa, konsistorij i seminar 
s godisnjom dotacijom od 15.000 franaka za sve i dopustio uredenje 
od 40 zupa „bogostovlja grckoga". Prvi episkop bijase Benedikt 
K r a 1 j e V i c sa sijelom u Sibeniku. No kruna svega Dandolova 
rada bijase ukinuce mnogobrojnih dalmatinskih pri- 
v i 1 e g i j a pojedinih opcina i korporacija, pa tako je zapravo stvorio 
od sredovjecne Dalmacije modernu. Calmacija je uopce prva 
zemlja u a u s t r o - u g a r s k o j m o n a r k i j i, koja se upo- 
znala s modernim socijalnim i u n u t a r n j o - p olitickim 
z i V o t o m. Uza sve to ipak su Dalmatinci, a narocito puk i nize 
svecenstvo s Franjevcima na celu, zestoko mrzili na Francuze i njihovu 
upravu, gledajuci vazda u njima „bezvjerce i jakobince", a kad su 
bili ukinuti oni sredovjecni privilegiji, oni se, a poglavito Poljicani, 
nahuskani i poduprti Rusima, na vise mjesta i pobune (u junu 1807 ), 
Srecom po Francuze sklopi u taj par Napoleon s Rusijom u Tilzi 
mir, i tako se Dalmacija, Dubrovnik i Boka Kotorska poslije odlaska 
Rusa primirise pod snaznim pandzama francuskoga orla. 

Budimski saber od 1807. Zbog vojnickih potreba kralj Franjo 
sazvao je vec u aprilu 1807. sabor u Budim, na kojem je opet izbila 
na povrsinu, poslije prihvata kraljevskih  propozicija, briga Madzara 

18 


274 


oko polilickoga ojacanja njihova jezika u Ugarskoj i Hrvatskoj. Tada 
su ugarski stalezi  vec imali  posve  jasne  pojmove o nacionalizmu i 
o  vaznosti  gospodujucega  jezika,  pace  jedan  je  zastupnik  (Pavao 
Nagy  od Felso-Bukk-a)  izrekao  na  saboru  misao,  da je ..materinji 
jezik vazniji faktor od ustava i stalestva", jer se podjarmljeni narod 
moze osloboditi, ali propascu jezika propao je i narod.  S time je u 
svezi stavio  onda  prijedlog,  da se u ugarske  regimente uvede ma- 
dzarski jezik kao sluzbeni i komandovni,  cemu se madzarski zastup- 
nici u donjoj kuci listom odazvase. Ali konzervativna i dvoru odana 
gornja kuca, a onda Hrvati u obje kuce usprotivise se tomu prijed- 
logu,  pa  stoga  i  propade,  Hrvati  su  se  narocito  grcevito  drzali 
latin'skoga  gledajuci jedino u njemu mogucnost i jamstvo hrvatskoga 
sudjelovanja kod zajednickih  posala; jer valja  imati na umu, da se 
tada nije radilo jedino o domacim, nego zbog podvrzenosti hrvatske 
uprave ugarskoj vladi (od 1779. ili 1790.) i o zajednickim poslovima 
s Ugarskom, od kojih je zavisila ako ne sudbina zemlje, a ono sva- 
kako sistem u njezinoj upravi. Bas zbog toga nije se nikako s uspje- 
hom  dao  staviti  prijedlog o uvedenju  hrvatskoga  jezika u hrvatski 
javni  zivot,  a  da  se  prije  svega  ne  dokine  onaj  zakonski clanak 
(LVIIL: 1791.), kojim bjese uprava Hrvatske podvrzena ugarskoj vladi. 
Buduci da su Hrvati dobro znali, da se zbog tadanjih medunarodnih pri- 
lika nije moglo pomisljati na dokinuce toga zakonskoga clanka u njihovu 
korist, oni su se morali boriti za latinski jezik, e bi tako spasli svoj 
ugrozeni tisucljetiii politicki individualitet.^ No Hrvati dosli su na ovaj 
sabor sa uputom svoga, da zatraze, da sc  „u t j e 1 o v 1 j e n j e  R i- 
jeke  kraljevini"  (naime u smislu rjesenja  Marije Terezije od 
9. sept.  1776.)  uzakoni.  Taj su prijedlog prihvatili ugarski stalezi, 
a nato je  kralj  Franjo o torn  potvrdio  zakonski  clanak  (IV : 1807), 
koji kaze :  „Privolom  Njeg. Velicanstva, koje ne ce da dalje zateze 
s ispunjenjem vruce zelje  k r a 1 j e v i n e, ocituje  se  ovim,  da grad 
Rijeka s lukom, vec od prejasne carice i kraljice Marije Terezije oso- 
bitom diplomom kraljevini utjelovljena, pripada istoj kraljevini. 
Ujedno  dat  ce se gubernatoru  rijeckom  slobodno  mjesto  i  glas  u 
velikaskoj,  a zastupnicima grada Rijeke u staleskoj  kuci,"  Ali  ovaj 
zakonski clanak nije zadovoljio hrvatskoga sabora, kad ga je u febru- 
aru 1808. proglasio.  Stoga hrvatski  sabor  stvori  zasebni  zakljucak 
s obzirom  na  ovaj,  da  „buduci da je  grad  Rijeku  kraljica  Marija 

» Prigovarati Hrvalima ovoga vrcmena. sto su se drzali latinskoga jezika. mjesto 
da su se zauzeli za hrvatski. znaci nerazumijevati ovo doba. 


275 


Terezija neposredno utjelovila kraljevini Hrvatskoj, sma- 
traju stalezi (hrvatski) Rijeku sastavnim dijelomove 
kraljevine, pa stoga podijelise na hrvatskom sa- 
boru mjesto i glas g u b e r n a t o r u i p o s 1 a n i c i m a grada 
Rijeke." Ovaj je hrvatski saborski zakljucak potom sankcionirao 
kralj Franjo (19. aug. 1808.) istaknuvsi izhjekom, „da se ukloni svaka 
sumnja. koja bi ubuduce mogla nastati zbog krivoga tumacenja za- 
kona o torn pitanju, svidjelo nam se. da - buduci da je Rijeka zak. 
cl. IV : 1807. utjelovljena kraljevini UgarskoH, — milo- 
stivo dopustimo, da se gubernatoru Rijeke i Ugarskoga primorja, 
kao i poslaniciina grada Rijeke podijeli mjesto i glas na hrvatskom 
saboru". Tako je eto Rijeka dospjela u polozaj, da je bila zastupana 
i na ugarskom i na hrvatskom saboru i da je smatrana kao sastavni 
dio i Ugarske i Hrvatske. Ovako je onda ostalo (izuzevsi vrijeme od 
1809. do 1822.) sve do 1848. 

Francuska Ilirija. Godine  1809.  upustio se kralj Franjo i opet 
u rat s Napoleonom, ah taj se svrsi nepovoljno,  ma da je francuski 
car tada prvi put porazen u vehkoj bitki (21. i 22. maja kod Asperna 
i Esslingena nedaleko od Beca). Mirom u Schonbrunnu (14. okt. 1809.) 
morao je Franjo ustupiti Napoleonu ne samo svu Dalmaciju — koju 
su medutim uz pomoc pobunjenih Dalmatinaca zauzele neke hrvatske 
krajiske cete pod vodstvom gcnerala Petra Knezevica — nego jos i 
Istru. zapadni dio Koruske (oko Bjelaka— Villach), Kranjsku i Hrvat- 
sku s desne obale Save do usca Une kod Jasenovca.  Ove je zemlje 
Napoleon zahtijevao,  da zadobije  izravnu  kopnenu  svezu s Dalma- 
cijom, a onda ih je sve zajedno udruzio kao zasebnu  nuzemlju 
francuskoga carstva s nazivom  Ilirske provincije (les provin- 
ces lUyriennes), ih krace  Ilirija,  u jednu pohticku cjehnu sa sre- 
distem u Ljubljani. Ujedno ih preda u upravu kao guverneru s neogra- 
nicenom vlasti marsalu francuske vojske  Augustu Alarmontu, 
koga je jos nedavno (1. marta  1808.) odlikovao nasijednim naslovom 
..vojvode dubrovackoga"  (due de Raguse).  Sada je Dandolo ostavio 
svoje mjesto  (u januaru  1810.)  usrdno  ispracen u Zadru od blago- 
darne dalmatinske inteligencije. 

Prvo bjese Marmontu, da je najvecom strogoscu uveo red i 
sigurnost u Ihriji, u kojoj bijahu tada smjestene dvijc divizije fran- 
cuske vojske. Veoma je znacajno. da je Napoleon pridrzao uredcnje 
Vojne Krajine, jer je ovo odgovaralo i njegovim intencijama, tako da 
se  sva  promjena  ogranicila  na  to,  da  su  hrvatski  krajisnici  imali 


276 

odsada  vjezbati  po  francuskom  regulamentu.  No  jos je  znacajnije, 
da je Marmont namjeravao uvesti u Iliriji uz francuski jos i hrvatski 
(ilirski)  jezik  kao  s 1 u z b e n i  u  vaniskoj  sluzbi,  naime u saobra- 
caju sa strankama i u domacem djelokrugu, dok je francuski trebao 
da bude uveden samo u glavne urede, narocito  u  dopisivanju s cen- 
tralnom  vladom  u  Parizu,  kojoj  bjese  Ilirija  podvrgnuta  samo  u 
vojnickim i financijalnim  poslovima.  Marmont je poznavao  hrvatski 
jezik od svoga trogodisnjega boravka u Dalmaciji,  a narocito je za- 
volio dubri)vacki govor, pace za pouku francuskih vojnickih casnika. 
u  hrvatskom  jeziku  pozove  Marmont  iz  Dubrovnika  u  Ljubljana 
mladoga opata Antu Sivrica. Namjera marsalova, da i hrvatski jezik 
stece znacaj sluzbenoga, dala se ostvariti jedino uz pomoc domacih 
sin ova,  dasto  vjestih  objema  jezicima.  Stoga  se  u  prvom  redu 
pokazalo  potrebnim sto prije  organizirati u tom  pravcu  skolstvo u. 
citavoj Iliriji, koje Marmont usavrsi na osnovi rada Dandolova tako, 
da je razUkovao tri vrsti skola :  osnovne, gimnazije i liceje, te cen- 
tralne  skole.  Osnovnih ili  puckih  skola za djecake  treba  da  ima 
svaka opcina,  a za djevojke  samo  glavno  mjesto u kotaru. Uza to 
otvorene su i dvije obrtne  skole,  naime za kovace i stolare, i to u 
Ljubljani i u Zadru. Nadalje je uredeno 25 nizih gimnazija (u Hrvat- 
skoj i Dalmaciji :  na  Rijeci,  u  Senju,  Karlovcu,  Skradinu,  Trogiru, 
Sibeniku,  Spljetu,  Krku,  Zadru,  Hvaru,  Makarskoj,  Dubrovniku  i 
Kotoru), devet liceja ili visih gimnazija (na Rijeci, u Karlovcu, Zadru 
i Dubrovniku). Centralne ili visoke skole bile su otvorene u Ljubljani 
i  u  Zadru,  i  to  za apsolvente  Hcejske,  dok  su  seminari  senjski i 
spljetski odredeni za odgoj svecenickoga podmlatka.  U osnovnim jc 
skolama bila obuka samo na materinjem jeziku, a tako od cesti i u 
nizim gimnazijama, a jedino liceji i centralne skole imale su nastavni 
jezik  francuski  iU talijanski.  Raspored  predmeta  za  svc  tri  vrsti 
skola u glavnom se podudarao s onim Dandolovim, a tako i osposo- 
bljenje onih, koji su dovrsili centralne skole. Skolstvo je vecim dijelom 
zapocelo djelovati vec u novembru 1810., kad je i mjesto Dandolova 
lista „Kraljski Dalmatin" Marmont uzeo izdavati u Ljubljani svoje sluz- 
bene'novine „T e 1 e g r a p h e  officiel  des  provinces  Illy- 
r i e n n e s" na francuskom, talijanskom, njemackom i hrvatskom 
(ilirskom) jeziku. Medutim  prava  i  konacna  organizacija  Ilirije ure- 
dena  je  Napoleonovim  dekretom  tek  15.  aprila  1811.  (decret sur 
r organisation  de  1' IHyrie)  vec  poslije  odstupa  Marmontova  (u fe- 
bruaru 1811.). 


277 

Ovim je dekretom Ilirija razdijeljena na scst civilnih provincija : 
Kranjsku, Korusku, Istru, civilnu Hrvatsku, Dalmaciju i Dubrovnik ie 
Vojnicku Hrvatsku. Civilnc su se provincije raspadale na 20 okruzja 
^districts),' ova na kotare (cantons), a kotari opet na gradskc i 
seoske opcinc. Od ovih provincija sacinjavao je civilnu Hrvatsku 
sav prostor nekadasnje austrijske Istre s Pazinom, primorje od Mos- 
cenica do Senja i otoci Krk, Rab, Cres i Losinj uz svu ostalu zemlju 
do Save. Vojnicka se Hrvatska (la Croatie militaire) raspadala kao i 
prije na regimente : licku, otocku, ogulinsku, slunjsku i obje banskc. 
Vladi ilirskoj (Ie gouvernement general des provinces de 1' Illyrie) sa 
sredistem u Ljubljani stajali su na celu uz generalnoga gu- 
bernatora jos i gencralni intendant financija i 
povjercnik za pravosude (Ie commissaire de justice), Gu- 
bernatoru bijase podcinjena sva vojska u Iliriji, kao i drzavno redar- 
stvo (zandarmerija), pa cjelokupna uprava; nadalje mu je povjereno 
utvrdenje gradova i gradnja cesta. Glavne poslove same uprave, a 
narocito zemaljski proracun, imao je u rukama generalni intendant 
financija, dok povjereniku za pravosude, podcinjenomu jedino guber- 
natoru, bjehu predani svi pravosudni poslovi. Ova trojica pa jos dva 
suca prizivnoga sudista Ijubljanskoga sacinjavali su malo vijece 
(petit conseil) ilirskih pokrajina, kojemu je predsjedao gubernator, a 
koje je okupljalo u svojim rukama sve pravosudne i upravne poslove. 
Uz ovu centralnu ilirsku vladu stajao je svakoj od provincija na celu 
posebni intendant, a okruzjima i kotarima podintendanti 
(subdelegue), gradskim opcinama n a c e 1 n i c i (maire), a seoskim 
starjesine. Kompetencija svakoga od ovih glavara bijase u 
malom ista kao i ona glavnoga intendanta, komu su bili podredeni 
provincijalni intendanti, ovima podintendanti, a ovima opet nacelnici 
i starjesine. Uz svakoga od ovih glavara nalazilo se vijece, sastav- 
Ijeno od poglavitih upravnih cinovnika, a u opcinama od gradana i 
seljana. Izuzetak cini Vojnicka Hrvatska, u kojoj je ostala nepromi- 
jenjena bivsa krajiska uprava, tck joj je na celo stavljen visi casnik 
s naslovom vojnickoga intendanta sa sjedistem u Karlovcu, ali pod- 
vrzen gubernatoru. S u d s t v o bilo je u Iliriji uredeno slicno dal- 
matinskomu u doba Dandolovo. U svakom kotaru smjesten je p o- 
mirbeni sud s jednim sucem (juge de paix), dok su u vedm 
^radovima (za hrvatske zemlje na Rijcci, u Karlovcu, Zadru, Spljctu, 

' Hrvatsko-dalruatinska okruzja bijahu :  Karlovac, Rijcka i Senj ; Zadar. Spljet. 
Sibenik. Makarska i Hvar ; Dubrovnik. Kotor i Korcula. 


278 

Dubrovniku  i  Kotoru)  osnovani  sudbeni  s t o 1 o v i  prvoga  ste- 
pena (tribunal de premiere instance) za sve civilne i knmmalne par- 
nice  a na Rijeci i Dubrovniku jos i t r g o v a c k i  s u d o v i (tribunal 
de commerce). Vrhovna instancija bila su tri p r i z i v n a  s u d i s t a 
(cours d' appel) u Ljubljani.  Zadru i Dubrovniku   Pod Prvo Potpa- 
dala je i civilna Hrvatska uz Istru, pod drugo Dalmacija do Neretve, 
a pod trece teritorij bivse dubrovacke republikc i mletacke Albanije 
(Boke). U Vojnickoj su Hrvatskoj ostali dakako i dalje na snazi stan 
kapetanski i regimentski sudovi. od kojih se moglo prizvati na vrhovm 
vojni  sud  u  Karlovcu.  Razumije  se,  sada  su  s v i  s 1 o ) e v i  p u- 
canstva  izjednaceni  pred  z a k o n i m a.  a  ti  su svi bih 
istovetni s onima u francuskom carstvu (Code Napoleon i drugi .  U 
voinickom  obziru  uredene su sada tri divizije ;  prva )e bila Ualma- 
cija  sa  sredistem  u  Zadru.  druga  Hrvatska  s  ^arlovcem   a treca 
ostale  provincije  s  Ljubljanom.  Ove su zemlje  imale davati 18000 
momaka,  a Vojna  Krajina  drugih  16.000.  U  financijalnom  pogledu 
bjese Ilirija samostalna. jer je Napoleon zelio. da se sama od svo,ih 
dohodaka uzdrzaje. Tim su poslovima upravljala dva cmovmka pod- 
cinjena generalnom intendantu financija ; prvi je upravljao zemal)skim 
prihodima,  a  drugi je  upravljao sve isplate.  Prihode  sacmjavala )e 
u  prvo  vrijeme  samo  desetina  od  priroda,  no  docnije su uvedem 
brojni  porezi  izravni  i  neizravni.  koji  su  narodu  postali  konacno 
upravo nesnosni,  a time i francusko gospodstvo.   Skolstvo )e ostalo 
isto, sto ga je uredio Marmont na Dandolovoj osnovi.  Najvazmja je 
promjena,  da je najvisa centralna skola prenesena iz  Zadra  u Du- 
brovnik,  gdje je smjestena u bivsem  isusovackom samostanu.  Zna- 
cajno  je,  da se u njoj  ucio  uz  latinski,  francuski  i  talijanski )0S i 
hr vat ski  (ilirski)  jezik,  a  predavao  ga  je  uceni  Dubrovcamn 

Appendini. 

U ovakim naprednim prilikama zadesi Iliriju pad Napoleonov. 

Pad francuske prevlasti. Poslije nesrecnoga rata od 1809. kralj 
je Franjo mirovao neko vrijeme. Dugotrajni ratovi nanijeli su hrvatskom 
narodu toliko teskih udaraca, da se nijesu mogli lako preboljeti. 
Neizmjeran bjese porez u krvi i novcu, no sve te jade nadvisi jos 
1811. drzavni bankrot. jer se kralj Franjo zbog preobilnoga papirna- 
toga novca, sto je kolao u njegovoj drzavi, nasao prisiljenim, da snizi 
naredbom vrijednost novca na jednu petinu, cime je svaki drzav- 
Ijanin izgubio cetiri petine imutka u gotovom novel), a najvise ratar, 
obrtnik i trgovac.  Kralj se nadao,  da ce mu u toj neprilici biti od 


279 

pomoci pozunski sabor (sazvan za 25. aug. 1811.), ali taj jc pokazao 
toliko ogorcenje, da ga je kralj konacno morao raspustiti. Uto stizc 
Napoleona potpuni poraz u Rusiji, a to bjese na proljece 1813. znak, 
na koji je citava Evropa skocila na oruzje, da se oslobodi francuske 
prevlasti. Sada je Ilirija iscezla, a njene zemlje opet dodose pod vlast 
kralja Franje. Hrvatsku i Dalmaciju zauzeo je u jesen 1813. general 
barun Franjo Tomasicuz izdasnu potporu pobunjena naroda, 
dok je Dubrovnik i Boku zaposjeo general Todor Milutinovic. 
Sada se prosiri ime D a 1 m a c i j a na svu zemlju od Zrmanje do Budve, 
koja bi opet ravno podredena Becu, dok je Vojna Krajina opet pro- 
duzila stari zivot. Sve je to onda potvrdio Becki kongres (1815). 
Medutim becka vlada ne htjede da sada povrati Hrvatskoj Napoleo- 
novu „civilnu Hrvatsku", vec je ostavi u vezi s Kranjskom i pod- 
vrgne njemackoj upravi u Ljubljani. Od ovih zemalja obrazova vlada 
(3, aug. 1816.) kraljevinu Iliriju na veliku srdzbu i brigu 
hrvatskih staleza. Tek poslije dugoga trazenja povrati kralj opet 
Hrvatskoj ovaj dio njezine zemlje (1822), ali kvarnerske otoke nc 
povrati Hrvatskoj, vec ih priklopi Istri, dok se naslov „kralj Ilirije" 
sacuvao sve do danas. 

III. 
Drugo doba vladanja Franje I. 

(1815—1835). 

Obnovljcni apsolutizam. Postupak becke vlade spram zelja 
Hrvata poslije 1813. u svezi je s obnovljenim apsolutizmom po padu 
Napoleonovu. Dusa tomu apsolutizmu bijase prvi ministar knez 
Metternich (od 1809. do 1848.), covjek obrazovan, duhovit i 
radin, ali silovit i samovoljan. Vec 1811. predlagao je kralju suspen- 
ziju ugarskoga i hrvatskoga ustava, no Franjo ne htjede da ga slusa 
zbog tadanjih medunarodnih zapletaja. Sada, poslije 1815., poslusa 
Franjo Metternicha, pa tako se obnovise teska vremena za Ugarsku 
i Hrvatsku. I opet procvate cenzura do nevidjcne strogosti ; pace 
svijet se nije smio baviti filozofijom, historijom ili prirodnim naukama, 
vec jedino glazbom, istocnim jezicima i slicnim ..neopasnim" predme- 
tima. Skole su zbog toga bile na pola prazne, jer je vlada isla za 
tim, da dobije pokorno cinovnistvo, a ne prosvijetljene drzavljane. 
U takim prilikama Hrvati i Madzari opet se uteku zupanijskim skup- 
Stinama. gdje su iznosili glasne prosvjede. Nato imenova vlada po 
zupanijama  komisare  te  je  vojnickom  silom  provodila  kraljevske 


280 

narcdbe. Zbog toga nastupi pravo politicko mrtvilo i opca zastra- 
scnost. No kad je kralj Franjo pokusao, posto je buknula revolucija 
u Italiji i Spaniji, da naredbenim putem sakupi 30.000 novaka po 
Ugarskoj i Hrvatskoj, skoce sve zupanije na otpor, uskrativsi su- 
radnju i uputivsi kralja, da sazove s a b o r. Kad konacno vidje 
Franjo, da mu nema drugoga puta, sazva sabor u Pozun za 11. 
septembra 1825., a to je znacilo s nacelnoga gledista, koliko pad 
apsolutistickoga sistema. 

Pozunski sabor od 1825. do 1827. Uoci sabora pozunskoga 
sastao se (22. aug- 1825.) hrvatski u Zagrebu, na kojem bise kao 
poslanici izabrani Stjepan Ozegovic i Antun Kukuljevic u donju, a 
Alojzije Buzan u gornju kucu. Uputa, sto je primise od hrvatskoga 
sabora, trazi sjedinjenje Dalmacije i Vojne Krajine s Hrvatskom i da 
ubuduce slavonske tri zupanije placaju porez onako kao hrvatskc, 
jer pripadaju banskoj upravi, Inace provijava ovaj sabor, poslije po- 
novnoga austrijskoga apsolutizma, za kojega vladase bojazan, da ce 
ustav ugarski i hrvatski naprosto biti ukinuti, sasvim slican duh onomu 
od godine 1790., naime teznja za sto tjesnjim pridruzenjem Ugarskoj 
i njezinim stalezima. Iza vijecanja od gotovo pune dvije godine po- 
zunski je sabor opet obnovio one zakonske clanke od 1791., kojim 
se imao ucvrstiti drevni ustavni zivot, narocito onaj o sazivu sa- 
bora svake trece godine, koji jedini moze da votira kralju 
novake za vojsku i potrebni ratni porez. No onda se stalezi zabavisc 
i nekim modernim reformama. Tom su prilikom Madzari zatrazili', da 
se madzarski jezik uvede u sve skole i urede po svim zemljama 
krune sv. Stjepana, dakle i u Hrvatskoj. No otpor hrvatskih posla- 
nika bijase tolik, da je latinski jezik ostao i nadalje uredovnim u 
Hrvatskoj, a glede skola izjavise, „da ce ciniti sve, da mladez hrvatska 
nauci madzarski", Kad se poslije pozunskoga sabora opet sastao 
hrvatski (u Zagrebu 10, sept. 1827.), zakljuci on na prijedlog svojih 
poslanika, da mladez hrvatska ima u svim visim skolama o b li- 
g a t n o uciti madzarski. 

Pozunski sabor od 1830. Jos vise posli su Hrvati ususret ze- 
Ijama Madzara poslije tri godine, kad je starac kralj Franjo sazvao 
nov sabor (za 8. sept. 1830.) u Pozun, da mu jos za zivota okruni 
ugarsko-hrvatskim kraljem sina Ferdinand a. Cim se proculo, da 
je sazvan hrvatski sabor u Zagreb (za 5. aug. 1830,), da bira svoje 
poslanike za pozunski, sastadose se tri hrvatske zupanije (zagrebacka, 
krizevacka i varazdinska) u skupstine, da biraju svoje zastupnike za 


281 


hrvatski sabor,  Tom su prilikom sve tri zupanije stvorile zakljucak,  ^ 
kojim su trazile, da se na pozunskom saboru stvori  zakon  o obli- 
gatnom  ucenju  madzarskoga  jczika  u  hrvatskim  skolama.  U svezi 
s time dobili su potom hrvatski saborski poslanici Stjepan Ozegovic 
i Nikola Zdencaj za donju te Alojzije  Buzan za gornju kucu uputu, 
u kojoj se kaze:  „Stalezi i redovi  uvidaju  potrebu,  da  se  u  ovim 
kraljevinama rasiri madzarski jezik i to zato, sto zele, da se Hrvatska 
i Slavonija sto cvrscim vezom uzmognu svezati sa saveznom kra- 
Ijevinom Ugarskom.  Stoga nalazu gospodi poslanicima, neka nastoje 
oko toga, da se zakonom uredi pitanje o ucenju madzarskoga jezika 
kao  obligatnoga  predmeta u ovim kraljevinama".  No sluzbeni jezik 
ostaje i dalje latinski. Da se tim zakljuckom ipak ne oslabi hrvatsko- 
ugarski drzavopravni odnos,  izdade protonotar  Josip  Kusevic 
knjizicu s natpisom  „I u r a  m u n i c i p a 1 i a", u kojoj  dokazuje  na 
osnovi isprava,  kako je Hrvatska imala vazda svoj  zasebni  drzavo- 
pravni  polozaj.  Kusevic  pocinje od vremena  doseljenja hrvatskoga, 
prikazuje  doba  hrvatskih   narodnih  vladara,   pa   narocito  tumaci 
ugovor izmedu Hrvata i kralja Kolomana (1102), a onda redom crta 
razvitak  hrvatskoga  javnoga  prava  i  zakljucuje  jos  na  osnovi  od 
kraljeva sankcioniranih zakona do u najnovije doba, da je Hrvatska 
vazda imala osebujni svoj polozaj, nezavisan od Ugarske.^ Ali sabor 
pozunski  dobrza  je  posao  putem,  kakovu se Hrvati  nijesu  nadali; 
njime   se   pocinje   ona   borba   izmedu   Hrvata   i 
Madzara,   koja  je   godinom   1848.   dosla  do  svoga 
vrska.   Okrunivsi mladoga nadvojvodu  ugarsko- hrvatskim kraljem 
kao F e r d i n a n d a V. (28. sept.  1830.), sabor svrati paznju na dva 
pitanja.  Prvo mu je bilo, da je uveo u sve ugarske urede madzarski 
jezik kao sluzbeni,  a onda htjede da protestantima dade gradansko 
pravo i u Hrvatskoj, to jest da se tako dokine zasebni vjerski hrvatski 
zakon od  1608.' Rasprave su tekle veoma uzbudeno, za kojih uzese 
Madzari  tvrditi,  da je  „Hrvatska  dio  Ugarske,  koja mora da slusa 
svoju mater-zemlju",  i da nije nikakova  „savezna kraljevina".  Dok 
je konacno glede sluzbenoga jezika u Hrvatskoj  pobijedilo  hrvatsko 
stanoviste,  u protestantskom pitanju nije doslo do zakljucka,  vec je 
preneseno na buduci sabor. Medutim se u takim prilikama zgodi, da 
zakljucak  hrvatskoga   sabor a,   e   bi  se  zakonom 
uredilo  uvodenje  madzarskoga  jezika  u  hrvatske 
1 Gl. gore str. 188. Hrvati dakle brane jcdno svoje pravo. a ne vodi ih nika- 
kovo ..mracnjastvo"  ili  ..intolerancija", kako su govorili Madzari. 


282 

skole, nije ostvaren. Kad su potom hrvatski poslanici izvi- 
jestili hrvatski sabor (u januaru 1831.) o raspravama na pozunskom 
saboru, rekose : „Madzari navalise na municipalna prava Hrvatske 
velikom zeslinom; za ovaj put obranismo jos nasc zakone, no ozbiljno 
se bojimo, da to na biiducem saboru vise ne ce biti mozno". Da se 
bojazan hrvatskih poslanika nije ispunila, razlog je hrvatski narodni 

preporod.' 

Uoci narodnoga prcporoda. Pojam narodne svijesti novijega je 
postanja, naime plod politickoga i naucnoga rada XIX. vijeka. Naj- 
jasnije se ona javlja u glavnoj svojoj teznji, u narodnom jedin- 
s t v u, a onda u ideji demokracije, to jest u drustvenoj jedna- 
kosti svih slojeva narodnih. No hrvatski je narodni preporod dobio 
jake potpore jos i u razbudjeloj slovenskoj ideji, kojoj bijahu 
glavni apostoU Cehoslovaci Safafik i Kollar, ali je od prcsudne vaznosti 
i rad Srbina Vuka Stefanovica Karadzica, koji je izdanjem „Narodnih 
pjesama", „Male gramatike" i ..Rjecnika" izazvao udivljenje cijele 
Evrope za hrvatski (srpski) jezik. Sasvim je prirodno, da su se za 
ove nove ideje prvi zagrijah oni hrvatski mladici, sto su bili na 
naucima u stranom svijetu. Narocito je vazno omladinsko srediste 
tada bio Stajerski Gradac, gdje su se oko 1827, nalaziU kao daci 
Ljudevit  G a j,'  Fran Kurelac, Dimitrije Demeter i Mojo Baltic'. 

' Raspolozcnje Hrvata. narocito inteligencije, u to doba, najjasnije pokazujc 
pjesma svecenika Pavla Stoosa „Kip domovine". spjcvana krajem 1830. ili pocetkom 
1831., u kojoj se ..majka domovina" Hrvatska prikazuje kao u crno odjevena zena. 
ostavljena od svih, a nekoc uresena krasnom krunom i biserom, te joj se u usta 
mecu rijeci: ..Narod se drugi sebi raduje (t. j. Madzari). — A z menom sinko moj 
se sramuje, — Vre i svoj jezik zabif Hrvati — Hote, ter drugi narod postati". — 
Madzarski jezik uveden je u sve gimnazije u Hrvatskoj od 1. okt. 1833. kao „ordi- 
narium studium" za sve ucenike bez izuzetka n a r e d b o m kralja Franjc od 11. apr. 
1833.. koju je onda jos i u ime svoje proglasilo 18. juna kr. ugarsko namjcsnicko 
vijece, naime  tada  i za Hrvatsku vrhovna vlada. 

- Ljudevit Gaj rodio se u Krapini 8. jula 1809., gdje mu je otac Ivan bio Ije- 
karnik, a doselio se u Krapinu iz Pozuna (1783). Inace bjese podrijetlom iz Er d e Ij a. 
Ljudevit Gaj promoviran je na doktora filozofije u Leipzigu 20. jula  1834. 

3 Mojo Baltic Glinjanin bjese dusa toga dastva. Za nj kaze sam Gaj : ,.0n mem 
prvi otkri nutarnju vrijednost cistoga nasega narodnoga je- 
zika. koji je jedini dostojan opcenoga imena ilirskoga (stokavstine). Trudom 
se njegovim ja kano rodeni Zagorac naucih poznavati azbuku i valjanim izgovorom 
izgovarati cist jezik. S njim prvim citah narodne pjesme srpskc 
po Vuku na svijet izdane. te dokucih i osjetih neprocjenost njihovu." 
(Autobiografija u  ..Gajevoj knjiznici"). 


283 


U torn drustvu mladih Hrvata. Srba i Slovenaca zatitrase prvi snovi 
o narodnom  preporodu, a i sam  Ljudevit Gaj  dobio je u n,emu ne 
samo svoje prvo pravo narodno obrazovanje, nego se i zameci njcgovih 
docnijih ..ilirskih" ideja imadu tude da trazc.' Iz Graca posao jc Ga) 
uPestu na sveuciliste, da uci pravo (1829). gdje se upozna s Kollarom, 
tadanjim pestanskim  protestantskim svecenikom, a po njemu onda i 
sa Safafikom. I ako se Gaj vec i prije toga poznanstva odusevljavao 
za Slovenstvo,  odsada  postade  pravim  svecenikom  ideje slovenske 
uzajamnosti  s konkretnim  oblikom  knjizevno-kulturnoga  zbhzenja  i 
vjerske tolerancije. Tako se dakle zgodi, - a to je veoma znacajno 
—  da  je  prva  iskra  hrvatskoga  narodnoga  preporoda  vrcnula  iz 
Pestc  i to  bas  onda,  kad  se  sluzbena  Hrvatska  na  svom  saboru 
kao i' u svojim  zupanijama  malo da ne predala u ruke  Madzanma. 
Godine  1830. naime izdao je Gaj knjizicu s natpisom :  „Kratka osnova 
horvatsko-slavenskoga pravopisanja", u kojoj uz ortografske refornie 
na osnovi onovremene ceske ortografije istace jos i temeljne misli 
o  knjizevnoj  zajednici  s ostalim  Slovenima,  all  u  prvom 
redu izmedu Hrvata i Slovenaca.  Vec je dosada hrvatska omladma 
znala  za  Gajevo  rodoljubno  nastojanje  i  osobitu  agitaciono-govor- 
nicku vjestinu, ali odsada dalje, poslije  1830., postade joj on pnznati 
voda. a narocito  otkad se je u jesen  1831. poslije  dovrsemh  prav- 
nickih nauka stalno nastanio u Zagrebu. Sada mu je prva briga bila, 
da okupi oko  sebe sve bolje  talente, a onda uze nasto)ati, kako bi 
dobio dopustenje,  da smije  izdavati  politicke  i  beletri- 
sticke   no vine,   u  cem  je  punim  pravom  gledao  najsnaznije 
sredstvo  za  budenje  narodne  svijesti  i  najuspjesnije  orude  protiv 
otudivanja domacih sinova. 

Dok je odusevljeni Gaj ovako radio, izdao je (u maju 1832.) 
mladi zagrebacki pravnik Ivan Derkos knjizicu („Genius patriae 
super dormientibus filiis suis"), kojom pokusa probuditi u Hrvata 
Ijubav za h r V a t s k u domovinu, kao nesto razlicno od Ugarske 
(Hungarije). a uza to je za hrvatski jezik predlozio,  „da se sva na- 


> Gaj sam kaze : ..Prijateljstvo. koje me jc vezalo s milim mojim zeml,akom i 
suucenikom Dimitrijem Dcmctrom. veoma utjccasc u buducnost kn,.zcvna nasega 
razvica. Baltic i Demeter bijahu od naSinaca prvi. koji su sa mnom bas 
kano kroza san u buducnost gledali bajnu sliku preporodene nam narodnosti. Oo- 
tovo nista povcce nijc ucinjeno dosad (t. j. kad je Gaj to napisao. na.me oko 
1851.) u poslu narodnoga preporodenja. o cem se mi ne bismo vec tad a (naime 
u Gracu 1827. — 1829.) bili dogo v arali" 


284 

rjecja u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji sloze u jedanjezik ne 
pucki vec knjizevni, kojim bi se pisala znanost, periodicni spisi 
i na kojem bi se pjesnistvo gojilo". Ovu misao ujedinjenja narodnoga 
unutar Hrvatske, Slavonije i Dalmacijc i to na politickom i jezicnom 
polju izrece jos iste godine i Gaj (u jednoj prigodnoj pjesmi); ali pravi 
osnivac hrvatskoga narodnoga politickoga programa bjesc grof Janko 
Draskovic,' izdavsi krajem iste godine 1832. u Karlovcu prvi 
hrvatski, i to stokavskim narjecjem pisani politicki spis s nat- 
pisom : „D i s e r t a c i j a", koji je od epohalae vaznosti u historiji 
hrvatskoga politickoga zivota. U njemu su iznesene prvi put poli- 
ticke ideje na modcrnoj narodnoj osnovi i ostadose zapravo sve do 
danas hrvatskim narodnim idealom. Buduci da je „Disertacija" u 
svezi sa sazivom hrvatskoga sabora, koji je imao birati poslanike 
svoje za pozunski, grof Draskovic svjetuje buduce poslanike, kako 
treba da traze, da se u jednu politicku cjelinu kao Velika 1 1 i- 
rija skupe ove zemlje: Hrvatske, Slavonija, Dalmacija, Vojna Kra- 
jina, Rijeka i Bosna, a onda da im se miloscu kraljevom jos pridruze 
slovenacki krajevi Kranjske, Stajerske i Koruske. U toj jedinstvenoj 
drzavnoj organizaciji itna da bude sluzbeni jezik jedino „iliricki" 
(t. j, stokavski govor), a vrhovnu vlast u ime kraljevo treba da vrsi 
ban, cija se vlast ima da obnovi, kako je nekoc bila, i koji ima da 
bude po narodnoj volji i povjerenju. 

Hrvatski saber od 1832. U ovakovom se dusevnom raspolo- 
zenju sastao hrvatski sabor (u Zagrebu 11. novembra 1832.). Tada 
bjese banom barun Franjo Vlasic (1832—1840), odlucan i iskren 
prijatelj hrvatskoga naroda. Odmah poslije otvorenja ban izabra sebi 
potkapetanom kraljevine generala Jurja Rukavinu Vidovgradskoga, 
a taj se nato zahvali u saboru hrvatskim jezikom uz burno 
klicanje sabranih staleza. To je od vijekova prvi hrvatski 
govor izrecen u hrvatskom saboru. Kad se je preslo 
na raspravu o uputi za pozunske poslanike, sabor je pokazao jedno- 
dusno veliko ogorcenje protiv postupka Madzara, a narocito na 
nedavnom saboru od 1830, U toj se raspravi narocito istaknu clan 
banskoga stola grof Karlo Sermage, koji konacao obiljezi poH- 
ticku situaciju ovim rijecima : „I odista, ako ne cemo da sami scbe 
zavaravamo,  moramo  priznati,  da sva nakana Madzara ide za tim, 

' Rodio se u Zagrebu 20. okt. 1770. Kad se pridruzio narodnom pokretu, bile 
su mu vec sczdeset i dvije godine. Umr'o je  14. Jan.  1856. 


285 

da sve nase pradjedovske obicaje i zakonito stccena prava i privi- 
legije, sto smo ih nastojali da kroz vijekove utvrdimo i sacuvamo, 
svojom nama dusmanskom premoci na saboru dokinu, kraljevstvo 
nase mnogo starije negoli je Ugarska razvale, i da mu ostave samo 
prazno ime". Pod dojmom ovoga govora izradena je uputa za 
hrvatske poslanike. Izabrani su grof Janko Draskovic za 
gornju, a Herman Buzan i AntunKukuljevicza donju 
kucu, U pitanju protestantskom imadu nepokolebivo ostati kod doja- 
kosnjega stanovista, nadalje dozvati ugarskim stalezima u pamet, 
da su se oni svoje volje podvrgli ugarskoj vladi dotle, dok Hrvatska 
ne bude prostranija, da uzmogne sama svoju samoslalnu vladu po- 
drzavati, Stoga traze hrvatski stalezi od svojih poslanika, da izrade 
kod kralja, da se banska vlast opet obnovi u starom ugledu i moci 
sjedinjenjem Vojne Krajine, Rijeke i Dalmacije. Glede ubiranja polo- 
vice ratne dace (kontribucije) nalaze instrukcija poslanicima, da imadu 
na pozunskom saboru izjaviti, da ce Hrvati natrag povuci zak. cl, 
LIX. od god, 1791. i povratiti se na staro, naime da se o njoj i opet 
raspravlja jedino na hrvatskom saboru, ako bi Madzari kusali, da 
diraju u ovo pravo Hrvata. I u jezicnom pitanju nalaze uputa 
poslanicima,  da  cuvaju  pravo  latinskoga  jezika  na  hrvatskom te- 

ritoriju. 

Pozunski saber od 1832.— 1836. Ovakav tecaj saborske rasprave 
pokazuje, da se misljenje hrvatskoga plemstva poslije 1830. znatno 
promijenilo. Straha ujedared nestade, a zamijeni ga narodna svi- 
j e s t ojacana ne toliko knjizevnim istupom mlade generacije, vec 
poglavito sudjelovanjem hrvatskoga visokoga plemstva. To se jasno 
vidjelo i na pozunskom saboru, koji je kralj Franjo otvorio 20. de- 
cembra. Ovaj je sabor pokazivao medu madzarskim zastupnicima 
vec potpunu vecinu privrzenika napretka i narodne madzarske misli, 
trazeci, da se moderne reforme provedu u liberalnom i madzarskom 
duhu. Ovim je zastupnicima bio na celu Franjo Deak, zaladski 
zupanijski poslanik, odlican govornik i zagovarac liberalnih nacela. 
Odmah u pocetku uze sabor u raspravu pitanje u r b a r a, naime o 
odnosu izmedu gospodara i kmetova. No donja se kuca sada velikom 
vecinom izjavi u demokratskom duhu za potpuno dokinuce 
kmetova, naime „da puk dobije pravo vlasnistva i gradanstva". 
pa da se tako „stvori narod". Ovom su se prijedlogu protivili Hrvati 
svom zestinom, izjavljujuci, da hrvatsko plemstvo mora propasti, ako 
se oslobode  kmetovi i dokine  robota,  jer niti ima u zemlji radnika, 


286 


niti ih moze siromasno plcmstvo placati. No donjoj kuci pndruzi se 
i gornja pa tako bi zakonska osnova prihvacena, a samo cmjenici, 
da ju  kralj  Franjo  po  savjetu  Mctternichovu  ne  htjede  pnhvatiti 

kao revolucionarnu i demokratsku", ima sc pripisati, da je konacno 
poprimila veoma blagu formu, dopustajuci seljaku kmetu slobodno 
selienje i otkup od robote gotovim novcem. Uz urbarsko pitan,e 
sabor se zabavi i protestantskim. no hrvatski su poslanici nepoko- 
lebivo branili svoj drevni vjerski zakon. ne dopustajuci, da im se to 
pravo otme. ma da su u stvari bili odista ..nesuvremem , Ah nato 
uzmu Madzari tvrditi, da su tri slavonske zupanije (ih Slavoni,a) 
oduvijek  cisto  ugarska  zemlja,  a  onda  to  isto  jos  i  za  Rijeku  i 

ugarsko" primorjc cara Josipa. Konacno spasise Hrvati za sebe i 
tai put svoje pravo, a pomogao im je i sam ban Vlasic u gorn,o, 
kuci rekavsi, da je Rijeka s primorjem ne samo po historMskom 
pravu i geografskom polozaju hrvatska, vec i „po zdravom razumu . 
jer  nije  mozno,  ,.da  bi  Madzari  mogli  imati  ondje  preko  Hrvata 

ikakih prava". 

Posred ovih zestokih rasprava i borba umre 2. marta 1835. starac 
kralj Franjo I. iza cetrdesetitrogodisnjega vladanja. Na pnjcstolu 
naslijedi ga sin Ferdinand V, 

IV. 
Ferdinand V. 

(1835—1848). 
Pozunski sabor od 1832. do 1836. Buduci da je novi vladar 
Ferdinand V. jos 1830. bio krunjen,' mogao je sabor nesmetano ra- 
diti dalje, izuzevsi brigu oko svecanoga poslanstva u Bee, da pri- 
sustvuje ukopu preminuloga, a da pozdravi novoga kralja. Kad )e 
stupio na prijestolje, Ferdinandu bile su vec 42 godine. Resila ga 
neogranicena dobrota, neiscrpiva blagost i vjecna pripravnost, da 
nesto dobro ucini, ali u drugu ruku bjese tako boljezljiv i slab, dc 
se pokazalo nuznim okruziti vladara nekim odlicnim licnostima, d< 
mu budu prvi savjetnici. Toj ..drzavnoj konferenciji" stajao je m 
celu knez Metternich, a uza nj i kraljeva braca nadvojvode Ludovil 
i Franjo Karlo. Odmah po nastupu Ferdinandovu zapocela je na po 

' Ferdinand IV.. sin Fcrdinanda III., umro je jos prijc oca. pa tako nije usa. 
u red samostalnih  vladara; gl. gore str.  194—195. 


287 

zunskom saboru rasprava o madzarskom jeziku. U njoj Madzari 
zatrazise od Hrvala, da ga imadu uvesti u svoje skole od petoga 
razreda gimnazije dalje kao n a s I a v n i jezik, a poslije deset godina 
da ga imadu nauciti svi, koji hoce da stupe u javnu sluzbu. Tom sc 
prijedlogu hrvatski poslanici odlucno oprijese; ali kad ih obje kuce 
(gornja i donja) nadglasase stvorivsi zakljucak, da se u Hrvatsku i 
Slavoniju uvodi madzarski jezik kao sluzbeni, obratise se oni za- 
sebnom predstavkom na kralja Ferdinanda, a taj im uvazi ocajni glas 
uskrativsi sankciju saborskomu zakljucku (28, apr. 1836.). Jos prije 
negoli je stigao kraljev otpis na sabor, dali su Hrvati na usta svoga 
poslanika Hermana Buzana (9. marta) svecanu izjavu, da se „ne ce 
odroditi od svojih otaca, vec narodnost svoju cuvati svim dopustenim 
sredstvima, a municipalna prava njihova da na osnovi zakona (zak. 
cl. CXX : 1715') nikad ne mogu da budu predmetom rasprave u ugar- 
skom saboru, koji nema prava, da se mijesa u unutarnju upravu 
Hrvatske". Konacno izjavi Buzan, da se Hrvati „ne bore za mrtvi 
latinski jezik, nego za svoje p r a v o, jer oni sami mogu sebi 
odrediti sluzbeni jezik kojigod hoce, pace i hrvatski, a taj je 
bas u posljednje doba veoma napredovao". Kad je skoro potom kralj 
Ferdinand zakljucio sabor (2. maja 1836.), razisli su se Hrvati i 
Madzari kao otvoreni protivnici. Medu njima pukao je — poslije 
sedam punih stoljeca — jaz, koji je od dana do dana postajao sve 
dublji i siri, Izvjestaj svojih saborskih poslanika primio je potom 
hrvatski sabor (5. aug, 1836.) na znanje, a onda izrece napose za- 
hvalu kralju za potvrdu hrvatskih municipalnih prava, 

Hrvatski narodni preporod; Ljudevit Gaj. Kad je Buzan u 
pozunskom saboru izjavio, da je hrvatski jezik „u posljednje doba 
veoma napredovao", imao je pred ocima rad hrvatske omladine 
s Ljudevitom Gajem na celu. PosHje dugoga cekanja i uklonjenja 
raznih poteskoca dobio je Gaj konacno dozvolu od kralja Franje, da 
moze izdavati politicke novine i beletristicki casopis (15, juna 1834.). 
Kako je pripravni rad ispunio ostatak godine 1834,, donijela je tek 
nova godina 1835, hrvatskomu narodu „N o v i n e h o r v a t s k e" i 
njihov literarni prilog „Danica horvatska, slavonska i 
<i a 1 m a t i n s k a". „Novine" izlazile su utorkom i subotom, a „Da- 
nica" samo subotom, U prvi se kraj posluzise Gaj i njegovi drugovi 
kajkavskim  narjecjem,  jer  su  htjeli  da  prije svega osvoje za svoje 

' Gl, gore str. 213. 


288 


osnove  kajkavski  Zagreb i okolicu.  No vec od  januara  1836. ucini 
Gaj  radikalnu  promjenu  i pravi korak ..narodnoga  preporoda" :  on 
prihvati stokavski govor Hrvata i Srba kao opci knjizevni jezik, novi 
pravopis i ime i 1 i r s k o kao oznaku  narodnoga  jedinstva. 
Tim  odvaznira i presudnim  cinom  Gaj je izveo  najvece svoje djclo, 
uklonivsi njimc i posljednu zagradu, sto je dijelila Hrvata od Hrvata, 
a onda Hrvata od Srbina. To je bez sumnje jedan od najvelicajnijih. 
dogadaja  u  historiji  hrvatskoga naroda, jer je stoljetnomu provinci- 
jalnom cjepkanju i drobljenju zadan smrtan udarac, a time udahnuta 
sve dotle nesvijesnim narodnim slojevima svijest danasnjega hrvatskog. 
narodnog i politickog zivota. Bez ovoga slavnoga cina Gajeva i nje- 
govih  odusevljenih  mladih  drugova  ne  da  se  nikako  zamisliti  sav 
buduci hrvatski politicki rad, a navlas onaj oko narodnoga ujedinjenja. 
Tako  dakle  nestaje  godinom  1836.  stare  Hrvatske,  a 
rada  se  nova  i  s  njome  nova  era  u  politickom  t 
kulturnomzivotuhrvatskom. 

Ovomu je smjelom istupu hrvatske omladine isla tada na ruku i 
opca politicka situacija. U Becu bili su vec dosta zabrinuti zbog svc 
vecih  zahtjeva  Madzara  pa su stoga povladivali hrvatskomu otporu 
davsi Gaju dozvolu za uredenje stamparije  (7. juna 1837.)  i  dopus- 
tivsi mu nesmetano ..ilirsku" promjenu. No mnogo je znatnije, sto su 
hrvatski stalezi tada, poslije sabora od 1832.-1836., bih ogorceni na 
Madzare,  poglavito  s dva razloga:  plemstvo  zbog  namjere njihove, 
da se seljak ucini slobodnim, a svecenstvo zbog protestantskoga pitanja, 
Tako se dakle zgodi, da se oba ova glavna faktora sjedinise s omla- 
dinom u jaku falangu na obranu hrvatskih municipalnih prava i oja- 
canje jezicnoga i literarnoga narodnoga preporoda. Prve se posljedice 
odmah  pokazase:  otvorene  su  brojne  citaonicc  po  zemlji,  od 
kojih  je  najvaznija  bila  zagrebacka  s grofom Jankom Draskovicem 
kao predsjednikom na celu,  a u kojima su clanovi mogU nesmetano 
izmjenjivati svoje politicke misH i njegovati narodni jezik. Nadaljc se 
zapocelo raditi za  hrvatsko  kazaliste, poglavito trudom Di- 
mitrija Demetra,  dok je Gaj  zamislio,  a stalezi  i  prihvatih  njegovu 
misao,  da  se  osnuje  uceno  drustvo  za  proucavanje  narodnoga 
jezika i za napredak naucnoga rada. Sve je to u malo godina. toliko 
preporodilo hrvatski narod, da je obrana njegovih prava na pozunskoro 
saboru poprimila jos krepciji oblik. 

Pozunski  saber  od  1839. i 1840.  Kad  je  poslije  trogodisnje 
stanke kralj Ferdinand opet sazvao pozunski sabor, sastao se (21. i 


289 


22, maja 1839.) hrvatski sabor u Zagrebu i izabrao kao svoje posla- 
nike banovca i velikoga zupana pozeskoga Andriju Markovica 
za gornju pa Aleksandra Dominica i Hermana Buzana 
za donju kucu, U uputi, koju im je dao sabor, izrijekom je istak- 
nuto, da imadu zatraziti, da se u kraljev naslov uz Ugarsku a po- 
slije Ceske vazda unosi jos i ..Dalmacija, Hrvatska i Slavonija". 
Time su htjeli ukloniti uobicajenu formulu „pridruzene strane" (partes 
annexae), koja nije odgovarala onomu drzavnopravnom polozaju 
Hrvatske, kako su ga nosili hrvatski stalezi u svojoj svijesti, Nadalje 
su se imali nepokolebivo opirati gradanskomu pravu protestanata i 
svojski zauzimati za latinski jezik protiv uvedenja madzarskoga jezika 
u hrvatske urede, a tako i za izravno sjedinjenje Dalmacije i Vojne 
Krajine s Hrvatskom, po cemu bi se znatno podigao ugled bana 
hrvatskoga, 

Pozunski je sabor otvorio sam kralj Ferdinand  (6. juna), a ma- 
dzarski su stalezi  ubrzo nasH povoda,  da  opet  navale na hrvatska 
prava.  Prije  svega i opet  iznijese  prijedlog o uvodenju  madzar- 
skoga jezika u sve hrvatske urede i skole (kao nastavnoga], pace 
i u Vojnoj Krajini,  a isto tako  da  se i zakoni i okruznice  ugarskc 
vlade izdaju jedino na madzarskom jeziku, kako za Ugarsku, tako i 
za Hrvatsku.  I  opet  se  tomu  opr'o  Herman  Buzan  (16,  jula 
1839.) izjavivsi, da „stalezi i redovi hrvatski i slavonski ne idu toliko 
za tim, da sebi  sacuvaju  taj jezik,  koHko  ono  p r a v o, po kojemu 
mogu  samisebi  da  odreduju  svoj  sluzbeni jezik, pa 
stoga pronadu H mozda jednom za zgodno, zamijenit ce latinski jezik 
svojim, narodnim", Ove rijeci, a navlas izjava, da Hrvati pomisljaju, 
kako bi svoj jezik uciniH diplomatickim u Hrvatskoj i Slavoniji, izazva 
vehko uzbudenje kod Madzara,  Svi su oni sada uzeH Hrvatima po- 
ricati pravo,  da mogu  uvesti  hrvatski  jezik  kao  sluzbeni  u  svojoj 
domovini,  i stvorise  zakljucak,  kojim  odredise  desetgodisnji 
rok,  do   kojega  se  ima  i   u  Hrvatskoj  i  Slavoniji 
zapoceti  madzarski  uredovati. Na glas o ovoj raspravi 
uzbuni se sva Hrvatska i Slavonija. Zupanijske su skupstine odaslale 
kralju Ferdinandu „krepke" predstavke s molbom,  „da bi Njeg. Ve- 
licanstvo  uskratilo svoje odobrenje  svim (pozunskim)  saborskim za- 
kljuccima, koji se protive' narodnosti i municipalnim pravima kraljevina 
Dalmacije,  Hrvatske i Slavonije,  a  narocito  onomu o uvedenju ma- 
dzarskoga jezika". Pace zagrebacka zupanija jos zakljuci na prijedlog 
grofa  Janka  Draskovica,  da  se  u  kralja  opet  izmoli  posebna 

19 


290 

hrvatska via da, kao u doba Marije Terezije, dosljedno da se 
Hrvatska odruzi u upravi od Ugarske, Konacno ustade protiv uvo- 
denja madzarskoga jezika i sam ban V 1 a s i c upravivsi na kralja (21. 
Jan. 1840 ), malo dana prijc svoje smrti, predstavku, u kojoj ga zamoli, 
da od Hrvata ukloni „posve strani" madzarski jezik, Kralj Ferdinand 
odista je i udovoljio molbi Hrvata, pa je otpisom na sabor (od 5. 
maja 1840.) otklonio potvrdu zakljucka o uvodenju madzarskoga jezika 
u Hrvatskoj poslije deset godina (to jest od 1850- dalje), 

Medutim je sabor pozunski kusao da zada nove rane hrvatskim 
pravima, jer su sve njegove  moderne  reforme  isle za tim,  da una- 
prijede madzarski jezik ili madzarsku  drzavnu ideju.  Zbog  toga su 
se nasli  Hrvati  prinudeni,  da  se  bore  za  konzervativno  stajaliste. 
Tako su se oni digli protiv potpuna otkupa seljaka, bojeci se, da ce 
to biti „na propast i plemstvu i seljastvu, koje ce zapasti u lihvarske 
ruke", a stalno se opirahu podjeljenju gradanskoga prava protestan- 
tima u Hrvatskoj.  S druge  su pak strane  morali braniti  pravo Hr- 
vatske na Slavoniju, koju su Madzari uzeli vec racunati kao teritorij, 
koji izravno pripada Ugarskoj,  a konacno i stoljetno pravo,  da Hr- 
vatska placa p o 1 o V i c u vojnoga poreza (media dica), sto ga placa 
Ugarska od jedne porte,"  jer su madzarski  stalezi  isli  za tim, da i 
u tomu izjednace  Hrvatsku s Ugarskom.  Ali  snazni  istup hrvatskih 
poslanika osujeti i taj put sva nastojanja Madzara;  jedino u pitanju 
oslobodenja seljaka  (naime u pitanju njihova  otkupa)  nijesu  uspjeli, 
buduci  da  je  saborski  zakljucak  dobio  kraljevu  sankciju.  Kad se 
potom sastao  hrvatski  sabor  (u Zagrebu 10. aug. 1840.)  pod  pred- 
sjedanjem  banova  zamjenika'  zagrebackoga  biskupa  Haulika, primi 
punim  zadovoljstvom  na  znanje  izvjestaj  svojih  poslanika,  a onda 
zakljuci (cl, XXIV.), neka se zamoli kralj, „da se u kr,  zagrebackoj 
akademiji  i  po  svim  gimnazijama  urede  katedre 
•cistoga  narodnoga  jezika  (stokavstine)",  jer stalezi sma- 
traju duznoscu svojom,  „da i nas jezik  sto  vecma  uzgojimo, da se 
iako istakne tip nase narodnosti".  Ovojeprvi  saborski  za- 
kljucak  od  vijekova   stvoren  u  korist   procvata 
hrvatskoga jezika, a svjedoci, e je ideja narodnoga preporoda 
vec  toliko  uznapredovala,  da je  uhvatila  cvrsta  korijena u saboru 
medu hrvatskim  stalezima,  Duh,  koji je  provijavao  hrvatski  sabor, 

'  Gl. o torn gore str. 163. 

- Ban Franjo Vlasic umro je  16. maja  1840; pokopan je u crkvi. sv. Katarinc. 


291 

osokolio je na daiji rad i siroku javnost, pa je 1841. osnovano 
„Gospodarsko drustvo" za unapredivanje poljodjelstva u 
Hrvatskoj, a 1842, u krilu zagrebacke citaonice „M a t i c a I li r s k a" 
za unapredivanje knjizevnosti, 

Postanak madzaronskc i ilirskc stranke. Tako je hrvatski narod 
zanosnim radom u nekoliko godina sebi izgradio  temelje  svoga mo- 
dernoga kulturnoga zivota. Sada je trebalo i organizirati obranu ovih 
stecevina, a to je moglo da bude zadaca samo jake politicke stranke. 
Sve do  1840. uopce  nije  bilo  u  Hrvatskoj  izrazitih  politickih  stra- 
naka,  naime  slozenih na nacelnoj  osnovi s istaknutim  programom i 
organizacijom ;  bile su  samo  politicke  skupine,  koje  su se stvarale 
kod pojedinih pitanja.  U Hrvatskoj bilo je dosta prijatelja Madzara, 
ali su ovi bill bez medusobne jace sveze.  Medutim napredak ilirske 
ideje  navede  Madzare na misao,  da organiziraju  svoje  privrzenike 
u stranku sa zadacom,  da  pobija  ilirstvo.  Tako se dakle pocctkom 
1841,  obrazova  „h o r v at s k o - u g a r s k a  s t r a n k a"  s bracom 
barunima Levinom i Jurjem Rauchom te turopoljskim  komesom An- 
tunom Danijelom Josipovicem na celu, a ta osnova u  Zagrebu svoju 
„kazinu"  kao protutabor ilirskoj  ..citaonici".  Ovu  stranku i njezine 
privrzenike prozvase Ilirci „madzaromanskom" ili „madzaromanima", 
od cega postade pucki izraz „madzaronska" ili ,,madzaroni", Politicki 
program njezin bijase, da se ukine madzarskim teznjama toliko pro- 
tivno ime  „ilirsko",  kao toboze u korist i spas ..horvatskoga", onda 
da  se  makne  novi  pravopis  zajedno  s  „vlaskom"  stokavstinom u 
korist kajkavstine, i konacno da se ..Horvati"  sto  tjesnje  prislone i 
pridruze Madzarima u jednu jedinstvenu madzarsku politicku drzavu, 
da poprime madzarski jezik ne samo kao sluzbeni, vec i kao nastavni 
u skolama,  a  na  pozunski  sabor  da svaka  od  triju  hrvatskih  zu- 
panija  (varazdinska,  zagrebacka  i  krizevacka)  i z r a v n o  salje po 
dva zastupnika, onako kako to cine slavonske i ugarske, Pre.na tome 
je dakle ova skupina  plemica  zapravo  isla u krajnim  konsekvenci- 
jama svojih politickih ciljeva za potpunim  ukinucem hrvatske muni- 
cipalne  samostalnosti  i  za  madzarizacijom  svoga  naroda.  S  ovim 
programom uzese vode stranke,'; agitirati medu seljackim plcmstvom, 
pa su doskora s uspjehom predobili za sebe mnoge od njih, a naro- 
cito Turopoljce, Sada su  ..madzaroni" pregli za tim, da u svoje ruke 
dobiju zupanije,  a  onda  preko  ovih i vecinu  u  hrvatskom  saboru, 
gdjc su misUli ozivotvoriti svoje teznje. Protiv madzarona zdruze se 
protivnici njihovi u  ,.i 1 i r s k u stranku"  s izrazito hrvatskim pro- 


292 

gramom, koji jc isao za tim, da se drzavnopravni odnosaj izmedu 
Hrvatske i Ugarske preinaci tako, da se sjedinjenjem hrvatskih ze- 
malja Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Vojne Krajine i Rijeke obra- 
zuje od Ugarske nezavisna politicko-teritorijalna cjelina s banom na 
celu, a s hrvatskim narodnim jezikom kao sluzbenim. U literarnom je 
opet obziru imala stranka pred ocima kulturnu zajednicu jos i sa 
Hrvatima u Bosni, pa Slovencima i Srbima s jcdnim knjizcvnim jezi- 
kom „ilirskim". 

Obrazovanje obiju stranaka  odmah  je  dovelo  do sudara medu 
njima  kod  prvih  izbora  zupanijskoga  cinovnistva  (restauracije)  u 
Hrvatskoj. No dok su se pokusaji madzarona u krizevackoj i varaz- 
dinskoj zupaniji  odmah  pokazali  kao  bezuspjesni,  vodstvo  stranke 
upe potom.sve sile, da uz pomoc brojnih Turopoljaca plemica izbor- 
nika dobije u svoje ruke zagrebacku zupaniju. Medutim restauracija 
obavljena  30. maja  1842, u Zagrebu  svrsi se  konacno  tako,  da su 
madzaroni bili na biralistu  izigrani,  a ilirska  stranka  pobijedila, Za 
osvetu uzese potom madzaroni  sustavno crniti ilirsku stranku i kod 
ugarske  vlade  (kod  palatina  nadvojvode  Josipa)  i na  dvoru  (kod 
kralja  Ferdinanda)  kao  „veleizdajnicku"  i  „rusofilsku",  tako da je 
nato  imenovan  banom  Erdeljac  grof  Franjo  Haller  (16.  juna 
1842.) sa zadacom, da uredi hrvatske priUke. Ma da su ga lUri sve- 
cano  docekaU,  kad je ulazio  u  Zagreb,  ipak  grof  Haller predlozi 
dvoru kao najzgodnije sredstvo za umirenje Hrvatske,  neka se  z a- 
brani  ime  ilirsko. Buduci da se oko toga vremena na ilirsku 
agitaciju medju  bosanskim katolicima  potuzila u Becu i carigradska 
porta,  kralj  Ferdinand  izda naredbu  (11.  Jan.  1843.),  kojom  bjese 
zabranjeno ime ilirsko (ilirizam, IHrija, ilirski jezik) i svi znaci ilirski 
(narocito grb :  polumjesec i zvijezda),  ah  uz  dodatak,  da kralj  „ne 
zeli, da se razvijanje narodnoga jezika  sprecava, i da ce podupirati 
municipalna prava Hrvatske protiv svih navala". Sada uzmu Gajeve 
„llirske novine" ime  „N a r o d n e no vine", dok se ilirska stranka 
prozove „narodnom".  Podjedno je u Hrvatskoj uvedena stroga cen- 
zura za sve vrsti  tiskopisa,  koju je vrsio  Madzar  profesor  pravo- 
slovne akademije  M a t s i k,  zamijenivsi  dotadanjega  odusevljenoga 
prijatelja lliraca profesora Stjepana Moyzesa, rodom Slovaka. Zabrana 
Uirskoga imena bjese tezak udarac za hrvatske  narodne  preporodi- 
telje, a najvise za Ljudevita Gaja,  koji odsada — bez svoje krivnjc 
— igra tek  sporednu  ulogu u daljem  hrvatskom  politickom  zivotu. 
No ovom je zabranom  ipak  samo trpjela  Hterarna  strana  pokreta. 


293 


dok je politicka  zapravo  ojacala u borbi s madzaronima kod kuce, 
a  s Madzarima na pozunskom saboru, 

Pozunski  sabor  od  1843. do 1844.  Poslije  izmakla  trogodista 
kralj Ferdinand opet je sazvao pozunski sabor za  14. maja 1843, U 
oci toga sastao se hrvatski sabor 22, aprila u Zagrebu,  ali na nj je 
doslo pod vodstvom madzarona golemo mnostvo seljackoga plemstva, 
— prvi put sto se znade,  dakle  protiv  dosadanjega  obicaja' — da 
odluci u korist svojih gospodara kod izbora poslanika u Pozun i kod 
sastavljanja vaznih uputa, Kad to vidje ban Haller, odgodi otvorenje 
sabora bez oznake novoga roka i tako prisili madzaronsko vodstvo, 
da je svoje Ijude poslalo kuci, Tek sto su ovi otisli, sastane se sabor 
(24. apr.) i ne obaziruci se na Josipovicev prosvjed izabra u gornju 
kucu  HermanaBuzana,  au donju  Karla Klobucarica 
i  Metela  Ozegovica  svojim poslanicima davsi im iste upute 
kao dosada, naime da imadu braniti hrvatska prava, ali uz dodatak, 
da se na pozunskom saboru sluze jedino latinskim jezikom. Na 
ovom je hrvatskom  saboru  izrekao  (2, maja  1843.)  Ivan  K u k u- 
Ijevic prvi zastupnicki govor hrvatskim jezikom, zagovarajuci, 
da se hrvatski jezik uvede kao „diplomaticki" u Hrvatskoj i Slavoniji, 
to jest kao saborski, uredovni i nastavni umjesto „mrtvoga latinskoga". 
Govor je pozdravljen od svega plemstva velikim zanosom, no stalezi 
su o Kukuljevicevu prijedlogu ipak izjavili,  da je preuranjen. 

Borbe, sto su ih imali ovaj put da izdrze hrvatski poslanici na 
pozunskom saboru, nadilazile su sve, sto se je dosada zbivalo. U 
prvom je redu komes Josipovic — kao virilni clan donje kuce — 
iznio odmah poslije otvorenja sabora protiv njih tuzbu, da su „ne- 
zakonito izabrani", jer je toboze od izbornoga cina „odstranjeno 
plemstvo" (naime njegovi Turopoljci). Josipoviceva se nakana izja- 
lovila, ali su zato ugarski stalezi stall uporno traziti od hrvatskih 
poslanika u donjoj kuci, da govore madzarskim jezikom, tada sluz- 
benim u ugarskom saboru, Kad su Ozegovic i Klobucaric vidjeli, da 
im stalezi ne dopustaju govoriti latinski, pace da su (20. juna 1843 ) 
stvorili zakljucak, koji je i njih vezao, da ubuduce govore madzarski, 
ostave sabornicu i zalraze iz konferencije, kojoj je predsjedao 
ban Haller, uputu od hrvatskih zupanija, Ove stvore nato zakljucak, 
da hrvatski poslanici imadu ostati kod svoga prava, a ujedno se 
obratc na kralja. Medutim su ugarski stalezi na saboru, dasto u 
' Tada jos nije bilo zakonom odredcno. Iko ima pravo dolaziti na sabor 
8 pravora glasa. 


294 

odsutnosti hrvatskih  poslanika, zakljucili, da ubuduce ima  j e d i n o 
madzarski  jezik bill sluzbenim i nastavnim u cijeloj Ugarskoi 
i Hrvatskoj sa Slavonijom i Primorjem, a poslije deset godina (to jest 
od  1853, dalje) ne moze vise nitko biti u Hrvatskoj namjesten ni kao 
javni  cinovnik ni kao svecenik, tko  nije vjest  madzarskomu  jeziku. 
No zakljucci se ugarskih staleza dobrza izjalovise, jer na sabor stize 
kraljevo  rjesenje  (od  12. okt.  1843 ),  koje  odredivase,  da se hrvat- 
skim poslanicima „ima ostaviti na volju, da mnijenja svoja izricu bilo 
latinskim bilo madzarskim jezikom".  Ali ugarski se stalezi  ipak ni- 
jesu dali smesti ovom kraljevom porukom, nego  su na hrvatske po- 
slanike, kad se potom vratise u sabor i pokusase da govore latinski 
(1. dec), navalili tolikom zestinom, da su im onemogucili isto kazati, 
Ujedno  izjavise  Madzari, da  o s t a j u  i  dalje  kod svoga zakljucka 
od 20. juna. Sada popusti kralj Ferdinand utoliko, da je  na nagovor 
palatina nadvojvode Josipa izdao novo rjesenje (23. jan. 1844.), kojim 
odredi, da se hrvatski poslanici poslije sest godina (to jest od 1850.) 
imadu takoder na saboru sluziti madzarskim jezikom ; no ostalih za- 
kljucaka ugarskih staleza, a narocito onoga o uvodenju madzarskoga 
jezika  u sve  urede i skole  u Hrvatskoj, Slavoniji  i  Primorju  nije 
potvrdio.  Pace kralj je sabor raspustio vec  13. novembra 1844,, 
prije negoli  je  obavio  svoj  posao, a  3. januara  1845. opet  dopusti 
Hrvatima rucmm pismom upotrebu  i 1 i r s k o g a  i m e n a,  ali samo 
u literaturi. Pored toga Ferdinand izdade jos i rjesenje, kojim  bjese 
osnovana na akademiji katedra „za ilirski jezik i knjizevnost", a 
cenzor  Matsik  dignut  sa  sluzbe,  koja  bi  povjerena  Hrvatu  Pavlu 
Muhicu, 

Ustavna borba od 1845. do 1848. Sve su to bili znaci, po ko- 
jima je narodna stranka mogla zakljucivati, da su na dvoru skloni 
njezinim politickim ciljevima. No svu tu radost dobrza zagrci s mnogo 
kapi stranacke zuci najznatnije pitanje tadanje hrvatske politike, naimc 
pitanje restauracije zupanije zagrebacke, koje jos od maja 1842. nije 
silazilo s dnevnoga reda. Rjesenje njegovo povjeri kralj banu Halleru 
imenovavsi ga jos i velikim zupanom zagrebackim, a on uze nato 
ciniti sve potrebno za izbor. Upravo zato nije po Ferdinandovu na- 
logu sazvao hrvatski sabor, da po razlazu pozunskoga proglasi od 
kralja sankcionirane zakone i da primi do znanja izvjestaj svojih 
poslanika. Ali i obje stranke, narodna i madzaronska, bijahu takoder 
zaokupljene novim izborom, kod kojega se poglavito radilo o torn, 
kako ce biti  sastavljene  listine  plemica izbornika.  Kad je  konacno 


295 


poslije mnogih bucnih zupanijskih skupstina uspjclo madzaronima, da 
je  ban i  zupan  Haller  proglasio  njihovu  listinu  pravovaljanom, 
onda bjese  njima i zajamcen  rezultal  same  restauracije.  Dne 28. i 
29. jula 1845.  pobijedili  su  dakle kod  izbora madzaroni  uz  pomoc 
turopoljskih glasova s 315 glasova  (1289:974)  izabravsi prvim  pod- 
zupanom  svoga  kandidata  Josipa  Zuvica  protiv  narodn)aka 
BenkaLentuIaja. Izbor se obavljao pod svodom, koji je spajao 
oba dvorista  danasnje banske palace  i  prezidijalne vladiae  zgrade, 
a dovrsio se oko sedam sati uvece. Poslije toga izisli  su narodnjaci 
iz svoga dvorista (u danasnjoj prezidijalnoj zgradi) na Markov trg i 
stali silaziti  Kamenitom ulicom  u donji grad.  Dok su jos  posljednji 
redovi narodnjaka ostavljali trg, puce iznenada s tavanskoga prozora 
kuce madzarona Tadije Ferica' jak hitac, bez sumnje u znak vesel)a 
s madzaronske  pobjede, jer  ranio nije  nikoga.  Taj  hitac  prouzroci 
medu preostalim narodnjacima i nekim drugim radoznalim gledaocima 
veliko ogorcenje.  Nato  dade  ban  Haller  vojsci,  koja  je  kroz  sve 
vrijcme  izbora  bila  postavljena  na  Markovu   trgu,  nalog.  da  trg 
isprazni i zatvori  sve ulice,  sto vode do njega.  Uza sve to ipak ,e 
ostalo na trgu i na pocetku  Gospodskc  ulice nekoliko narodnjaka i 
mirnih gledalaca, a kad je mladi Ilirac Mirko Bogovic izvukao svoju 
sablju i njome se oborio na jednoga casnika, jer ga je napao osornim 
rijecima, dade potpukovnik Sartori glasnu zapovijed vojsci, da puca. 
Tako pade 29. jula oko  pola  osam  uvece  vise  Ijudi  mrtvih,  a jos 
vise ih je ostalo tesko ili lako ranjeno. 

Uzasni taj dogadaj prekide u prvi kraj sve odnose izmedu na- 
rodne strankc i bana Hallera, jer je ona u njemu gledala ..krvnika 
svoje brace". Na taj je nacin kod nastavljene restauracije zupanija 
zagrebacka dosla sasvim u ruke madzarona, koji odrzase 5. augusta 
veliku skupstinu pod predsjedanjem prvoga podzupana Zuvica, jer 
je Haller odmah po obavljenoj restauraciji zatrazio od kralja svoj 
otpust. Zakljucci stvoreni pcnajvise inicijativom Josipovicevom isli su 
za tim. da se obustave ..Narodne Novine" i Gaju uzme tiskara, da 
sc vrati u Hrvatsku stari pravopis s kajkavstinom, dok su stokav- 
stinu ogranicili na Pozegu i Osijek. ,.buduci da zajednicki hrvatsko- 
slavonski jezik ne postoji", i da se seljackom plemstvu ..potvrdi 
pravo", da licno (viritim) dolazi na hrvatski sabor s pravom mjesta 
i glasa. Svojim zastupnicima, sto ih je skupstina izabrala za hrvatski 

'  Danas kuca Markov trg br. 3.. gdjc  je  nekoc bila zcmaljska blagajna. 


296 

sabor, Kolomanu Bedekovicu i Josipu Briglevicu, dadose opet uputu, 
da se imadu protiviti svim prijedlozima, sto bi smjerali na oslabljenje 
sto tjesnje sveze s Ugarskom, a narocito obnovi hrvatske samostalne 
vlade. Ali najtezi  grijeh  pocini  ova  skupstina, kad je proglasila na 
proslom  pozunskom  saboru  stvorene zakone,  i to najprije na  m a- 
dzarskom, a onda na latiaskom jeziku ; time je povrijedila bitno 
hrvatsko pravo, jer to bijase jedino kompetencija hrvatskoga sabora. 
Uto se uze ban Haller  spremati, da sazove hrvatski sabor. Na- 
rodna  stranka,  uvjerivsi se niedutim,  da  ban  nije  kriv  nesreci od 
29.  jula,   stupi  sada s njime  opet  u  doticaj.  Pobjedom  madzarona 
u zupaniji  zagrebackoj  postala  je  pogibao  od  seljackoga  turopolj- 
skoga plemstva za hrvatski sabor jos opasnija,  pa stoga je narodna 
stranka isla prije svega za tim, da sazna, sto ban o tome misli. Kad 
je  ban  uvjerio  njezino  vodstvo,  — a  to su  tada  bili  grof  Janko 
Draskovic,  grof  Jurica  Orsic i barun  Franjo  Kulmer  od  velikasa, 
biskup  zagrebacki  Juraj  Haulik  od  prelata,  a Ivan  Kukuljevic od 
plemstva'  —  da  seljacko  plemstvo  ne  ce  sudjelovati  na  saboru 
,,s  pravom  mjesta i glasa",  onda  se  narodna stranka  mogla s po- 
uzdanjem spremati na sabor, koji se sastade u Zagrebu 23, septem- 
bra  1845, I odista, na sabor dovelo je madzaronsko vodstvo mnostvo 
seljackoga  plemstva,  no  kad je procitano  kraljevo  rjesenje  (od  14, 
sept.), kojim je dano pravo glasa na hrvatskom saboru samo banskim 
pozvanicima i zastupnicima oblasti (zupanija, gradova i kaptola), onda 
je  seljacko  plemstvo  zajedno  s  madzaronima  ostavilo  dvoranu,  a 
preostali stalezi stvorise vise zakljucaka u smislu programa narodne 
stranke,  Prije  svega  ureden je sastav  hrvatskoga  sabora,  kojim je 
seljacko  plemstvo  u  masama  iskljuceno,  a  dobili  su  mjesto i glas 
srpski grcko-istocni episkopi; onda zakljucise, da se zamoli kralj, da 
bi  Hrvatskoj  povratio  samostalnu  vladu, kako ju je 
imala za Marije Terezije (1767—1779),  da se akademija podigne na 
potpuno sveuciliste, a zagrebacka biskupija uzvisi na samostalnu 
od Ugarske  nezavisnu  nadbiskupiju,  Tek  sto  se  posHje toga 
sabor razisao (14. okt,), odstupi ban Haller sa svoga mjesta, a poslove 
banske preuze po starom obicaju zagrebacki biskup Juraj Haulik, 
Kad se primaklo vrijeme, da se poslije izminula trogodista opet 

* U to doba nije Gaj igrao nikakove vaznije politicke uloge. pace vodstvo 
narodne stranke u neku je ruku od njega zaziralo, ma da Gaj nije dao tome pra- 
voga povoda. Kako Gaj nije bio plemic. nije sudjelovao ni u zupanijskim ni 
u saborskim sjednicama. 


297 


sastane pozunski sabor,  sastao se prije toga hrvatski u Zagrcbu  18. 
oktobra 1847.  U to je doba vec sva Ugarska  bila  uzavrcla  bujnim 
narodnim zivotom, a na celu je pokretu stajao radikalni i demokrat- 
ski  Ludovik   Kossuth,  koji  je  trazio  potpunu  samostalnost 
demokratske  a ne staleske  Ugarske, s vladom  odgovornom  saboru 
narodnih  zastupnika,  a  s Austrijom  svezane  samo  cisto   perso- 
nalnom  unijom,   Ovu  je  Ugarsku  opet  pomisljao  kao  jedin- 
stvenu  drzavu od Karpata do Adrije,  u kojoj ima samo jedan poli- 
ticki madzarski narod. Imajuci pred ocima ovakovu politicku situaciju 
u Ugarskoj,  hrvatski  je sabor  pod  predsjedanjem  biskupa  Haulika 
takoder pregnuo, da stvori zakljucke, koji su isli za oslobodenjem od 
madzarskoga gospodstva, aU inace nije htio da se  savez  s ugar- 
skom  krunom  raskine.  Prije  svega izabra sabor u Pozun Her- 
mana Buzana u gornju, a Metela Ozegovica i Josipa Bunjika (vehkoga 
biljeznika zupanije pozeske) u donju kucu, a onda zakljuci na prijed- 
log saborskoga odbora, da se  hrvatski  j e z i k  ima ..uzvisiti na 
onu cast  vrijednost i valjanost, koju je dosada uzivao latinski jezik" 
(23. okt. 1847,). Jos je obnovljen janiji zakljucak (od 1845.) o stvaranju 
samostalne hrvatske nadbiskupije u Zagrebu, o sjedinjenju Dalmacije 
i Rijeke   s Hrvatskom,  a konacno je sastavljena  uputa za pozunske 
poslanike,  koja im nalaze,  da  imadu  braniti  hrvatska  prava  kao i 
pripadnost  Slavonije  i  Primorja  Hrvatskoj ;  a  onda se u njoj kaze 
jos i ovo;  „Saborski poslanici ne ce niposto dopustiti uvedenje ma- 
dzarskoga  jezika  kao  obukovnoga  u  gimnazije  i  akademiju  ovih 
kraljevina,  jer  stalezi i redovi  zele,  da  se u Hrvatskoj  uvede kao 
obukovni jezik nas narodni jezik", i: „U dokaz bratske Ijubavi spram 
ugarske brace sluzit ce se poslanici vec sada  madzarskim  je- 
zikom (na pozunskom saboru)".  Kad je potom  hrvatski sabor za- 
kljucen  (27.  okt.),  ostaviH  su  stalezi  dvoranu s uvjerenjem,  da su 
poloziH zdravu  osnovu  modernoj  Hrvatskoj.  Sabor  od  1847. 
posljednji  je  staleski  sabor  hrvatski. 

Pozunski sabor 1847. i 1848. Pozunski je sabor otvorio kralj 
Ferdinand 12. novembra izrekavsi torn prilikom madzarskim 
jezikom ovo: ..Radujem se. da ovdje vidim sabrane staleze i redovc 
kraljevine Ugarske. Moje ocinske namjere pokazuju kraljevske propo- 
zicije; primite ih s povjerenjem". Cinjenica, da je kralj poslije vijekova 
prvi put otvorio i progovorio na saboru madzarskim jezikom, izazvala 
je meda Madzarima neopisivo odusevljenje, ali i ojacala njihove da- 
lekosezne nade. Prije svega  sabor je jednoglasno  izabrao palatmom 


298 

nadvojvodu  S t j e p a n a,  sina  palatina  Josipa  (t 13. Jan.  1847,), a 
onda je zapoceo vijecanje uzevsi doskora (18. nov.) u raspravu na pri- 
jcdlog Josipovicev tuzbu zagrebacke zupanije, da su hrvatski poslanici 
„nezakoniti",  jer su toboze  izabrani  „s  iskljucenjem  plemstva"  od 
nekakove ..skupstine od 60 Ijudi". Ma da su hrvatski poslanici u toj 
stvari  poricali  ugarskomu  saboru  kompetenciju  na  osnovi  zakona 
(CXX : 1715, LVIII- 1791), ipak saber prihvati tuzbu i prcdade je na 
izvjestaj  zasebnom  odboru  „za ispitivanje  hrvatski h  smutnja," 
kojemu bjese predsjednik voda Madzara na torn saboru,  Ludovik 
Kossuth. Taj pozva nato hrvatske poslanike.preda se, da im sudi. 
No Hrvati odbise poziv porekavsi ugarskomu saboru pravo, da pro- 
suduje  pravovaljanost  njihova  mandata ;  i tako bjese namjera Kos- 
suthova,  da  torn  prilikom  lisi  Hrvatsku  njezinih  najbitnijih  prava, 
izigrana. Iz osvete  uzme  sabor (7. Jan. 1848.)  u raspravu zakonsku 
osnovu  „o  madzarskom  jeziku  i  narodnosti".  Ta  je  osnova  prije 
svega odredivala za  „ugarsko  primorje",  da svi njegovi  uredi i ci- 
novnici imadu u sluzbenom saobracaju s ugarskim oblastima i cinov- 
nistvom  dopisivati  jedino  u  madzarskom  jeziku,  a u domacim  sc 
poslovima  „mogu  uz  madzarski  jezik  sluziti  samo  jos  t a li j a n- 
skim". „Zupanijama pozeskoj,  virovitickoj i srijemskoj" ostavlja se 
u domacoj upotrebi „jos samo  sest  godina latinski  jezik racu- 
najuci od razlaza ovoga sabora". Onda trazi osnova, da svi ugarski 
novci imadu biti provideni ugarskim grbom i madzarskim natpisima, 
kod svih gradanskih,  financijalnih (komorskih) i vojnickih javnih za- 
voda, onda u  „ugarskim lukama, na brodovima  ugarskih  trgovaca i 
na drugim ugarskim brodovima" ima se upotrebljavati jedino drzavni 
(ugarski) grb i narodne ugarske boje (zastava), a tako dobivaju i svi 
sluzbeni pecati madzarske natpise. Sve  se  ovo  tice  i  Hrvat- 
ske  (uze), koje oblasti i sudista  imadu  odmah  dopisivati  sa  svim 
ugarskim oblastima i sudistima jedino madzarski, a samo za domacu 
upotrebu  ostavlja  im se  latinski  jezik ;  time  se  ocito  htio izi- 
grati  zakljucak  hrvatskoga  sabora  o hrvatskom  sluzbenom  jeziku. 
Konacno je trazila osnova, da se ima madzarski jezik uciti obHgatno 
u s V i m hrvatskim skolama, dakle i u puckim.  Potom je sabor  pn- 
hvalio ovu zakonsku osnovu; donja kuca bez preinake, unatoc pro- 
svjedu hrvatskih poslanika, a gornja tek uz neke neznatne promjene. 
U toj situaciji hrvatskim poslanicima nije preostalo,  nego obratiti se 
na kralja s molbom, da bi uskratio sankciju ovoj osnovi, koja je zna- 
cila propast Hrvatske. 


299 


Uto bukne 24. februara  1848. u Parizu  buna  (februarska revo- 
lucija),  koja  otjera  s  prijestola  kralja  Ludovika  Filipa  i  proglasi 
„drugu  republiku".  Ova je buna bila znak  za  opci  pokret  gotovo 
po cijeloj zapadnoj i srednjoj Evropi. Taj zgodni cas dakle iskoristc 
Madzari  tako,  da su  na  prijedlog  Kossuthov  3. marta zakljucili u 
donjoj kuci, da se kralju posljc adresa, neka bi Ugarskoj dao odgo- 
vornu  vladu i odobrio  citav  niz  reforama  s obzirom  na  upravu i 
poliliku.  Ali  jer  se gornja  kuca  kratila  da  primi  adresu,  nije bilo 
nista.  Deset  dana  poslije  toga bukne u samom  Becu  buna  protiv 
Metternicha  i  njegova  policajnoga  i  reakcionarnoga  sistcma  (13. 
marta). Nato otpusti sjutradan kralj Ferdinand Metternicha,  proglasi 
slobodu stampe i obeca (15. marta) austrijskim narodima u s t a v na 
osnovi  odgovorne  parlamentarne  vlade.  Ovim  je  obecanjem  dvor 
rijesio to  pitanje i za  Ugarsku i Hrvatsku, jer sve  ono,  sto je dao 
Austriji, nije se moglo uskratiti njima. Na glas o beckim dogadajima 
prihvati i gornja kuca Kossuthovu adresu, a onda zatrazi cijeli sabor 
putem svecane deputacije od kralja jos i dokinuce  stalestva i sabor 
sastavljen od izabranih narodnih zastupnika, narodnu vojsku (domo- 
branstvo),  odgovorno i od  austrijske  vlade  nezavisno  ministarstvo, 
ukinuce cenzure, izjednacenje svih staleza opcenim placanjem poreza 
i potpuno ukinuce kmetstva, urbara i crkvene desetine, Kralj Ferdi- 
nand primio je 16. marta u Becu deputaciju Madzara pod vodstvom 
palatina Stjepana, a drugi dan izisao je kraljevski reskript, koiim bi 
obecano odgovorno  ministarstvo.  Nato je po palatinovu  nalogu grof 
Ludovik  Batthyany  sastavio  popis  ministara i iznio  ga  23. 
marta pred staleze donje kuce. Medutim nastadose u Becu velike po- 
teskoce kod sankcioniranja zakonske osnove o minislarskoj vladi. kad 
iu je sabor podastr'o,  a najvise su radili protiv nje  neki  madzarski 
konzervativni velikasi, na celu im barun Samuil Josika. U tom je smislu 
odaslao kralj  novi reskript na sabor,  koji je procitan 29. marta,  ah 
jc malo potom na nagovor palatina Stjepana kralj privolio na sank- 
ciju i 7. aprila imenovao prvo ugarsko neodvisno i odgovorno mini- 
starstvo  s  grofom  Ludovikom  Batthyanyjem  kao  predsjednikom.  U 
ovo ministarstvo ush su uz druge jos i Kossuth kao ministar  hnan- 
cija,  herceg  Pavao  Eszterhazy  kao  ministar  na  kraljevu  dvoru  (a 
latere),  a Franjo  Deak  kao  ministar  pravosuda.  Tri  dana  docnije 
dosao je u Pozun na sabor  kralj  Ferdinand u pratnji brata nadvoi- 
vode Franje  Karla i njegova  sina  nadvojvode  Franje  Josipa, pa je 
sjutradan  11. aprila  saakcionirao  zakone  stvorcnc na saboru  1848. 


300 

Od ovili je zakona odredivao clanak V., da ce odsada zastupati na 
saboru, koji se ima svake godine sastajati u P e s t i, ,,zupaniju viro- 
viticku 4 zastupnika, srijemsku 3, pozesku s kr, slob, gradom Pozegom 
2, Rijecki kotar (s Bakrom) 1, Hrvatsku 18, hrvatsku Krajinu 8, a 
slavonsku Krajinu 3". Ona zakonska osnova o ,,madzarskom jeziku 
i narodnosti" nije dobila sankcije, samo je cl, XXI, odredivao, da 
„ugarske narodne boje i drzavni grb imadu upotrebljavati svi ugar- 
ski brodovi", dok se ..pridruzenim stranama" (a kapcsolt reszeknek) 
dopusta, ,,da se mogu uz boje i grb zemlje (t. j. Ugarske) sluziti i 
svojim bojama i grbom", Jos istoga je dana 11. aprila kralj zakljucio 
posljednji ugarski staleski sabor i opet kratkim madzarskim govorom, 
nasto su hrvatski poslanici posli kuci s uvjerenjem, da njihovu do- 
movinu cekaju burni dani. 

Ban Jelacic. Medutim se i u Hrvatskoj zgodise krupni dogadaji. 
Jos 16. marta dosao je u Bee barun Franjo Kulmer i svjetova nad- 
vojvodu Ivana (brata kraljeva), da se imenuje banom — o cemu se 
upravo tada radilo, jos prije njegova dolaska — , pukovnik prve 
banske regimente, popularni barun Josip Jelacic. Jos je istoga 
dana zakljuceno ovo imenovanje, ali dekret datiran je 23. marta, 
kojim je Jelacic podjedno imenovan i generalom te zapovjednikom 
obiju banskih regimenata, Za sve to nije se jos znalo u Zagrebu, 
kad su Gaj i Kukuljevic sazvali veliku skupstinu za 25. marta, na 
kojoj zakljucise pred kralja iznijeti po svecanoj deputaciji ove „narodne 
zelje" : da se Jelacic imenuje banom, da se hrvatske zemlje (Hrvatska, 
Slavonija, Vojna Krajina, Dalmacija i Rijeka) ujcdine, da se narodu 
dade odgovorna vlada nezavisna od ugarske, stalni hrvatski 
zastupnicki sabor i ukinuce posljednjih ostataka kmetstva kao 
i stalestva. 

Imenovanje Jelacicevo banom oznacuje krizu madzarsko-hrvatskih 
odnosa posljednjih decenija. Buduci da u novo ugarsko ministarstvo 
nije usao ni jedan Hrvat, znah su Hrvati, da se sada radi o opstanku 
k r a 1 j e V i n e Hrvatske, Stoga je ponovno odlikovanje bana Jelacica 
podmarsalom i zapovijedajucim generalom u Hrvatskoj 
i u Vojnoj Krajini izazvalo opcenu radost i velike nade, Te se nade 
jos ojacase, kad je ban 19, aprila izdao na sve hrvatske oblasti cir- 
kular, da „dok se ne sastane hrvatski sabor ima svako poglavarstvo 
i opcina djelovati pod Hcnom odgovornosti u svom djelokrugu, i n i 
od koga primati nikakvih sluzbenih naloga (naime 
od ugarske vlade)" ; vec se mogu samo  na bana  obracati, kao  na 


301 

vrhovnoga zemaljskoga glavara imenovana od kralja, Ovim je cir- 
kularom Hrvatska prekinula mnogovjekovne svoje 
sveze s Ugarskom. Skoro potom izdao je ban naredbu (18. maja), 
kojom je raspisao izbore u Hrvatskoj, Slavoniji i Vojnoj Kra- 
jini za 191 zastupnika, dok su virilisti napose pozvani banskim pismom. 
Sabor se sastao u Zagrebu 5. juna te je odmah instalirao Jelacica ; 
kod toga je fungirao kao instalator srpski patrijarh Josif Rajacic, 
u znak sloge Hrvata i Srba, Potom je sabor prije svega primio na 
znanje izvjestaj svojih pozunskih poslanika, ali z a k o n a u g a r- 
skoga sabora od 1848. nije proglasio, vec je sam zakljucio 
ukinuce kmetstva i opce placanje poreza, to jest prestanak 
f e u d a 1 i z m a iza tolikih vijekova, Glede buducega odnosa Hrvatske 
prema Ugarskoj i Austriji sabor se postavio na federalisticko 
stanoviste, izrazivsi zelju, da se monarkija uredi po uzoru Svicarske 
sa nezavisnim narodnim vladama, ali s centralnim parlamentom i 
vladom u Becu, narocito za spoljasnju politiku (diplomaciju), voj- 
nistvo, financije i trgovinu, Nadalje zakljuci sabor, da se banska vlast 
ima obnoviti „od Drave do mora", a Krajina i Dalmacija sjediniti 
s Hrvatskom, Za posrednika izmedu Hrvatske i dvora izabran je na 
saboru barun Franjo Kulmer. 

Medutim razvise Madzari jaku agitaciju u Slavoniji. Stoga se 
zaputi ban onamo te je opet cvrsto sveze s materom zemljom; jedini 
Osijek drzao je s Madzarima. Nato ode Jelacic u Bee, gdje su Ma- 
dzari mislili posredovanjem nadvojvode Ivana postici izmirenje s Hrva- 
tima. Na konferenciji s madzarskim ministrima izncse ban kao uvjete 
pomirbe, da se ugarska ministarstva rata i financija sjedine s cen- 
tralnom vladom u Becu, dok ce preostala ministarstva Hrvati pri- 
znati samo onda, ako im se zajamci potpuna unutarnja nezavisnost 
s opcenom upotrebom hrvatskoga jezika, pa i na ugarskom saboru. 
Ali Madzari ne htjcdose prihvatiti ovih uvjeta, a Jelacic se nato 
vrati u Zagreb s uvjerenjem, da ce dobrza doci do oruzana sukoba 
s Madzarima, Velikom zurbom stao je kupiti i opremati krajiske 
ieie, a Rijeku zaposjede vojnickom silom. Od sada dalje Ri- 
jcka je sve do 1867. sastavni dio Hrvatske. Kad su 
sve priprave bile gotove, navijesti 7. septembra ugar- 
skom ministarstvu rat rijecima : ,.Mi hocemo jednakost i 
ravnopravnost svih naroda i narodnosti, sto zivu pod ugarskom 
krunom. Buduci da ugarsko ministarstvo drzi, da ne moze pristati 
na ove uvjete, nalaze nam cast i duznost, da pokusamo zadnje : da 


302 

se latimo oruzja". Prije odlaska osnova ban u Zagrebu bansku 
V ladu sa pet odsjeka: za pravosude, unutarnju upravu, bogostovlje 
s nastavom, bojne poslove i za financije, kuda su potpadali jos 
i trgovacki i gospodarski poslovi. Banskim je namjesnikom ucinio 
Mirka Lentulaja, a onda krene u Varazdin, gdje se sabralo 
oko 40.000 vojnika, vecim dijelom krajisnika- 

Jelacic presao je Dravu 11. septembra, usao u Cakovac i odmah 
proglasio Medumurje sastavnim  dijelom Hrvatske.  Potom je krenuo 
preko Kanize i Stolnoga Biograda prema Budimu, Medutim je mini- 
starstvo  grofa Batthyanyja  zbog  istupa  Jelaciceva  podnijelo  kralju 
Ferdinandu  molbu  za demisiju, nasto  madzarski sabor  povjeri  pri- 
vremeno vodenje drzavnih posala Ludoviku  Kossuthu(sjos 
dva ministra), a  16- septembra izabra ga i predsjednikom odbora „za 
zemaljsku  obranu",   Ovim  se  posljednjim  dogadajem  zacinje  tako 
zvana madzarska revolucija od  1848—1849. Kossuth je groznicavom 
brzinom stao organizirati narodni otpor nasavsi u madzarskoj inteli- 
genciji   zgodne  suradnike,  a  u  fanatiziranim  masama  nepresusivo 
vrelo snage.  Medutim  se  postavio  na celo  madzarske  vojske  sam 
palatin nadvojvoda Stjepan u zelji, da krene protiv Jelacica, ali mu 
iz Beca nalozise, da ne dira u bana, Nato je palatin predao vrhovno 
zapovjednistvo generalu Mogi i pozurio se u Bee odrekavsi se pala- 
tinske  casti  (25. sept.),  Nadvojvoda  Stjepan  bjese  posljednji 
ugarski palatin.  S vojskom posao je nato general Moga Jelacicu 
ususret, koji je vec ostavio Stolni Biograd, Izmedu Pakozda i Vclenceja 
doslo je  28, septembra  do  bitke,  koja ostade neodlucna, ma  da je 
na desnom krilu  i u  sredistu hrvatska vojska  odrzala potpunu po- 
bjedu,   Sjutradan  zaiste  Jelacic  primirje od tri dana,  ali vec drugi 
dan (30, sept.) okrene prema  Becu, gdje  su  se medutim opet uzeli 
spremati  ozbiljni  dogadaji,  a  6.  oktobra  planula je  u  gradu buna, 
koja prisili dvor, da se je preselio u Olomuc.  Tako je  grad  sasvim 
dosao u ruke ustasa, koji se u njemu utvrde i spreme na otpor. Uto. 
je  stigao i Jelacic  pod  Bee' te  ga uze zajedno s carskom vojskom, 
kojom je zapovijedao knez Windischgratz, podsjedati, Ali gradu pohrli 
u  pomoc  madzarski  general  Moga, no  Jelacic ga kod  Schwechata 
ametice potuce (30. okt,),  nasto  se  drugi dan predade Bee  pobjed- 
nicima,  dok  je  Kossuth  zamijenio  Mogu  veoma  sposobnim  mladim 

' Pobjedu pripisivale su sebi jos onda obje stranke ; Hrvati su je prozvali po- 
bjcdom kod Velenceja, a Madzari pobjedom kod Pakozda. vec prema mjestima 
svojih uspjeha. 


303 

gcneralom Arturom Gorgeyem. Sada su imali Jelacic i Win- 
dischgratz udariti na Ugarsku i prisiliti je na pokornost. Buduci da 
se Ferdinand V. nije smatrao doraslim novoj politickoj situaciji, 
odrece se 2. decembra u Olomucu ugarsko-hrvatske i carske krunc, 
a jer je i brat njegov Franjo Karlo ucinio isto, prijedu obje krune u 
smislu nasljednoga zakona na njegova 18-godisnjega sina nadvojvodu 
Franju Josipa. 

V. 

Franjo Josip I. 

(1848. do danas). 
a^Revolucija  i  apsolutizam (1848—1860). 

Madzarska revolucija  1848.— 1849.  Cim je  mladi  car  Franjo 
Josip I. primio vladanje, izda proglas (2. dec),  kojim izjavi, da zeli 
da vlada „na osnovi  ravnopravnosti svih narodnosti monarhije,  jed- 
nakosti svih drzavljana pred zakonom i sudjelovanjem  narodnih za- 
stupnika kod zakonodavslva".   Jos  istoga  dana (2, dec.  1848.)  ime- 
nova Franjo Josip bana Jelacica  gubernatorom  Rijeke,  jer 
je  njegovu  „krepkom  i  zgodnom  postupku  uspjelo,  da  na  Rijeci 
uzdrzi  carsku vlast  i  zakonito  stanje",  a  onda zasebnim dekretom 
jos i civilnim i vojnickim  gubernatorom  Dalmacije.  Tako 
je Jelacic ujedinio u svojoj ruci sve hrvatske zemlje s Medumurjem, 
koje su tada bile unutar granica monarhije ; izuzetak cini samo Istra 
s Kvarnerskim otocjem,  Konacno  je  mladi  vladar  jos  istoga  dana 
(2. dec.) imenovao baruna Franju  Kulmera hrvatskim mi- 
ni s t r o m ,,bez lisnice. ali sa mjestom i glasom u ministarskom  vi- 
jecu",  da  bude  zakoniti  posrednik  izmedu  dvora i hrvatske vlade. 
Ovom ministarstvu s knezom Schvvarzenbergom na celu bjese 
odredeno, da bude zajednicko cijeloj monarhiji. Dok su sva ova 
iraenovanja  izazvala  veliku  radost  kod  Hrvata,  madzarski  je  novi 
sabor u Pesti (od 5. jula dalje) — na kojem dasto nije bilo Hrvata — 
saznavsi  za  promjenu  na  prijestolju,  izjavio (9. dec), da ,,bez oba- 
vijesli, znanja i privole sabora nitko ne moze jednostrano raspolagati 
posjedom ugarskoga kraljevskoga prijestolja". Stoga je sabor pozvao 
zemlju, da ne slusa nikoga, koga ne priznaje ,,zakon, ustav i sabor '. 
Nato je dvor odgovorio tako, da je dao knezu Windischgratzu i banu 
Jelacicu zapovijed, da oruz)em slome otpor Madzara. U prvi je kraj 
carska  vojska  posligla  u  napornoj  ,,zimskoj  vojni"  znatne  uspjehc 
priblizavajuci  se  zurnim koracima  Budimu.  Napose  treba  istaknuti 


304 


djcla Jelaciceve krajiske vojske.  koja je pobijedila kod Mosona (18. 
dec), zauzela Dur (27. dec.) i porazila madzarskoga generala Perczela 
kod  Moora,  nedaleko  od  Stolnoga  Biograda  (30.  dec),  a samoga 
Gorgeya kod Tetenya (3. Jan.  1849.)  usavsi onda 5. januara s Jela- 
cicem i Windischgratzom na  celu  u  Budim i Pestu.  Jos  prije  toga 
ostavi madzarski sabor s Kossuthom ugrozeni glavni grad te se pre- 
seli u Debrecin, gdje  je 9, januara  odrzana  prva  sjednica.  Tom je 
prilikora Kossuth ponio sobom iz Budima krunu sv. Stjepana i ostalc 
kraljevske  insignije.  Iz  Debrecina  dao  se on na dalju  organizaciju 
ustanka, kojemu se pridruzise i neki stranci, tako Poljaci grof Dem- 
biriski iBem, i dobrza stvori opet citavu vojsku,  AH Windischgratz 
pode  joj  ususret i potuce  Dembiriskoga u dvodnevnoj krvavoj bitki 
kod  Kapolne  nedaleko od Jegra (26, i 27, februara), tako da se 
Madzari povukose na lijevu obalu Tise.  Poslije bitke javi Windisch- 
gratz dvoru, da je „unistio buntovne horde".  Car uze ovaj izvjestaj 
kao istinit i smatrajuci otpor Madzara slomljenim,  a rat  dovrsenim, 
objavi 4. marta 1849.  svojim  zemljama  nov  u s t a v,  obicno  zvan 
„oktroirani",  jer je djelo Schwarzenbergova ministarstva  bez sudje- 
lovanja parlamenta- 

Oktroirani ustav bjese upravo obnova staroga carskoga sistema 

na osnovi  germanizacije za ..carstvo austrijsko"  (Kaisertum Oester- 

reich). Ova ..slobodna, nerazdjeljiva, nerazdruziva, ustavna nasljedna 

monarhija (Erbmonarchie)"  sastoji od pojedinih krunovina (Kron- 

lander), koje su medusobno nezavisne jedna od druge, ali sve zajcdno 

cine jednu qelinu.  Medu njima se navode  (§  1.) — ovim redom — 

i ..kraljevine Dalmacija, Hrvatska i Slavonija s hrvatskim primorjem, 

gradom  Rijekom  s  kotarom ;  kraljevina  Ugarska ;  velika  vojvodina 

Erdelj; Vojna Krajina  (ugarska i hrvatsko-slavonska kao  jedna cje- 

lina). Glavni je grad Bee,  koji je sjediste drzavne (centralne) vlade ; 

sve su narodnosti (Volkstamme) jednakopravne i svaka ima neoskvr- 

njivo  pravo  na  ocuvanje  i  njegovanje  svoje  narodnosti  i  jezika". 

Zakonodavstvo u drzavnim  poslovima  vrsi car  s drzav- 

nim (centralnim) s a b o r o m (Reichsrath), a u zemaljskim (kru- 

novinskim)  car  sa  zemaljskim  saborima  (Landtag),  Dr- 

zavni  se  sabor  sastaje u Becu,  a sastoji  od  gornje  i  donje  kuce, 

Gornju kucu sacinjavaju zastupnici izabrani na zemaljskim saborima 

svake  krunovine,  a  donju  zastupnici  izabrani  ravno  od  naroda ; 

mandat prvih traje  10,  a  drugih 5 godina.  Za  dojakosnji  se  ustav 

Ugarske kaze (§ 71.),  da ce  „u toliko  ostati na  snazi,  u koliko se 


305 

njegove ustanove ne kose s ovim drzavnim ustavom", dakle se 
dokidaju zakoni od 1848., a onda se nastavlja, da ce odsada biti u 
Ugarskoj ,,zajamcena zgodnim uslanovama ravnopravnost svih narod- 
nosti i jezika u svim prilikama javnoga i gradanskoga zivota", Poslije 
toga osniva se (§ 72.) zasebna srpska vojvodina (Woiwodschaft 
Serbien) i otkida od Ugarske (a dio Srijema od Hrvatske). Onda dolazi 
govor o Hrvatskoj i Slavoniji (§ 73.): ,,U kraljevinama Hrvatske j 
i S 1 a V o n i j i s amo pripadajucim primorjem i gradom Rijekom 
s kotarom ostat ce zasebnc njihove uredbe na snazi u p o t p u n o j 
nezavisnosti od kraljevine Ugarske, Zastupnici iz Dal- 
macije raspravit ce sa hrvatsko-slavonskim saborom, posredovanjem 
izvrsujuce drzavne vlasti, o uvjetima zdruzenja Dalmacije s kralje- 
vinama Hrvatskom i Slavonijom, pa ce onda rezultat podastrijeti 
caru na sankciju". Kad se u Hrvatskoj saznalo za oktroirani ustav, 
nasta velika zlovolja, jer su svi iz dana u dan ocekivali sankciju 
hrvatskih saborskih zakljucaka od juna 1848. Stoga se bansko vijece 
i kratilo, da na Jelacicev nalog proglasi novi ustav, javivsi banu. da 
toga uciniti ne ce, jer ,,nikada nije izjavio nas narod, da ce sta- 
rinski od preda svojih zadobljeni te zakonom i prisegom svijeh kra- 
Ijeva potvrdeni zemaljski ustav odbaciti i njega se po- 
sve odrec i". Da izbjegne prigovorima, bansko vijece sastavi u torn 
smislu predstavku, koju potom predade Ivan Kukuljevic s nekim 
drugovima caru Franji Josipu (7, maja). Ali carevi savjetnici nikako 
nijesu htjeli da popuste, pace oni su dali Hrvatima do znanja, ako 
ne prihvate taj ustav, da ce ih smatrati isto takim buntovnicima kao 
i M,adzare'. 


' S tim je u svezi pisao Ivan Kukukuljevic banu Jelacicu 9. aug. 1849. iz 
Zagreba ovo : „Da ja ne poznam domorodno i uprav skroz i skroz slavjansko src« 
Vase Svjetlosti. nc bi se usudio lako posvc otvoreno stanje sadasnjc 
hrvatskoga nascga naroda pred Vase oc* staviti. kako namje- 
ravam. Otkako ja od 15 godina na literarnom polju. a 9 godina na politickom polju 
za narod i s narodom mojim radim. nikad nijesam toliko tihc tugci 
nezado voljn OS ti u narodu mome opazio kao sto uprav u vri- 
jcmc ovo. Nc razumijevam ja ovdje pod narodom mojim neukc mase. koje fana- 
tizam, ushicenje i zasljepljenje simo ili tamo nagnuti moie. vcc ja razumijevam pod 
narodom one Ijude. stare i mlade. koji su od pocelka gibanja narodnoga sve do 
danas u svih krizah nasega politickoga zivota narod ravnali. poduiavali. tjesili i 
odusevljavali . . . Najvece nezadovoljstvo porodio je nacin. kojim sc nama od vladc 
novi ustav narinuti zeli. Nas narod. koji je od stoljeca i stoljeca naucen bio svaku 
naredbu. koja u zivot i u buducnost zasijecase. samo na saboru prelresivati i 
primati.  vidi najcdankrat  sada.  poslije  kako je sve  moguce   fizicne.   matcrijalnc i 

20 


306 

Konac madzarskc rcvolucijc, Medutim je oktroirani ustav 
natjerao Madzare u radikalnu struju, jer im je unistio ne samo 
ustav i zakone od 1848., nego i sve stoljetne tvorbe ugarskoga za- 
konodavstva. Groznicavom su se brzinom stale skupljati cete na sve 
stranc, a s tima je onda daroviti Gorgey na proljece poceo ofenzivu 
velikini uspjehom. Redom su slijedile vece i manje pobjede, koje su 
na svim linijama potisnulc austrijske cete, dok je Poljak Bern istisnuo 
carsku vojsku iz Erdelja, a general Perczel skrsio srpski ustanak u 
iuznoj Ugarskoj. No kruna svega bijase, kad je Gorgey 21. maja 
zauzeo na juris Budim. Jos prije toga ucini Kossuth sudbonosan 
korak, kad je odlucio, da ce na ustav od 4. maja odgovoriti prokla- 
macijom madzarske nezavisnosti. Dne 14. aprila naime usao je ma- 
dzarski sabor u veliku protestantsku crkvu u Debrecinu, gdje je 
procitan i bez prigovora prihvacea tako zvani ..manifest neodvisnosti", 
kojim se proglasuje porodica Habsburska lisenom ugarskoga prijestola, 
a tomu se manifestu pridruzi i velikaska kuca. koja je zasebno za- 
sjedala; no zajednicki zakljucak stvorile su obje kuce tek 19. aprila, 
Sada izabra sabor Kossutha predsjednikom-gubernatorom 


dusevnc sile za uzdrzanje i povecanje svoje slobodc prinjeo, da mu se ista starin- 
ska sloboda preda njegovih silnom nogom pogaziti hoce. Ako bi nas narod da- 
nas primio nezakonitim putem kakavgod. makar i koristan sebi patent ili reskript, 
tko mu stoji dobar, da ne ce sutra istim nacinom i nekorisnu i najopasniju za sebe 
naredbu prirniti morati? ... No ako i nacela oktroiranoga ustava potanko pretrc- 
semo, vidimo s jedne strane. da su ponajvise na njemackom. slavjanskoj naravi 
posve protivnom duhu i znacaju osnovana; a s druge strane, da nam ona svu nasu 
historicku i politicku prosasnost zabacivaju, a svim nasim krasnim ideam slavjansko- 
orientalske buducnosti zauvijek vrata zatvaraju. Ako smo danas nacela oktroiranog 
ustava posve primili, otvorili smo istinabog vrata tezenju njemacke idealne ve- 
licine i uplivu tudinskoga duha i tlacenja, ali smo se zajedno i odrekli p o 1 i t i c k c 
sile nasega sabora; odrekli smo se starinske one vlasti, koju smo 
uvijek sa svim pravom za nase b a n o v e kao podkraljeve zahtijevali ; odrekli smo 
se krcpkog saveza s nasom G r a n i c o m (Krajinom). koja je ipak nasa krv i koja je- 
dina nase ideje, prije ili poslije, realizirati moze ; odrekli smo se nasega neposrednog 
upliva u Bosnu i Srbiju; odrekli smo se iste teznje za sjedinjenjem nasih 
slavjanskih susjeda u Dalmaciji, Istri, Kranlskoj itd., koji su jedino zato 
hlepili za nasim savezom, jer su njenu jakost i silu u nama vidili. Pod buducimi 
carskimi nenarodnimi Statthalteri. na buducem ogranicenom sabor u, 
pod buducim jakim ncophodnim uplivom tudinskoga duha. moraju prestati sve 
slobodne i narodne namjere. mora se prekinuti ona nit. koja nas je s prosasnoscu 
nasom vezala. mora se presjeci ona staza. po kojoj smo krepko. slobodno i narodno 
htjeli putovati u buducnost. To su misli svih nasih postojanih domorodaca". (D e- 
zelic-Mirkovic, Ivan Kukuljevic Sakcinski. Zagreb  1861. str. 51—53.) 


307 


U g a r s k e, uz koga je poslovalo i zasebno ministarstvo pod njc- 
govini nadzorom. No s ovim korakom Kossuthovim ne samo da nijesu 
bili zadovoljni mnogi konzervativni krugovi, vec i sam general Gorgey 
izjavi u ime citave vojske, da Ferdinanda V. priznaje zakonitim 
kraljem zemlje i da se bije samo za uspostavu zakona od 1848. Ovo 
je doduse pomutilo odnos izmedu gubernatora i glavnoga vojskovode, 
ali sudbina Ugarske nije vise ovisila o licnom snosaju ove dvojice 
voda, vec o medunarodnom polozaju. 

Jos poslije prvih poraza u aprilu  1849,  dvor je opozvao kneza 
Windischgratza  s  bojista  i  povjerio  svoje  cete  generalu  Weldenu. 
Videci,  da  se  ne  ce  odrzati  protiv  Gorgeya,  novi  se vojskovoda 
povuce  sasvim na austrijsku  granicu, a Jelacica  poslje u Slavoniju, 
da otme onamosnjim madzarskim cetama neka mjesta. Ban je potom 
zauzeo Osijek (26, apr.), a onda skupivsi novih hrvatskih ceta upade 
u juznu Ugarsku s velikim uspjehom ; no kod Hedesa (Hegyes) zaustavi 
ga u napredovanju  madzarski  general  Vetter i prisili  na  uzmak  u 
Srijem. Medutim se car Franjo Josip obrati ruskomu caru Nikoli I, za 
pomoc, a taj mu je odmah veoma pripravno i poslje  pod  vodstvom 
generala kneza Paskijevica Erivanskoga, Rusi su upali u Ugarsku 
u junu s dvije strane iz Galicije (preko Dukle) i iz Vlaske u Erdelj 
s 200.000 momaka,  U isto vrijeme  preuze  zapovjednislvo  pojacane 
novc austrijske vojske (70.000 mom.) general Haynau krecuci sa za- 
pada uz Dunav  prema  Duru,  Protiv  zdruzene  austro-ruske  vojske 
od 270.000 momaka stajase  152.000  Madzara,  Sada  stize  Madzare 
poraz za porazom, a vlada s Kossuthom ostavi Pestu  — kuda se iz 
Debrecina preselila poslije zauzeca Budima — i premjesti svoje sijelo 
najprije u Segedin, a onda u Arad, kamo je doskora dosao i Gorgey. 
Videci,  da  vise nema  izlaza,  Kossuth  predade  1. augusta  vrhovnu 
vojnicku i gradansku vlast Gorgeyu, a taj vec nije mogao imati druge 
zadace, nego da polozi  oruzje,  Madzarska  vojska  koncentrirana je 
nato u Vilagosu (32,314 vojnika,  11 generala, 64 zastave,  144 topa i 
mnostvo municije) i polozi  13, augusta pred Rusima oruzje,  dok su 
Kossuth i ostali madzarski  prvaci  pobjegli  preko  Orsave u Vidin i 
daljc u Tursku (17, aug.). U blizini Orsave dade jos prije toga Kossuth 
zakopati krunu sv, Stjepana u zemlju.  Primjer Gorgeyev slijedili su 
i drugi neki madzarski general!, a posljednji predao se u Komoranu 
Klapka (27. sept). Tim je dogadajem konacno skrsena madzarska 
revolucija, kojc su vode, u koliko su bili uhvaceni, platili glavom svoj 
korak. Dne 6, oktobra ustrijeljen je u Pesti grof Ludovik Batthyany, 


308 

dok  je  istoga  dana  vjesano  u Aradu  13  generala.  Jedini  Gorgey 
pomilovan je na zelju ruskoga cara Nikole.' 

Apsolutizam. Poslije skrsene madzarske revolucije konacno je 
bansko vijece proglasilo (6. sept.) oktroirani ustav od 4. marta 1849. kao 
temeljni drzavni zakon, Odsada dalje dakle, sve do kraja apsolutizma, 
vladalo je i u Hrvatskoj, kao u cijeloj ostaloj habsburskoj monarhiji, 
austrijsko ministarstvo. Pod kraj godine (18. nov.) uredena je s r p s k a 
vojvodina s Temisvarom kao glavnim gradom, a s njome bi 
zdruzen jos i dio srijemske zupanije (naime ilocki i rumski kotar), 
ali zato je „predbjezno" utjelovljeno Hrvatskoj Medumurje (13. 
decembra), „dok se o torn ne stvori konacna odluka putem drzav- 
noga zakonodavstva". Odmah pocetkom 1850. je uvedeno u cijeloj 
monarhiji vojnicki organizirano oruznistvo (zandarmerija), od 
kojega je na Hrvatsku dosla citava regimenta (1000 Ijudi). Onda su 
uvedeni u Hrvatskoj : monopol duhana, biljezi, austrijska zemljarina 
i sudstvo po austrijskom nacinu, kod kojega su se razlikovali ko- 
tarski sudovi i zupanijski sudovi te zemaljsko sudiste (banski stol) 
u Zagrebu, dok je sud najvise molbe bilo vrhovno sudiste u Becu. 
Sa sudstvom uvedeni su dasto jos i austrijski gradanski i kazneni 
zakonik te postupnik ; sve su to bila po sebi doduse vrsna djela, ali 
nijesu pristajala tadanjim hrvatskim prilikama, pa stoga su prouzro- 
cila strankama stotinu jada. Dne 7. aprila 1850. konacno je car 
Franjo Josip sankcionirao zakljucke hrvatskoga sabora od juna 1848., 
no ipak tako, da ih je sankcija preudesila prema oktroiranom ustavu 
od 4. marta 1849,, a narocito sto se tice sabora i vlade, jer ova je 
sankcija proglasila sabor od 1848. raspustenim, a bansku je vladu 
podvrgla centralnoj beckoj. Samo za uredovni jczik kaze ona, „da i 
nadalje valja n a r o d n i jezik u Hrvatskoj i Slavoniji kao poslovni 
jezik kod tamosnjih oblasti". U junu 1850. pak dobila je Hrvatska 
novu politicku upravu s banom na celu „banske vlade". Sada je 
zemlja razdijeljena na sest zupanija: rijecku, zagrebacku, varaz- 
dinsku, krizevacku, pozesku i osjecku, kojima stajahu na celu c. kr, 
vrhovni zupani, Zupanije raspadale su se na kotare, kojima uprav- 
Ijahu c. kr. podzupani. U skolstvu povisena je sada gimnazija 
s hrvatskim nastavnim jezikom za dva razreda (VII. i VIII.), dok 
je zagrebacka akademija pretvorena dokinucem filozofije u „pravo- 
slovnu akademiju" s tri umjesto dva tecaja. No sve je ovo bilo samo 

1 Madzari zovu  ratne dogadajc  od  1848. — 1849.  „rat  za  oslobodenjc"  (sza- 
badsagharc). 


309 

prijelaz na cisti apsolutizam, koji se zapoce dokinucem oktroiranoga 
ustava 31. decembra  1851. 

Glavni  reprezentanti  trecega  austrijskoga  apsolutizma u po- 
sljednjih sto godina, — to jest poslije onoga cara Josipa II. (1780- 1790) 
i kraija Franje I. (1815—1825)  —  bijahu  ministri  Aleksandar Bach 
(unutarnjih posala), Antun Schmerling (pravosuda) i grof Leon Thun 
(bogostovlja i nastave),  Medutim  najizrazitiji bjese  sam  Bach,  po 
kojemu je ne samo dobio  cijeli  sistem  ime,  nego se i sva zlovolja, 
sto ju je apsolutizam izazvao po svim  habsburskim  zemljama.  kon- 
centrirala u njegovoj licnosti. Ban Jelacic ostade doduse i dalje na 
celu zemlje,  no  banska  vlada  preobrazila se u  „c.  k r,  n a m j e s- 
n i s t V o"  (k.  k.  Statthalterei),  pod  koje  su  potpadale  poHticka  i 
redarstvena uprava, bogostovlje i nastava, poljodjelstvo, obrt i trgo- 
vina, te  „neki poslovi drzavnoga graditeljstva". Zemlja se odsada (do 
1861.) sastojala od p e t okruzja (Kreis) sa c. kr. okruznim predstoj- 
nicima (k. k. Kreisvorsteher) na celu, a razdijeljenih u kotare s c, kr. 
kotarskim predstojnicima (k. k. Bezirksvorsteher). Ova okruzja bijahu : 
r i j e c k o  s primorjem od Rijeke do bHzu Senja, Vinodolom i Gor- 
skim  kotarom, zagrebacko, u koji je usao mali dio bivse krize- 
vacke zupanije (vrbovecki kotar),  varazdinsko sa citavom pre- 
ostalom  zupanijom  krizevackom,  pozesko  s  dijelom  viroviticke 
bivse zupanije  (kotari viroviticki,   slatinski i vocinski)  i  o s j e c k o 
s preostalim  dijelom viroviticke zupanije i dijelom srijemske  (vuko- 
varskim kotarom), jer je ostaU dio pripao srpskoj vojvodini. Sluzbeni 
jezik  u  svim  uredima  bez  razHke  bijase  jedino  njemacki  (od 
1854. dalje). Sada je becka vlada opet ozivila ideju  cara Josipa II., 
da  javna  mjesta  cinovnicka  —  narocito  vaznija  i  bolja — popuni 
tudincima. Na taj su nacin u Hrvatsku dosH mnogi Nijemci, pa Cesi 
i Slovenci,  jer  cinovnikom  mogao je postati  ne  samo onaj,  koji je 
znao  njemacki,  nego  u  vecoj  mjeri  onaj,  koji je sluzbenom  svje- 
dodzbom  mogao  dokazati,  da  nije  „politicki  sumnjiv",  a  takovih 
Hrvata nije bilo previse.  Ovi stranci ne poznavajuci obicno mjesuih 
prilika uzese nove zakone provoditi velikom strogoscu, sto je stanjc 
naroda  ucinilo  jos  nesnosnijim.  Ipak se domaci  hrvatski  elemenat 
nije mogao posve mimoici, pa stoga je medu cinovnislvom apsolutizma 
bio i  velik  broj  domacih  ,,Bahovih  husara",  clanova  poznatih gra- 
danskih i plemickih porodica. Jedni iz nuzde, drugi iz ambicije primise 
sluzbe novoga sistema kod policije, financijalne oblasti, uprave, sud- 
stva i skolstva; tako bjese  dakle  Bachovo  doba  doduse  njemacko, 


310 

all cinovnistvo — sredstvo njegovo — bilo je u Hrvatskoj jedva na 
pola tudinsko. Sada su i skole sasvim ponijemcene, a pomalo i drustvo 
narocito u cinovnickim krugovima, Godine se 1853, zapoce zemljo- 
rasterecivanje, koje je dobrza upropastilo malo plemstvo, jer je od- 
stelu dobilo u obrocima, a i to ne u gotovom novcu, nego u drzavnim 
papirima, koje je zbog neuredenih vjeresijskih prilika moglo unovciti 
samo uz ogromni gubitak. Posljedica bjese, da je osiromaseno plem- 
stvo jatomice trazilo sluzbe, taj ,,sigurni kruh", i da su skole pomalo- 
stale dobivati drugi znacaj negoli su ga imale prije, Uz ovc se ne- 
prilike svakako najteze osjecalo neograniceno policajsko gospodstvo- 
i uhodarstvo, koje je drustvo rastrovalo, pa tuzakanje i ocrnjivanje 
iz sebicnih razloga, onda prisilne putnice, potpuno ukinuce prava 
sastajanja, a isto je tako stegnuta i stampa. Becka je vlada prekupila 
od Gaja ..Narodne Novine", koje postadose sluzbenim organom, a 
Gaj njihov urednik sa stalnom placom. Ovo je Gaju konacno umanjilo 
ugled pored svih velikih zasluga njegovih, tako da su ga zaboravili, 
pace mnogi odlicni Ijudi i krivo gledali. Djelovanje policije narocito 
je tesko osjecala literatura, a kad su neki knjizevnici dopali zatvora 
(kao Ivan Filipovic i Mirko Bogovic), zavlada silna potistenost i zlo- 
volja kod ovih predstavnika javnoga mnijenja, 

Ipak je uza sve ove nedace apsolutizam Hrvatskoj donio i nekih 
dobrih plodova. To je u prvom redu otkinuce hrvatske 
crkve od Ugarske, kad je nastojanjem bana Jelacica a na 
prijedlog becke vlade papa Pio IX. uzvisio zagrebacku biskupiju na 
nadbiskupiju i njoj podredio kao sufragane biskupe senjskoga, krize- 
vackoga (unijatskoga) i dakovackoga (11, dec. 1852,). Bez ovoga 
krupnoga dogadaja ne da se ni pomisljati sve ono, sto se zgodilo od 
sezdesetih godina dalje u narodu hrvatskom ne samo na kulturnom, 
nego i na politickom polju, Kao vidljiva posljedica ove neodvisnosti 
dize se gorostasni lik biskupa dakovackoga Josipa Jurja Stross- 
mayera, koji je takoder imenovan biskupom na prijedlog bana Jela- 
cica (18, nov, 1849,), Dalje dobro bjese potpuno ukinuce kmetstva, 
jer sada je postao seljak pravi i slobodni vlasnik svoga zemljista, 
pa se mogao' punim marom posvetiti briznom obradivanju svoje 
zemlje ; on nije vise radio za svoga vlastelina, nego je plod svoga 
rada sav imao za sebe. Poradi toga je porasla i ekonomska snaga 
zemlje i stalo se naglo dizati njezino materijalno blagostanje. Tome 
pridolazi jos i moralni moment zbog opcega placanja poreza i jedna- 
kosti pred  zakonom.  Sada se uzelo  radati  uvjerenje  —  poslije  to- 


311 


likih vijekova - da pravosude ne odvisi o samovolji gospodc i da 
parnicka stranka moze svoje pravo istjerati protiv svakoga. Sada je 
stekao hrvatski zivot svoju modernu osnovu i u javnom zivotu i u 
privatnom. a staleski privilegiji postadose predmelom hislorijc. Konacno 
valjaito istaknuti, da se sada Hrvatska t raj no oproslila u upravi. 
sudstvu i skolstvu vrhovnistva ugarskoga. 

Samo politicki je zivot sasvim mirovao. Ne samo slobodu stampe, 
nego i djelovanje drustava sprecavala je policija samovoljnim nacinom. 
Zatvorene  su bile  dveri sabora, i prestala je i autonomija zupanija, 
buduci da se Bachov sistem nije poveo za carem Josipom, koji nije 
dirnuo u zupanijske skupstine, premda ih je bio cvrsto sapeo. Apsolu- 
tizam je sada i njih zbrisao, a  narodu ne preostade  nijedan  organ, 
preko kojega  bi mogao  otkad  dokad  dati  oduska svojim  zeljama i 
patnjama. Ali zato ipak nije utrnula polilicka svijest i smisao naroda 
za ustavnu slobodu, koja se mogla uskrisiti na nov zivot jednim po- 
tezom pera.  I odista, nade se narodnih prvaka prije  ispunise  nego 
su i sami  slutili.  U prvom  je  redu  teklo  financijalno  gospodaren)e 
becke apsolutisticke vlade nevjerojatnom bezglavoscu. Premda su se 
povecavali javni  prihodi u monarhiji  u  ogromnoj  mjen, ipak  su  se 
pravili veliki drzavni dugovi, tako da je njihova svota  1858. narasla 
na 2439 milijuna forinti. Istina, znatan je dio ove svote upotnjebljen 
u korisne  investicije i za vojsku, no mnogo  je toga  na  nedopusten 
nacin  otislo;  sam  je  ministar  financija  barun  Bruck  pod  teretom 
sumnje  pocinio  samoubistvo  (1860).   Ovomu  je  financ.)alnom  polo- 
zaju odgovarala i spoljasnja  politika. obiljezena  krimskim  ratom 
(1854—1856),  koji  otudi Austriji  i Rusiju i zapadne  vlasti, narocito 
Francusku cara Napoleona III. Tako je doslo radi talijanskih zapleta)a 
do rata s Francuskom, a  taj svrsi nepovoljno bitkom  kod Solferina 
(24  juna 1859.)  i  gubitkom  Lombardije.   Sada  je  car  Franjo  Josip 
otpustio  ministra  Bacha  (22.  aug.   1859.).  a  kad  se  pokazase  u 
drzavnim financijama velike poteskoce, dosao  je  kraj i apsolutizmu 
Jos za francuskoga rata umr'o je ban Jclacic (20. ma)a 1859.). 
Vec je dulje vremena pobolijevao, dok mu konacno nije razum sasvim 
pomrcao. Ban Jelacic jedna je od najizrazitijih licnosti hrvatske pros- 
losti. a napose najsnaznija i najpopularnija XIX. vijeka.  Posl.,e vi,e- 
kova nasao se u njemu opet ban, za kojim je stajalo citavo hrvatstvo 
od Drave do Boke Kotorske i od usca Save u Dunav do mora, pace 
i turska  Bosna  pominjala  je sa zanosom  njegovo imc.   On  ic  sam 
sebe najbolje karakterizirao rijecima, sto ih je izrekao. dok je )OS bio 


312 

kod svijesti, premda vec porusena zdravlja : „Moje ime pripada hi- 
storiji ; ona ce o meni pricati, ali o onom, sto sam na srcu nosio, o 
torn ne ce ona nista moci kazati", 

b) Provizorij  (1860—1867). 

Povratak ustava, Odmah poslije bitke kod Solferina upravio jc 
car Franjo Josip na svojc narode pioglas (15. jula 1859.)t kojim im 
obeca „suvremeno poboljsanje u zakonodavstvu i upravi", da sc 
postigne bolja uprava i vece blagostanje svih naroda u monarhiji ; 
no rijeci „ustav" nije bilo u njemu. Medutim tek poslije vise mjeseci, 
kad su se pokazale financijalne poteskoce kao najvaznija briga, sazove 
car (5. marta 1860.) u Bee tako zvano „pojacano drzavno 
vijece" (verstarkter Reichsrath), to jest pored stalniii carevih glavnih 
savjetnika (od 1851.) pozvao je car jos 38 odlicnika iz svih zemalja 
monarhije. Iz Hrvatske bi pozvan Ambroz Vraniczany, iz Slavonijc 
biskup Strossmayer, a iz Dalmacije conte Frano Borelli, Vijece se 
sastalo pod predsjedanjem nadvojvode Rajnera 31, maja, a zakljuceno 
je 28. septembra, Kad se raspravljalo ,,o organizaciji drzave", izbise 
u njemu na povrsinu dvije struje : federalisticka i centralisticka ; ali 
konacno prevagnu prva (34 : 16) i stvori zakljucak, da ,,ojacanje i 
razvitak monarhije trazi, da se prizna historicko-politicki 
individualitet pojedinih zemalja, unutar kojega neka 
se razne narodnosti primjereno razvijaju i napreduju, ali u sa- 
vezu s potrebama i interesima cjelokupne monarhije"; to 
jest drzavno se vijece izjavi za neke vrsti federalizam s cen- 
tralnim parlamentom, Za ove rasprave zatrazi biskup Strossmayer, 
da se u Hrvatskoj vrali hrvatski jezik u sve urede i skole, a napose 
jos naglasi, da se nada, e ce se Dalmacija opet sjediniti s Hrvatskom, 
kako je to negda bilo, sto je onda ponovio jos i Ambroz Vraniczany. 
Sjutradan (26. sept.) osvrne se na to conte Borelli i rece, da doduse 
priznaje, da Dalmacija broji kud i kamo vise Slovena negoli Talijana, 
no za sjedinjenje s Hrvatskom da zasada jos nije vrijeme. Nato se 
dize Strossmayer i uze historickim podacima dokazivati, da je Dal- 
macija dio ,,kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije", a sjedinjenju 
protivi se u Dalmaciji samo talijanska inteligencija. Ovim govorom 
udario je biskup osnovu hrvatskoj narodnoj stranci u 
Dalmaciji, dok je conte Borelli smalran zacetnikom au tonoii: a s k e 
talijanske stranke, 

Medutim  odstupi  u  Hrvatskoj s banske  stolicc  neposredni na- 


313 

sljednik Jelacicev general grof Ivan Coronini, a banom bi ime- 
novan na Strossmayerovu preporuku general barun J o s i p S o k- 
cevic (19. juna I860.). Cim stize u Zagreb (12, jula), izjavi, da ga 
je car opunovlastio, da odmah uvede u urede hrvatski 
j e z i k, Sada su brojni tudinski ,,Bahovi husari" ostavili Hrvatsku, 
a njihova mjesta zapremise oni domaci sinovi, koji su dosad vrijedili 
kao ,,nepouzdani''. Ovim dogadajem opet ozivje politicki zivot u 
Hrvatskoj, sapet kroz citav decenij, pa zato i nije cudo, sto je u prvi 
kraj cesto pokazao veoma bucnih znakova. Sa zagrebacke su pozor- 
nice protjerani njemacki glumci (25. novembra I860.), nasto se po-